ZÏEEIKZEESCIIE COURANT, DINGSÖAG S DECEMBER. N.o 97. -7' A.° 1S44. Niêuwstijdingen» N E t) R L A N E N. 's GRaVENHAGE den 1 December. Gisteren morgen zijn HH. EK. HH. de prins van Oranjèprins Alexander en prins Hendrik der Nederlanden., vergezeld van hoogslderzelver adjudanten met den eersten spoortrein naar Amsterdam vertrokken en zijn 's avonds met den laatsten teruggekeerd. In de zitting van de tweede kamer der staten-genekaaS Van don- dérdag is met 27 tegen 26 stemmen verworpen bet ontwerp Van wet, lot verbetering van den accijns op het geslagt. De minister van financiën heeft bekend gemaaktdat tot de Vrijwillige inwisseling van a in 4 pc.1 nationale schuld op den Voet Van 's konings besluit van den 6 November 1844 Staatsblad nó 54 ■waartoe dè gèlegenheid op eergisteren ten kantore Van den agent van het ministerie vah financiën te Amsterdam heeft opengestaan is in geschreven te zamen voor- een kapitaal van f 9,114,600, eh dat mitsdien al dé deelnemingen in deze verwisseling 'zijn aangenomen. Men leest in het VthechtS Avondblad als uit 'sGravenhagü ge- schreven «Men zégt hier algemeen, dat de heer RochussennedeHéhdsch gezant te Brussel dingt haat dn waardigheid van 'gouverneur-generaal van Nederlandsch Oost-Indieen dat t. fexc. lol dusverre degeheiS, welke voor dien gewigtigeh post het méést in aanmerking komt." Uit Maastricht schrijft men vah den 25 November Voör reke ning van Z. M. zijn te Ltlik vervaardigd eenige armures beslaande in ettelijke geweren pistolen hartsvangers enz., benevens in goud draad geborduurde bandeliers koppels enz. Op gisteren zijn deze in 42 kisteh van Luik herwaarts geltomen. \Vij zijn in de- gelegenheid geweest dezelve' te heibgtigén en ihneten bekennen dat wij wét de sierlijkheid en pracht van bewerking betreft nimmer iets fraaijers te hebben gezien. Alles was zwaar verguld met zilver ingelegd en hiel 'skonihgS naamcijfer voorzien. Zoowel hot Wapentuig als de bandeliers wedijveren met elkander ih sierlijkheid én men mag alles werkelijk als meesterstukken der wapenkurtst noemen: Op heden zullen alle deze voorwerpéh naar 's Hage worden verzonden. Men verzekert -dat dezelve moeten dienen tot geschenken vtior den keizer Van japan t benevens voor eénigè indische sultans." GEMENGDE BUITEN- EN BINNENLANDSUHE BERIGTEN, Uit mededeciingen Van den ook jegens het onderwijs in Duitschland, Verdiensteiijkeh k'olb, wil Uien aldaar het stelsel van afzonderlijke scho len voor de onderscheidene godsdienstige gezindten, hetwelk vele bezwa ren oplevertlaten varen en lertigkorheh tot het stelsel Van gemengde scholen gelijk die hij ons bestaan. Hét bestuur der fraaije kunsten te Parijs heeft een blad van massief goud besteld, dat aan het voetstuk van het keizerlijk standbeeld te midden der esplanade van het hótei der inva liden z.ai gehecht worden. Op dat blad zal Ben opschrift worden gesteld, inhoudende niets anders dan de dienststaten vali Napoleon. De ko ningin van Engeland heeft aan Lodewijk PilipS, voor zijne boerderij van Rainey eenige fraaije koeijen en een prachtigen slier met korte horens toegezonden. Volgens berigieh uit Flotehcé bedraagt de schade, ver oorzaakt door de laatste overstrooming van de rivier de Arno alleen in die stad ruim 28 millioen franken, Te Leeuwarden is voor eenige dépen door de poiicie ephe oude en blinde Jodin gearresteerd die meh Onder schijn van handel te drijven, bedelende vohd. Bij onderzoek bleek dat in de naden van hare schamele kleeding eene som van ongeveer f 23 verborgen was. tn Ëmden (Oosl-Vrieslahd) is op dén i November II. een instituut voor doofstommen ingewijd. Eenige boosdoeners hebben in de vörige week te 's HertognnboSch dés nachts pogingen gedaan orti de thans in vernieuwing en aahboiiW zijnde Roomsch-Kalholijke S '-Jans- kerk te bestelendab dé Waakzaamheid van een klein hondje heeft hen schrik aangejaagd Op welk geblaf zij zich verwijderden waardoor dé kerk voor roof is liewaatd gebleven. Naar meh vetneemtzal de hoog waarde heer Grooff, bisschop in patlibus tn fidelium van Canea Vah eenige jonge geestelijken vergezeld, zich eerstdaags aan den Helder scheep begeven naar Batavia. Te Parijs is een hieüW dagblad Verschenen bet is getiteld l'Ördre én wordt geredigeerd door éénen priester ge naamd Jkan Ëongevobfrnalig pastoor in Oppér-Sile.zie. Ongelukki gerwijze heemt de runderziekle in het gthólsle gedeelte der oosleiirijk- scbe provinciën toe van allen kaht Worden deswege bedroevende tijdin gen ontvangeh. De herigteh uit Spanje stemmen thanS daarin ovéreéh, dat de opstand van /Airbaho als gedempt kan beschouwd Worden. M en heeft hel plan Verspreid van eene onderlinge asSurahtie-maalschappij tusschen al dé werklieden van Belgie Waardoor, mits maandelijks 1 frank stortende, ieder arbeider,- Ih geval hij zohdér werk was op 75 Centimes daags, en, in geval van ziekte, Op 1 fratik regt zot! hebben. Hét bestuur z.ai zoödra er 400 inteekeuaren zijn worden benoemd. Gedurende de dagen van zondag en maandag jl. zijn op de Teems 102 schepen aangekomen, komende uit China, Atherika Australië Ar changel Petersburg, Frankrijk, Hamburg, Dantzig, kortom uit alle oorden der wereld. Dit buitengewone getal van arrivemenlen, beeft aan de tolkantoren én in de dokken Bene onbeschrijfelijke drukte veroor zaakt. De engelsch O.-l. compagnie heeft hij penen londenschen goud smid een prachtstuk besteld, hetwelk aan Mehemed.-Ali ten geschenke ?,al worden gegeven. Dit stuk is pene zilveren fontein ter hoogte van 3 ned. ellen. De voel zal 3f/2.ned ellen in omtrek hebben. Dit ge schenk zal dc oosl-indisehe compagnie 5000 guinjes.63,000) kosten. Dezer dagen heeft te Utrecht de aanbesteding plaats gehad van het ge deeltelijk animeren der stads muzijkzaal en het daarstellen van een gebouw voör kunsten ert Wetenschappen Voor de som Vah f 94,900. -- Bij de bankiers Rogers Olding en Cöm'p.in de city te Londen is eenè som van niet minder dan 40,000 pond sterling gestólen uit eene ijzeren kist, waarbij Oacht eb dag gewaakt werd. De betaling vah 35,000 pond aan bankbiljetten is aah de bank gestuit en daarenboven is eenè pfetnie Vén 3000 pond óp de ontdekking van den schuldige uitgeloofd. Door dé administratie Van dén bollahds'cheh ijzeren spoorweg is onlangs in de dienst eeiié verbetering ingevoerd Welke niet ahders dan als hóógst gëwïgtig kan aangemerkt Worden voor dè veiligheid der reizigers ingeval eene opkomende mist liét seinen belet. Bij iedéren treih Wordt thans zöodra de Iüclit slechts eenigermat'e be neveld is medegevoerd ee'n'e soort van zeer ligle voertuigen expresse wagens genaamd. Zoödra nu aan den trein ëenig ongeval overkomt, Waatdoof dezelve tnöet blijven stilstaan én men door de tuist belet Wordt, hiérvan door middel der gewone Seinen berigt te geven, plaatséh tWeé der bedienden Van den tfein zich op dézen Wageh welke door middel van een met de hand in beWeging gebragt Wordénd raderWefk Voorwaarts Wordt bewogen met eene snelheid Van 4 urén per uur. Door dit middel heeft nieft dus altoos gelegen heid ihgeVal Van nood berigt to geveh. Van dert Helder meldt then van den 26 November: Vali zondag öp maandag hacht ten l'/2 ure, had alhier een vree'ssélijke moord plaats ten huize van Haakmeeslersjouwerman alhier, Wonende in dé zoogenaamde steeg vart Jafcoh de Beurs. Gehbemdé Haakmeesler namentlijk kwam des zondags aVohds vah Amsterdam alhier terug, alwaar hij had getrafeht eehig Werk te bekömeh WaaUn hij niet Was geslaagd. Bij zijn tehuiskomst vond hij éeh zijner Vriendenzijnde een matroos, bij hem te huis, Waarmede hij hög Betten geruimen lijd vriendschappelijk heeft gesproken. Na het vertrek van gehóem- deh persoon heeft Haakmeéster plotseling zijne vrouw met een mes ééhe diepe én doodelijke wonde toegebragt in de linker zijde. Waar aan zij eenigeh tijd daarna deh geest gaf, waarna Ook hij heeft ge tracht zich om het levert te brengén dOor zich een stéék toe te brengen in de horst, Waéraén hij echter niet is overledéh. Hij is obmiddeljjk daahna it) dé kantonnale gevangenis OVergebrégt. Gil LéeuWatdéh meldt meh van dén 25 November: «In den nacht van 2d óp 24 November had bij het tolhuisgelegen tusschen jWarSsüih én Dronrijp aan den straatweg van bieb naar Harliögen een voorval plaats waaraan nieri niét dan met huivering kan denken,. Middernacht namelijk hoorde dé tolgaarder Jan l'erguiti een ge roep gelijk aan dat, hetwelk meh vehhëeititindien het hek moet worden geopend. Hij spoedde zich öni eenige bovenkleederen aan té dóén en giitg daarop héar buiten dóch naaiiwelijks is hij daar of hij ziet zich van 3 Vermomde mannén omringd, Waarvan een hem ceh mes op de borst lioudt ert héin te kennen gééft geld te moeien geVett óf te Sterveti oiider welke omstandigheid de 3 personen in Huis geraakten den tolgaarder met zich Slépende en het gedreigde herhalende. De zustér vart dért tolgaarder in de achterkamer té bed liggende Ontwaakt dóór dit fümder Ih de voorkamer, en gaat van het béd teil einde te zién Wat ér gaande was. Een dezer 3 per sonen hobtendé dat ér ih de écllterkamer beweging was, gaat daar heen Ziet daar dè maagd grijpt haar bij het hoofdhaar éu haar daarbij vasthoudende sleilrt bij haar door liet huis terwijl do beide ahderén nog altijd dei) tolgaarder oiiidal Inj zëide gëen ghld tö hehheh'en hëh Sirtëëkta te vertrekken, slagen toebragten. De zuster dit niet kunnende zien wil ter verdediging Van haren meer bejaar den broeder opkomen doch dit had zij duur kunnen betalen want een dier hooswichten horst hierop irt zoodanige Woede los dat hij zich hiët ontzag een' diiek vaii de tafel Ié nemen 8n om haren hals tb tlóen met oogmerk om haar le wofgen hetwelk ook zekér zoit geschied zijn indien déze doek zoodanig was zamengevouwen ge weest dat zij kon toegehaald Worden, terwijl hare verdediging ért de aanbieding van ecnig geld door den tolgaarder hem de Vetderd volvoering van zijn gruwelstuk deed staken en ook de beide anderen een Wéinig lot bedaren brogt. Doch ook déze bedaardheid was van korten duur want naaiiwelijks had hun de tolgaarder de beloofde som van f 10 voorgeteld en was dit geld door hen opgenomen öf zij vatten hem andermaal hij den hals en onder het geroep van meer geld te moeten geven zet een hunner hem nogmaals het scherp op de horst terwijl de heide anderen als uit éénen mond hunnen makker, onder het uiten van de verschrikkelijkste vloekwoorden toe roepen «Steek maar toe! steek hem overhoop!" Geen smeeken noch van den tolgaarder', noch van zijne zuster, vermogteu het hart dezer booswichten meer tot bedaren te brengen en beide door de onlvangene slagen afgemat en in de onmogelijkheid eenige hulp van anderen le kunnen krijgen waren in doodsangst. De tolgaarder verkeerde dus in de harde noodzakelijkheid van hun alles te moeten geven wat hij had wees hun de plaats aan Waar liet geld gelegen waswaarvan de onverlaten zich meester maakten. Eén hunner ging intusschen nog de heddeplank onderzoeken alwaar hij een' degen van dén tolgaarder vond welken hij zich niet alleen toeeigende tnaar waarmede hij hij hun vertrek hem zondanig sloeg dal het allo tnenschclijkheid te boven ging. De tolgaarder eindelijk ziende dat zij vertrokken snelde hen haastig achterna om maar spoedig de deur achter hen toe te krijgen maar op dit laatste oogenhlik zou hij bijna nog door het onmenscbe- lijke dezer personen bezweken zijn één hunner namelijk een hout- haakje bij zich dragendegaf den tolgaarder bij bet uitgaan van da

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1844 | | pagina 1