Woensdag. 21 September. 1848. Woensdag en Saturday. BESTUREN Cl tMMSTIUTM BEKENDMAKING. NiMWSTiJDM. jr°. 77. art, ZKMKZEESCHE COURANT. AB-ONIiSMEHTTS-PRUS! Per drie maanden f 2,00. Franco per post f 2,15. Inzending der A dvert. daags te Voren?s namiddvóór 4? tire. vehschijsst: pkijs see abvehtebitiem: Gewone 15 cents de regel. Geboorte-, Huwelijks- en Doodherigten van 1-6 regels h f 1 behalve het Zegelregt. jVKflKBJ/.H O en D'H/lfrSCfltXjttWO. Wanneer wij eenen blik werpen op den heer- schenden volksgeest en op den staatkundigen toestand van Nederland en van het ons in taal en afkomst zoo na verwantte Duitsehlanddan heb ben wij alle reden ons te verheugendat de ver gelijking in elk opzigt zoozeer ten -voordeele van ons dierbaar vaderland uitvalt. De schok, dien geheel Europa thans voelt, en die de volkenhier en daar zelfs als het ware ondanks hen zelve, tot het genot van meerdere vrijheden voert, beroerde Duitsehland en ook Nederland; maar hoe geheel anders is de wijze waarop wij Nederlanders komen tot het volle genot der vrijheden, die wij sedert lang reeds ten deele bezaten en die thans slechts behoeven te worden uitgebreid en op breedere grondslagen gevestigd, om aan Nederland dat te verschaffer! waarop het regt heeft, waaraan het behoefte ge voelt en wat hoog noodig is om de nationaliteit van ons klein volk op zekerder grondslagen te vestigenin eenen tijd dat zoo menige nationali teit wankelt, en der vernietiging blootgesteld worden kan. En deze uitbreiding onzer volksvrijheden cri regten, zij geschiedt, Gode zij dank, op eene kalme, rustige, het belang der zaak waardige wijze; onze wetgevende vergaderingen zijn, zelfs niet door den minsten schijn van volks-bewegin- gen, in de kalmte hunner beraadslagingen gestoord. De vruchten van zulk eene houding des Neder- landschen volks zullen niet achterwege blijven zulk een volk is het bezit van de volste vrijheden waardig; zoo echter een volk opstaat tegen die wetgevende vergaderingen, wat wij in Junij te Parijs, en heden te Frankfort zagen geschieden kan dit tot niets anders leiden dan tot dwang maatregelen en de wetten die onder den druk van zoodanige omstandigheden worden gegrond vest voeren noodzakelijk in hun innerlijk wezen een element van volksbedwang met zichschade lijk voor het volle genot en de hoogere ontwikke ling der zoo gezegende volksvrijhedcn en regten. Duitsehland is ongelukkig, wij beklagen die zuster-natie ten diepste, - Duitsehland voert in zijnen boezem de kiem van vreesselijke gebeurte nissen, waarvan de zaken die wij heden zien, nog slechts een voorspel zijnhet groote Duitseh land bezit in zijn binnenste te veel bronnen van verdeeldheid, om ook hetmagtigeDuitsehland te zijn, dat alleen aan ware eensgezindheid eene oppermagt in Europa zou te danken hebbendie nu voorzeker voor hetzelve niet is weggelegd. De winter, dien men in Duitsehland met schrik ziet naderen, gaan wij met vertrouwen tegemoet want het behoud der rust is geheel in handen der iNederlandscheregering, terwijl deDuitsGhe rege ringen magteloos zijn zullen de rust te blijven handhavenmet al wat zij zelfs soms boven hun vermogenvoor de volken doen. Maar wij roepen onze regering dan ook waar schuwend toe: het is noodzakelijk dat gij iets doet ten voordeele der arbeidende klasse en wel vóór dat de winter komt met zijne ontberingen. Want ziet, gij doet waarlijk te weinig voor die klasse, en wij zijn zeker dat in ons dierbaar vaderland de rust voortdurend bevestigd blijven zal, zoo gij voor dat deel des volks, dat door werken den kost verdient, slechts half zooveel doet, als de Duitsche regeringen thans doen, om werk en brood te verschaffen aan die duizenden, die, zoo zij het verstand hadden ééne lijn te trekken, aan allen de wet zouden voorschrijven. En evenwel staat dit Duitsehland voor de deur; dus Nederlandsche regering waakt en handelt handelt Vooral in het belang dier Nederlanders die alleen door noesten arbeid in hun bestaan voorzien kunnen. Och dat deze in den naderenden winter niet behoefden te ontberen. Burgemeester en Wethouders der Stad Zieriksee brengen ter kennis van derzelver ingezetenen dal in do raadsvergadering van den 26 dezer maand overeen komstig de bepalingen van het reglement voor het bestuur dezer Stad de biljetten zijn geopend welke door de stemgeregtigde Ingezetenen zijn ingevuld tot aanvul ling van het Kiercrs-Collegie voor deze Stad waarvan de uitslag is geweest Dat van de rondgobragte 373 stuks biljetten aan de buizen der slemgeregligen zijn ingekomen 359 waarvan zijn ter zijde gelegd 70 stuks waarop geen regard mogt worden geslagen als niet behoorlijk inge vuld onderleekend of gesloten terwijl bij stemopne ming uit do overige 289 biljetten is gebleken Dat voor het gewoon aftredende één derde tegen den 30 dezer maand te vervangen zijn benoemd de beeren 1.' M.' .1. W. D. van Dongen met 235 stemmen. 2.° M. C. de Crane, 192 3.° F. A. Van Zandijk 187 4.° Jh.r K. W. de Jonge 156 5.° C. M. le Sage ten Broek, 138 G.° M.' II. A. van Adrighem 98 7." A. Kenens 78 8.° S. G. Nauta van der Grijp 76 zoodat do beeren sub n.° 1 234 en 7 bij vernieu wing zijn herkozen en die sub n.° 5 6 en 8 nieuw benoemd allen om op den 30 September 1857 af te treden mitsgaders lot aanvulling van de buitengewoon opengevallen plaatsen de heeren 1.° M.' J. BermaN met 75 stemmen. 2." J. GeradTS 73 3.° C. A. Caü 60 allen om op den 30 September 1854 af te tieden in plaats van wijlen de heeren J. Ilevelander Jonkh/ M.r Schuurbeque Boeije en M .r M. B. de Jonge. Met welk getal het iviezers-Collegie dezer Stad alzoo tot 24 loden is voltallig gemaakt zullende hetzelve in de eerste week van de maand October ten Stadhuize worden bijeengeroepen voor bet geval dat er eeno of meerdere Raadsplaalsen mogten zijn vacant geworden. Gedaan ten Kaadhuize der Stad Zierikzeeden 26 September 1848. Burgemeester en Wethouders DE CRANE vt.. Ter ordonnantie De Stads Secretaris J. BOEIJE Lid van den BaadL. S. BUITENLAND. FRANKFORT den 22 September. De gewone rust cn het gewone leven begint terug te koeren. De straten zijn intusschen nog met militai ren bedekt en de staat van beleg duurt voort en zal vooreerst nog wel aanhouden. De winkels zijn weder geopend doch er zijn geene koopers. Bij het oproer zijn gesneuveld van het regement Oos tenrijkers 1 soldaat, en 17 man gewond van het 38"° bataillon Pruissen 2 officieren en 2 soldaten gesneuveld gewond 21 man waarvan later 2 zijn overleden van het 35"le regement Pruissen 1 gewond van liet 1"" bat. Groolh.-Hessische troepen 1 officier gesneuveld en 3 officjeren en 16 soldaten gewond. Dit is alles. Van de opstandelingen bevinden zich in het hospitaal 28 doorlen en 1 dienstmeisje, dat hij het sluiten van een winkel getroffen werd het getal dor gewonden be draagt 30. PARIJS den 21 September. Heden beeft de beer Trouvé C'hauvel openlijk afgekon digd dat de heeren Bodewijk Napoleon Bonaparte, Fould en Raspail de meerderheid van stemmen hebben erlangd en alzoo als afgevaardigden zijn benoemd. Eeno aan zienlijke menigte was voor het stadhuis vergaderd en heeft mol een luid gejuich hare tevredenheid over den uilslag dor verkiezing aan den dag gelegd. Men schijnt er over te hebben gedacht om eene demonstratie naar Vincennes te doen en voor de gevangenis van Raspail dezen getuige te maken van de opgewondenheid der menigte doch bij nader inzien hebben de volksleiders dat plan laten varen. Inmiddels zijn de bewindslieden mot den generaal Cavaignac aan het hoofd en voorts alle waarlijk goed- gezinden en opregte republikeinen zeer bekommerd over de wending die de zaken thans p.emen. Van alle kan ten wordt de generaal Cavaignac steeds dringend uitge- noodigd om toch vooral niets te verzuimen hetwelk tot behoud en redding der republiek zal kunnen strekken. De uilkomst der stemming is geweest als volgtIn geschreven kiezers 406,810. Getal van stemmenden 251,242. Heeren Napoleon 110,752, Fould 78,891 Raspail 66,903 stemmen. Elk nader bcrigt dat men uit Italië omtrent do inname van Messina ontvangtstelt de tafereelen van helgene in die stad is voorgevallen met nog donkerder kleuren voor dan de vroegere. De geschiedenis deelt ons om zoo te spreken niets mede dat vorgeleken kan worden met de gebeurtenissen in die stad. Het is niet meer de plundering eener stad met hare gewone buitensporigheden bet is niet meer eene dier heldhaf tige hopelooze verdedigingen waarvan men zoo vele voorbeelden kan opnoemen het is eene afschuwelijke slagting, een tafereel van kannibalen dat de pen wei gert te schetsen. Het is voor de eer onzer eeuw maar ook vooral van de eer van een christelijk gouvernement als dat van Napels te hopen dat do omslagtige relazen die worden medegedeeld nog overdreven zijn en dat latere berigten komen verzekeren dat de Sicilianen min der wreeu en du Napolitancn meer vergevend geweest zijn. Het schijnt thans zeker dat Abd-el-Eader het kasteel van Pau zal verlaten en zich naar Amboise be geven. Reeds is men op het kasteel aldaar druk bezig met toebereidselen le maken om den emir en zijne tal rijke familie te ontvangen. PARUS den 22 September. Do toestand blijft moeijelijk en verwikkeld en een ieder vraagt zich af, waar men heen gaat. Zeer op merkelijk ja van groote beteekenis is de wijs, hoe de verkiezing der drie leden voor de nationale vergadering is bekend gemaakt geworden en heigeen daarbij heeft plaats gehad De prefect der Seine, vergezeld van de maires van bet departement en van hunne adjuncten heeft zich voor hel raadhuis geplaatsten van eeno aldaar opgerigte tribune den uilslag der verkiezingen bekend gemaakt. Bij de voorlezing van den naam van Lorlewijk Bonaparte deden zich do fanfaren der muzijlc van de nationale garde liooren en speelden zij het bekende lied Dal wij voor 'l Keizerrijk steeds waken De menigte beantwoordde dit mot hel geroep van .-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1848 | | pagina 1