wr°. 2 Zaturdag 6 Januarij. 1849. Woensdag en Zaturdag. BESTIM ADilINSTHATm Bank van Leening. ZEMZEESCHE COURANT. abonnsments-prijs'. Per drie maanden 2,00. Franco per post f 2.15. Inzending der Advert, daags te voren ,'s namidd. vóór 4 ure. verschijnt: prijs der a9t£rtentiehi: Gewone 15 cents de regel. GeboorteHuwelijks- en Doodberigten van 1 -6 regels af 1 behalve het Zegelregt Vrrkoóping aan de Bank van Beening te Zierikzeeop Woensdag den 17 Januarij 1849, des namiddags ten 2 ure van de openstaande Pan den. verpand lot ultimo October 1847. Dingsdag namiddag van 3 lot 4 ure te bpzien. BUITENLAND. duits chiian Frankfort 30 Dec. Hel rijks ministerie heeft de wet wegens de grondregten van het duitsche volk en die wet wegens de invoering daarvan afgekondigd. I)e commissie voor de staatsregeling heeft besloten 1.° dat een der regerende duitsche vorsten tot rijks op perhoofd gekozen, en 2.° dat dit opperhoofd keizer ge noemd zal worden. In den avond van den 26 Dec. werd Darm stadt op eene zonderlinge wijs verontrust. De wachten van het groothertogelijke kasteel werden versterkt kanonnen in zijnen omtrek geplaatst de troepen in de kazernen geconsigneerd. Van den kant van Rus land was namelijk aan de grootbertogclrjk-hessische en aan twee andere duitsche regeringen de mede- deeling gezonden dat er papieren gevonden waren waaruit bleek dat op den 26 Dec. een aanslag op onderscheidene duitsche souvereinen waaronder ook de groothertog van Hessen voorgenomen was. De grootvorst Konstantijnzoon des keizers van Rusland is te Praag aangekomen om in naam zijns vaders, zoowel aan den afgetreden als nieuw benoem den keizer zijne betuiging van deelneming en geluk- wenschingen over te brengen door de zending van dezen zijnen- zoon heeft keizer Nicolaas een bijzonder blrjk van achting aan den oostenrijkschen vorst wil len geven. De oorlog in Hongarije vordert met langzame schreden; de ingevallene vorst is oorzaak van veel vertraag de stad Raai) is door den ban us opgeëischt en de aanval daartegen zoude dadelijk beginnen. De Weener brieven van den 27 behelzen een oiïiciëel artikel blijkens hetwelk de oostenrijksche re gering nu de paus te Gaëta en van vreemden invloed vrij is hare diplomatieke betrekkingen met dezen we der aanknoopen wil. - Een dagblad deelt mede, dat de prins van Canino, te Rome, wegens zijne groote geldverspil lingen bij het aanwerven en onderhonden van eene bende gewapend volk door zijne familie onder cu ratele is gesteld. f r a n k r ij k. Pabus 30 Dec. Het is werkelijk tot eene wijzi ging in het ministerie gekomen. Heden deelt het offi ciële dagblad zulks mede. Het pas benoemde fransche kabinet is alzoo reeds weder veranderd. De president der republiek moet inderdaad aan den heer de Maleville een' brief gezonden hebben van zoo beleedigenden aard dat de minister oogenblikkelijk bet besluit genomen heeft zijnen post neder te leggen en ondanks eenen tweeden briefdie bijna eene intrekking van den eersten schijnt geweest te zijn in dit besluit heeft volhard. Men meent echter dat zonder dezen tweeden brief, geheel het ministerie afgetreden zou zijn. Yan alommc komen thans petitiën in die op de ontbinding der nationale vergadering aandringen zelfs de algeineene raad van het departement der Eu re heeft een besluit genomen strekkende om de vergadering te verzoeken zich te willen ontbinden. De heer Üupin heeft gisteren in de ualioiiaie ver gadering beproefd de noodlotl'igo gevolgen der vermin dering van de belasting op het zout nog af te keeren en art. 41 der constitutie ingeroepen welke 3 lezingen eener wet met 5 dagen tusschenruimte vordert. De vergadering beeft dit afgewezen en beweerd dat deze bepaling slechts gold voor de gewone wetgevende en niet voor de tegenwoordige constituerende vergadering. In de zitting van heden is het ministerie aangevallen over de amnestie waaromtrent een voorstel bij de ver- gatlering sedert lang aanhangig is. De heer Kac gaf zijne bevreemding te kennen, dat het nieuwe bestuur met geen enkel woord daarvan gesproken had. De heer Odillon Barrol heeft hierop geantwoord dat de regering aan goedertierenheid zou denken wanneer de openbare veiligheid vast gevestigd wanneer geen enkel gevaar meer te vreezen zou zijn. Het zal de omstandigheden wegens de uitgestrektheid van den maatregel berekenen en het gunstige oogenblik uitkiezen. Maar nimmer dus sprak de minister zal de regering toegeven aan hen die de amnestie eischen met bedreigingen in den mond. De vergaderiug is daarop tot de orde van den dag overgegaan. öroot-brittannien. Londen 30. Dec. De meerderheid der dagbladen houdt zich onledig met gevolgtrekkingen en beschou wingen over de ontdekkingen in California vooral met betrekking lot den invloed op de edele metalen en den prijs van fabrijk-en andere waren. Deze redenerin gen zijn meerendeels zeer onbepaald en men zal nog eenigen tijd moeten wachten alvorens in de gelegen heid te zijn eenig oordeel te vellen. In Islington (eene der wijken van Londen) is I eene nieuwe beestenmarkt in gereedheid die 8000 stuks vee en 50.000 schapen behalve paarden j varkens enz., bevatten kan. Men zal eenen spoor weg vereenigen met de voornaamste spoorlijnen bui ten Londen zoodal het vee niet genoodzaakt zal zijn door de stralen van Londen te gaan. Volgens den Economist heeft Engeland in dit en in elk der twee laatste jaren 18,000,000 p. st of twee honderd zestien millioen hollandsche guldens 'sjaarlijks betaald aan granen en voedingsmiddelen. BINNENLAND. Amsterdam, 2 Jan. In hel jaar 1848 zijn alhier geboren 3741 zonen en 3400 dochters te zamen 7141 kinderen; overleden 8428 personen; gehuwd 17SI paren, en hebben er 22 echtscheidingen plaats gehad. Vrijdag II. had alhier de eerste vergadering plaats der maatschappij ter bevordering van landbouw en landontginning in Nederland onder voorzitlerschap van z. exe. den gouverneur van Noord-Holland. Uit het verslag door den hoofddirecteur d.' Sarphati ge daan is de gunstige toestand der maatschappij vol doende gebleken. De stad Amsterdam had niet alleen in zindelijkheid toegenomen maar was van groote uit gaven ontslagen en had aan den landbouw eene hoe veelheid mest verschaft, grooler dan eenig jaar te voren, en toereikend om bijna 500 bunders te ontginnen. 's Gravrmiagr 2 Jan. Bij besluit van den 22 Dec. jl. heeft Z. M. de relribuliën ten behoeve van de algemeene burgerlijke begraafplaatsen voer lijken, j welke niet op dezelve, maar elders leraarde besteld worden, afgeschaft. Er hebben met liet begin van hel Nieuwejaar bij sommige departementen van algemeen bestuur, reorganisation plaats gehad terwijl er nog andere wor den te geinoet gezien. Bij gelegenheid van den Nieuwejaarsdag hebben verschillende familiën in deze residentie brood en kaas, in plaats van aalmoezen aan de armen uitgedeeld. Volgens een algenveenen staal uitgegeven bij de heeren van Meurs <fe C.° bestond de nederland- scbe zeeuiagt op 1 Januarij 1849 als volgt; 2 schepen van 84 srukken 5 van 74. 2 van 60, '1 van 54, 11 van 44 2 van 38 2 van 28 2 van 26 5 van 28 5 van 26 2 van 22 1 van 20 10 van 18. 9 van 14, 7 van 12, 1 van 8, 5 van 6, 7 van 5 4 van 4 3 van 3; 13 sloomschepen waar van 1 van 8 en 12 van 7 stukken; 4 ijzeren stoom- booten waaronder 2 van 11 stukken, benevens 3 transportschepen 10 gaffel-kanonneerbooten van l mortier en 3 stukken 35 gaffel-kanonneerbooten groot en 30 gaffel-kanonneerbooten klein model. Voorts telt de koopvaardij 196 schepen te Amster dam Ie huis behoorende (zijnde fregat- bark- en brikschepen). 114 In Rotterdam te huis behoorende (insgelijks voorn, schepen) 26 te Dordrecht 8 te Middelburg. 15 te Schiedam, 10 te Alhlasserdam 4 Ie Zaandam 5 te Harlingen 5 te 's Hage 6 te Zierikzee 5 aan den Kinderdijk 1 te Tiel 2 te Purmerend 1 te Vlaardingen 2 te Wormerveer en 2 te Zwolle zoo mede 874 galjoot- kof- smak en tjalkschepen. Naar men verneemt zijn met den eersten do zer door het geheele rijk de kavalleristen die aangewezen zijn om voortaan dienst te doen als maréchaussées in afwachting van de latere organi satie van dat wapen naar de voor hen bestemde plaalsen vertrokken. 's Ghaviïnh.agk 3 Jan. Z. M. heeft bet verzoek om gratie ingesteld door den heer Adr. van Bever voordegewezen van de hand. Naar men verneemt heeft z. exc. de minister van justitie ten gevolge der aanvallen waaraan hij van genoemden heer blootgesteld is geweest vermeend het rapport aan den koning tot bovengemeld einde niet uit eigen beweging aan Z. M. te moeten indienen en heeft hij die zaak alzoo in den raad van ministers gebragt. Deze is van oordeel geweest Z. M. te moeten voorstel len op het gedane verzoek om gratie afwijzend te be schikken. Rotterdam, 2 Jan. Door de op nieuw fel in gevallen vorstheeft zich heden morgen de Maas voor deze stad gezet. Men verneemt dat hij de sub-commissie voor de azialische cholera le Rotterdamde volgende opgaven zijn gedaan Getal lijders. Overleden. Hersteld. Tot 30 December 1205 631 423 Bijgekomen op 31 Deo. 5 2 3 1 Jan. 1 2 4 2 1 0 6 Totaal 1212 Dus'in behandeling 141. 635 436 Middelburg 3 Januarij. Volgens de aangiften bij den burgerlijken stand dezer stad, zijn in 1848 ge boren 436 kinderen; 216 zonen, 220 dochters en levenloos aangegeven 37 kinderen zijn gehuwd 119 paren en twee huwelijken ontbonden terwijl in dalzelfde tijdvak zijn overleden 512 personen 232 van het mannelijk en 23) van het vrouwelijk ge slacht onder de overledenen waren er 28 die elders zijn gestorven. Zierikzee 5 Januarij. In het jaar 1848 zijn binnen deze stad en hel poorlambachl geboren 127 kinderen van het mannelijk geslacht, 141 vrouwelijk te zamen 268 kinderen waaronder 9 begrepen zijn welke als levenloos zijn aangegeven de geboorte over treft die van 1847 mot 22 kinderen. En op de registers van overlijden zijn ingeschreven 81 personen van hel mannelijk geslacht 92 v vrouwelijk te zamen 173 personen zijnde 97 minder dan in 1847. Er zijn 43 huwelijken voltrokken en 1 echt scheiding heeft er plaats gehad.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1849 | | pagina 1