MERIKZEESCHE Jfc/ C O U R A IV T. VRIJDAG JBesturen en Athninisirafien* Nieuwstijdingen N.o f>6* OPENBARE VERROOPtm. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ZTÈ&ÏKZÈÈ Zijn voornemens op aanstaanden Maandag den 2 December des voormiddags half elf ure, voor het Raadhuis, in het openbaar, aan de meestbiedenden te veilen en verkoopen 'eehige Voor de Stedelijke dienst onbruikbaar geworden voorwerpen bestaande in öene partij BRANDHOUT BEUREN RAMEN KtStEN STOELEN TA FELS KAGCHEL, BADKUIP, KRISSEN BEDDELAKENS DEKENS, HEMDEN, HERTSHORENS, ÏLLÜMlNATiE-TOESTEL en wat verder zal worden gepresenteerd des morgehs vóór de ver knoping voor de gegadingden onder het Raadhuis te bezien. Zkrikzeeden 27 November 1844. Burgemeester en Wethouders voornoemd DE CRANE fit, Ter ordonnantie De Stads Secretaris W. J. P. KROEF. P B L I C A TIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ZIERIKZEË brehgen ter kennis van de daarbij betrokkene belastingschuldigen dat het kohier wegens de Personele Belasting negen maanden régt over de loopende dienst Van deze Stad op den 22 dezer maand door Zijne Excellentie den heer Staatsraad Gouverneur dezer Provincie ts invorderbaar Verklaard eh lot dat einde op heden gesteld wordt in handen van den heer Ontvanger der Directe Belastingen alhier Wordende de daarop voorkomende belastingschuldigen bij deze aange zocht om hunne aanslagen getrouwelijk ingevolge de Wet te voldoen; Zierikzee den 2T November 1844. Burgemeester én Wethouders voornoemd DE CRANE, iit.. Ter Ordonnantie De Stads Secretaris AV, J. P. KROEF. NEDERLANDEN. 's GRAVENHAGE deti 25 November; In sommige doorgaans Wet onderrigte kringen dezer residentie loopt het gerucht dat eerstdaags (welligt met 's konings aanstaanden verjaardag) een onderscheidings- teeken zal ingesteld Worden voor officieren die 20 jaren den rahg van officier bekleed hebben. Volgens dat gerucht Zou dit ondeN Scheidingsteeken gedragen worden aan een driekleurig namelijk rood wit en blaauW lint. Hoedanig het Zautenge'steld zai zijn wordt niet gemeld en wat til dan niet van de geheele zaak is zal spoedig blijken. Z. exc. de minister van financiën vernometi hebbende dat men getracht beeft in het hertogdom Limburg in omioop te brengen gesnoeide tien-guldenstukken belioorehde tot de, hij de Wet vail den 28 September 1816 Staatsblad no? 50), daargeslelde niéuwe rijks munten, heeft, hij aankondiging van den 23 dezermet allen badruk het publiek herinnerd aan den inhoud van art. 19 der gemelde wet; luidepdals volgt i «Art. 19. Onverminderd de straffen, bij hel lijfstraffelijk Wetboek (en later bij de wet van den 24 April 1836 Staatsblad nö. 13); betrekkelijk de misdaden van vaiscbe munt en muntschennis gesteld tegen degenen, welke zich zouden veroorloven de muntspeciën te Verminken, zullen geene der bij deze wet daargeslelde nieuwe rijks munten in s rijks schatkist worden aangenomen, wanneer dezelve eenig- Szins verminkt of besnoeid mogten zijn, en zal niemand gehouden wezen, dusdanige verminkte of besnoeide muntspeciën te ontvangen." (Het is derhalve den ingezetenen aan te raden die wets-bepaling l'n het oog te houden daar zij door het ontvangen van verminkte of besnoeide nieuwe nederlandsche munt, zich zei ven schade berok kenen.) Aan de twpede kamer der staten-generaal is Onder anderen aangeboden een verzoekschrift van hij de 150 der aanzienlijkste am- slerdamsche handelshuizen nopens het tarief van regten op den in-, üit^ en doorvoer. Dert 2f. In de zitting Vaii de tweede kamer der staten-geh'erüal Van heden is ingekomen het antwoord der eerste kamer inhoudende, dat zij zich met het ontwerp-adres niet heeft kunnen vereenigeu. Met 35 tegen 20 stemmen is besloten het antwoord der eerste kamer voor kennisgeving aan te nemen en aan de zaak geen verder gevolg te geven. GEMENGDE BUITEN- EN BINNENLANDSCHÈ BERIGTÈN. Dezer dagen is te Berlijn een koopman in linnen- ert tafelgoederen die deze artikelen tot spotprijzen aanbood en verkocht, Crimineel ver volgd en veroordeeld geworden daar het bëWëzéh is dat mét deze goederen bedrog gepleegd werd onder anderen ook doordien in de ma- nufactuur dier goederen eene vervalschlng bestaat. Den 2 dezer is Weder de geboorte van eeneu zoon des sultans aan de bevolking van Ko'il- Slantinopel door het lossen van hét geschut aangekondigd. De sultan die nu in zijn 22"" jaar is, heeft thans 9 kinderen (3 prinsen en 6 prin sessen), Te Leeuwarden beeft mefl beslöteu ddstraatverlichting ïöört- A." 1844; 29 NOVEMBER* c, V -- ---- - - aan door gas té doen plaats hébben, Ten gevolge van dronkenschap', is te Utrecht in den aVond van den 21 dezer j. van dén Hoven, plot seling doodgebleven en heeft te Sittard (Limburg)door twist, zekere G. Wolfs een steek met eeh mes ontvangen waarop hij dood ter aarde Viel. Bij hét jongste lijkschouwgerigt over de door het ongeluk op de Stoom boot Gipsey-Quceh, Ie Blockwall om het leven gekomene personen beeft de coroner of voorzitter van dat geregt herinnerd dat volgens de engel- 'sche wetteh wanneer zibh eön gelijk toeval herhaalt en iemand daarbij het leven verliestde 'maker 'of hersteller der machine gehouden wordt 'schuldig te zijn aan manslag. Dé herbouWing der stad Pointe-a-Pitre op bet eiland Guadeloupe, (onlangs dóór eene aardbeving bijna geheel vernield wordt met kracht voortgezetdeh 4 September II. Waren reeds 429 huizen Voltooid n'ög 173 huizen waten in aanbouw welke dit jaar voltooid zouden worden-, Sedert twee maahdén Spreekt mén van dë aankomst van e6n vrij groot 'getal Russeh in Frankrijk, Dit Wordt door zeet velen als eert gunstig voarleekeh beSéhoüWd vah deh ajgetneerted. Vrede Van Europa. Hét Ongeluk te MonthtarlVe ih Parijs blijkt thans hiet door de instorting eener steengroef maar dbor de wegspöeling eenëf aardlaag veroorzaakt ie zijn. Het is het gehuii en geblaf van 2 honden dat het eerste kenmerk Van het geVaat gegeven heeft. Men is in Frank- rijk vóorhetnëns éeriige proeven tot het vervaardigëh van een' ejectfi- Schen telegraaf Ie hemen. Bij koninklijke Ordonnantie van den 13 dezer j is töt dat einde een buitengewóón hrëdiet Van 240,000 Ir. geopend. i Te 's Hagfe is jl. di'ugsdag door de juStilië ën policie eën iilval gedaan id ëën htiis in de Köëdiefstraatwaarvan dë bewoners of de hëzoekerS ver dacht wórden gehouden van geldsndeijerij. Ten geVólgë daarvan zijri ëénige persbnëh in hechtenis gënomeh én iidar het huis van burgerlijke eh militaire VerZekërittg Overgëhragt. Mén zegt dat tevens de inslrii- tnenten, Waarmede zij hürtnë schandelijke industrie Uitoefenden, in liandëfi 'der policie zijn. Het getal branden die in dit jaar in Lönden hêbbêri plaats gehad bedraagt meer dan 800. bë verliezëh daardoor gëiëden zijn niet zöo grbot ais in het Vbrigè jaar maar er zijn meer rriën'scheü bij bingekómeh. De Slbrfte ih LOndën is irt de laatste Week 1072 geweest. Déze hoeveelheid sterfgevallen ih ëehe week Wördt toege schreven aah dë heerSchehde kihderpokkert en schariaken-ltöorts. Tusscheh de gemeente Berekent eh Öss (Nöord-Brahahdj is eeh cOiff- tniksiónair in granën voor het huis van Andelèh C'omp. te 'S Bosch, beiasfc tnet granen in te knopen li. donderdag morgen door boosdoeners aan gevallen in eëne slobt geworpen ert van de hij zich hebbende f 1Ö0Ö aaii geld hetoofd. Meh ineldt uit Breda dat het aan de ijverige pögingëit fier pölleïe is Hlogéh gelukken dé vermoedelijke daders op te sporen vaii het misdrijf en den diefstalgcpleëgd op eed meisje in de gemeertte Bër- licum. Dezelve zijn in Verzekerde bewaring genomen en gevankelijk Haar 's HeriogënboSch Overgevoerd. Volgens berigteh uit het zuidelijk gedeelte vah Busland hëerScht ook daar Onder het hoornvee ëerië vrees- selijke ziekte. Dë dieren Wëike door déze ziekte aangetast Worden j Valleh gewoonlijk, als Vah tleh bliksem getroffen, dood neder. Heè moet dezelfde ziekte zijti die iii liet vorige jaar in Egypte zöci gröotë Verwoestingen aahriglte. lh genoegzaam alle dé stalen vart Duilscb- lahd Itéërsëht tegenwoordig eehe sterke, in Velé ópzigteü betreurenS- Waardige Spanning ter zake vah godsdienstige aahgëlegehhëdëü ën wordt daarover een zeer levendige strijd geVöerd. - Vah dë rtiSSische grenzëtl Schrijft men van den 14 November: «Men verneemt dat de russiSché regering in het koiiingrijk Polen eeh Verbod heeft doeü af kondigen vol gens hetwelk Voortaan aan alle hiDhspersonëiizonder Onderscheid, vér- boden is voor kuh 30"" jaar eeh kuWelijk aan te gaah." Zondag middag had oj> het Hoogc Zand té 'SHage ëeh verschrik kelijk ongeluk plaats: Zekere VrouW Delfg'aduw, dss mórgens nair Delft Vertrekkende, had haar 4jarig dochtertje aan de zorg van der- zelver grootmoeder toevertrouwd. Deze verwijderde zich èëüige oögen- blikken liet het meisje alleen In de kamer, in wélke eene' kagchet stond té branden. Ecnige oogetihlikkeri later verspreidde zich eëno sterke brandlucht dóór het-huls én de buren hierdoor, én door het gegil valt hét kind opmerkzaam zijnde gemaakt, fraëhtten dé kamer deur te openen, Waafin zij evenwel, daar dezelve gesloten' was., niét slaagden. Hierop eene tuit. irtgeslagën hebbendévvaarbij zij zicht aan de handen Woiidden naderden zij aldus het kind hetwelk iö volle vlam stond. Doch hun ijver kwam te laatde klee'deren waréö lot Op het ligchaam verbrand en het kind over het geheele ligchaairi als geroosterd. Alle mogelijke dangeWeh'dë geneeskundige hulp doo'i den heelmeester, den heer tan def Heggé Zijnen, mogt niet meer haten zöódat hot kind nog in dert namiddag, na hét uitstaan vaii de lievigstë Smartenden geest gaf; Nabij de Kuinfe wordt fcfc'ri aanzienlijk deel van den bödenil der Züidér-Zee door de beereh van Diggelen en van Rbijen ingepolderd. De bodem heeft daar itagenoeg dezelfde hoogte als de daarachter gelegene uiterwaarden zöodal hien deiizelven slechts rriet kadert omgeveii móet die' het water, hij gewdhen stand kunnen keeren. Deze kaden VvOrden VaH hloote iakkehoSscben aangelegd Welke iet weinige dagen door het zand vast Woele'h tegê'n deze kade' wdrdt eeh glooijënd vak vair zand aangelegd dat do'ór de' werking die de zee daarop uitoefent, SteédS bëVestfgd Wordt; zoo dal, .gèdurebdé dezen stormachtigen' Winter de Zéé niet alleen geen' het minsW hadeël aan déze werken heeft tö'egëhra'gt niaaë integendeel het hellend Vlak door aanspoeling nïet 12 strekkende nederlandsche' ellen beeft Verbreed. Als men let op de óordeelkuhdigé wijze, waaróp dit viërk heStnurd Wordt het aantal arme lieden, dat hierdoor Vverli bekofnten dé beta'fi'gfgké Kahwinst Vaii het Kttriifuitéhd tenddsl tóï' Verkrë'gëti

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1844 | | pagina 1