T N°. 10. Zaturdag 3 February. 1849. BESTUREN AjlNlSTRATiEN. NIEUWSTIJDINGEN. BUITENLAND. Woensdag en Zaturdag. be- fr'e- 1M>E V- tire. lelijk enige juike ,50 a erm. cents 0,75 I/'6 a >ger, hnge r hel aakt aren md iest -rig© be- nff- mi- >r de :ht- tthto wm i, ndag urc AS, en te rjE shtei 3 bej >s. ZMIKZEESCHI COURANT. ABONNEMENTS-PRIJS: *er drie maanden 2,00. Franco per post f 2,15. 'mending der Advert, daags te voren,'s namtdd. vóór 4: nre publicatie. Burgemeester en Wethouders der Stad Zierikzee rengen ter kennis van de belanghebbenden dat hij e plaats gehad hebbende Reuring der Sprineslieren a de maand September laatstleden de twee Stieren an W. van Westen, landbouweralhier woonach- ig van 4 en 3 jaren oud beiden goed zijn bevonden; vordende de Veehouders bij voortduring opgewekt m lot het doen bespringen hunner kneijrn bij voor- eur gebruik te maken van die Springstieren welke ij de Keuring bevonden zijn boven anderen uit b munten ten einde daardoor bel Runderras steeds 3 verbeteren. Zie rik zeeden 31 Januarij 1849. Burgemeester en Wethouders, DE CRANK, vt Ter ordonnantie De Stads Secretaris W. j. p. KROEF. nationale militie. Burgemeester en Wethouders der Stad Zierikzee trengen door deze ter kennis van de daarbij belang- ebbenden dat de eerste zitting van den Militie- iad in deze Provincie en voor dit Kanton is bepaald p Donderdag den 8 dezer maand des vonrtniddags n half 10 ure, in de Abdij te Middelburgvoor eiken Raad verschijnen moeten de vrijwilligers casu no en de voor één jaar vrijgestelde dienslpligtige otelingen van de ligtingen 1845 1846 1847 en 848 voorzien van de bewijzen tot staving hunner denen van vrijstelling terwijl de zoodanigen welke den bepaalden dag uur en plaats aldaar niet erscbijncn zullen geacht worden geene redenen van ijsteliing te bezitten en mitsdien voor de dienst vorden gedesigneerd. Zierikzee, den 2 Februarij 1849. Burgemeester en Wethouders, DE CRANK vt. Ter ordonnantie van dezelve De Stads Secretaris, W. J. P. KROKF. De IlerbestedÏEig' van te leveren Fourages an bet Detachement Cavalerie hier in bezetting angekondigd tegen den 7 dezer maand zal voor- •erst geen voortgang hebben en blijft tot nadere lankondiging uitgesteld. Zierikzee, den 2 Februarij 1849. Burgemeester en Wethouders der Stad Zierikzee, DE CRANE vt. Ter ordonnantie De Stads Secretaris W. J. P. KROEF. SriSSCHlASD. Wef.nen 26 Jan. Omtrent eenen orkaan, welke jisteren bier ter stede gewoed beeft kan men bet olgende mededeelen Alle verschrikkingen der natuur hebben tegen het Irme Weenen zamengespannen om het te buigen en te vernietigen. De huizen door de brandraketten der oostenrijksche arlillerie en de wilde rooflust der iGroaten in brand gestoken liggen nog in puin spaarzaam met latten en balken bedekt, om ten min ste de fondamenten legen de vernietiging door do vochtigheid van boven te behoeden of daar snellen de ijsschotser) met ongekende hevigheid toever- verschiint: gruizen de weinige gespaard geblevene en half her stelde bruggen overstroomen de voorsteden Leopold- stadt Rossau Landstrasse en Weisgerbewelke reeds het meest van den vijand geleden hadden en vernietigen de onmetelijke voorraad graan welke niet dan met veel moeite uit Hongarije in de oever- magazijnen ontvangen was. Gisteren eerst verdween de laatste vrees voor eene hernieuwde overstrooming het water was vallende en de ijsmassa in het Donau- knnaal begon zich in beweging te zetten toen eens klaps een stormwind losbrak zoo als Weenen het hoofdvereenigingspunt der winden nog nimmer beleefd had. De kracht van den orkaan overtreft elk denkbeeld dat men zich daarvan in de groote steden van hel vaste land kan maken. Boomen op het glacis en de bastions werden gebroken en ver weg geslingerd ik zelf ging arm in arm met een vriend over liet glacis van de Josephslad toen een hevige windvlaag ons beide op den grond wierp en toen wij lagchende over ons ongeval ons weder verhie ven zagen wij rondom ons geheele boopen menschen wien hetzelfde lot getroffen had. Geen van allen had zich op (Ie heen kunnen houden de dames vooral leverden een beklagenswaardig schouwspel en namen gaarne de arm van geheel onbekende heeren aan om bij het gaan ten minste eenigen steun te erlan gen. Tegen <ien avond nam bet stormgeweld op eene inderdaad schrikbarende wijze toe de stad had een vreesselijk voorkomen op de daken het eindeloos kraken van ter nederstortende schoorsteenen de win kels alle gesloten de meeste gaslichten uitgebluscht en op de straten «een sterveling ^want niemand durfde de ter nedervallende dakpannen en de uit hare steepen wanden gerukte kroonlijsten trotseren en hij (lil alles nog het huilen van den orkaan in al zijne vreeswekkende modulatiën Meden nu de storm aanmerkelijk bedaard is kunnen wij een vlug- tigen blik werpen op de aangerigte schaden. De straten zijn met brokken muur glasscherven lei en tichelsteenen bedekt. Het dak der Mennoniten- kerk is gedeeltelijk afgewaaid een stuk van de lei- bedekking der Karlskerk vond men des morgens op de zoogenaamde Nasehmnrkt vele gebouwen zijn zeer beschadigd en wat daarbij het smartelijkste is wij vernemen reeds dat verscheidene menschen het leven hebben verloren daar zij deels door het ter nederstorten van brokken muur gedood deels door den Donau verzwolgen zijn. Ook op de Tandelmarkt moeten de arme eigenaars dor hullen veel van bun nen eigendom verloren hebben. FRANKS IJ Kt Parijs, 28 Jan. De rust is voor hel oogenblik nog wel niet zigtbaar verstoord geworden maar er heerscht ontzettend veel gisting in de gemoederen en de slaat van zaken is zoo gespannen mogelijk. Morgen zal de, groote strijd in de nationale vergadering plaats heb ben nopens het voorstel omtrent de ontbinding dier vergadering. Daarvan zal hei lot van het ministerie afhangen. Intusschen heeft het bewind de meest kracht dadige maatregelen genomen om gedurende de beraad slagingen de orde te handhaven. De dagbladen voeren eene hevige laai. De National dringt er op aan dat bet ministerie aftrede. De dag bladen der roode republiek preken hij eiken regel bet oproer. Zij komen rond voor de stelling uitdat indien eene regering haren pligt niet doet men gereg- tigd is haar omver te werpen. De Revolution démocra- tique zegt: Lodewijh Ronaparte waant zich zeker van de overwinning. De keizerlijke kroon brengt hem het hoofd op hol. De zamenzweerder van Boulogne en Straatsburg van eene valsche populariteit gebruik ma kende zal een' heslissenden slag slaan enz." Parus 29 Jan. De groote 'discussie over het voorstel van den heer Raleau omtrent de ontbin ding der nationale vergadering heeft gelijk men verwachtte, bedeu plaats gehad en is levens, gelijk pkijs oeh advebtentien: Gewone 15 cents de regel. Geboorte-. Huwelijks- en Doodberigten van 1-C> regels af 1 behalve het Zeg dregt. men insgelijks verwachtte zoo onstuimig en langdu rig geweest dat toen heden avond omstreeks acht ure de noorder-spoor trein vertrok de uitslag nog niet hekend was men blijft dus nog ondanks alle daarmede strijdige geruchten in onzekerheid hoe het besluit der vergadering waaromtrent bet appél nominaal gevorderd was is uitgevallen. De openbare rust is gelukkig niet gestoord gewor den ofschoon er sterke woeling heerscht. Het schijnt dat de hoofden der onrustigen van verschillende partijen gebruik wilden maken van de misnoegdheid die hij de mobiele garde heerscht over een onlangs genomen besluit tot hare reorganisatie. Ook had de regering militaire maatregelen tegen alle mogelijk oproer genomen zoo aanzienlijk dat zij in de be- rigten door bel woord onmetelijk immensegeken merkt worden. De president der republiek, Lodewijh Bonaparte heeft op dezen belangrijken dag ten één ure te paard en in groot uniform met een zeer klein de tachement dragonders bij zich de straten der hoofd stad doorkruist. Hij is er op zeer verschillende wijs begroet, nu eens riep men leve de keizerdan: leve de Republiekdan weder: leve de klubshet ministerie zelfs Lodewijh Filips Te Home hebben een 50tal soldaten een op stand tegen de bestaande regering beproefd door do gewapende magt is zulks verijdeld. De ligting van 18,000 man welke het napo- lilaansche ministerie bevolen had heeft bijna ner gens ten uitvoer gelegd kunnen worden. Te Napels heeft de regering de loting moeten doen slaken en in verscheiden provinciën beeft men zelf de nummerbus sen stuk geslagen en plegtiglijk legen de ligting ge protesteerd, b s l 6 I e. Brussel 30. Jan. Eergisteren heeft in de voor stad de Namur hel voorlang aangekondigde demo- eralisch-socialisiische banket plaats gehad. Er waren 700 gasten aanwezig en de ruimte was zoo beperkt, dat mpn nog wel een 200tal bezoekers heeft moeten afwijzen. De advocaat Faiderals burgerwacht ge kleed had het voorzitterschap, in de zaal waren trofeën van roode vaandels met het opschrift de mocratische en socialistische republiek. Alles is in goede orde afgeloopen. Genu 29 Jan. Onze dagbladen behelzen omtrent bet springen van een kruid magazijn binnen deze stad de volgende bijzonderheden Heden morgen ten half acht ure deed zich in do rigting der wijk van S.'-Pieier eene zware ontplof fing hooren die den grond deed schudden venstergla zen en ramen verbrijzelde en geheel de bevolking in schrik dompelde. Weid ra vernam men datdenieuwo citadel het toonee] van een vreesselijk ongeval geweest was. Zie hier de beriglen welke men alsnog heeft kunnen bijeenzamelen »De kanon-kelder van bet bolwerk n.°5, naar den kant der voorstad aan de Kortwijkerponrt gelegen en tot depót van buskruid en patronen dienende is met zulk een geweld in de lucht gesprongen dat vie stuk ken puins lot op de huizen zoo der stad als der voor stad geworpen zijn De muren van het fort zijn in eene lengte van verscheiden ellen ingestort de kogels uit de patronen zijn naar alle rigtingen gevlogen en op aanmerkelijke afstanden opgeraapt. De aardedoor den schok losgewoeld dempt een deel der gracht langs hetzelfde bolwerk. In eene zaal die boven het bol werk gelegen was waren eene menigte artilleristen aanwezig van weiken er 9 deels zwaarder deels lig— ter gekwetst zijn onder andere een wachtmeester een soldaat en twee koks die in wanhopigen toestand naar het hospitaal gehragl zijn. »De artillerie-conducteur Bernard dien sommigen vermeenen ten zeven ure 's morgen in den kelder lo hebben zien gaan waar de uitbarsting gebeurd is doch van welken anderen zeggen dat hij zich in do

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1849 | | pagina 1