W°. 9. Woensdag 31 Januarij. 1849. Woensdag en Zaturdag. i in bij nen rjne lien ZMKZEESCHE COORA ABONNEMENTS-PRIIS: Per drie maanden f 2,00. Franco per posi f 2,15. Inzending der Advert, daags Ie voren!s namidd.vóór 4L ure verschijnt: prijs her advertbntesw; Gewone 15 cents de regel. Geboorte-Huwelijks- en Doodberiglen van 1-6 regels af t behalve het Zegelregt. PC. dde. 0.00 6,50 0,00 0,00 8.00 7,00 vat. tuks. 499, 8014 )11» iens arij de W en tot ten ire \s. n te JE bter jnde be- AANBESTEDING. Burgemeester en Wethouders der Stad Zierikzee, van wege de Hooge Begering uilgenoodigd tot mede werking ten einde de aanneming van te leveren fourages aan het hier in bezetting liggende detachement Lanciers tot eenen meer aannerhelijken prijs te be proeven dan die, welke thans hij voorloopig contract is loopende en ter oorzake van den te hoogen prijs niet is kunnen goedgekeurd worden. Krengen ter kennis van de gegndingden dat de Herliestediiig van de te leveren Eoutrages aan het genoemd detachement alhier zal plaatshebhen op het Raadhuis op Woensdag den 7 Februarij aan staande des middags 1 ure en noodigen mitsdien allen en een iegelijk uit. die naar de voorschrevene leverantie zouden willen mededingen om vooraf kennis te komen nemen van de voorwaarden dezer herbesteding welke daartoe van heden af aan dagelijks ter lezing voor liggen op de Stedelijke Secretarie. Zierikzeeden 29 Januarij 1849. Burgemeester en Wethouders DE CRANE vt. Ter ordonnantie De Stads Secretaris W. J. P. KKOEF. AFKONDIGING. De Burgemeester der Stad Zierikzee brengt ter kennis van de daarbij belanghebbenden dat het ko hier der Grondbelasting van deze Stad over het dienst jaar 1849, op den 18 dezer maand door Zijne Excel lentie den heer Staatsraad Gouverneur dezer Provin cieis executoir verklaard, en op heden gesteld wordt in handen van den Ontvanger der Directe Belastin gen le dezer stede, ten fine van invordering; en ein delijk, dat ieder verpligt is zijnen aanslag, op den hij de Wet bepaalden voet, te voldoen. Zierikzee, den 29 Januarij 1849. DE CRANE. De Commissie van het Amortisatie-Fonds van de gevestigde Schulden binnen de Stad Zierik zee roept voor de laatstemaal 'er aflossing- op de volgende tot heden niet aangebodene Obliga tion te welen 48, <t 2 °/0 rente, dd. 17 April 1794, 25, a 3°/0 rente dd. Maart 1785, 10a, a 4 °/o renle, dd. 19 Maart 1790, 59, a 4 °/o rente, dd. 17 April 1794, 85,' 90, 97,j 101 103, 129, 141, 209, in blanco a 61/, °/oFrfrenle in blanco, a 0'/4 °/o Erfrente. Met informatie datvoor zooveel dezelve niet véór 30 September 1849, ten Kantore van Jonkheer Karel Willem de Jonge Thesaurier hij dat fondster aflos sing mogten zijn aangeboden de gelden daartoe hij hem voorhanden in de Stedelijke Kas zullen worden overgebragtterwijl er na dien lijd door hem geene be talingen verder zullen worden gedaan. Zierikzee, den 30 Januarij 1849. De Commissie voornoemd DE CRANE, v.', Ter ordonnantie van dezelve H. A. VAN 1JSSELSTEIJN. f 319,05. N. - 600,00, - 300,00, - 600,00. - 50,00, - 50,00, - 50,00, - 50,00, - 50,00, - 50,00, - 50,00, - 50,00, - 12,00, n- 30,80, a 5 °/o rente, dd. 12 April 1804, De Directie der Armen-Bewaarschool binnen deze Stad maakt langs dezen weg be kend dat zij voornemens is aanstaanden Woensdag den 31 dezer 's namiddags ten 41/, ure in een der za len van het Raadhuis SSelieBeïsB"- en Verant woording; van haar over het afgeloopen jaar gehou den financieel beheer te doen en noodigl tevens dege nen die haar door hunne inschrijvingen tegen mogeiijk tekort hebben gelieven le verzekeren uit, om daarbij wel te willen adsisteren, Zierikzee 27 Januarij 1849. Namens de Directie voornoemd P. J. ANDREAÏ Secretaris. BUITENLAND. SUITSCHLANO. Frankfort 26 Jan. De jongste herigten van den Pruissiscben Neder—Rijn bevestigen de algeheele zege praal der democraten en radicalen bij de grondverkie- zingen voor de tweede kamer. Men schrijft uit Weenen van den 23 dat vol gens ministeriële beschikking, alle Üuilsch-Ivalholijke gemeenten in Oostenrijk opgeheven zijn. Uil Hongarije scbriift men dat twee romaansche priesters op hevel van twee Magnaten en wel de een op zijn ziekbed gefusilleerd zijn geworden omdat zij hunne gemeenten niet hebben kunnen bewegen tot den door Kossuth voorgeschreven Magyarischen eed. F R A BI K R IJ K. Parijs 26 Jan. De minister van hinnenlandsche zaken beeft heden in de nationale vergadering liet ont werp tot sluiting der clubs aangeboden. Elke ver- eeniging herhaaldelijk gehouden wordende, en waarin staatkundige aangelegenheden worden behandeld wordt als club beschouwd, De opperhoofden directeurs secretarissen en andere leden van het bureau of oprig- trrs der vereeniging zullen gestraft worden met eene geldboete van 100 tot 500 franken en zoo daartoe aanleiding beslaatmet het verlies der burgerregten van één tol drie jaren. Elk die zijne woning- tot het hou den der vereenigingen verleent zal eene geldboete van 100 tot 500 franken moeten betalen. De minister heeft de aanbieding van dit ontwerp doen vergezeld gaan van eene blootlegging der beweegredenen welke daar toe aanleiding hebben gegeven. Hij deed opmerken dat het na eene ondervinding van zes maanden geble ken isdat de wet op de clubs niet krachtig genoeg is dat de clubs op één punt gesloten wordende zich op een ander openen dat daar openlijk leerstellingen ver kondigd worden welke strekken om de maatschappij ten onderste hoven te keeren dat geene geregelde re gering daarbij mogelijk is, enz, Het budget voor het jaar 1849 is thans door den minister van financiën bekend gemaakt. Het leger zal verminderd worden op 380,000 man en de vloot op 10 linieschepen in weerwil daarvan wordt het tekort ge raamd op 200 tnillioen franken. BINNENLAND. 's Gravenhage 25 Jan. Z. M. heeft door tns- schenkomst van hoogsldcszelfs thesaurier aan de beuren burgemeesteren van Werkendam en de Werken ten behoeve van de slagtoffers der overstroomingen in den nacht van 17 op 18 dezer aldaar plaats gehad doen toekomen de aanzienlijke gift van f 2000. Nog heeft hoogstdenzelveri aan den heer commissaris van policie Behrvoor de nagelatene betrekkingen van de jl. zaturdag voor Scheveningcn verdronken visschers doen geworden eene gift van ƒ200. Dezer dagen is ook aai; het station Delft de elec- tro-magnelische telegraaf geregeld zoodat ibans van de geheele telegraphischo lijn langs den Hollandschen spoorweg van Amsterdam tot Rotterdam gebruik kau worden gemaakt. De heer m.' N.van Heioma te Wolvega heeft na op nieuw tot lid der tweede kamer benoemd te zijn afstand gedaan van twee-derde van zijn traktement als grielman van Weststellingwerf, ten bedrage van f 800, en zulks ten behoeve der armen dier grietenij. Te Werkendam heeft zich eene commissie ge vormd lol de inzameling van liefdegiften voor de slagt offers van de ramp welke in den nacht van den 17 op den 18 dezer die plaats getroffen heeft. TUt)' deelen onsen lezers hel navolgende Adres mede uit de provincie Groningenen uiten daarbij den wensclidat gelijksoortige adressen uil alle oorden des lands den Ko ning mogten toevloeijen omdat daarin op eerbiedigen toonhet waarachtige belang des volks wordt voorgestaan en op bezuiniging doov vereenvoudiging in alle takken van hel staatsbestuur wordt aangedrongen „Aan '£ljsn> Majesteit «ion Koning «los1 Aederlanden«Spoot-Sïeptog- van JLiïxesaifourg-, enz. enz. «Sire -Het Reeft 15. M behaagd, te bevelen, dat bet werk, aan tiet tijdelijk ministerie opgedragen, om dc grondslagen aan te wijzen, welke door vereenvoudiging onzer staatsinstellingen, tot besparing van uitgaven, dat is, tot bezuiniging leiden kunnen, en alzoo voor te bereiden de uitvoering van hel programma op den 13 Mei jl. aan de tweede kamer der staten generaal metU. M voorkennis overge legd algemeen wierde bekend gemaakt .ltat bevel, Sire! is door geheel Nederland met blijdschap en dankbaarheid vernomen met blijdschap omdat de natie aan dat verslag de hoogste waarde hechtte, dewijl liet derzelver geheele toekomst bevatte omtrent de verwezenlijking of vernietiging van al hare weiischen cn de met liet taaiste geduld verbeide verwach tingen de eerste zekere aanwijzing zonde geven met dankbaar heid omdat zi|ofschoon bel daarbij niet bepaaldelijk is uitgedrukt; echter vermeende dat die ojienbaannakirig door U. M ten'doel had het oordeel der natie uit te tokken, ten einde of liet stilzwijgen voor goedkeuring aan le nemenen dan roet vaste schreden liet "afgeba kende spoor tc betreden of in geval hare hoop Cn wenschen daar door niet werden verwezenlijkt, de gelegenheid open te stellen oin daarvan aan U. hl met bescheidenheid mededeeling te doen. Die beschouwing is iietSire welke de ondergeteckenüe kïesbe- voegden wonende in liet 2de kiesdistrict der provincie Groningen de vrijheid doet gebruiken, bij dit eerbiedig adres den troon van U. M te naderen, om onbewimpeld hun oordeel over het versta" Uwer Majesleils tijdelijke ministersaan hoogstdezelve kenbaar te maken. 7,ij gevoelen zich daartoe thans nog meer aangespoord dan bij de eerste bekendmaking van hetzelve, daar diezelfde lijdelijke ministers thans deflnitivelijk zijn benoemd, en alzoo tiet bedoekte verslag in dezelfde mate in belangrijkheid is gestegen als het niet te betwijfelen is dat hetgeen daarin vnorkoml'ten eenigen leiddraad zal verstrekken aan hen, die hetzelve hebben opgemaakt en vast-e- steld. 0 Oe supplianten Sire zullen zich niet vernieten om de bestand, deelen van dat verstag na te gaan en over de cijfers in de onder scheidene hoofdstukken uitgedrukt een oordeel te vellen hetwelk op liet standpunt, waarop zij staan misschien teregt geoordeeld zouden worden zonder genoegzame zaakkennis te zijn ter nedergesleld en uitgesproken; maar zij zullen zien bepalen met be ginselen ter tort se le brengen omtrent welke zij vermeenen dat elk burger van den staat, nm het even waar zijne woonplaats is geves tigd of in welke betrekking bij ook moge geplaatst zijn mils met een gezond natuurlijk verstand bedeeld bevoegd en gerctigd is te oordcelen De inleiding van liet bedoelde verslag ais de gronden vail beschouwing Uwer Majesteits tijdelijke, thans definitive ininis- ers bevattendezat ons daartoe genoegzame gelegenheid aanbieden. bij de liooggesjiaiineii verwachtingSire! waarin zoo niet de ge heele natie althans dc supplianten verkeerden omtrent den uitsla® van de aan Uwer Majesleils tijdelijke ministers opgedragen allerge- wigtigste taak. was het, wij ontkennen liet in geenen deele, een allersmartelijkst gevnel, dat bij tiet lezen van dat verslag ontstond en na de geheele kennisneming van deszelfs inhoud vooral ook waarom nirt openhartig tegen den koning gesproken door Uwer Majesteits goedkeuiing op dat werk, werd gewettigd. Immers blijkt uit lielzelve dat er zoo groot versctii! van gevorlen tusschen de natie en tiare bestuurders bestaat, en voortdurend zal blijven be staan, dat zelfs hel uitzigt op wederzijdsclie toenadering voor hoogst onwaarschijnlijk, zon niet ten eencnmale onmogelijk te houden is. Het bewijs hiervan zullen supplianten trachten le leveren. IVij hebben, zeggen UM. ministersons tot een naauwgezet onderzee', begeren vnti alle de hoofdstukken der staatsbegrooting de instellingen daarin voorkomende enz. enz. Verder den leid draad gevolgd door de staatsbegrooting aan de hand gegeven enz *Eu deze wijze van beschouwen wij schromen het niet le zeggen Sire in liet begin van liet verstag als beginsel tot hun gewigti» werk vooruitgezet, bewijst ten duidelijkste óf dat de opgedragen taak de krachten der uitvoerders te boven ging, óf dat zij den wil niet had den dezelve uit te voeren in den geestwaarnaar dc natie herhaalde

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1849 | | pagina 1