N°. 1. Woensdag 24 January. 1849. mmm administratief. Woensdag en Zaturdag. NIEUWSTIJDINGEN. MRKZEESCHE COURANT. abonnemewts-prijs; Per drie maanden f 2,00. Franco per post f 2,15. Inzending der Advert, daags te voren' snamidd. vóór 4 ure. verschijnt: prijs der advbrtesjtiem: Gewone 15 cents de regel. GeboorteHuwelijks- en Doodberiglen van 1-6 regels af 1 behalve het Zegelrcgt. PUBLICATIE. Burgemeester en Wethouders der Stad Zierikzee bij eene opzettelijke Schouwing ontwaar geworden zijnde, dat de ingezetenen zich veroorloven, om, in strijd met de bepalingen voorkomende in de regle menten van Policie en op den Brand in sommige gedeelten van de Stad aan de straatzijde houten Schuttingen in plaats van Muren te doen stellen herinneren dezelve dat dit hij art. 1 van heide reglementen op de aldaar bedreigde straf verboden is cn gelasten mitsdien de Policie om op deze over tredingen voortdurend naauwlettend toe te zien en de schuldigen te vervolgen. Zierikzeeden 22 Januarij 1849. Burgemeester en Wethouders, l)E CRANE vl Ter ordonnantie De Stads Secretaris W. J. P. KROEF. BRANDSCHOU WING. Burgemeester en Wethouders der Stad Zierikzee brengen ter kennis van de in- en opgezelenen dot. op Maandag den 29 dezer maand en volgende dagen eene algemeene Bi andschouwing door al de wijken dezer Stad zal gehouden worden en worden mitsdien allo eigenaren en bewoners uitgenoodigd om lieeren Brand- meesteren den vrijen toegang in derzelver woningen en werkplaatsen te verleenen en hunne aanwijzingen tot voorkoming van brandgevaar op Ie volgen over eenkomstig de bepalingen van het Brand-Reglement voor deze Stad. En opdat niemand hiervan onwetend zij zal deze worden afgekondigd en omgeroepen mitsgaders in dezer Stads Courant geplaatst. Zierikzee, den 22 Januarij 1849. Burgemeester en Wethouders DE CRANEvt. Ter ordonnantie De Stads Secretaris W. J. P. KROEF. De Burgemeester der Stad Zierikzee brengt ter kennis van de daarbij belanghebbenden dat de twee suppletoire kohieren voor de belasting op het Personeel en het Patentregt van deze Stad over het 2dc kwar taal 1848/9 op den 11 en 30 December 1848 door Zijne Excellentie den heer Staatsraad Gouverneur dezer Provincie zijn executoir verklaard en op heden gesteld worden in handen van den Ontvanger der Directe Belastingen te dezer Stede ten fine van in vordering en eindelijk dat ieder verpligt is zijnen aanslag op den hij de wet bepaalden voette voldoen. Zierikzee, den 22 Januarij 1849. DE CRANE. De ïiOterïj van Handwerken en ïoorvverjten die met goedkeuring van Z. M. den Koning weder plaats zal hebben ter ondersteuning der Armen zal getrokken worden den 26 Februari] 1849. De bezigtiging zal plaats hebben op Donderdag den 22 en Vrijdag 23 Februarij op de Raadzaal van bet Stadhuis, van 12 tot 3 ure alwaar mem zich tevens van Loten zal kunnen voorzien. Ook zijn van heden Loten te verkrijgen bij den Boekhandelaar P. dr Looze a 1 het Lot - en kunnen de voorwerpen ingezonden worden tot den 21 Februarij ten huize van Mev. he Crane geb. Ermerins Mev. de Jonge geb. Radon Ghijben en Mev. de Jonge geb. van Breugel. Hare Majesteit onze geëerbiedigde Koningin heeft ook door tie toezending van een aanzienlijk voorwerp Hoogstdeszelfs belangstelling in deze Loterij doen blijken. Wij hopen dan ook dat daardoor de welwillendheid van velen zal worden opgewektopdat de moeite en werk zaamheid aan dezelve verbondon eenigermate zal worden vergoed door de algemeene medewerking. Het doel, dat met deze Loterij beoogd wordtis geheel belangloosen moet alleen strekken om de nood eenigermate te verzachten en te verligten. Wij bevelen haar dus aan de weidenkenden aan. Uit naam der Directie H. de JONGE van Breugel. BUITENLAND. duits chxiand. Frankfort 18 Jan. De agentschappen voor de landverhuizing naar Noord-Amerika worden reeds met zoovele aanvragen overstelpt dat men geruslelijk kan zeggen dat het getal landverhuizers in dit jaar ver scheiden 100,000 zal heloopen. De rijks minister van financiën heeft in de zitting van de rijks vergadering van heden de mededeeling gedaan dat behalve Oostenrijk ook Mecklenburg- j Strelitz Luxemburg en Limburg nog geheel achter stallig waren in Ivet voldoen van hun contingent aan het den 10 October bewilligd fondstot oprigting eener duitsche marine en dat Beijeren en Keur-Hessen zonder hunne verpligting lot betaling te loochenen nogtans daartegen vorderingen in rekening willen bren gen welke zij wegens levering van troepen aan hel rijk mennen te moeten doen. Voor eenige dagen hebben wij medegedeeld dat het marine-commit té te Hamburg op eigen gezag epn groot getal zeelieden voor de duitsche vlootdie het voor den tijd van twee jaren had in dienst ge nomen ontslagen had. Wij voegden er toen bij dat de zeelieden geen genoegen nemende met dat onverwacht ontslag, zich tot de regtbank van koop handel gewend hadden met eisch tot schadevergoe ding. Heden nu vernemen wij dat het vonnis in deze zaak door het geregt weldra zal worden uitge sproken en dat daarbij aan de aanklagers hun eisch zal worden toegewezen De handelwijze van het committé wordt trouwens hier ter stede eveneens zeer gegispt, niet alleen om het onwettige maar ook om de weinige zorg die zij aan onze kleine oorlogs- flolille besteden. De manschap wordt ontslagen de officieren volgen hun voorbeeld en de schepen blijven afgetakeld in de haven liggen Over het algemeen heeft de hooge waterstand ook in Duitschland hier en daar schade aangerigt. Uit Neurenberg schrijft men dal die stad den 16 voor een groot gedeelte onder water is gezet. f b a si ii 1 ijl k« Parijs, 18 Jon. De dagbladen behelzen heden de lijst van de kandidaten welke de regering tot het vice- presidentschap der republiek heeft voorgesteld het zijn de heeren Boulay Baraguay d'Hilliers en Vivien. Deze lijst heeft groote verbazing \erwekt van welke namen men ook gesproken had de twee eerstgenoemden wa ren zeker nimmer in aanmerking gekomen en (hans staan zij hoven dien van den man welke alleen van deze drie kandidaten eenige geschiktheid voor deze hooge betrekking zoude bezitten. Overigens bevatten de bla den weinig of geen nieuws. Men heeft niets naders vernomen betreffende de expeditie te Toulon. Aan de beurs houdt men zich overtuigd dat het gouvernement met deze uitrusting geen ander doel heeft dan met zich op allo eventuali teiten voor te bereiden. Uit Italië is een belangrijk berigt ontvangen daarin beslaande dat de paus op 1 Januarij uit Gaëta een schrijven naar Rome heeft gerigt waarbij hij over alle die aan de jongste gebeurtenissen in de romeinsche staten hebben deel genomen den banvloek uitspreekt. Sommige toskaanscbo bladen wiljen weten dat deze tijding te Rome zonder eenige uitwerking is gebleven maar wegens de radicale kleur dier bladen mag men met regt aan de waarheid dier berigten twijfelen. De berigten uit Pieinont ademen nog steeds eenen oorlogs- zuchtigen geest. Parijs 19 Jan. De nationale vergadering heeft heden eene beslissing genomen nopens het inkomen dat aan den onder-voorzitter der republiek zal worden toegekend. De voonlragt van 60,000 franken is ver worpen en de vergadering heeft slechts 48,000 fran ken toegestaan. Morgen zal de keuze van den onder voorzitter plaats hebben. Men wil dat de heer Bow lay (de la Meurt he) de meeste kans zou hebben. De commissie voor het voorstel nopens de ontbinding heeft bepaald besloten elk tijdstip tot ontbinding af te slaan. Men zegt,dat de heer Lamartine bij het ver nemen des besluits der nationale vergadering over het tractement des vice-presidents uitgeroepen heeft: Men wil dan de republiek van gebrek laten omkomen De Constitutionalhet tegenwoordige orgaan van het ministerie geeft zeer geruststellende verzekeringen nopens de buitenlandscbe staatkunde van Frankrijk. Dit rijk zal niet tusschen beide komen in den Kerkelij- ken Staat omdat de paus daar niet wil terugkeeren dan door den wil van zijn volk. In weerwil dat het protest van den paus te Rome is bekend gemaakt bleef men daar nog toebereidselen maken voor de verkiezingen. De mededeeling van de hul heeft zelfs tot eenige ongeregeldheden aanleiding gegeven nadat men had zamengcschoold maakte men zich in de hoedenwinkels van alle kardinaalshoeden meester droeg die in plegtigen optogt de stad door onder het aanheffen van lijkzangen en wierp ze aan de Sixtus-brug gekomen in den Tiber. ©ho 03-beittawnien, Londen 19 Jan. Uit Dublin wordt gemeld dat de berigten uit de westelijke streken van Ierland zeer verontrustend luiden omtrent het toenemende gebrek en de daardoor teweeggebragte groote sterfte onder de behoeftige bevolking. Met de Niagara welke dezer dagen te Liverpool is aangekomen zijn 100 vaten met versch spek uit Noord-Amerika aangebragt. Dit spek was in ijs be waard en is in den besten toestand bevonden. Te Liverpool is het in openbare veiling verkocht voor 32l/« a 351/.J de 120 ponden. Dit is de eerste aanvoer van dien aard uit Noord-Amerika. Uit New-York wordt gemeld, dat commodore Parker en drie andere bevelhebbers van het gouverne ment verlof hebben bekomen om zich naar Europa te begeven ten einde de nieuwe duitsche mariue te hel pen tot stand te brengen. Er zijn uit. New-York een paar oorlogschepen naar Californie gezonden overbrengende 200 matrozen ter aanvulling van degenen die van het smaldeel in die wateren zijn weggeloopen om goud te zoeken. b ei g* x e. Brussel 19 Jan. De kamer van vertegenwoordi gers heeft heden met 72 tegen 12 stemmen het wets ontwerp aangenomen waarbij de wet op de pensioenen der ministers is afgeschaft. Acht leden onthielden zich van de stemming. Te gelijkertijd werd een amende ment aangenomen bepalende dat die afschaffing geen kracht zoude hebben voor de reeds verleende pensioenen» Men verneemt dat een groot aantal jonge lie den gehoor hebben gegeven aan de hun gedane op roeping om eene reis van exploitatie naar Californie te doen. Men zegt dat de regering hun een inge nieur heeft toegevoegd belast om de hulpbronnen van dat land te bestuderen. BINNENLAND. 'sGravenhagk 21 Jan. Naar men verneemt heeft Z. K. II. de prins van Oranje van Z. M. den koning

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1849 | | pagina 1