W°. 8. Zaturdag 21 January. 1849. BESTM ASlMIN.ISTFi.ITiN. NIEUWSTIJDINGEN. Woensdag en Zaturdag. INÏïE 'eb. pC. ter wei- liga figt ien. an- lags nci- ;en- VM aast sier den gen ZERKZEESCHE ABOW3VEI«EMTS-P»IJS: Per drie maanden f 2,00. Franco per posi f 2,15. Inzending der A dvert. daags (e voren,'s namiddvóór 4 ure PUBLICATIE. Burgemeester on Wethouders dor Slad Zierilczec bij, eene opzettelijke Schouwing ontwaar geworden zijnde, dat de ingezetenen zich veroorloven, om, in strijd met de bepalingen voorkomende in de regle menten van Policie en op den Brand iri sommige gedeeiten van de Stad aan de straatzijde houten Schuttingen in plaats van Muren Ie doen stellen herinneren dezelve dat dit hij art. 1 van heide reglementen op de aldaar bedreigde straf verboden is en gelasten mitsdien de Policie om op deze over tredingen voortdurend naauwlettend toe te zien en de schuldigen te vervolgen. Zierikzceden 22 Jannarij 1849. Burgemeester en Wethouders, OU CRANE vt Ter. ordonnantie De Stads Secretaris W. J. P. KROEE. BRANDSCHOÜWING. Burgemeester en Wethouders der Stad Zierikzee brengen ler kennis van de in- pn opgezetenen dat op Maandag den 29 dezer maand en volgende dagen eene algemetme Brandschouwing door al de wijken dezer Stad zal gehouden worden en worden mitsdien alle eigenaren en bewoners uitgenoodigd om heeren Brand- meesteren den vrijen toegang in derzelver woningen en werkplaatsen te verleenen en hunne aanwijzingen lot voorkoming van brandgevaar op te volgen over eenkomstig de bepalingen van het Brand-Reglement voor deze Stad. En opdat niemand hiervan onwelend zij zal deze worden afgekondigd en omgeroepen mitsgaders in dezer Stads Courant geplaatst. Zierikzee den 22 Januarij 1849. Burgemeester en Wethouders DE CRAKEvt.. Ter ordonnantie De Stads Secretaris W. J. P. KROEF. BUITENLAND. DUITS CHLlia, Frakkfort 20 Jan. In de laatste dagen schijnen de duitsche vorsten eenigzins bereidwilliger geworden in hel opvolgen der bevelen van bet centraal bestuur dan vroeger het geval was. De grondregten voor Duitschland die schier nergens afgekondigd waren zijn tbans in de meeste landen van kracht geworden Pruissen is nogtans vooralsnog niet tot den maatregel overgegaan, maar schijnt alvorens de beslissing van de opperhoofd-kwestie te willen afwachten. Ook in het erkennen van den koning van Pruissen tot duitsch op perhoofd begint meerdere eensgezindheid te bestaan de staten ten noorden en ten zuiden hebben zich bijna allen in dien geest verklaard zoodat alleen nog Beije- ren en Oostenrijk belangrijke moeijelijkheden blijven aanbieden. Mag inen aan de vrij onzekere beriglen geloof schenken dan is het nog op verre na niet uit gemaakt dat de koning van Pruissen zich de keuze tot duitsch keizer zal laten welgevallen althans van Oos tenrijks toestemming schijnt hij eene conditio sini qua non te maken. Keulen, 22 Jan. Al de herigten welke men hier omtrent den toestand der rivieren ontvangt spreken van overslroomingen waarmede al die plaatsen geteis terd worden welke aan de oevers van den Donau de Neckar en meerdere kleine rivieren gelegen zijn. Do COURANT. vesschijnt: ontzaggelijke hoogte yan het water heelt niet alleen groole schade aan goederen en bezittingen berokkend maar hier en daar ook menschenoffers geëischt. "Van Klseneur wordt van den 13 dezer gemeld', dat sedert acht dagen aldaar eene strenge koude lieerschte en de Sond vol drijfi]s was hetwelk anders zelden zoo vroeg plaats had. f r a w h b. IJ k» Parijs, 21 Jan. Gisteren is op last der regering we der eene zeer oproerige club gesloten geworden. Men zegt, dat weldra tot hunne algeheele opheffing aan de vergadering een wets-ontwerp zal worden ingediend de. uiterst-linkerzijde wacht slechts op die gelegenheid om met het ministerie een strijd op leven en dood le beginnen. De echtgenoot van een der leden van hel voor- loopig bestuur te weten Albertverkeert sedert ha ren. echtgenoot zich in hechtenis bevindt in hoogst annoedigen toestand zij vindt bijkans haar eenig on derhoud in de uitdeelingen van de liefdadigheids ge stichten. [leden is het eerste nommer van een dagblad de lloode Republiek verschenen. Gr ES. Q OT-BEITTAMNIEBI. Londen 20 Jan. De overland-mail heeft vrij ge- wigtige tijdingen uit Indie medegehragt. Met leger der Sikhs onder Shere-Singhdat ongeveer 30- a 40.000 man sterk, met 28 stukken geschut, op den regter- oever van de Cbenab-Rivier veertien dagen lang te genover de brilscho armee onder generaal Gouch ver schanst gelegen en haren voortgang belet had is in den nacht tusschen 3 en 4 December plotseling opgebroken en met vernieling zijner magazijnen afgetrokken. Deze beweging schijnt verrigt te wezen omdat de vijand door een over de rivier gezonden korps van ter zijde en in den rug bedreigd werd. 's Vijands aftogl kwam des te gewenschler vermits zijne zendelingen meer bin nenwaarts gelegene deelen van lndie in opstand begon nen te brengen en men hiertegen bij gebrek aan troepen niet krachtig genoeg kon werkzaam zijn. BINNENLAND. 'sGravknhage 24 Jan. Alhier is de tijding ont vangen dat 11. K. II. mevrouw de erfgroothertogin van Saxen- Weimar-Eisenach dochter van Z. M. den koning bevallen is van eene prinses. Bij koninklijk besluit van den 7 Augustus 1847 is op een ingediend rekwest van de Nederlandscbe Man dei-Maatschappij gevestigd te Amsterdam daarbij overleggende het ontwerp der acte, waarop die maat schappij van den 1 Januarij 1850 af zal worden voort gezet bewilliging tot de voprtzelting van bovenge noemde vennootschap verleend. Naar wij vernemen heeft dn voormalige directeur en schrijver van Asmodée en de Burger hel land weder verlaten en zich naar Valenciennes begeven. De Nederlander meldt dat bet adres dal aan Z. M. don koning, lot behoud der utreclitsche universi teit is gerigl reeds de onderteekening draagt van bijna vijf duizend ingezetenen. Uit Zwolle meldt men dat ook aldaar het plan beslaat om een schip te bevrachten voor liet nieuwe goud-land (Californie). De nieuw gebouwde schoener Saramaccazou daarvoor uitgerust worden. Men be rekent aldaar de kosten voor eene dergelijke reis die men op bijna 2 jaren schat op f 1 10,000 benoodigd voor de bemanning ladingassurantie havengelden enz. Dirksland1, 22 Jan. Meden heeft alhier een droe vig ongeluk plaats gehad. Omstreeks 101 /2 uur des ochtends, kregen twee jonge lieden, van 10 jaren verschil rnet elkander zoodat de een genaamd W. li. aan M. K. een steek met een mes toebragl ten gevolge waarvan laatstgenoemde reeds denzelfden avond is over leden eerstgenoemde is dadelijk door de justitie in PHI33 DSR AÖVSRTBBITIBIÖ: Gewone 15 cents de regel. Geboorte-, Huwelijks- en Doodberigten van 1-0 regels af 1 behalve het Zegelregt. Gqrinciiem 21 Jan. Mij heden naar Werkendam begeven hebbende om daar waar de overstrooming heeft plaats gehad alles zeifin oogensohouw te nemen zie ik mij in staat daaromtrent naauwkeuriger herig ten mede le deelen. De eerste doorbraak heeft plaats gehad in den nacht tusschen 17 en 18 dezer aan den Vervoornepolder iri wiens kade op vijf plaatsen gaten zijn gevallen waardoor acht huizen bewoond door veertien huisgezinnen geheel vernield zijn. Alle be woners dier huizen zijn echter op eene wonderdadige wijze gered en op het raadhuis der gemeente onder dak gehragt waar zij gedeeltelijk nu nog verpleegd en ver zorgd worden. In dien zelfden nacht beeft het water door bijna geheel Werkendam in de stralen gestaan terwijl liet op onderscheidene plaatsen over den AIte— nnschen Zeedijk stroomde en dezelve deerlijk teisterde, waardoor de daar langs wonende lieden groote schade leden en sommige zelfs in levensgevaar verkeerden. Den volgenden dag brak de Schendeldijk door en vloeide al- zoo het Nieuwland van Altena en eindelijk door het doorbreken van het Mulpgat n.°5in den Uppelschendijk, zijnde een gedeelte van den Oud Altenaschen Zeedijk ook Oud Altena onder waardoor alle landerijen tus schen Werkendam en Andel geheel blank staan en do straatweg tusschen den Nieuwendijk en het Sleeuw- (lijksche Veer ruim een el onder water staat, zoodat het vervoer der passagiers van de diligences en postil jons aldaar met schuiten geschiedt. Akelig is het ge- /.igt dat zich voordoet wanneer men zich op de dij ken bevindt. Ter wederzijde ontwaart men eene bijna onafzienbare waterplas waarboven men hier en daar de kruinen der knotwilligen of andere hoornen ziet uit steken en eenige huizen rondom door liet water ziet be spoelen terwijl men schier geen woning langs den zelf zeer gehavenden Oud Altenaschen Zeedijk ontwaart die niet op een' ofandere wijze van het ijs of den golfslag beschadigd is zelfs zagen wij één huis waarvan niets meer dan de gevel en een gedeelte van den zijmuur bestond. Gelukkig echter heeft zoo veel wij hebben kunnen vernemen bij deze ramp geer. mensch het le ven verloren of is daarbij vee omgekomen. Lr zijn evenwel naar men verzekertop dezen oogenblik ongeveer honderd buizen onbewoonbaar, hetzij door beschadiging of doordien zij onder water staan. Op de Merwede is hei water altijd vallende ook is heden op den middag het Noorderdiep open geraakt en de ijs- dam bij Mardinxveld gedeeltelijk weggeruimd. Groningen 20 Jan. Gisteren ochtend is le Leeg- kerk nabij deze stad eene kapitale boerderij van den landbouwer Iwema geheel in de asch gelegd. Bijna hel geheele huisraad is verbrand en zijn 9 paarden en 26 koeijen in de vlammen omgekomen. Naar men verneemtzou bovengenoemde landbouwer in eeno vlaag van krankzinnigheid mei eene brandende lantaarn langs het hooi gegaan zijn en het aldus hebben in brand gestoken. JOWG3JTE BÏÏÏTEHI..1NDSCIÏI: TIJOINGEM, Nadat de vraag betrekkelijk de keus van den vice- president der fransehe republiek beslist is wendt zich nu de oplettendheid geheel op die nopens het aanblij ven of aftreden van het ministerie. Volgens sommigen is zijn val onvermijdelijk en zal het besluiten moeten af le treden volgens anderen is bet voornemens tegen alle blijken van vijandigheid der vergadering vol to houden deze beweren dat het ook met den president der republiek in onmin is gene dat deze oneenigheid slechts in de inbeelding der vijanden van het kabinet beslaat. Uit Spanje ontvangt men de gewiglige tijding dat de regering eene conceptwet lot dotatie der geestelijkheid voorgesteld heelt waarvan het hoofd gedeelte in eene toekenning van een tiendregt op do grond-eigendommen en liet vee beslaan zou uit hoofde daarvan zou echter de grondbelasting in de zelfde verhouding verminderd worden.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1849 | | pagina 1