W°. 5. Woensdag 11 Januarij. 1849. Woensdag en Zaturdag. BESTUREN ADMINISTRATIEF NIEUWSTIJDINGEN. abokkemewts-pkijs: Per drie maanden f 2,00. Franco per post f 2,15. Inzending der Advert, daags te voren's namidd. vóór 4 ure verschijnt: prijs der advertentie»?.' Gewone 15 cents de regel. GeboorteHuwelijks- en Doodberigten van 1-6 regels af 1 behalve het Zegelregt. NATIONALE MILITIE. higting van denjare Sit. Bcrgemeestf.r en Wethouders der Stad Zierilczee, Provincie Zeeland Gelet hebbende op de wetten der Nationale Militie roepen hij deze op alle manspersonen zonder onder scheid die in 1830 geboren zijn en voor de ligting van het jaar 1849 de eerste klasse moeten uitmaken, om op Maandag den 1 Januarij 1849 aanstaande en vol gende dagen des vóormiddags van 9 tot 12 ure zich ter Stedelijke Secretarie voor de Nationale Militie Ie doen inschrijven tot den 20 dier maand als wanneer bet Inschrijvings-Register voorloopig zal worden geslo ten dat na dien tijd tot den 28 Januarij daaraanvol gende, wanneer de finale sluiting van het register zal plaats hebben de nalatigen nog zullen worden Inge schreven doch alsdan wegens verzuim van geene aan gifte vóór den bepaalden lijd te hebben gedaan verwe zen worden in eene geldboete van niet minder dan f 5 en niet Ie bovengaande de som van f 100 of, ingeval van onvermogen met eene gevangenis van vier dagen tot zes weken worden gestraft welke boete en straf bepalingen ook toepasselijk zijn op de ouders voogden curators en regenten van publieke gestichten of andere instellingen van weldadigheid die verantwoordelijk zijn voor eene behoorlijke en tijdige inschrijving hunner kinderen pupillen of geadministreerden hetzij dezelve al of niet tegenwoordig zijn en dat na de finale sluiting van het Inschrijvings-Register geene inschrijving meer wordt toegelaten zullende de nalatigen onmiddelijk daarna worden gearresteerd om zonder loling in dienst te worden gesteld onverminderd de betaling van het dubbeld der vorengemelde boete en hel ondergaan van de verdere strafbepalingen die ingevolge de wet op de nalatigen op de ouders voogden curators of regen ten zullen worden toegepast. Wijders wordt ter kennis van de belanghebbenden ge- bragtdat de wettige woonplaats voor de inschrijving wordt gehouden voor de ongehuwden de woonplaats hunner ouders en hij overlijden die van hunnen voogd of curator voor de gehuwden de plaats alwaar zij hun bestaan hebben of op den 1 Januarij voor de Personele Belasting zijn beschreven en voor de gealimenteerden of die in godshuizen zijn opgevoed de plaats welke de alimentatie bekostigen of waar de godshuizen gelegen zijn- Dat een ieder die zich ter inschrijving aangeeftver zekerd moet zijn van zijnen ouderdom waartoe de ge legenheid is opengesteld ler Stedelijke Secretarie voor zooveel zij in de stad geboren zijn doch die elders geboren zijn moeten bij de inschrijving overleggen een geboorte-extract hetwelk op hunne aanvrage kosteloos zal worden afgegeven. Al verder worden opgeroepen allen die de voreischten bezitten en genegen mogten zijn om als vrijwilligers in mindering van het konlingerit dezer Stad hij de Nationale Militie te dienen waartoe zij zich ter Ste delijke Secretarie behooren aan te melden gedurende de geheele maand Januarij aanstaande zullende aan eiken vrijwilliger na door den Militieraad in deze Provincie te zijn goedgekenrd eene premie van dertig gulden uit de Stedelijke kas worden ter hand gesteld en waarvoor worden toegelaten alle Ingezetenen die op den I Januarij aanstaande bun 19de jaar zijn ingetreden en het 30sltl niet hebben volbragtten ware zij vroeger mogten gediend hebben in welk geval zij lot den ouderdom van 35 jaren worden toegelaten de lengte hebbende van 1 el 570 streep en gedurende de laatste 15 maanden binnen de Stad woonachtig zijn geweest. Eindelijk worden opgeroepen al de voor zichzelven dienende manschappen die in den loop van dit jaar overeenkomstig de bepalingen van art. 91 en 94 der wet van den S Januarij 1817 regl op vrijstelling heb ben verkregen en mitsdien hun ontslag uit de dienst verlangen om de schriftelijke bewijzen, daarvoor, naar aanleiding van art. 21 der wet vóór den 5 Ja nuarij aanstaande'ter Stedelijke Secretarie over te bren gen waartoe ook ouders voogden curators of gemag- tigden van de belanghebbenden evenzeer als de man schappen zelvebevoegd zijn. En opdat niemand hiervan eenige onwetendheid zoude kunnen voorwenden zal deze worden afgekondigd aangeplakt en in de Stads—Courant geplaatst. Gedaan te Zierilczee, den 29 December 1848. Burgemeester en Wethouders, DE CRANE, vl.. Ter ordonnantie van dezelvo De Stads Secretaris W. J. P. KROEF. BUITENLAND. duits c r l a ns. Frankfort 10 Jan. De duitsche nationale verga dering heeft in bare zitting van eergisteren een ge- wigtig besluit genomen. Het is hekend hoe dikwijls in de laatste jaren zoo door Duitscbers zeiven als bui tenlanders dikwijls maar al te veel in die zaken betrok ken aangedrongen is op de afschaffing van die verder felijke speelbanken van waar vooral aan de voor naamste badplaatsen zij.die zich met de hoop op her stel van gezondheid derwaarts begaven zoo dikwijls hopeloos zijn teruggekeerd om aan vrouw en kinde ren in plaats van eene herstelde gezondheid de diep ste ellende terug te brengen. Die loffelijke pogingen zijn echter slechts ten deele met goed gevolg bekroond geworden en nog altijd blijven zich die speelbanken handhaven. De nationale vergadering nu heeft hare geheele vernietiging uitgesproken en bepaald dat zij met 1 Mei 1849 door geheel Duitschlnnd zijn afgeschaft. Wat de nationale vergadering ook verrigt of niet ver- rigt moge hebben door dit decreet heeft zij aanspraak verworven op de dankbaarheid van Duilschland van Europa en hartelijk is het te hopen, dat de verschillende duitsche staten zich aan dit besluit gereedelijker zullen onderwerpen dan met vele vroegere het geval is ge weest. Een op den 7 dezer te Weenen bekend gemaakt leger-bullelin bevat de mededeeling van de inname der steden Ofen en Pesth zonder dat het keizerlijk leger daartoe eenig gevecht heeft moeten leveren. Sedert den aanvang der maand komen te Weenen verscheiden cfadera-gevallen tot den 7 dezer uitslui tend in het militair hospitaal voor. Ook heeft men opgemerkt dat sedert de maand October het aantal der krankzinnigen sterk is toegenomen en dat hij de mees- ten hunner de indruk welken de vreesselijke gebeur tenissen dier maand op hen gemaakt hebben de oorzaak van hunnen heklagenswrardigen toestand is dewijl zij onophoudelijk van stormluiden brand doodschieten en andere verschrikkelijke tooneelen uit den tijd der belegering spreken. Volgens de officiële courant van het koningrijk Polen zijn in bet vorige jaar in genoemd koningrijk 51,214 personen door de cholera aangetast; van deze lijn 26,985 genezen en 23,560 gestorven. f r a ib k h ij k. Parijs, 10 Jan. De dagbladen behandelen drie onderwerpen waarover gewoeld en gegist wordt zon- j der dat men daaromtrent nog iets niet zekerheid kan mededeelen, Deze drie onderwerpen zijn do verwachte veranderingen irt hel ministerie de vraag wie vice- president der republiek zal worden en de bepaling van het tijdstip waarop de nationale vergadering zich zal ontbinden. BINNENLAND. 's Gravenhage 12 Jan. Z. exc. de minister van justitie heeft in datn 10 Januarij Je volgende circulaire aan de daarbij betrokken ambtenaren doen toekomen Een nieuw tijdvak opent zich voor Nederland. De gegoede burgerij heeft thans de vertegenwoordigers der natie benoemd. Weldra zal zij ook tot de onmiddelijke verkiezing der provinciale staten worden geroepen en zal een nog veel grooter getal kiezers, dan thans werd geroepen de leden der plaatselijke besturen benoemen. De hand tusschen het volk en hen die voor zijne be langen zorgen is daargesleld. Het behoort een band van liefde, van bescherming en eenparige medewerking te zijn. Het is mijne bedoeling niet al de gevolgen die hieruit voor het welzijn van den staat kunnen voortvloeijen te schetsen maar ik acht mij verpligt den invloed aan te wijzen welken deze nieuwe toestand onzer maatschappij op de justitie moet uitoefenen. De zekerheid van personen en eigendommen maakt den grondslag van geheel het maatschappelijk verkeer der rnenschen uit. «De mensch vervalt tot den staat van het gedierte zoodra hij dit miskent. Het is de pligt van allen daarwaar het pas heeftdeze waarheden in te pren ten en den armen do overtuiging te geven dat zij den eigendom vernietigen zoo zij hem aantasten omdat allo eigendom zijne waarde verliest zoodra de zekerheid van het bezit ophoudt. Wie toch zal de aarde door God aan den mensch gegeven vruchtdragend maken indien hij niet verzekerd is de vruchten van zijnen arfieid te zullen plukken.? En de ontginning en vrucht- baarmnking der aarde is het eerste beginsel van allen rijkdom. De minkundige bevat in den zamengestelden toestand der maatschappij deze waarheid soms niet ge noeg het moet hem aanschouwelijk worden gemaakt de armste heeft belang bij de eerbiediging van den eigendom want zonder zekerheid van den eigendom is er geen verdienste meer voor hem is er geen hulpbe toon meer voor hem in den nood. Het is de pligt der justitie de handhaving dezer waarheid nadrukkelijk Ie verzekeren inaar levens is het de pligt van alle goede ingezetenen ha ir daartoe de hand te leenen. Elke aan randing der veiligheid van personen en eigendommen is wanorde en in een vrij land waar het volk tot de regering medewerktis een ieder verpligt het zijne lot wering van wanorde hij te dragon. »Om hiertoe te geraken moeten alle dienaren der geregtigheid hoe hoog of hoe laag ook geplaatst dit aanmoedigen en door gematigdheid en zachtzinnigheid den geest der burgers Int medewerking stemmen. Is er eene misdaad gepleegd zij moet niet verborgen blijven zij moet zooveel mogelijk, vooral in de plaats waar zij is gepleegd met alle omstandigheden die tot ontdekking der schuldigen kunnen leiden openbaar worden gemaakt, een ieder moet worden uitgenoodigd daaromtrent inlichtingen te geven. Allen moeten mede werken om den schuldige uit te vinden. Zoo wordt bijna kosteloos de veiligheid van personen en goederen verzekerd. Zoo bewaart een verstandig en vrij volk do orde, en loont het zich zijner vrijheid waardig. «Deze openbaarheid heeft een drievoudig voordeel. Zij is de schrik der schuldigen zij maakt de ingezete nen behoedzaam en waakzaam, en zij wekt den ijver van de officieren van justitie en policie op. De gereg tigheid die straft moet geene gebelgde magt zijn die wraak vraagtzij straft om te beteugelenom de boo- zen te bedwingen en de goeden te beschermen. «Zij heeft een afschuw van wreedheid en spreekt geen zwaarder straffen uit dan de veiligheid van per sonen en goederen volstrekt, eischen. Straffende ver geet zij niet (lat het zwakke rnenschen zijn die zij treft maar zij is ook onverschrokken in de toepassing der wet als hel belang der maatschappij die in alle hare gestrengheid vordert. Wanneer op dezen voet de ge regtigheid wordt uitgeoefend en hare dienaren steeds met welwillendheid en bereidvaardigheid de klagten en inlichtingen der ingezetenen ontvangen, zullen deza

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1849 | | pagina 1