1849. 6. Zaturdag 20 Januarij. Woensdag en Zaturdag. BESTEREN APpiSTRATiEN. Bank van Leening. MEUWSMM. BUITENLAND. BINNENLAND. I ZMEZEESCHE COURANT. AB ONMEMENTS-PRIJS: Per drie maanden f 2,00. Franco per post f 2,15. Inzending der Advert, daags te voren's namidd. vóór 4 ure. verschijnt: prijs x»er abvrrtemtibn: Gewone 15 cents de regel. Geboorte-Huwelijks- en Doodherigten van 1 -6 regels af 1 behalve het Zegelregt nan s er dijk leer r en is." be de ring nde >eb- a na der jche ek las- laar PC. isPe" iling ge- ebt. red. ieb- de 'ON em- van van rou- Verkooping aan de Hante van heenin/j te Zierikzeeop Woensdag den 24 Januarij 1849 des namiddags ten 2 urevan de restant Panden verpand tot ultimo October 1847. DtiiiscHiAira. Keulfn 1G Jan. In de Frankforler rijksvergade ring van eergisteren heeft het ministerie eene zegepraal behaald door de aanneming van het oostenrijksehe vraagstuk betreffende de uitsluiting van het Duitsche Oostenrijk van den Bondstaat en wel met eene meerderheid van 37 stemmen. Twee noord-amerikaansche oorlogs-stonmfre- gatlen zijn door het duitsche rijksbestuur voor den prijs van 800,000 dollars aangekocht. F B AN K B IJ K. PaüijS 13 Jan. Van Toulon heeft men het bprigt ontvangen dat de prefect der marine aldaar op last der regering elf stoomhooten doet uitrusten. Men gist, dat deze kleine vloot op de kust van Italië dienst zal doen. Te Bome blijft de grootste regeringloosheid heer- schen. Parijs, 15 Jan. Nieuwe bewijzen heeft men heden erlangd van de vijandigheid van een groot ge deelte der nationale vergadering jegens de regering. Zulks bleek onder anderen uit de herkiezing van den heer Marrust tot voorzitter der vergadering. Volgens openhaar gemaakte staten hebben de belastingen en indirecte inkomsten in 1848 opgebragt 676.790,000 fr. zijnde 143,853,000 fr. minder dan in 1847, en 146,501,000 fr. minder dan in 1846. Men kan zich schier geen denkbeeld maken van het groot aantal brieven hetwelk tot den president der republiek wordt gerigt. Dagelijks ontvangt hij er om streeks 2500 en vier bedienden zijn van des morgens 9 lot des namiddags 3 ure bezig met het openbreken der zegels. De meeste dezer brieven bevatten aanvragen om ambten of om geld door sommigen wordt zelfs 100.000 francs ter leen gevraagd. Het getal personen dat hem dagelijks bezoekt is mede niet gering. Er schijnt een komplot ontdekt en verijdeld te zijn dat ten doel had Abd-el-Kader te doen ontvlugten. De ontdekking der goudmijnen in Californie trekt ook hier in hooge mate de aandacht. De muren der hoofdstad zijn bedekt met groole plakaten waarop wordt aangesondigd dat het schip Marie den 15 Fe- bruarij van Havre naar Californie zal vertrekken. De franscbe expeditie welke te Toulon wordt uitgerustis naar Civita-Vecchia bestemd en zal derwaarts 7500 man moeten overbrengen. In deze stad moet Pius IX vooreerst zijn zetel willen vesti gen waartoe Frankrijk Engeland Oostenrijk en Napels hem hunne medewerking moeten hebben toegezegd. GROOT-BRITTANNIFN, Londen 13 Jan. Sedert eenigen lijd hebben te Huil op de scheepstimmerwerven van de heeren Erownlow Comp.herhaalde vechtpartijen plaats, doordien genoemde heeren eenige hoilandsclie scheeps timmerlieden in hunne dienst hadden genomen het geen de Engelschen niet konden dulden II. donderdag werden drie Hollanders door 30 ii 40 Engelschen on verhoeds overvallen en zoo jammerlijk mishandeld dat hun leven in gevaar verkeerde. De schuldigen zullen voor de eerstvolgende assises te real staan. 's Gravenhage 16 Jan. In 1848 hebben 's rijks middelen opgebragt f 53,499,599,09. In 1847 was die opbrengst ƒ54,052,307,05. Meerder in 1848 dan in 1847 heeft onder anderen opgebragt de accijnsen f 670,447,81en minder: de in- en uitgaande regten enz. ƒ853,294,28'/s registratie enz. ƒ631,335,56. Door Z. M. den koning is eene staats-com- missie ingesteld om een uitvoerig verslag op te maken over den tegenwoordigen stand van het hooger onderwijs en aanwijzing te doen der middelen die behalve eene doelmatige wet de behoorlijke akade- tnische vorming en ontwikkeling der studerende jon gelingen kunnen verzekeren. Deze staats-commissie zal hare bijeenkomsten houden te Haarlem en van de uitkomsten barer werkzaamheden vóór 1 Septem ber 1849 verslag doen. Naar men verneemt is de regering ernstig bedacht op het beramen van zoodanige maatregelen als geschikt zijn om de tegenwoordige organisatie van het Israëlitisch kerkgenootschap te doen vervangen door eene andere met do beginselen dpr tegenwoor dige Grondwet meer overeenstemmende inrigting. Naar men verzekert is door omstreeks 1200 leden der Nederduitsche Hervormde gemeente te Leiden een adres ingediend aan den minister van eeredienstom orider anderen te verzoeken dal door tusschenkomst des ministers paal en perk ge steld worde aan de voortdurende grieven door de stedelijke regering hunne opzieners en hen aangedaan daar zij steeds voortgaat, de bezittingen ten behoeve hunner armen hun willekeurig Ie ontnemen en den 28 December 11. ook wederom met magt van po- licie het Minnehuis heeft ingenomen en den toe gang voor diakenen-regenten belemmerd door palis saden en bezetting door agenten van policie. De stedelijke raad van Meppel heeft aan de Christelijke Afgescheiden genieente aldaar vergund eerie maandelijksche collecte langs de huizen te doen even als de heide andere gezindheden in ilie stad. Zierikzee 19 Jan. De 54"° jaardag van Hare Majesteit de koningin wordt heden alhier op de ge bruikelijke wijze gevierd. Te Neuzen heeft het aldaar onlangs gevestigd departement der maatschappij (al Nut van 't Algemeen op II. zalurdag deszelfs eerste vergadering gehouden en is door den voorzitter met eene zeer gepaste rede ingewijd waarna ook verschillende bijdragen zijn gelezen. Het bestaat uit een dertigtal leden waar onder^, eenige ook uit Axel, Hoek en Zaamslag zijn toegetreden. Te Rotterdam zijn van den 14 tot en met 17 dezer 3 cholera—zieken aangegeven 3 overl. en I herst. Van Amsterdam schrijft men dat 14 dagen na open water van daar zal vertrekken een snelzei lend brikschip, varende onder nederlandsche vlag bestemd naar Californie. Ter verscheping van goe deren of ter bekoming van passage kan men zich vervoegen hij de cargadoors Boyman Schuurman aldaar. Ook te Rotterdam heerscht veel beweging voor expeditie naar Californie. Een huis aldaar maakt zich gereed eene groole verzending iileedingstnkken le doen. Een ander verschaft zich uitzendingen van levensmiddelen enz. De verregaande bedriegerijen waaraan de uit F.uropa komende landverhuizers le New-York blootgesteld zijn hebben de regering van dien staat onlangs genoopt eene commissie aan te stellen bepaaldelijk heiast met de zorg om maatregelen te nemen ter beveiliging van de landverhuizers tegen bodriegetijke praktijken. Die commissie heeft in November jl. aldaar de volgende circulaire in druk uitgegeven Kantoor der Commissarissen voor de Emigratie van icege den Slaat New-York aangesteld. «Het bewind van den Staat New-York lettende op de meer en meer toenemende aankomst van landver huizers in de haven van New-York en in aanmerking nemende de pewigtige daarmede in verhand slaande be langen heeft eenen raad van commissarissen aange steld die van regeringswege belast is met de zorg en het algemeen loevoorzig! over deze aangelegenheid. De bescherming der landverhuizers tegen de bedriegerijen en de oneerlijkheid van personen waarmede zij ter stond na hunne aankomst noodzakelijk in aanraking moeten komen is een der voornaamste pligten van dien raad en ter bevordering V3n dat doel zijn de on dergetekenden benoemd tot een committé ten einde opmerkzaam te maken op een schandelijk en veelvuldig voorkomend misbruik waarvan de landverhuizer het slagtoffer wordtzelfs nog eer hij de oude wereld ver laten heeft «Het aantal der reizigers die sedert hel begin vari dit jaar alhier aangekomen zijn bedraagt omstreeks 160,000; en men kan aannemen dat ter, minste 130.000 daarvan van hier naar de ver afgelegen wes telijke gedeelten des lands vertrokken zijn en dal de soin welke alhier voor hunne reis betaald is meer dan een half millioen dollars beloopt. Gelijk we! te hegrijpen is zoeken vele lieden een bestaan in den vervoer van deze uitgewekenen en de personen of maatschappijen die daarvan hun werk maken bezi gen een groot aantal klerken of bedienden die afge zonden worden om de nieuw aankomenden hetzij nog aan boord van hel schip dat hen overgebragt heeft hel zij onmiddellijk nadat zij voet aan wal gezet hebben aan te klampen en hen naar (1e kantoren te brengen voor welke zij werkzaam zijn. De streken en bedrie gerijen die zij te bant neinen om aan mededingers do loef af te stoken en zich van de landverhuizers meester te maken zouden menigmaal stof tot lagchen kunnen opleveren indien zij r.iel plaals hadden ten koste van onervaren en onergdenkende vreemdelingen en het is maar al le waar dat jaarlijks ontzettende sommen door de emigranten verloren worden ten gevolge van de hedriegelijke praktijken en verkeerde opgaven van dezo agenten velen van welke landgenooten der aankomende vreemdelingen zijn of hunne moedertaal spreken. «Sedert eenigen lijd bepalen deze lieden hun bedrijf niet meer enkel tot deze stad maar hebben zij zich tot in Europa verspreid. Sommigen zijn daar te lande ver schenen die van hier door ondernemers van den ver voer der emigranten derwaarts gezonden zijn anderen zijn in Europa zelf in dienst genomen en weder an deren drijven de zaak voor eigen rekening en op eigen verantwoording allen echter beoogen een en hetzelfde doel namelijk om van do landverhuizers geld te trek ken. In het gemeen noemen zij zich agenten van eenige onderneming van middelen van vervoer; en trachten zij den landverhuizer die verder dan naar New-York denkt te reizen in hol denkbeeld te brengen dat het voor hem zeer wensehelijk en van hel hoogste belang isvóór zijn vertrek uit Europa eene overeenkomst voor zijn vervoer van hier (New-York) naar de plaats zijner bestemming te sluiten. (iHet is welbekend dat landverhuizers dikwerf in de zeehavens in Europa aankomen zonder vooraf een accoord voor de zeereis le hebben gemaakt, en dal zij in zoodanig geval geen schip zeilreè vindende waarop plaals voor hen is genoodzaakt zijn orn lang in de ha vens te vertoeven en er veel geld voor bun onderhoud uil te geven tol dat zich eene scheepsgelegenheid op doet. Somtijds gebeurt het ook wel dat zij zelfs wanneer zij zich vooraf van eene plaats op een schip verzekerd hebben toch nog in de havens opgehouden worden en aan velerlei onaangenaamheden blootslaan en op kosten gejaagd worden waarop zij niet gerekend hadden. Van dezo omstandigheid maken de zooge naamde agenten van New-Yorksche huizen gebruik out den landverhuizer te belezen dat hij alvorens Eu-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1849 | | pagina 1