,As, N°. 12. Zaturdag 10 Februarij. 1849 Woensdag en Zaturdag. BESTLRËN ADMINISTRATE NIEUWSTIJDINGEN. BUITENLAND. BINNENLAND. ZIERIEZEESCHE COURANT. abonnememts-pbijs; Per drie maanden f 2,00. Franco per post f 2.15. Inzending der Advert, daags te voren,'s namidd. vóór 4 ure. verschijnt: prijs der advertentien: Gewone 15 cents de regel. GeboorteHuwelijks- en Doodherigten van 1—6 regels af 1 behalve het Zegelregt LOTING VOOR DE NATIONALE MILITIE. Burgemeester en Wethouders der Stad Zierikzee brengen door deze ter kennis van de daarbij belang hebbenden dat de alphabetische naamlijst van al de personen welke aan de Loting voor de Nationale Militie in dit jaar moeten deelnemen, ter inzage van een ieder zal liggen op de Stedelijke Secretarievan Zaterdag den 10 tot en met Zaturdag den 17 dezer maand des voormiddags van 10 tot 12 ure en dat de Loling zal plaats hebben op Maandag den 19 Fe bruari) 1849, des voormiddags 10 ure, in een der zalen van bet Raadhuis dezer Slad en noodigen de belanghebbenden uit om aldaar in pprsoon te ver schijnen ten einde de redenen van vrijstelling te kun nen opgeven die zij vermennen mogten overeenkomstig de wet te moeten doen gelden waarvan de bewijzen voor zooverre deze niet uit ligchaamsgebreken bestaan uiterlijk binnen den tijd van vijf dagen na de loting ter Stedelijke Secretarie behooren te worden oVergebragt, Zierikzeeden 9 Februarij 1849. Burgemeester en Wethouders DE CRANE vt. Ter ordonnantie van dezelve De Stads Secretaris, W. J. P. KROEF. Aangezocht door den Ed. Achtb. Heer Verschoor Burgemeester van Sleeuwijk enz. om liefdegiften te willen inzamelen ten behoeve der ongelukkigen door de overstrooming te Sleeuwijk en zeven andere plaat sen wordt herigt dat de Predikanten te dezer stede bereid zijn te ontvangen en over te maken de giften-, die men lot ondersleuning dier ongelukkigen bij hon zal bezorgen. Zierikzee, Februarij 1849. In aller naam G. C. ÜROOGLEEVER FORTUIJN. f r 1 n k s iis, Parijs 4 Feb. Hoezeer de partij welke hare magt dagelijks ziet verminderen, nog altijd poogt het verloren terrein te herwinnen heeft de zitting der nationale vergadering van gisteren weder bewezen. Nadat reeds namens bet eommitté van justitie een ongunstig verslag was uitgebragt omtrent de vordering, dat de ministers in staat van beschuldiging zouden worden gesteld was aan de orde van den dag het verslag over de vraagof het onderzoek naar de gebeurtenissen van den 29 Januarij van onverwijlde noodzakelijkheid was. De commissie oordeelde dit niet. Daarop is de heer Perrée opgestaan, en wel voorziende, dat de meening der commissie door de meerderheid der vergadering zou aangenomen worden heeft hij eene dagorder voorge steld waaruit blijken zou dat de vergadering de strek king van hel ministerie afkeurt. Dit gevaarlijk voorstel heeft de vergadering in groote beweging gebragt en tot zeer onstuimige beraadslagingen aanleiding gegeven. De uitslag is niet gunstig voor hel ministerie geweest. Wel is het gedrag der bewindslieden niet bepaald afge keurd maar hel voorstel om eenvoudig tot de orde van den dag over te gaan, is, met eene meerderheid van 407 legen 387 stemmen verworpen. Nu zal in eene volgende zitting moeten uitgemaakt worden hoe danig de meening der vergadering zal worden uitge drukt nopens hare afkeuring of haar mistrouwen in de handeling van het kabinet. Wat hiervan zij, de Moniteur deelt mededatna afloop der zitting van gisteren de ministers zich op het Elyseé-Nalional vereenigd en besloten hebben, op hunnen post te blijven. De oppositiebladen juichen zeer over het door de vergadering genomen besluit.' Het geeft hun moed om met meer stoutheid te spreken. In sommige der hevigste dagbladen leest men uitdrukkingen als deze men moet in eens elfen rekening met de reactie ma ken er is van die lieden niets te wachten men moet ze in eens wegvagen enz." De gematigde dagbladen betreuren den uilslag van gisteren zeer. Het Journal lies Débats wijst er op dat men thans in geheel andere omstandigheden verkeert don onder de constitutionele monarchy., Toen bestond er een niet verantwoordelijk koning met een verantwoordelijk ministerie thans is echter de voorzitter der republiek wel degelijk verant woordelijk hetgeen noglans het geval niet is met de meerderheid der vergadering welke hem een ministerie en eene staatkunde zon willen opdringen. Moeijelijk kan hij dus legen zijne overtuiging aan handelen. Zoo hij slechts de agent der meerderheid is dan heeft de i Bergpartij gelijk dan is het veel heler in het geheel geen voorzitter en een eenvoudig ministerie door de kamer benoemd te hebben. Het zal (zegt het Jour nal) eene parlementaire dictature zijn doch zoodra ie mand zich slechts beweegt dan heeft men den staat van beleg en de opheffing der dagbladen I" De voorzitter der republiek heeft eergisteren hij gelegenheid van eene wapenschouwing, onderscheidene decoration van het Legioen van Eer uitgereikt. De Moniteur deelt mede dat hij daarbij aan de officieren die hij in een' kring rondom zich had vereenigd heeft te kennen gegeven dat het getal door hem uitgereikte decoration klein was; dal vroegere regeringen daarmede te mild geweest waren dat hij wilde dat de decoratie voortaan alleen eene belooning voor aan liet vaderland liewezene diensten zou zijn ten einde daardoor aan de instelling al haren roem weder te geven, Deze woorden werden algemeen toegejuicht. Parijs 5 Feb. In de nationale vergadering van heden is eene dagorde van den heer Oudinotmet 481 tegen 339 stemmen aangenomen. Deze dagorde luidt aldus De vergadering zich vereenigende met het voorstel der commissie en in aanmerking nemende dat een aanstootelijk bulletin formeel door het ministerie is ontkend gaat over tot de orde van den dag." (Hier wordt gedoeld op de stukken welke in de departemen ten verspreid en door velen als van het ministerie af komstig beschouwd zijn.) Verscheidene dagbladen hier ter stede blijven op allerlei wijzen het volk tegen het bewind opzetten. Volgens verklaring van bij krankzinnigen-gestich ten geplaatste geneesheeren is het getal krankzinnigen sedert een jaar buitengemeen toegenomen. Zulks wordt hoofdzakelijk toegeschreven aan de staatkundige beroe ringen van den laatsten tijd en aan den invloed der clubs. De meeste dezer ongelukkigen lijden aan die krankzinnigheid welke het gevolg is van hoogmoed en vergoding van het ik. Zij meenen kennis te dragen van alle geheimen der regering, en wanen zich tol de zonderlingste lotswisselingen geroepen. In Zwitserland wordt voor de dienst (les konings van Napels nog altijd volk geworven. De tijdingen uit Italië zijn heden van vrij veel ge- wigt. Het zwitsersche garnizoen van Bologna dat 2000 man sterk is en door generaal Lntour gekomman- deerd wordt heeft het voornemen aan den dag gelegd om die stad Ie verlaten en naar Gaëta te trekken ten einde zich aldaar ter beschikking van den paus te stel len. De democratische partij te Bologna heeft zich tegen dezen afmarsch willen verzetten maar volgens de jong ste beriglen die van 28 Januarij zijn had generaal Lataur verklaard dat zoo men zijn vertrek verhinde ren durfde hij zich met geweld eenen doortogt zou banen. Te Rome zijn den 28 de namen der twaalf in die stad lot leden der constituerende vergadering van den ro- meinschen staat verkozenen afgekondigd geworden. Geheel het ministerie en den prins van Canino (Lucien Bonaparte's zoon) staan aan het hoofd der lijst. Ook in de overige deelen van dic.n staat moeten op donzelf- den dag de benoemde afgevaardigden verkondigd zijn. Men beeft zich dus aan den op zulk eene verkiezing ge- dreigden banvloek blijkbaar niet gestoord. 's Graveniiage 7 Feb. Naar men verneemt heeft Z. M. dezer dagen in verband met de bezuinigingen welke bij hel rapport der tijdelijke ministers van den 13 November II., zijn voorgesteld eene reductie bij het wapen der infanterie bevolen ten gevolge waarvan hij het depót-batnillon van ieder der 8 regernenten in fanterie twee kompagniën worden opgeheven behalve nog andere reducliën welke in hel personeel van die regemrnteu en van het regement grenadiers en jagers gelijktijdig zijn voorgeschreven door welke beschik kingen niet alleen nu al dadelijk eene belangrijke ver mindering op de uitgaven maar ook nog verder in de gevolgen zal worden verkregen. Ook verneemt men nogdat hij de infanterie de rokken wingsen policiemutsen en linnen broeken voor de manschappen zullen worden afgeschaft terwijl bij de andere wapens de epauletten door de man schappen niet meer zullen gedragen worden. Uit het reeds hekend gemaakte programma voor de opening der aanstaande vergadering van de slaten- generaal op eerslkomenden dingsdag blijkt dat Z. M. de koning voornemens is zelf de zitting te openen. Te 1 ure zal Z. M. te paard en hegeloid door HH. KK. HH. de prinsen van zijn paleis naar de verga derzaal vertrekken. Bij koninklijk besluit van den 5 dezer is benoemd eene commissie om te onderzoeken welke weiten van franschen oorsprong behooren afgeschaft te worden en welke wijziging vereischen. Uit Veendam Wildervank O. en N. Pekela Sapmeer en Hoogezand waar vele buitenlands zeeva renden zijn aan welke volgens de wel op de nationale militie, steeds vrijstelling van de dienst wordt toege kend zonder dat daarop bij de bepaling van het con tingent wordt gelet is een adres aan Z. M. gezon den houdende verzoek dat wel de vrijstelling voor de zeevarenden lilijve gehandhaafd maar dat de ge meente ieder zeevarende die een dienstpliglig nom- mer trekt bij de levering van het contingent in reke ning moge brengen als waardoor het belang van den zeemansstand met dat (ier overige standen in overeen stemming zou worden gebragt. Hierop is dezer dagen von wego Z. M. geantwoord dal noch de wetten op de nationale militie noch de belangen der dienst toela ten aan het verzoek te voldoen doch dat bij de toe komstige wijziging der wetten op der adressanten bo- zwaren zooveel mogelijk zal worden gelet." De minister van oorlog heeft aangekondigd dat in de helft van deze maand te Maastricht Nijmegen 's Hertogenbosch Delft en Amersfoort 235 paarden zullen verkocht worden tot het wapen der artillerie behoorende. 's Hertogejtbosch 2 Feb. Sedert eenige dagen is de raad dezer slad bijna onafgebroken vergaderd van des morgens 11 tot des avonds 10 ure, ten einde die bezuinigingen alhier in te voeren naar welke de burgerij jaren gehaakt heeft. Onderscheidene traktementen van stads ambtenaren zijn verminderd, waaronder ook de schutterij kan ge noemd worden. Sommige betrekkingen zijn opgehe ven anderen vereenigd weshalve de uitgescbrevene stedelijke belasting van 5 pc.1 op de huurwaarde niet zal behoeven te worden geïnd en de slad door deze vereenvoudigingen reeds plus minus 20,000 jaarlijks zal winnen. Ook in de verschillende takken van het provinciaal bestuur hebben aanzienlijke vereenvoudigingen plaats gehad. Jaarwedden van naar elders verplaatste of overledene ambtenaren zijn aan slecht bezoldigden toegekend en wat dies meer zij.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1849 | | pagina 1