N°. 1. Woensdag 3 Januarij. 1849. Woensdag en Zaturdag. BESUREN ADMINISTRATIEF bekendmaking. nationale militie. NIEUWSTIJDINGEN. BUITENLAND. ZHRKZEESCHE COURANT. abonnements-pbijs: Per drie maanden f 2,00. Franco per post f 2.15. Inzending der A dvert. daags te voren,'s narnidd. vóór 41 ure. verschijnt: prijs der advertentie»! Gewone 15 cents de regel. Geboorte-, Huwelijks- en Doodberiglen van 1-6 regels ii f 1 behalve het Zegelregt. De Staatsraad Gouveriveur van de Provincie Zeeland Brengt bij dpze ter kennis van de houders van aandeelen in de na te melden geldleeningen dat op den eersten Januarij 1849 en volgende dagen ten Kantoro van den Arrondissemenls-Belaalmeesler te Middelburg, zullen worden uitbetaald: 1.° De interessen over den jare 1848 a. van het onafgelost gedeelte der negoliatie van f 290,000,00 voor de verbetering der groole communicatien en wegen in Zeeland b. van het onafgelost gedeelte der negotiate van f 20,000,00voor de instandhouding der be staande stoombooldienst in het veer van Vlissingen op Breskens e. van de negoliatie van f 24,000.00voor de ver betering der communicatie lusschen Zuid- en Noord-Bevel and en «1, van de negoliatie van f 220,000,00 ter ver- belering der wegen in het vierde en vijfde district dezer Provincie; en zulks legen intrekking van de daarvoor af gegeven interest-coupons. 2." De kapitalen der op den 4 September 1848 in het openhaar uitgeloten aandeelen in de hier- voren onder a b en d omschreven geldleeningen, te weten a- van de negoliatie van f 290,000.00, zeventien aandeelen ieder van duizend gulden zijnde de nummers 24, 38, 49, 58. 77, 90 92 100, 117, 126, 150, 163. 192, 213. 215, 252 en 269 met twaalf percent premie op de aflossing welke negoliatie met 1850 geheel zal zijn afgelost b. van de negotiate van f 20,000,00. drie aan deelen ieder van vijf honderd gulden zijnde de nummers 4, 14 en 15; C. van de negoliatie van f 220,000,00, zeven aan deelen ieder van duizend guldenzijnde de nummers 7 26 44 51 165, 169 en 191 en zulks tegen intrekking der voor genoemde aandeelen afgegeven obligatiën met <le daarbij behoorende niet verschenen interest-coupons. "Wordende de belanghebbenden tevens verzocht de voorschreven interessen en aflosbare kapitalen zoodra mogelijk ter aangegeven plaats te doen ontvangen. Middelburg, den 30 December 1848. De Staatsraad Gouverneur voornoemd VAN VREÜENBURCH. Burgemeester en Wethouders der Stad Zierikzee brengen ter kennis van de Ingezetenen dal de E. A. Heer M. C. de CR AWE ingevolge Koninklijk besluit van den 18 December jl. n 59, bij con tinuatie is benoemd lot Burgemeester dezer Stad. Zierikzee, den 2 Januarij 1849. Burgemeester en Wethouders K. W. ue JONGE, vl„ Wethouder. I. P. Ter ordonnantie De Stads Seeretaris W. J. P. KROEF. Ligtiny van den jare 1SJU. Burgemeester en Wethouders der Stad Zierikzee Prov incie Zeeland. Gelet hebbende op de wetten der Nationale Militie roepen bij deze op alle manspersonen zonder onder scheid die in 1830 geboren zijn en 'voor de ligling van het jaar 1849 de eerste klasse moeten uilmaken om op Maandag den 1 Januarij 1849 aanslaande en vol gende dagen, des voormiddags van 9 tot 12 ure zich Ier Stedelijke Secretarie voor de Nationale Militie te doen inschrijven lot den 20 dier maand als wanneer het lnschrijvings-Regisler voorloopig zal worden geslo ten dal na dien tijd tot den 28 Januarij daaraanvol gende, wanneer de finale sluiting van het register zal plaats hebben de nalatigen nog zullen worden inge schreven doch alsdan wegens verzuim van geene aan gifte vóór den bepaalden tijd te hebben gedaan, verwe zen worden in eene geldboete van niet minder dan 5 en niet te bovengaande de som van /TOO of, ingeval van onvermogen met eene gevangenis van vier dagen tot zes weken worden gestraft welke boete en straf bepalingen ook toepasselijk zijn op de ouders voogden curators en regenten van publieke gestichten of andere instellingen van weldadigheid die verantwoordelijk zijn voor eene behoorlijkeen tijdige inschrijving hunner kinderen pupillen of geadministreerden hetzij dezelve al of niet tegenwoordig zijn en dat na de finale sluiting van het lnschrijvings-Register geene inschrijving meer wordt toegelaten zullende de nalatigen onmiddelijk daarna worden gearresteerd om zonder loting in dienst te worden gesteld onverminderd de betaling van het dubheld der vorengemelde boete en hel ondergaan van de verdere strafbepalingen die ingevolge de wel op de nalatigen op de ouders voogden curators of regen ten zullen worden toegepast. W ijders wordt ter kennis van de belanghebbenden ge- bragl.dat de wettige woonplaats voor de inschrijving wordt gehouden voor de ongehuwden de woonplaats hunner ouders en hij overlijden die van hunnen voogd of curator voor de gehuwden de plaats alwaar zij hun bestaan hebben of op den 1 Januarij voor de Personele Belasting zijn beschreven en voor de genliinenteerden of die in godshuizen zijn opgevoed de plaats welke de alimentatie bekostigen ol'waar de godshuizen gelegen zijn. Dat een ieder die zich ter inschrijving aangeeftver zekerd moet zijn van zijnen ouderdom waartoe de ge legenheid is opengesteld Ier Stedelijke Secretarie voor zooveel zij in de stad geboren zijn doch die elders geboren zijn moeten bij de inschrijving overleggen een geboorte-extract hetwelk op hunne aanvrage kosteloos zal worden afgegeven. Al verder worden opgeroepen allen die de vereischten bezitten en genegen moglen zijn om als vrijwilligers in mindering van hel konlingent dezer Stad bij de Nationale Militie Ie dienen waartoe zij zich ter Ste delijke Secretarie hehooren aan te melden gedurende de gebeele maand Januarij aanstaande zullende aan eiken vrijwilliger, na door den Militieraad in deze Provincie te zijn goedgekenrd eene premie van dertig gulden uit de Stedelijke kas worden ter hand gesteld en waarvoor worden toegelaten alle Ingezetenen die op den 1 Januarij aanstaande hun 19de jaar zijn ingetreden en het 3Qsle niet hebben volbrngt ten ware zij vroeger mogten gediend hebben in welk geval zij tot den ouderdom van 35 jaren worden toegelaten de lengte hebbende van 1 el 570 streep en gedurende de laatste 15 maanden binnen de Stad woonachtig zijn geweest. Eindelijk worden opgeroepen al de voor zichzelven dienende manschappon die in den loop van dit jaar overeenkomstig de bepalingen van art. 91 en 94 der wet van den 8 Januarij 1817 regt op vrijstelling heb ben verkregen en mitsdien hun ontslag uit de dienst verlangen om de schriftelijke bewijzen daarvoor raar aanleiding van art, 21 der wet vóór den 5 Ja nuarij aanslaande ter Stedelijke Secretarie over te bren gen waartoe nok ouders voogden curators of gemag- ligden van de belanghebbenden evenzeer als de man schappen zelve, bevoegd zijn. En opdat niemand hiervan eenige onwetendheid zoude kunnen voorwenden zal deze worden afgekondigd aangeplakt en 'in de Slads-Courant geplaatst. Gedaan te Zierikzee, den 29 December 1848. Burgemeester en Wethouders, DE CRANE, vl.. Ter ordonnantie De Stads Secretaris W. J. P. KROEF. De ondergeteekende geeft kennisdat gedurende deszelfs voortdurende ongesteld heid de zaken van deszelfs Kantoor zullen worden waargenomen door don llger H. J. HALFFMAN. Zierikzee1 Januarij 1849. De Betaalmeester, R. S. BOEIJE. f r a n k r ij k. Parijs 28 Dec. Het ministerie heeft heden bij de nationale vergadering eene nederlaag geleden en wel bij gelegenheid der beraadslagingen overde intrekking van een decreet van April waarbij de afschaffing van den accijns op het zout bepaald was. Gisteren was ofschoon met geene zeer groote meerderheid de over winning deswege aan liet kabinet gebleven. Het ministerie vorderde de intrekkingen handhaving der belasting als onmisbaar in den tegenwoordigen financiëlen toestand. Ten deze waren verscheideno voorstellen gedaan de strekking hebbende, eenen mid denweg in te slaan. De commissie wilde eene vermin dering der belasting. Het eerst is gestemd over een voorstel van den heer St. Romme die de belasting met 1 Januarij 1849 voor goed wilde afschaffen. Dit voor stel is met 417 tegen 336 stemmen verworpen. Daarop is het eerste artikel van het regerings-ontwerp aange nomen waarbij het decreet van den 15 April 1848 in getrokken werd. Heden nu moest de hoegrootheid van den accijns be paald worden. Een lid de heer Anglaiestelde een amendement voor om de belasting tot op 10 franken van de 100 ponden te verminderen en baar met l April aanstaande geheel in te trekken. De minister van financiën heeft zicb tegen een en ander ten sterkste ver zet. Hij wilde de afschaffing wel te beginnen met 1850 doch hij den toestand der financiën hij een tekort, over 1848 en 1849, van 193 miilioen fran ken was de opbrengst van genoemden accijns over 1849 noodzakelijk. Dit heeft echter niet mogen balen en het eerste gedeelte van het amendement werd met 403 tegen 360 stemmen goedgekeurd. Het tweede ge deelte werd door den voorsteller ingetrokken. Een an der lid maakte hel echter tot zijn voorstel. Het werd intusschen verworpen. Die nederlaag heeft ook tor beurzeeen' pijnlijken indruk gemaakt te meer daar, naar het schijnt die afloop niet op zichzelve staat en er een blijvend stel sel van oppositie in de vergadering zou heerschen. Hierbij koinl naar men verzekert eene niet gunstige houding van de zijde van Engeland. Zoo veel is ze ker dat het britsche kabinet geweigerd heeftden heer de Monlalembert als onzen gezant te ontvangen. De heer de Montalembert is steeds vijandig aan Oostenrijk geweest, en nu wil men hieruit hesluiten dat Enge land voornemens zou zijn Frankrijk buiten de confe- renciën nopens de italiaansche aangelegenheden te sluiten. Uit Rome heeft men onder dagteekening van den 18, het herigt ontvangen, dat het zoo liberale ministerie aldaar weder zijn ontslag heeft genomen ten gevolge van volksoploopen welke eiscben deden hoo- ren waaraan bet ministerie niet kon voldoen. Met deze demissie is de laatste middenweg verbro-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1849 | | pagina 1