ZIERIK.ZEESCHE Besturen en si dministr alien. Nieuwslij ding en W.o 10L DINGSÖACI gwp—M—mwMi IffWWHWiMIIHB WAARSCHUWING. Alle Ingezetenen, tot dusver nalatig gebleven in het betalen hunner aanslagen wegens .Personden Omslag dezer Stad over rten iare 184,3, worden bij deze ten ernstigste aangemaand dezelve binnen 8 dagen le voldoen op straffe van vervolging. Zierikzeedon 9 December 1844. Burgemeester en Wethouders der Stad Zierikzee DE CRANE vt. Ter ordonnantie De Stads Seorelaris, W. I. V. KROEF. De EOT EP. IJ van HANDWERKEN of ter verloting dienstige VOORWERPEN, welke jaarlijks alhier plaats vindt, zal eerlang wederom worden opengezet zoodia de goedkeuring daarop aan Zijne Majesteit onzen geéerbiedigden Koning gevraagd zal zjjn ingekomen. Intusschen wordt een ieder beleefdeli l< uilgenoodigd om daartoe de vereikcht wordende Handwerken of Voorwerpen in gereedheid te willen brengen ien einde na hel bekómene antwoord Van Z. M. daaraan het vereisdhle gévo'g'le kunnen ge'veh. De Dames, uitmakende de Directie dief Loierij, hopen n rekenen op de algcmeene medewerking vroeger aan baar beloond; terwijl ook zij niet ill gebreke zo'lon blijven om door ijver en accuratesse bet in haar gesie'de vertrouwen steeds waardig te blijven on alzoo aan liet helanglooza doel te blijven beantwoorden. In het laatst van Februari] 1S45 zal (na goedkeuring des Konings) de trekking plaats hebben. NEDERLANDEN. 's GR AYENHAGE rleh 13 December. In de zitting van de tweede kamer der staten-gehcraal van heden., is, onder anderen, het ont werp van wettot verhetering van den accijns op kei geslagt aan genomen met 39 stemmen tegen ééne. Naar men zegt, gaat de kamer alsnu voor twee maanden uiteen; zoodat het gedane voorstel tot wijziging der grondwet eerst na dien tijd in overweging genomen zal worden. Den 15. De eerste kamer der stalen-geheraa! hoeft zich in hare op gisteren gehouden zitting vereenigd met al de door de tweede kamer aan haar toegezonden ontwerpen van wet. GEMENGDE BUITEN- EN BlNNENLANDSLHE BER1GTEN. Als eene bijzonderheid wordt uit Koudum (provincie Vriesland) van den 3 dezer gemeld dat men den vovigen dag aldaar 2 ooijevaren heeft 7,ien komen aanvliegen iets hetgeen hij menschcn geheugen nog nimmer heeft plaats gehad en te verwonderen is vooral bij het tegenwoordige koude jaargetijde. Het tij van den Teems is in de laatste dagen door den hevigen noord-oostenwind zoo hoog gegaan dat verschillende dee- lén van Londen ónder water zijn gezel. Niet minder dan 220 plan nen van nieuwe spoorwegen zijn in Groot-Brilfannieh aan den daartoe gestelden raad onderworpen. De runderpest is mede in Bohemcn uit gebroken. Van den 1 lot den 17 November werden 1058 stuks runde ren ziek. Hiervan zijn genezen 45 gestorven 598, afgemaakt 314, nog in behandeling 101 van laolstgemelden hoopte men slechts van een zes tal den terugkeer tot gezondheid. Deze ziekte is daarom in den eigen lijken zin des woordseene pestdie lot de boosaardigste behoort. In de afgeloopen week werd in het dorp Slonte Farrell (Engeland) het huwelijk gesloten tusschen Polly M Glynn weduwe van Patrick White James Gray en John Hantey oud 89' jaren en William Tuile vee-arts en dansmeester öud 84 jaren en die zijne vijfde vrouw kortge leden verloren had. Zij telden te zamen 173 jaren on hadden 10 huwelijken gesloten. Een Saksisch dagblad roemt ten hoogste de wel dadigheid van den regerenden vorst van Schönburg Waldenburgtot on dersteuning van kerken, scholen en liefdadige instellingen, en zegt, dat men de som gedurende de laatste 10 jaren door hem uit eigen middelen tot zoodanige doeleinden aangewend, gerustelijk op meer dan 200,000 daalders schatten kan. Voor rekening der russische regering worden thans te Liverpool 2 sloömbooten gebouwd. Uit Oran wordt ge schreven dat 1 kolonel, 1 chirurgijn-majoor en 4 jagers onlartgs uit Frankrijk aldaar gekomen, die zich op de jagt te ver van de fransche voorposten hadden verwijderd door de Arabierendie hen in eene hinderlaag hadden gelokt zijn weggevoerd. In het zwitsersche kan' ton Lucern zijn ernstige onlusten uitgebroken ter zake van hel beroepen der Jesuiten tot leeraars. Naar men verneemt is in het zuiden van Fi ■ankrijk veel sneeuw gevallen en is daardoor de gemeenschap tusschen onderscheidene streken belemmerd. Volgens de berigtèn van de ver» schillende rivieren heeft het ijs op dezclven zich in de laatste dagen meer en meer vastgezet. Op de rivier voor Dordrecht had den 13 dezer het ijs eene dikte van 13 lot 15 nedert. duimen. Dien dag was het in het Maltegat en de Kil nog geheel open. In de fransche bladen vindt men vermeld dal er jaarlijks gemiddeld in Frankrijk 108,415 personen gear resteerd .worden zijode omtrent een twee honderd negentigste gedeelte der gehecle bevolking. Gedurende de zitting van 1S43 zijn bij het engelsch parlement ingekomen meer dan 3 millioen verzoekschriften door ruim .5 millioen ingezetenen onderteekend. De koning en ko ningin der Belgen zijn den 12 dezer naar Pa rijs vertrokken. Den 9 vertrok van, Hellevoetsluis naar Batavia, Z.r M.'stoomschip Vesuvius. Vrijdag morgen is op de Elandsgrachl te Amsterdam eene öójarige vrouw met name Johanna Elisabeth Kuiper, op eene achterkamer woon achtig, verbrand vermoedelijk doordien zij eene stoof met vuur bij zich in het bed heeft genomen eh daarbij in slaap is gevallen. Het lijk was deerlijk verminkt. De leening van 200 millioen franks is te Parijs toe gewezen en wel aan de heeren von Rothschild Keizer Nikolaas heeft de opening bevolen eener leening van 12 millioen zilverroebels, tot het voortzetten der werkzaamheden aan den ijzeren spoorweg van S.'-Peters burg naar Moscou. Te Lyon is eene nieuw gebouwde brug over de Rhoneterwijl men des achtermiddags van den 7 bezig was de hechtheid daarvan te beproeven en daartoe eenen zwaren last van zand op het ge welf te laden plotseling ingestort. Een 30tol werklieden was op de brug van welke verscheidene in de Rhone verdronken en andere min of meer zwaar gekwetst zijn. Uit Utrecht meldt men van den 12 dezer: «Hoe sterk liet ijs thans ook moge zijn zoo is hét raadzaam zich niet roekeloos onder bruggen te wagen dewijl het ijs onder bekluisde bruggen gewoonlijk bros en onsterk is. Gisteren morgen ten 9 ure begaven twee per sonen S. en van Engelen genaamd vader en too tl zich door de brug aan de Tolsteeg barrière. Naauwelijks waren zij onder dezelve of het ijs brak en heide stortten in de diepte zoodat zij slechts even te zien waren. Jan van der Linden door het hulpgeroep van een meisje gewaarschuwd snelde te hulp greep eenen daar bij toeval staande bruggehaak en hielp beide personen er uitwelke zonder deze hulp welligt de slagtoffers van hunne onvoorzigtigheid zouden zijn geworden. Heden morgen is bij deze stad in de nabijheid Van het buiten huis Jaffa een landman onder het schaatsenrijden met het hoofd zondanig légen den sleenenboog van eene brug gestooten dat hij achterover dood op hel ijs stortte. De brug laag zijnde had hij bij hel snelle rijden Zulks niet genoegzaam in het oog gehouden." Uit Leeuwarden meldt men van den 11 dézer «Ingevolge de gedane annonces was deze stad lieden wederom getuige van een alhier regt le huis beboorend volksfeest. De hardrijderij op schaatsen door manspersonen lokte eene' menigte van elders herwaarts otn den be- tangwekkondert wedstrijd bij le wonen die door heldere zonneschijn en minderen wind werd begunstigd. Do veranderingen in de wallen dezer stad ook daar aangebragl Waar de baah gelegen was maakten het gezigt ruimer en doelmatiger de levendige versiering van haan en tenten rtiet nationale vlaggen, de muzijk der stedelijke schutterij, de talrijke menigte schaatsenrijders en de aanwezigheid op de haan van verscheidene dames maakten dit nationaal vermaak niet minder luisterrijk dan vroeger', terwijl ook het uitzigt uil de gebouwen van stads of prinsentuin regt schoon was. Van 48 vlugge rijders, die naar den prijs dongen, was AHedzeskastelein van Ticljerk de winnaar van f 100, als eenen prijs uitgeloofd terwijl de f 30, als premie uitgeloofd; behaald werden door J. J. Dijkers, van Dokkum. Gelijk altijd was ook nu Weder de orde voorbeeldig en liep dii volks feest op de beste en aangenaamste wijze af. Daar de baan dadelijk weder overdekt is én bewaard blijftschijnt er plan te bestaan bij verder gunstige gelegenheid èorie tweede hardrijderij te houden." Uit Harlingen meldt men van den 8 dezer: «In den vroegen morgen van jl. vrijdag vertrokken van hier, met eene ijsschuit, Tjerk Rijkeles RruinsmaJan Barleles van der Meer en 9 anderó wakkere zeelieden om levensmiddelen te brengen aan 3 schilvisschers die met hunne schepen en huisgezinnen op het grind zaten en daar waarschijnlijk groot gebrek leden op den middag van dien dag raakte de ijsschuit uit het gezigt en men heeft verder niets van de zelve vernomen. Ofschoon er hoop bestaat dot zij op Vlieland of Terschelling zullen geland zijn kart nien zich echter gemakkelijk den treurigen toestand van de betrekkingen dezer wakkere mannen voor stellen want te vergeefs ziet inen nog altijd naar ben uit. Ge dreven door een gevoel van menschlievendheid verkeeren zij nu misschien zeiven in nood." LI. vrijdag avondeven 7 ureging te Parijs eene vrouw van 30 jaren langs den italiaanschen schouwburg, om in de huurt eene kleine schuld te betalen. Een man komt baar achter op; zij laat hem voorbijgaan doch op eens keert bij zieh oravalt haar aan,

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1844 | | pagina 1