Z1ER1EZEESG COURANT. W°. 3 Woensdag 10 January, 1849. Woensdag en Zaturdag. NIEUWSTIJDINGEN. BESTEREN ADMINISTRATIEN. Bank van Leening. BUITENLAND. ABONNEMENTS-PRIJS! Per drie maanden f 2,00. Franco per post f 2,15. Inzending der Advert, daags te voren,'s namidd. vóór 4L ure. verschijnt; prijs oer aovertentiem: Gewone 15 cents de regel. GeboorteHuwelijks- en Doodberigten van 1-6 regels b f 1 behalve het Zegelregt Vbrkooping aan de Rank van Recning te Zierikzee op Woensdag den 17 Januarij 1819 des namiddags len 2 ure van de openstaande Pan den. verpand tot ultimo October 1847. Dingsdag namiddag van 3 lot 4 ure te bezien. De Commissie voor de Onderlinge Waarborg- Ver- eeniging van Arbeiders en Werklieden maakt bij deze bekend dat zij met de Winteruildeeling een' aan vang zal maken op Maandag den 15 dezer des na middags len 3 ure in het gewoon lokaal alwaar de Deelnemers hunne aanteekening-boekjes kunnen overnemen. De Commissie tioodigt tevens zoodanige Deelnemers die f 5 en daarboven in het Fonds hebben ingebrugl en verlangen mogten deel te nemen aan eenige Werk zaamheden die de Commissie in dit winlersaizoen j denkt te doen uitvoeren uilom zich op voor schreven tijdstip en vervolgens op eiken Maandag bij gelegenheid der uitdcelingen daartoe aan te melden. Zierikzee, den 9 Januarij 1849. De Commissie voornoemd A. MO KNS van BLOOIS Ter ordonnantie B. C. CAU. Voor de Hervormde Diakonie-Armen is op laatst leden Zondag in de Kleine Kerk gecollecteerd eene j buitengewone gift van tachtig gulden ten einde 1 te worden gebezigd voor eene exlra-uitdeeling. Onder hartelijke dankbetuiging voor die milde bijdrage geeft het Armbestuur kennis dat daarvoor zijn verstrekt drie buitengewone bedeelingen van brand stoffen en levensmiddelen. Het Herv. Diak. Armbestuur, F. NAGTGLAS, vt. Ter ordonnantie van hetzelve S. G. NAUTA van der GRIJP. duix.ohi.a9i]>. Frankfort 4 Jan. In de zitting van heden heeft de parlementaire vergadering eene gewigtige beraadsla ging gevoerd over de ontbinding der pruissische natio nale vergadering en het door den koning van Pruissen verleenen der staatsregeling. Na langdurige en hevige debatten zijn alle deswege gedane voorstellen verworpen. De verklaring van Oostenrijk begint duidelijker te wor den. Dit rijk heeft geprotesteerd tegen de nieuwe vorming van Duitschland zonder zijne toestemming hetgeen de zamenstelling van den Duitschen Bondsstaat eene nieuwe hinderpaal in den weg legt. Het volgende proces zal eerstdaags bij de civile j reglbank van eersten aanleg te Posen behandeld worden. Tegen hel einde van de lö'Seeuw, onder koning Sigismundus lilwaren de Joden van het groothertogdom Posen ten doel aan de wreedste ver volgingen. Om zich daarvan verder te vrijwaren namen zij de verpligting op zich om ten eeuwigen dage, aan de posensche geestelijkheid eene jaarlijksehe rente van 110,000 th. le betalen. Deze rente is geregeld betaald lot de maand Junij jongstleden namelijk 80,000 th. aan de Katholijke geestelijkheid en 30,000 th. aan de regering. Thans nu koning Frederik Willem /F eene constitutie verleend heeft, waarbij alle Pruissen gelijk voor de wel verklaard zijn bebben de posensche Israëliten besloten de rente niet langer te betalen welke aldaar gewoon weg Joden-belasting genoemd wordt. l)aar nu het semester dezer rente op 20 Dec. jl. vervallen niet betaald werd bebben de Katholijke geestelijkheid en do regerings-president van Posen eene actie tegen de Israëliten in Posen ingesteld. Met belangstelling ziet men de behandeling van dit proces te gemoet. Volgens uit Gallicie ontvangen berigten bleef de cholera nog altijd in vrij hevige mate in die land streken heerschen tot op den 15 December kwamen 43,656 gevallen voor waarvan er 17,752 den dood ten gevolge hadden. r n a v k a ij ii. Parijs 2 Jan. De heeren Cunin-Gridnine TJéberl en Trézelgewezen ministers van koning bodewijk Filips. die Frankrijk ten gevolge der Fehruarij-gebeur- tenissen hadden verlaten zijn gisteren avond in deze hoofdstad aangekomen. Den 30 December des avonds tusschen 6 en 7 ure heeft men in het departement der Beneden-Seine een schok- van aardbeving waargenomen in de rigting van het noord-westen naar het zuid-oosten. De schok was van korten duur en ging vorgezcld van een geluid als het rollen van een wagen. Een italiaansch dagblad maakt bekend een pro test van paus Pius IX tegen de instelling eener hoogste staals-jimta. In dit belangrijk stuk gedagleekend uit Gaëta den 17 December, herdenkt de H. Vader met niet mindere waardigheid dan smartgevoel al do daden gevolgd op het vrijzinnige initiatief, hetwelk hij gemeend had te moeten nemen hij de aanvaarding zijner hooge waardigheid en de gewelddadigheden de misdaden de moorden welke de hoofdstad der Chris tenheid bezoedeld hebben hij verklaart nietig en on wettig al hetgeen ten gevolge dier gewelddadigheden is verrigten hetgeen van de staats-junta te Home ingesteld is uitgegaan of nog zal uitgaan omdat le Rome geen ander wettig gezag kan bestaan dan de tijdelijke commissie, ingesteld door het mota proprio van den 27 November tot dat daarover door,hem zeiven anders zal beschikt zijn. Parijs 3 Jan. De nationale vergadering schijnt den kamp te willen aangaan met het ministerie en met diegenen welke hare ontbinding verlangen opdat zij plaats make vonr eene nieuwe vergadering meer in den geest der verkiezing van den 10 December. Kerst toonde zij hnro vijandelijkheid door de stemming over de wet op het zout thans door de zamenstelling harer bureaux en eerstdaags waarschijnlijk door den heer Marrast op nieuw tot haren voorzitter te verkiezen. De paus heeft den 22 'December te. Gaëta op nieuw een consistorie gehouden waar weder verschei dene bisschoppen zijn benoemd. Twaalf kardinalen waren aanwezig. Uit de italiaansche berigten blijktdat terwijl de magt der omwenlelingsmannen te Rome wankelt het gezag van den H. Vader te Gaëta van dag tot dag toe neemt. De koning van Napels heeft zijn leger zijne schatkist en zijne gehecle magt ter beschikking van Z. 11. gesteld. Ieder biedt hem iels aan en hel goud stroomt hem van alle zijden toe. Van wege koning Ferdinand zijn 400,000 franken met dit opschrift voor de bijzondere liefdadigheid van Z. H.aan de voe ten van Pius IX nedergelegd. De jongste brieven uit Rome van den 15 melden dat de toestand zich aldaar meer en meer verwikkelt. De kamer der afgevaardigden heeft het ontwerp eener constituante verworpen welk besluit van de tribunes uitgefloten is geworden. Het ministerie zou nu eigen- maglig handelen en de kamers ontbinden. Het pro test van den paus was door de bevolking op straat ver scheurd en. met voeten getreden. Parijs 5 Jan. De toestand blijft niet zeer geruststel lend. Het ministerie heeft hedeu in de ualionale ver gadering eene nieuwe nederlaag geleden doordien de onder-voorzitters en de secretarissen der vergadering herkozen zijn. De openbare zitting is heden laat be gonnen. In de bureaux hebben de leden zich bezig gehouden met het voorstel van een lid tot. het benoe men van commissiën voor het onderwijs. Dat voorstel moet evenwel veel tegenstand ondervinden. In de openbare zitting beeft een lid eene interpellatie ge daan omdat gisteren bij de installatie van den gou verneur der invaliden de kreet van lette de Keizer gehoord was. Hij noemde dit oproerig en wenschle die daad gestraft te zien. Na een kort antwoord van een' der ministers is men echter tot de orde van den dag overgegaan. Van alle zijden komen verzoekschriften aan de ver gadering in aandringende op hare ontbinding. In- tusschen blijft men verzekerendat er geene goedo verstandhouding tusschen den voorzitter der republiek cn zijne ministers bestaat. Men spreekt steeds van eene verandering van kabinet. Ofschoon dit niet dau geruchten zijn moet er evenwel niet die eenheid van inzigten bestaan welke in de tegenwoordige omstan digheden zon noodzakelijk is. De clubs beginnen dan ook weder het hoofd op te steken. Voor het oogen- blik vreest men wel niet voor eene verstoring der rust, doch het vertrouwen, dat een oogenblikten gevolge der keuze van den voorzitter herboren was bevestigt zich niet. Gisteren moet in den raad der ministers bepaald tot de reis van den voorzitter der republiek besloten zijn. Hij zou onder anderen Bordeaux Toulouse Marseille en Lyon bezoeken. De lijdingen uil Italië zijn gewigtig. Een itali aansch dagblad houdt de hervatting der vijandelijkheden door lladetzky voor onvermijdelijk. Datzelfde blad spreekt van een geheim verdrag tusschen Weenen en Napels terwijl de troepen van koning Ferdinand de grenzen van den Pauselijken Staat zouden naderen. Dit berigt is wel niet officieel maar er liepen heden allerlei verontrustende geruchten. Men zeide dat bij het bewind zoodanige gewigtige telegrafische depêches waren ontvangen dat ten gevolge daarvan nog gis teren avond een kabinetsraad is gehouden. Het grootste geheim is bewaard doch ten gevolge daarvan wa ren er geruchten in omloop van eene ontbinding der romeinsche kamers door den paus die te Civila-Vecchia zou aangekomen zijn van eene gewapende tusschen- komst in de Kerkelijke Staten door Oostenrijk enz. Dit alles berust echter op gissingen. Zooveel schijnt zeker dat in Sardinië de koning aan zijn democratisch ministerie gehoor g-gevpn en de kamers ontbonden heeft. De nieuwe kamers zijn tegen den 23 bijeenge roepen. GHOOT-BKiTTAiirsrrEnr, Londen 3 Jan. Eene alhier bestaande vereeniging, die den naam van Nationale Confederatie draagt heeft twee prijzen van 190 p. st. uitgeschreven voor da twee beste verhandelingen over de nationale belastin gen en de billijksle wijze van hare helling. De com missie die uitspraak over de inkomende stukken doen moet bestaat uit vijf leden van het lagerhuis met deu heer W. Jackson aan het hoofd. Doorgaans goed onderrigte personen verzekeren hier dal de onderhandelingen tot vereffening der ge schillen tusschen Denemarken en Duitschland zeer ge ringe vorderingen gemaakt hebben. lie publieke meening is hier sterk op de zijde van Denemarken. Nu de goudmijnen van Californie het onderwerp van alle gesprekken uitmaken begint men meer dan vroeger le onderzoeken welke streken van Groot-Brit- tanniën insgelijks goud opleveren en een der dagbladen vestigt dus de aandacht op de loodinijnen in Noord- Wallis die met vele goud-aderen doorsneden zijn en waaruit men bereids verscheiden ponden goud heeft opgedolven.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1849 | | pagina 1