ZIERIKZEESCIIE 6 DECEMBER. Nieuwstijdingen N.« 98. VRIJDAG A.° 1844. COURANT. N E I) E R L A N n E N. 's GRAVENHAGE den 4 December. Vele toebereidselen lol den nationalen feestdag, 's konings verjaardag, Worden hier ter stele gemaakt; onder anderen aal hij die gelegenheid een prachtig vuurwerk worden ontstoken en de residentie voor het eerst toor een ruim gedeelte met gas worden verlieht. Onder de geruchten van den dag behoort dat z. exc. do minister van marine, de heer Rijk. groote kans heeft i om tol gou verneur-generaal van Nederlandse.!]--Indie te worden benoemd. Met genoegen verneemt men uit de Groninger Courantdat de heer minister van binnenlandsche zaken lot. den maatregel is over gegaan van slechls nederlandsche arbeiders bij de uitvoering van 's rijks werken te bezigen met dien verstande noglans dat het den hoofd ingenieur van den waterstaat met de uitvoering van eenig werk belastzal vrijstaan een bepaald getal vreemdelingen toe Ie laten ingevalle bij hein de overtuiging bestaat dat do aard van het werk of de tijdige vollooijing daarvan zulks in het belang van den staat wenschelijk doel zijn. v De Arnhemsehe Courant wil, op vrij stellige wijze, welen dat de heeren Luzac en Thorbeclte een ontwerp van wet, lol herziening der grondwet aan de tweede kamer der stalen-generaal hebben aan geboden. 'GUM ENG DE BUITEN- EN BINNENLANDSUHE BERICTF.N. Uit Leeuwarden wordt nader van den 28 November omtrent den aanslag op den tolgaarder geschreven dat de arrondissemenls regthank aldaar heeft verleend regtsingang en een hevel van gevangenneming tegen 3 polderwerkers, bekend onder de namen van Johnn of Jnhangges Matroos, Mollige Klaas en Hartals verdacht van die misdaad te hebben gepleegd. (Reeds Verneemt men dal een der booswichten te Sneek ge vat is.j 1" de Gazette de France vindt men eene opgave, volgens welke de gezamenllijke schuld van de onderscheiden europesche staten een geheel bedraagt van 39,375,000,000 IV. Engeland alleen zou voor ruim de helft daarmede bezwaard zijn en Turkije het eenige land we zen waar men lot dusverre geene staatsschuld kentwant zoo al strik genomen ook Zweden hierop zou kunnen bogen zoo heeft men 'daar evenwel te zwoegen met papieren geld hetwelk onder pari staat. Iri de stad Neurenhurg is het Bernhardyner-klnoster opgeheven voor den Evangelischen godsdienst ingerigl en den 20 October pleglig inge wijd. Naar aanleiding van de treurige gevolgen welke men in de laatste tijdon hij herhaling gezien heeft van den verkoop van rallen- kruid leest men in het frnnsohe regeringsblad een ministerieel besluit waarbij eene commissie benoemd wordt, belast om te onderzoeken of de verkoop van' genoemd schadelijk middel geheid kan 'verboden worden zonder groot bezwaar voor de geneeskunde oh 'de nijverheid De Typhus heerscht op eene kwaadaardige wijze te Liverpool en heeft reeds vele slaglofl'ers in hel graf gesleept. Zondag II. zijn er in'de kerken openbare gebeden gehouden tot afwending van de verschrikkelijke ziekte. Waarschijnlijk zal de duilsche homlsvlag zwart en geel zijn. De voorgestelde spreuk voor het wapen luidt Fendrngt brengt Doordeel aan Finlfnchl trttgtein). Voor eenige weken zijn in Silezie de heer lijkheden SchillersdorfOherherg en Hulschiu door den baron von Roth schild voor 800,000 thlrs. aangekocht om daaruit het begin van een groot fidei-commis te maken. De begroeiing van ontvangsten der stad Parijs, die in 1797 slechts 503,810 franken bedroeg is thans tot omstreeks 50 millioenen geslegen De heeren Rogers en Co.Ie Londen hebben bekend gemaakt dat al hel door hunne vrienden en patronen bij hen gedeponeerde ongeschonden is gebleven en dat het gestolenc zich lot hun eigendom bepaalt. De spaansche beriglen bren gen mede dat de zoon en de schoonvader van urbanohenevens twee bedienden Ie Logrono gefusilleerd zijn. Hij zelf houdt zich nog altijd schuil in bel gebergte Woensdag laatstleden zijn Ie 's llage gelijk bereids in algemeene bewoordingen vermeld is en wel op heeler daad drie personen in hechtenis genomen ter zake van geldsnneijerij Deze drie personen zijn genaamd Dirlc de Jong en Leen Dan Toorn, laatstelijk wonende ten huize van de weduwe Marcr/beeldin de Koediefstraal henevens hare dochter. Men verneemt, dat de justitie de scharen vijlen enz. die tol volvoering van de misdaad gebruikt werden benevens het snoeisel zou in beslag genomen hebben. Toen do justitie en poli,'ie den inval deden hielden de daders io een afgelegen vertrok zich met het snoeijen bezig en werden aldus overvallen. Hel is lo hopen dat de reglmalige straf, die deze gearresteerden ongetwijfeld niet zullen ontgaan Wanneer hunne misdaad volledig wordt bewezen tol af schrik moge strekken voor anderen die zich welligt nog aan dat schandelijk bedrijf overgeven. De bekende uitgever der amst'erdanische physiologic, P, J. )V. de Vos, is den 4 dezer bij vonnis der arrondissemenls regthank te Am sterdam schuldig verklaard aan het misdrijf vatl' laster en mitsdien veroordeeld tot eene gevangenisstraf in een huis van correctie, ge durende 6 maanden hel maximum der straf op dat feil bij de wet bepaald wijders is de veroordeelde verwezen in eene boete van f 1000 en in de proceskosten beide Dij lijfsdwang executabel. Terwijl Item gedurende 10 jaren de uitoefening en het genot der regten bij artikel 42 van het Code Penal omschreven is ontzegd. Onder deze rekten belmorenhel regt van stemming en verkiezing dat van stembaarbeid dat van beroepen of benoemd te worden tot openbare bedieningen of posten van bewind of om deze posten en bedieningen waar te deinen dat van geweer of wapen te dragen dat van stemliebbing in de regeling van de algemeene belangen der maagschap dat van voogd of curator te zijn behalve ten aanzien van zijne kinderen en alleen op het goedvinden der maagschap dal van in eenige zaak als deskundige, hetzij tot opnemen of berig len benoemd of gebruikt te kunnen worden of als getuige in of over akten te slaan dat van in regten getuigenis af te leggen Verder of anders dan om eeno eenvoudige opgave te doen. Uit Gouda meldt men van den 29 November bet volgende Men Verneemt dat de hierna te melden moord die des avonds ten 11 ore op tien Gouderakschendijk is geschied zich op de navolgende wijze heeft toegedragen terwijl de grond van dien twist moet ge zocht worden in den haal dien de inwoners dier gemeenten elkander toedragen. Gisteren gingen 5 personen van Gouda naar huis na melijk 3 van Gouderak en 2 van Ouderkerk aan den IJssel. Een dezer laaislen die waarschijnlijk vreesde rial tie reeds begonnen onaangenaamheden lot daadzaken konden overgaan maakte zicli stil uit de voelen znodat er 3 van Gnutlerak overbleven en slechts 1 van Ouderkerk. De eersten hierdoor hunne overmagt bemerkende begonnen den lontslen hoe langer boe meer in het naauw te brengen zoodat deze zekere Schouten zoo men zegt en anders een bedaard jong rnensch zich genoodzaakt zag bel mes Ie trekken met dat noodlottig gevolg dat bij den persoon van Koeman doodslak en lloerc eene snede in den buik gafterwijl de derde het op een loopen zette. Men meldt uit Keulen van den 14 November: «De regler vleuge' Van bel nieuwe :s van arrest alhier is in desZeüs bouw nu zoo verre voltooid (1. het in bet aanstaande voorjaar zal in gebruik gesteld worden. Hetzelve is naar liet pensylvanische stelsel ingerigt. Hel in de nabijheid van Londen gelegene pentonville-gevangenbuis is daarbij tol model omen. Hel buis van arrest bestaat uit 4 vleugelen w rvali ,ie noordelijke voor de preventive gevangenen de oostelijke or de tot dwangarbeid veroordeel, dt westelijke voor de vrouwen bestemd zijn en de zuidelijke een m cellen alge- de, 1,1 gebouw is. Deze Cellen172 in getal liggen in 3 verdie pingen Ier Wederzijde van een breeden over de geheele lengte van bet gebouw zich uilstrekketideri gang welks voorste ingang eene kleine voor de godsdienstoefeningen bestemde kapel vormt terwijl de bovenste langs de cellen zich uitstrekkende gallerijen van giet ijzer zijn. Wal de cellen betreft is iedere derzelve nagenoeg 10 voet lang, 8 voel hoog en 0 voet breed, en met eene dubbele deur voorzien die met twee, groote sterke grendels en een zwaar slot verzekerd is. In hel midden der vooruit' en altijd geslotene deur bevindt zich een valdéurtjedat Van buiten gegrendeld is en waar door den gevangenen liet eten toegpreikl wordt iets boven dit val- deurljo is nog eene dubbel Scliuinsche inkerving die van builen naar binnen wijder uitloopt, en den opziener toelaat, de geheele ruimte van het kleine vertrek te overzien zonder zelf opgemerkt te worden. Het inwendige 'der cel wordt ingenomen door de hangmat en het Wepfgesloelle of eenlgen anderen handwcrks-toeslel van den gevangene; buitendien zijn een verwarming- en een de Iach 1stroomir,g bevorde rende toestel als ook een doorloopcnd secreet en een waschvat in den wand aangebragl. In een ander gedeelte van het gebouw wor den thans 18 wanilelluinen aangelegd; iedere Van welke 18 schreden lang en 16 schreden breed is; de weg derwaarts en terug wordt door de gevangenen met geblinddoekte oogeu afgelegd. Gedurende het houden der godsdienstoefeningen Worden de deuren der cellen met een Imek van 40° geopend derwijze dat de celbewoners wel de woorden van den geestelijke bomen maar Onderling elkander niet zien kunnen. De geheele bouw kost 93,000 rlhlr. en zal ofschoon bijna voltooid hoogstwaarschijnlijk vóór het jaar 1840 niet kunnen betrokken worden. Ik hel) overigens gelegenheid gehad met verscheidene beambten der stfaf-ilirigling te spreken en deze hebben mij verzekerd dal zij uit den mond Van meer dan een der ver- slóktsle boosdoeners als zij uit de gevangenis ontslagen werden do betuiging geboord hadden dal bel gezigt van dezen kerker hun on vergetelijk zou blijven en alleen reeds de bfoó'le herinnering daaraan hen aansporen zoude om alles Ie vermijden wal ben daarin zou kunnen doen lerugkeèren." De vepzioklo die in vele gewesten van BollCmen onder hel rundvee zoo groole vernielingen aanrigt en zich ook In den omtrek van Praag veelvuldig vertoond heeft wordt voornamelijk aan het voch tige grnen-voc'der toegeschreven, en Schijnt daar liet gevaarlijkst te woéden waar bet vee in do weide gedreven is geworden. Op plaatsen Waar de stalvoedering voorzigtig en zorgvuldig bewerkstel ligd werd, zijn de voortgangen der ziekte minder beduidend, en zijii nog altijd vele landstreken tot dusverre van de plaag bevrijd gebleven. Toen laatstelijk duizontlc pelgrims zich naar Trier begaven tot d® tentoonstelling van den Heiligen Bok, wandelde dagelijks op een der wegen, die naar de Stad heenvoert, eene vrouw met een meisje van 1 I jaren dat zij voorgaf door den duivel bezeten te zijn. Zij ver zocht de voorbijgangers het meisje met de kteiuo medailles aan ta roeren, welke in aanraking met den Heiligen Bok geweest waren, waarna dan liet kind zoo. bel scheen zwgre stuiptrekkingen kreeg en

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1844 | | pagina 1