G0DR4NT. ZIERIKZEESCHE W°. 11. bimuiia immxm. niedwstmSS. Woeesilag 1 February. 1849. Woensdag en Zaturdag. BUITENLAND. BINNENLAND. abonwemehts-prus: Per drie maanden f 2,00. Franco per post f 2,15. J inzending der Advert, daags te voren's namidd. vóór dï ure verschijnt: tuchtiging Brandmerk burgerlijken dood en verbeurd verklaring van goederen zijn mede afgeschaft. ?aas iiIJK anVEntEMTiES: Gewone 15 cents de regel. Geboorte-, Huwelijks- en [)oodheriglen van i -0 regels af 1 behalve het egelregl armverzorgers der Christelijke Afgescheidene gemeente te Almkerk cn -Emrmkliovcn strekkende oei zich te-be klagen dat hun subsidie uit de burgerlijke kas gewei gerd wordt en houdende verzoek dat de leden der Christelijke Afgescheidene gemeente daarom mogen wor den ontheven van de verpligting om bij te dragen lot de subsidie die uit de burgerlijke kas aan de diakonie der Hervormde gemeente jaarlijks wordt .toegelegd of wel dat de armen der Christelijke Afgescheidene gemeente aandeel verkrijgen in gezegde subsidie goed gevonden en verslaan 1." te verklaren dat de voorwaarden der toelating van Christelijke Afgescheidene gemeenten ingevolge de koninklijke besluiten van 5 Julij 1836 en 9 Jannarij 1841 niet kunnen worden opgevat of uitgelegd iri zoo danige» zin als of die gemeenten daardoor ten op- zigte van het erlangen van subsidie voor hunne armen uit de plaatselijke kassen minder aanspraak zouden hebben dan de gemeenten die lot andere kerkgenoot schappen belmoren dat in dit opzigt de gedachte voor waarden niets toevoegen of afnemen en dat mitsdien ile armbesturen der Christelijke Afgescheidene gemeen ten op subsidie uit ile plaatselijke liassen geen meerdere of mindere aanspraak hebben dan ieder ander kerkelijk armbestuur 2.° met het oog op tleze verklaring van het regt ver sland der voormelde besluiten de rekwestranten mot hub verzoek om subsidie vour hunne diakonie nader to verwijzen aan de gemeentebesturen waaronder zij be boeren 3° it an de rekwestranten Ie kennen te geven dat er geene termen bestaan tot gunstige overweging van hun rekwest in zooverre het subordinaat de strekking heeft om de leden hunner Christelijke Afgescheidene geineento Ie ontheffen van losten die zij even als hunne mede ingezetenen als leden der burgerlijke gemeente hebben le dragen. Rij besluit van den I dezer beeft Z. M. goed gevonden den lieer L. G. .1. graaf van Limburg Stirumlid van de eerste kamer der slalen-generaal le benoemen tot voorzitter der kamer gedurende bare aanslaande zitting. Met is le betreuren hoe ligtvaardig soms eenige lasler van mond tot mond wordt rondgedragen, en wel te meer naar gelang het hooger geplaatste personen betreft die inlusschen door het moer in het oog val lende van levenswandel daarvoor meer gewaarborgd zouden moeten geacht worden. Niet slechts is dit to betreuren voor die hooge personen als mcnschen die door edelen zin gedreven geen dag laten voorbijgaan zonder met de daad te toonen wat menschenliefdo is; het is ook te bejammeren dat die ligtvaardigheid geen acht slaat op het bekende dat lasler zich al voortloo- pende voedt en hoe ongerijmd ook, altijd nog geloof vindt bij onkunde of kwaadwilligheid. Laster laster steeds voort er kleeft altijd iels aan sprak de inensch- kundige de Bcaumtirchaisen ofschoon hij nu alleen op de kwaadwilligheid doelde wil meu hier niet on derstellen dat die gemengd is onder uilstrooiselen welke in de jongste weken nopens twee leden van het koninklijk geslacht hebben plaats gehad. Op de meer beschaafde klasse stuiten die gelukkig afdoch is het pligt om over het algemeen die uilstrooiselen op het allerstèlligste tegen te spreken hel is vooral ook pligt om voor het vervolg meer behoedzaamheid aan Ce heve len in het ronddragen van zulke logcntaal waardoor niet sleclils hooggeplaatste karakters in waardigheid eer en kieschheïd aangerand maar daardoor juist in do gevolgen <le dierbaarste belangen van de maatschappij in de waagschaal kunnen worden gesteld. En dit alles wil geen regtschapen mensch geen vriend van zijn va derland en van Oranje. il Onder de ontwerpen van wet, die aan de staten- generaal in hunne aanstaande zitting zullen worden aangeboden behoort dat betreffende de verantwoorde lijkheid der ministers welke voordrag! dezer dagen het onderwerp der overwegingen van den raad van state heeft uitgemaakt. Volgens art. 5 der additionele ar- De Commissie van het Amortisatie-Fonds van de gevestigde Schulden binnen de Stad Zïerik- zee roept voor de Saatfsteiziaaü ter aflwssizsg' op de volgende lot heden niet aangebodene Obliga tion te weten i 48, a 2 rente, dd. 15 April 1651 25, a 3rente dd. Maart 1785, 10», a 4% rente, dd. 19 Maart 1790, 59, a 4 Iq rente, dd. 17 April 1794, f 319,05, N.' - 600,00, - 300,00, - 600,00, - 50,00, - 50,00, - 50,00, - 50,00, - 50,00, - 50,00, - 50.00, - 50,00, - 12,00, 11) 5 °/o rente, dd. 12 April 1804, en- 30,80, 90. 97. 101 103. 129. 141, 269, in blanco, a 6'/t °/0 Erfrcnle, dd.22 Ree. 1603, in blanco, a 0'/» °/o> Erfrente, dd. on bekend. Met informatie, dat, voor zooveel dezelve niet vóór 30 September '1849, ten Kantore van Jonkheer Karkl V illem de Jonge Thesaurier bij dat fonds ter aflos- "i.ig inogten zijn aangeboden de gelden daartoe bij •in voorbanden in de Stedelijke Kas zullen Worden overgeliragt terwijl er «ra dien tijd door hein geene be talingen verder zullen worden gedaan. Zierikzeeden 30 Januarij 1849. De Commissie voornoemd DE CRANE v.\ Ter ordonnantie van dezelve De Secretaris H. A. van IJSSELSTËUN. De BjOÉei*i| van UlassvSwcrkesl en ëcLC ,-i "Woorwes'jseii die met goedkeuring van Z. M. den Koning weder plaats zal hebben Ier ondersteuning der Armen zal getrokken worden den 26 Februarij 1849. De bezigliging zal plaats hebben op Donderdag den 22 en Vrijdag 23 Februarij op de Raadzaal van liet Stadhuis, van 12 tot 3 urealwaar men zich tevens van Loten zal kunnen voorzien. Ook zij» van heden Loten te verkrijgen bij den Boekhandelaar 1'. de Looze a 1 bet Lot - en kunnen de voorwerpen ingezonden worden tot den 21 Februarij ten huize van Mev. de Crane geb. ErmkrinS Mev. de Jonge geb. Badon Ghijben en Mev. de Jonge geb. van Breugel. Hare Majesteit onze geëerbiedigde Koningin heelt ook door de toezending van een aanzienlijk voorwerp Hoossldcszelfs belangstelling in deze Loterij doen blijken. Wij hopen dan ook dat daardoor de welwillendheid van velen zal worden opgewektopdat de moeite en werk zaamheid aan dezelve verbonden eenigermate zal worden vergoed door de algemeene medewerking. Het doel, dat met deze Loterij beoogd wordtis geheel belangloosen moet alleen strekken om de nood eenigermate te verzachten en te verligten. Wij bevelen haar dus aan de weldenkenden aan. Uit naam der Directie H. de JONGE van Breugel. i t s h l a h b, Frankfort 2 Feb. De oo9tenrijksche rijksdag heeft den 29 Januarij na eene langdurige beraad slaging 6 der grondregten aangenomen f volgens welke de doodstraf is afgeschaft. De straffen van dwangarbeid openbare tepronkslelling ligchamelijke rramkhljë. PariiS 1 Feb. Er vertoont zich eene wezenlijke verbetering in den toestand. De regering behaalt on derscheidene voordeden bij de nationale vergadering en het vertrouwen begint le herleven. Wel trachten de oppositiebladen vooral die van de zoogenaamde rootle kleur de bewindslieden voortdurend te bemoei- jelijken. Zoo zeggen zij dat al het gebeurde op den 29 Januarij van de regering zelve uitging ten einde daardoor hare reactionnaire voornemens hare zamen- zwering legen de republiek enz. te dekken. Zij voegen er bij, dat de geheime genootschappen en de republi keinen volstrekt geen plan tot èenige ongeregeldheid hadden en dat al wat men gezien heeft niets geweest is dan eene tooneelvertooning van de zijde der bewinds lieden. De bezadigilen in den lande laten zich echter door die taal geenszins om den tuin leiden. De Con- slitutionnelonder anderen loont aan wat er zoo al voorgevallen ishoe men zelfs genoodzaakt geweest is den kolonel Foreslier in hechtenis te nemén die aan de officieren welke hem dit aankondigden toevoegde dat zij zelve zijne gevangenen waren daar hij 15,000 man bij zich had enz. Gelukkig echter dat zijne manschappen er anders over dachten. Uit de-nadere bijzonderheden welke men dan ook omtrent de gebeurtenissen verneemt schijnt werkelijk bij «le geheime genootschappen en de clubs het plan voorbereid te zijn geweest dien dag den opstand weder te beginnen en wel in hei arrondissement waarin het stadhuis gelegen is in de eerste plaats, terwijl daarna het ministerie van hinneiilandsche zaken zou aangetast worden om zich van den telegraaf meester te maken. Zij steunden op den opstand der mobile garde en hadrlen hunne vrienden van de departementen der Pvreneën en van den Rijn opgeroepen. De Gazette des Tribunaux deelt mede dat niet minder dan 200 personen in hechtenis genomen zijn en dat men zich ook van belangrijke papieren heeft meester gemaakt* Parijs 2 Feb. De regter van heden aan den kolonel Poresliet d' Althon-Shée een geregtelük verhoor doen onder gaan. Ten gevolge daarvan zijn heiden naar de gevangenis der conciergerie overgebragt. De instruc tie legen de overige in hechtenis genomen personen duurt voort. De Monileur deelt mede dat de depêches uit de departementen ontvangen zeer geruststellende zijn. Zij bewijzen overigens dat de zamenzwering der vo rige week wel degelijk hare verlakkingen in de de partementen had. Te Marseille Lyon Macon Straatsburg Limoges Troyes enz. heeft men a l Ier - wege er sporen van ontdekt door opioopen vertoo ningen geschreeuw langs de straten het vragen naar werk enz. Op de grooie wegen naar de hoofdstad leidende heeft men overal talrijke henden gezien die zich naar het brandpunt van het oproer begaven. Door de krachtdadige maatregelen der au^ toriteiten is echter de rust nergens verstoord geworden. Men verzekert, dal de regering besloten heeft. geen feest te vieren bij gelegenheid der verjaring van de Februarij-omwenteling. groot^BKITTAKTTSfflEEr. Londen, 31 Jan. Daar morgen «le verlaagde reg ten op vreemde granen in werking komen duchten velen dat de engelsche markten slerk overvoerd zuilen worden en dat de inlaudsche pachters daardoor groote schade zullen lijden. 's Graveniïage 3 Feb. Z. M. de koning heeft, bij besluit van den 9 Januarij 11. op het rekwest van instructie heeft en den ex-pair

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1849 | | pagina 1