ZMKZEESCHE CODRA V 1849; N°. 4. Zaturdag 13 Januarij 1) Woensdag en Zaturdag. BESTUREN ADMINISTRATIEF NIEUWSTIJDINGEN. BUITENLAND. y abonnements-pbijs: Per drie maanden f 2,00. Franco per post f 2,15. Inzending der Advert: daacfste voren' snamidd. vóór 41 ure. vebschijnt: paus dek aaveutebixiew: Gewone 15 cents de regel. Geboorte-. Huwelijks- en Doodberigten van 1-6 regels h f 1 behalve het Zegelregt, De Commissie voor de Onderlinge Waarborg- Ver- éeniging van Arbeiders en Werklieden maakt bij deze bekend dat zij met de Winteruitdeeling een' aan vang zal maken op Maandag den 15 dezer dos na middags ten 3 ure in het gewoon lokaal alwaar de Deelnemers hunne aanteekening-boekjes kunnen overnemen. De Commissie noodigt levens zondanige Deelnemers die f bi en daarboven in het Fonds hebben ingebragt en verlangen mogten deel te nemen aan eenige Werk zaamheden die de Commissie in dit wintersaizoen denkt te doen uitvoeren uit om zich op voor schreven tijdstip en ver-volgens op eiken Maandag bij gelegenheid der uildeelingen daartoe aan te melden. Zierikzeeden 9 Januarij 1849. De Commissie voornoemd A. MO KNS van BLOOIS Ter ordonnantie B. C. CAU. suit3crland, Keulen 8 Jan. Volgens een der Frankforter dag bladen hebben Beijeren en Hanover bereids te Kon den doen verklaren dat zij zich aan geen rijks opper hoofd zullen onderwerpen maar er de voorkeur aan geven om even als eerst van Oostenrijk gezegd was alleen in eene internationale bondsbelrekking met het overige Duitschland te treden. Volgens berigten uit Hamburg heeft de duitsche marine-commissie in plaats van nieuwe manschappen voor de duitsche vloot aan te werven een gedeelte der mariniers weggezonden en dat wel op staande voet. De mariniers echter, die zich voor twee jaren geëngageerd hadden hebben de marine-commissie voor het handels-geregt aldaar aangeklaagd met spanning ziet men den afloop dezer zaak te gemoet. Ziedaar een schoon begin met de duitsche zeemagt I Men schrijft uit Eisenach dat Lodewijk Napo leon aan de aldaar gevestigde hertogin van Orleans heeft aangeboden haar weder het particulier inkomen uit te keeren dat zij in Frankrijk ontving. De hertogin zou dit aanbod aangenomen hebben met verzoek dat de helft harer inkomsten van 1848 aan de slagtoffers der Februarij-omwenleling mogt worden uitgedeeld. Men begroot de sterkte der russische troepen in het vorstendom Zevenbergen op 25,000 a 30,000 man. Daar men thans verneemt dat een nieuw armee-corps van 16,000 man in aantogt is wint het gevoelen veld dat deze belangrijke magt tot een militair cordon aan de grenzen van Hongarije bestemd is. Indien Kos suth, welke in Hongarije nog altijd tegenstand aan het oostenrijksch gezag biedt voornemens is zich naar Turkije te hegeven dan zal dit bezwaarlijk gelukken. Uit onderscheidene gedeelten van Rusland wor den berigten ontvangen van vrij oproerige bewegingen. In de gouvernementen Wjatka Kazan Simbirsk en Pensa zegt men ziet men gewapende Jioeren-henden dikwijls van 5- tot 6000 man sterk het land onder het plegen van plundering brand en moord afloopen. Te Kazan eene stad van 60,000 zielen moeten zij zelfs onderscheidene huizen in brand gesloken hebben. f r a n k r ij k. Paeijs 8 Jan. Dezer dagen liep alhier het ge rucht dat de president der republiek de gematigde partij wilde verlaten en zich in de armen der meer hevigen of zoogenaamde bergmannen werpen zeker is hel dat de laatslen pogingen hebben aangewend om dezen overgang te bewerken en mogt de president uan ook al geaarzeld hebben of hij dezen stap zou doen thans heefl hij daarvan geheel afgezipn en het mini sterie Odillon-liarrol behoudt het veld. Men schijnt algemeen overtuigd, zegt een dag blad dat het tegenwoordig ministerie zich bezwaar lijk zal kunnen staande houden tot op de benoeming van den vice-president der republiek die uiterlijk den 21 Januarij moet plaats hebben. De berigten uit Italië blijven ongunstig. Ra- detzky en liarel Albert nemen wederzijds maatregelen welke aan eene onvermijdelijke hervatting der'vijan- delijkheden doen denken. Alle heirekkingen tusschen de Sardinische Staten en Lombardije zijn afgebroken. Koeriers van Turin en Genua zijn aan de grenzen af gewezen. Op bevel van Radetzky worden alle i>pcn- haren rijtuigen geweigerd. Alleen diplomatieke koe riers en vreemdelingen in hun eigen rijtuig en van ge- rigle passen voorzien ipogen doorgaan evenzeer als wagens met koopwaren en poslkarren waarop alleen de postiljon gezeten is. De dagbladen worden streng geweigerd. Een en ander was geschied door het oor logzuchtig manifest van het ministerie Gioberti en de groote toebereidselen in Piemont. De dagbladen van Turin maken bereids gewag van bewegingen in het oostenrijksche leger welke eenige zorg verwekten. groot-sezttaziillziii. Konden, 8 Jan. De engelsche bladen zijn vol van artikelen over de in Californie gevonden wordende schatten. Bereids is hier eenig goud ontvangen uit die streken dat bevonden is van zuiver gehalte te I zijn. Vier maatschappijen zijn reeds te dezer stede j opgerigl met het voornemen lieden te vinden welke zich naar Californie willen begeven om goud j te delven. J Volgens het engelscb blad de Morning Herald. zoude de toestand van Lodewijk Napoleon als presi dent eiken dag moeijplijker wordenzoowel door J zijne persoonlijke eigenschappen als om bijkomende i omstandigheden. Het artikel dat hierover handelt besluit met de aanmerking dat het rnoeijelijk te zeggen is tot welko schokken ééne misstap leiden kan met een deficit van 560 millioenen eencn president als nu aan liet hoofd staat en die zoekt te regeren en met een soldaat als Changarnier die gereed is om hem tot een zeker punt bij te staan. Van een ding zijn wij zeker namelijk dat voor Cavaignac nog eene groote rol is weggelegd en dat hem de gelegenheid om deze rol te vervullen veel spoediger kan geschonken worden dan onnadenkende» zich verbeelden." in Ierland begint op nieuw groote bezorgdheid te heerschen door het vooral in de omstreken van Bel fast zoo geweldig vermenigvuldigen der brandstichtin gen dat zij op een volslagen stelsel georganiseerd schij nen te wezen. Uit New—York loopen de berigten tot den 20 Dec. In het congres begon zich een hevigen strijd te openharen tusschen de voorstanders van den vrijen ar beid en die van de slavernij de laatsten werden hij zonder gesterkt door een besluit van den staat van Zuid-Carolina die zich uitdrukkelijk voor het in stand houden der slavernij verklaard heeft. BINNENLAND. 's Gravenhage 10 Jon. Thans zijn al de verkie zingen tot leden van de tweede kamer en tot kandi daten voor de eerste kamer der staten-generaal alhier bekend. Alleen ontbreekt er nog eene nieuwe keuze, in !de plaats van den baron van Sclierpcnzeel Heusch die zoowel te Sittard als te Heerlen tot lid der tweede kamer gekozen is. Men ziet weldra de benoeming lot leilen der eerste kamer uit de opgemaakte lijst van kandidaten door den koning te gemoet. Men verze kert tevens, dat de nieuwe kamers spoedig en nog wel in den loop dezer maand zullen worden bijeen geroepen. Yoor zooveel de tweede kamer betreft is de naamlijst der verkozenen als volgt Noord-Brabanu. 1 's Hertogenbosch m.' J. L. ALuyben. 2 Grave F. J. T. de Bruijn. 3 Tilburg, m.' ,7. A. Mutsaers. 4 Heusden C. Schiffer. 5 Helmond J. II. Bots. 6 Eindhoven J. F. van der Heijden. 7 Breda m.' L. I). Storm. 8 Zevenbergen n>.r F. J Jespers. 9 Bergen -op-Zoom m.' K. A. Mceussen. Gelderland. 10 Arnhem jh.' m.' J. T. II. Nedermeijer ridder van Rosenthal. 11 Harderwijk tn G. Groen van Prinsterer. 12 Zutphen in.r W. H. Dullert. 13 Ruurloo, m.' J. E. S. liar, van Zuijlen van Neijevelt. 14 Doelichem van Nispen van Sevenaer. 15 Eist m.' A. W. Engelen. 16 Nijmegen j'n.r G. E. G. C. K. Dommer valt Poldersveldl. 17 Zalt-Bomrnel E. W. van Dam van Isselt. Zuid-Holland. 18 Keiden m.' Thorbccke. 19 Keiderdorp m.' G. W. Verwey Mcjan. 20 Gouda m.r G. M. van der Linden. 21 Gorinchem., .in.' A. Iloxmun. 22 Dordrecht, m.' J. S. Lolzy. 23 's Gravenhage jh.r rn.' W. Boreel van Hogclanden 24 's Gravenhage m.' P. C. Schooneveld. 25 Delft, m.' IF. Winlgens. 26 Rotterdam E. P. de Monchy. 27 Rotterdam, .4. va n RijchevorselHz. 28 Schiedam m.r K. A. Poortman. 29 Ridderkerk m.' IF. Wijnasndls 30 Brielle m.r S. H. Anemaet. Noord-Holland. 31 Amsterdam m.' M. H. Godefroi. 32 Amsterdam jh.r m.' C. Backer. 33 Amsterdam tn.' F. A. van Hall. 34 Amsterdam m.' .7. S. van Naamen. 35 Amsterdam J. Heemskerk. Bz. 36 Haarlem m.' IF. H. van Voorst. 37 Alkmaar, S. A. de Moraaz 38 Hoorn E. F Scheltinga Winterberg. 39 Edam m.' IF. C. van Uasselt. 40 Zaandam tn.' II. J. Smit. Zeeland. 41 Middelburg rn.' J. J. Slicher van Domburg, 42 Zierikzee m.' G. A. Fokker. 43 Goes P. .7. Bnchiene. 44 Sluis m.' I). van Eek. Utrecht. 45 Utrecht, in.' Ii. baron van Goltstein. 46 Amersfoort 5. van Walcheren. 47 lJsselsleijn E. C. 77. van Doorn. Vriesland. 48 Leeuwarden, m.' 71. Albarda. 49 Dockum I. T. Terbruggen Hugenholz. 50 Heerenveen m.' N. van Heioma. 51 Sneek d.' P. J. Costerus. 52 Franeker m.' J. Dirlss. Overijssel. 53 Zwolle m.' 77. IF. A. E. baron Sloet tot Oldhuis, 54 Kampen m.' A. J. Duymaer van Twist. 55 Deventer, jh.' C. M. Storm van's Gruvesande. 56 Almelo m.' D. Donker Curtius. 57 Enschedé in.' M. de Man. Groningen. 58 Groningen m.' 77. Wichers. 59 Onderdendam G. Reinders. 60 Appingadam d.' 77. Weslerho/f. 61 Winschoten J. F. Zijlker. Drenthe. 62 Assen m.' L. graaf van Heiden lleinestein. 63 Hoogeveen ui.' L. N. graaf van Randwijk, 'JA

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1849 | | pagina 1