MENGELINGEN. z EETIJDINGËN V ERV0ER-1IIDDËLEN AltNllEM 4 Feb. De heer baron Nagel van Wisch nieuw benoemd lid der eerste kanier met zijne echt genoot op reis van Parijs naar herwaarts, zijn heiden te Luik ten gevolge der cholera bezweken. Zwolle, 4 Feb. In de vergadering der handels-ver- eeniging gisteren avond alhier gehouden is onder meer belangrijke zaken de vraag behandeld of de ste delijke bolastingen zijnde de opcenten op 's lands mid delen en de plaatselijke belastingen niet zouden kun nen vervangen worden door eenen hoofdelijken om slag waardoor eene bezuiniging van f 8838 voor de ambtenaren met die inning belast zou worden ver kregen. Deze vraag is bevestigend beantwoord en geen won der dat bij de burgerij voor deze aangelegenheid alge- meene syrnphatie beslaatomdat daardoor vele onnoo- dige kostbare en hatelijke formaliteiten kunnen verval len van daar ook dat er besloten is daarover een adres in te dienen aan de e. a. regering dezer stad daarbij verzoekende dat gemelde belastingen en amb ténaren mogen worden afgeschaft en vervangen door eenen hoofdelijken omslag. Als een voorbeeld dat een hoofdelijke omslag de voorkeur vordiontvermelden wijdat in bet naburige Zwoller Kerspel de gemeentelasten hoofdelijk worden omgeslagen terwijl er hoegenaamd geene opcenten of collecte op een of ander worden geheven zoodat alle ambtenaren bestaan in het gemeentebestuur, den ge meente-ontvanger en 3 veldwachters. Van daar, dal men in die gemeente nimmer klaglen hoort over te hoogc lasten. Middelburg 7 Feb. Wij meenen in belang van het publiek te moeten mededeelen dat alhier bij onderscheideno winkeliers valsche nederlandsche gul dens en kwartguldens zijn ontvangen of aangeboden ieder zij dus oplettend bij het ontvangen of uitgeven van die geldstukken. Den 30 Januarij jl. heeft to Goes eene verga dering plaats gehad van personen welke besloten hebben om hun vaderland te verlaten en'"zich in Amerika liel land van den arbeid neder te zetten 106 hunner hebben hij die gelegenheid een gedeelte der gelden gestort Ier verbindtenis voor hunne vracht en hun vertrek zal binnen korten tijd plaats hebben terwijl meer dan 200 hoofden van huisgezinnen ver klaard hebben in den loop van ilit jaar na regeling hunner zaken daartoe insgelijks te zullen besluiten. De opgewektheid daartoe ontvangt dagelijks voedsel door de gunstigste berigten welke van alle zijden worden ontvangen ook onder de meergegoede midden klasse is dit duidelijk te bemerken. Wat zullen de gevolgen daarvan voor ons vaderland zijn Uit eene officiële opgave blijkt dat thans 47 nederlandsche oorlogschepen zich buiten 's lands in active dienst bevinden. JONGSTE BUITENLANDS CHS TIJDINGEN. Bij de nationale vergadering te Parijs is de aange kondigde discussie over het voorstel van den lieer Hateau jl. dingsdag begonnen maar niet ten einde grbragt. De sardinische kamers zijn den 1 Feb. door koning Karei Albert geopend geworden. Over Italië en het gebeurde Ie Borne sprekende geeft hij de hoop te ken nen dat do door Frankrijk en Engeland aangebodene bemiddeling eene vreedzame uitkomst mag opleveren verklarende zoo dit anders ware Sardinië den oorlog hervatten zou. Hel gevaar waarvoor men te Bologna vreesde is gelukkig afgewend. De generaal Lalour heeft zich verbonden ten einde bloedstorting te vermijden Bo logna niet te verlaten. jnarlijksch knopen van vele honderden bijbels om nan de leerlingen van zondag- en andere parochie-scholen in de graafschappen Cumberland Westmoreland Lan cashire en Yorkshire die met de Gevestigde Kerk in betrekking slaan uit te reiken. De voorwaarde om ilit geschenk te verkrijgen is naar den wil des overle denen deze dat de kinderen den catechismus een aan tal gebeden alsook de psalmen 1 15 23 37 101 103 en 145 van buiten moeten kennen. Dezer dagen zijtv door den eerw. Milner uit dit fonds bijbels geschon ken aan de scholieren van Penrith die de door lord Wharlon voorgeschrevene laak op de beste wijze vol- bragt hebben. In de gemeente Uden arrondissement 's Herlogen- bosch bevindt zich een jonge schaapherder die met een eenvoudig hoorenmes en priem de schoonste voor werpen uit verschillende houtsoorten weet te snijden. Wij hebben gezien een hollandsche rijksdaalderdoor hem in hout gesneden en durven verklaren dat men te vergeefs in dezen iets zoude zoeken waarin dezelve van den echten stempel verschilt. Ook een gewoon kinderhoofd gedekt met een pet heeft deze jeugdige kunstenaar allerverwonderlijkst uit een' blok gewoon hout vervaardigd. Een onzer vermaardste beeldhou wers verklaarde dit alles ondoenlijk waarop de jonge ling aanbood in tegenwoordigheid van dien beeldhou wer het een of ander uit te snijden. Deze jongeling heeft noch voor het eene noch voor het andere eenige opleiding genoten ja kan zelfs niet lezen of schrijven. Ebnige kunstliefhebbers hebben het hunne bijgedragen en zullen dit kind in staat stellen te Leuven de beeldhouwkunst te gaan beoefenen. Een der anlwerpsche dagbladen berigt op grond van een brief uit Ronstantinopel dat nabij Brussa een plaatsje bij den Olympus, eene plant is ontdekt die vooral thans nu de cholera in Europa zijne ver woestingen aanrigtde heilzaamste uitwerking hebben kan. Wat den stengel en het blad betreftheeft zij veel overeenkomst met de thyrn en wat de bloem aangaat, met de lavendel. Uit tallooze en aulentieke proeven is gebleken dat een afkooksel van deze plant gebruikt in het oogenblik van hoogste koude de warmte in de uiterste ledematen herstelt en als door tooverij de ontlastingen en de braking stuit kortom eene volkomene genezing bewerkstelligt. Deze plant die een specificum tegen de cholera schijnt te zijn heeft den naam van zhorabié bekomen. De overledene lord Wharlon heeft bij uitersten wil een oltoosdurend legaat vermaakt hetwelk de bestuur ders zijner nalatenschap moeten aanwenden tot het lHog- iets over liet vinden van goud in Californie. De koortsachtige drift om naarCalifornie te emigreren houdt in de Vereenigde Staten steeds aan. De dagbla den van New-York gewagen van niet minder dan 71 schepen die naar het goudland in lading liggen en zijn opgevuld met bijzonderlijk lot de landverhuizers geriste adverlentiën. California outfits (uilrustings- goederen voor California)Californiegoldioashing machi nery (goud wasch toestellen voor Californie)Clothing for voyagers round Cape Horn (kleeding voor reizigers die Kaap Hoorn omvaren) enz. enz. Eenige der maat schappijen die zich gevormd hebben om het nieuwe luilekkerland te exploiteren hebben reeds vele arbei ders derwaarts gezonden. Dn Boston and California trading and mining Company heeft voor hare rekening 150 lieden daar heen gezonden allen uitgelezen men- schen waaronder verscheiden die eene goede opvoe ding hebben genoten voorts timmerlieden metselaars, landbouwers eenige letterzetters een dagbladschrijver een stenograaf enz. Het van New-York naar Chagres uitgezeilde schip Crescent heeft 117 passagiers medege nomen het van New-Orleans insgelijks vertrokken schip Falcon was zoo vol passagiers, dat het nog andere moest weigeren. De laatstelijk uit Californie ontvan gen heriglen onderhouden die drift. Te Philadelphia vertoonde men eene uil het goudland afkomstige staaf goud die 13 ponden woog (de prijs van het goud in Enropa is tegenwoordig 1600 francs het pond). Om het even op welk punt des lands waar men begint te graven overal worden nieuwe goudlagen ontdekt en men spreekt van niets dan van menschen die binnen weinige dagen lijds ongeloofelijke sommen hebben ge wonnen. Zeven menschen, die gedurende 5 weken waren werkzaam geweest hebben ieder 9000 dollars gewonnen. Een zekere kapitein Taylor heeft meer dan 70,000 dollars weten bijeen te garen. Eene omstan digheid die insgelijks er toe bijdraagt om de oogen der speculanten naar Californie te riglen is de huiten- gewoon hooge prijs waartoe de eerste levcnsbenoo- digdheden zijn gestegen. Terwijl men goud zocht heeft men den aanbouw der meest onmisbare voorwer pen verwaarloosd en in tijden van schaarschte hij zulke verwonderlijke rijkdommen ter zijner beschikking zal men er niet naauw op zien om prijzen te betalen die in andere tijden schreeuwend hoog zouden heeten. Men verhaalt van eenen verkoop van twee vaten brandewijn ter inhoud van nagenoeg 700 flessehen waarvoor 14,000 dollars aan goud moeten zijn gegeven. De ame- rikaansche bladen zeggen het en wij nemen het over zonder natuurlijk voor de juistheid in te staan. De kwikzilvermijn van New-Almaden blijft voldoende uit komsten opleveren en zulks in weêrwil van de duurte waartoe de arbeidsloonen zijn gestegen tegenwoordig wordt 30 pc.' kwik meer gewonnen dan vroeger. Be halve deze mijnen heeft men nu laatstelijk ook mijnen van platina en diamanten ontdekt. Deze schitterende medaille heeft echter ook hare keer zijde. Men ontvangt do bedroevendste bijzonderheden nopens den zedelijken toestand van deze door den goud dorst verteerd wordende bevolking. Het spelde dron kenschap en de doldriftigsto hartstogten heerschen toomeloos te midden van die menigte gelukzoekers, die zich in zwermen langs de oevers van den Sacramento zijn komen nederzetten. In weêrwil van de gemakke lijkheid waarmede men voor woinig arbeid zich veel goud kan verschaffen ontbreekt het onder die avon turiers niet aan lieden die het nog gemakkelijker ach- len geheel gewasschen goud te halen uit den zak van een ander; diefstallen zijn zeer menigvuldig en moorden behooren niet lot de zeldzaamheden. En hetgeen deze gesteldheid niet weinig verergertis dat al de door het gouvernement der Vereenigde Staten afgezonden solda ten of althans bijna allen de verzoeking van het goud- zoeken niet hebben kunnen weêrstnan en dus als het waro geene krijgsmagt geen verdediger van wet en goede zeden in het land is. In dit opzigt zijn dus de berigten hoogst bedroevend. De new-yorkschc nieuws bladen melden dat uit Peru alleen negen schepen met emigranten naar Californie zijn vertrokken die daar hun fortuin willen zoeken, en echter zijn ook in Chili nabij Copiago rijke zilvermijnen ontdekt waardoor op de markt van Valparaiso de prijs van dat metaal reeds 2 pc.' is gedaald. Brouwershaven 9 Feb. Binnengekomen Eliza kapt. J. Bennett van Londen naar Antwerpen als bijlegger zonder loods over den Ooster en Hoinpelvoet op de reede gekomen. AFVA A BT DEK STOOMBOOT STAD ZIBBIKZEB, gedurende de maand Februarij 1849. Van Zierikzeei Van Rotterdam: Zondag 11,'smorg. 4 ure. Dingsdag 13, 'smorg. 7 ure; Donderdag 15, 5% 1 Vrijdag 16, 9 SUIOEXCE- DIEN3TEN CORRESPONDERENDE OP DE STOOM BOOTENAANLEGGENDE AAN HET ZIJTE; Vertrèk-uren van Zierikzee gedurende de maand Februarij. Naar Middelburg Dingsdag 13.'smorg 9>/2 ure- Vrijdag 16, 's midd. 12 Zondag 18,'smorg. 6% Naar Antwerpen Maandag 12, 'smorg. 11 Donderdag 15,'snamd 1 Maandag 19, 's morg. 5'/2 Naar Rotterdam: Zondag 11,'smorg. 7 ure. Dingsdag 13', 6 Vrijdag 16, 5% U. PBIJZEN DES EFFECTEN TE AMSTERDAM den 8 Februarij 18-49, Schuld Nederlanden, 2'/2 pC. Werk, 3 o Amorl. Syndikaat 3'/2 P^. Handel-Maatschappij 4l/2 Oost-Indien 4 gebleven. 49'/., 585/8 77% 77% 76 PG. N. dito 1848 Zaai-Zomerdito Ordinaire dito Rogge Wint.-Gerst Zomer-dito. Haver Paardeboonen Witte dito Bruine dito 6,50 a 0,00 a 0 00 a 5,00 a 3,50 a 3.00 a 2,00 a 3,80 a 6,00 a 6.50 6,00 a 6,50 7.70 0,00 0,00 5 20 3,60 3.20 2,20 4,00 Graauwe Erwten J Groene dito Gele dito - Koolzaad Zaai-Lijnzaad Slag-Lijnzaad Raap-Olie Patejil-Olie Lijn-Olie Raapkoeken ƒ00,00 del040stuksi Lijnkoeken -00,00 De voortdurende rijzing en de goede stemming derParijsche beurs werkte heden op nieuw zeer gunstig op alle binnen- en buitenland- sche fondsen. MIDDENPRHZEN VAN EE VOLGENDE ARTIKELEN TE ZIERIKZEE van den 8 Februarij 1849. De Ned. Mudde De Ned. Mudden O. Tarwe 1847 8,00 a 8.50 0,00 a 0.00 6,00 k 6,50 0.00 a 0,00 0,00 a 0,00 - 9.00 a 10,00 - 3 00 a 7,00 - 42.00 per vat. - 45,00 00,00 207de STAATS-LOTERIJ. Tweede Klasse. 2de Lijst, N.o 5823, /5000; n.° 11413. ƒ2500; n.° 17005 en 11314, ieder, J 1230; n 0 14129 en 5790 iedex ƒ1000 3de N0 103724822 en 4792J 1000. 4de JN. o 3290 én 2983, ieder ƒ1000. Cweti-oiawdl G. de VRIES Zierikzee en den 7 Februari] 1849. D. M. GRAUSS. Strekkende zoo tot bijzondere als algcmeene kennisgeving (■I Met Mei eene SIEUHEIMEI» benoodigdp mjS bij Mevrouw de CRANE, van Ymjbergiie, TER STADS DRUKKERIJ VAN DE ERVEN A. DE VOS.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1849 | | pagina 2