UF.« 91. ZIEM&ZEESCHE A.o 1844. COURANT, 12 NOVEMBER. JBestitrén en Administratiën Nieuwslij dingen BINGSDA© VERGADERING der MAATSCHAPPIJ tot bevordemng en Aanmoediging van den LANDBOUW f,n de VEETEELT in dé Provincie Zeeland, over de Afdeelingen Schouwen en Utiivelatid, op Donderdag den 21 November 1844, des voormiddags ten elf ure ten Huize Van den Kolïijhuishouder It. H. Habinck Ie Zierikzee zullende die Vergadering ook door alle de Deelnemers kunnen wor den bijgewoond. T S C II L A N D, FRANKFORTden 5 November. In Augustus Vart het Vorige jaar is, gelijk in der tijd is gemeld, in Polen eene staalkundige zamenSpanning ontdekten dien ten gevolge een vrij groot aantal personen te Warschau fen ih andere plaatsen van het koningrijk ge vangen gehottien. Thans wordt gemeld dat de Commissie weike met het onderzoek Van die zaak belast is geweest, 22 van die per sonen sc,huldig verklaard en tot dwangarbeid in de bergwerken Van Siherie veroordeeld heeft 4 voor geheel hun leven 18 voor .r> tot 10 jaren. Do goederen van die 22 veroordeelden zijn tevens ver beurd verklaard, De overige beschuldigden zijn op vrije voeten gesteld. ff L> E R L A N D N. JS GRaVENÖAGË den 7 November, Bij t.' M.' besluit Vnii den 11 dezer', n.° 17, is bekrachtigd een door de Algemeen Her vormde Synode gearresteerd reglement op het hulppredikerschap in de Nëderlahdsche Hervormde kerk'. Volgens hetzelve, zullen de hulp predikers zijn roste of tijdelijke. De fierstgemelde kunnen worde,n aangesteld in groots gemeenten wier verzoek om vermeerdering van het getal predikanten nog niet is ingewilligd zoo mede voor nieuwe standplaatsen, waaraan nog geeh vast predikants-traktemeht kan wor den verzekerd. De lijdelijke hulppredikers zullen worden genomen voor predikanleti die hetzij door ongeneeslijke ongesteldheid of nok door ouderdom ongeschikt Zijn, en in vacante gemeenten, Voor welker belangen het. openblijven der leeraarsplaats, gedurende het jaar van gratie of hij ontslaan verschil over de beroeping bijzonder nnttcelig zou kunnen werken, of waar anders een predikant, door buitengewone omstandigheden in de waarneming van zijnen dienst Verhinderd is, zonder dat de gemeente vacant is verklaard Zullende, in die gevallen de gewone dienst der ringpredikantert worden aan gevuld of vervangen door die der hulppredikers. Eindelijk zullen de tijdelijke hulppredikers kunnen Worden gebruikt in bezwaarlijke Com binatiën en in uitgestrekte dofpsgertieenten, Men Verneemt dat hot Z. M, behaagd heeft den heer TouS- saint Carlisservan Maastricht, Ie benoemen tot ridder der orde van do eikenkroon. Gemelde heer heeft voor den aanbouw aan 's konings paleis alhier Onderscheidene keurige glasschilderingen geleverd. Ten blijko hoezee!' Z. M. dit kunstwerk Waardeerde, kan nög gemeld Worden dal hoogstdezelve dien kunstenaar een belangrijk werk van glasschildering, in den stijl der 12ilc en 13Je eeuw, heeft opgedragen. Men schrijft uit Groningen; «Wij vernemen dat hei Z. M, onzen geëerbiedigde!» koning behaagd heeftop het aan boögsldeli- zelven te dien einde door heereri hoofddirecteuren van liet te dezer stede gevestigde instituut voor doofstommen aangeboden adres, aan die nuttige en menschlicvende instelling uit Z.f M.' bijzondere fond- Sen lot wederopzeggens toe te verieenen een subsidie ten bedrage Van f 1000 in het jaar, te rekenen van hel tijdstip, dat de uitbe taling heeft opgehouden van het subsidie waarmede W-ijlen Z. M. koning Willem Frederikgraaf vnii Nassau, het instituut vroeger begunstigd had en dal door Z. M. daarenboven bij becren directeu ren van liet departement des institunls te 's Gravenhagé te beginnen met bet jaar 1845, zal worden voldaan de gewone contributie van twaalf leden, ten bedrage van f 03 in het jaar. Wij verheugen ons in de gelegenheid te zijn dit treffend bewijs mede te deelen van 's konings ruime weldadigheid en hooge belangstelling in de genoemde stichting; wij g'etooven dal de Waarde Van die weldaad, op zich- zelve reeds zoo aanzienlijk niet genoeg op prijs kan gestehl Worden niet alleen lot de instandhouding maar levens en vooral Ook tot bevordering van hel duurzaam en onafhankelijk beslaan van het instituut." Den 9. Woensdag II. is Z. K. 11. prins Alexander uit deze residentie naar Kleef vertrokken. De Staals-Courant bevat een koninklijk besluit, van den 6 November 1844, openstellende eene vrijwillige Verwisseling van 5 in 4 pc.1' nationale schuld, tot een kapitaal van 10 millioen gulden, bij inschrijving op den 29 November 1844. De algemeene rekenkamer heeft bekend gemaakt, dat voor eene rtominale waarde van 835,764,405 aan effecten door openbare ver branding zijn vernietigd, blijkens het daarbij gevoegde proces-verbaal. Eergisteren hebben de afdeelingen van de tweede kamer derstalen- generaai zich voor het eerst bezig gehouden met de raadpleging over de maandag jl. ingekomen stokken van de eerste kamer, betrekkelijk het ontwerp van adres, in antwoord op de troonrede. Men verzekert dat de gevoelens over het door de kamer te nemen' besluit, uileen loopen dat sommigen in den tegenwoordigen stand van zaken, gestemd zijn om de zaak als afgedaan te beschouwen ert dézen alzoo dit jaar in het geheel geen adres wenschen aan Ie bieden terwijl anderen hel gevoelen zouden zijn toegedaandat de tweeds kamer alleen het door dezelve aangenomen adres aan den koning zou doen aanbieden. GEMENGDE BUITEN- EN BINNENLANDSCHÈ BER1GTÈN. De belgisché kolonisatie-maatschappij schijnt ih zeer zorgelijke omstan digheden te verkéeren. Een der voornaamste ambtenaren moet dezer dagen zijn ontslag hebben ingediend. Èenige frahscbe Oorlogschepen Ivelke anh de ekpeditie legen Marocco hébben deelgenomen zullen ml haar Mexico wordeh afgezonden. Dezer dagen is officieel aangekon digd dat het geschil hetwelk ten gevolge van hét in den gfond scbie- leh van de spannsche oorlogsbrik Rayó, voor Gibraltar tusschén dë engelsche en spaansche kabinetten is ontstaan uit den weg Is geruimd Cn dat van Wege Engeland genoegzame Voldoening is gegeven. Den 6 dezer is de spoorweg tusschen Antwerpen én S.'-Nicolaas geopend. Tc S.l-Truijen (Belgié) is van dë pérs gekomért Dicht- en Prozastukken ten gebfuike der nedérdüitsche scholen uil. noord- én zuid-nedorlandsche schrijvers bijeenverzameld. Een boekdeel in 12° van 304 bladzijden prils 2 fr. Men Verneemt dat de tweede klasse van liet koninklijk nedeflandsche instituut van wetenschappen, letterkunde en schoonë kunsten een eerbiedig adres aan Z. M. den koning hoéft aangeboden tegen het bestaande plan Om het slot Lbevestein waaraan zich zulke groolsche herinneringen hechten gedeeltelijk te sloopen. Niettegen staande het ontdekken der zamehzwering in Spanje, wordt te Madrid bene allergevaarlijkste beweging tegen het gouvernement verwacht. Te Barcelona zijn reeds 4 personen gefusilleerd. Dé Tithes verklaart öp de eenvoudigste wijze, eh als of het de natuurlijkste zaak der Wereld Was, dat in de laatste dagen, zoo te Londen als in den Omtrek, door ze kere lieden verrotte eijeren Voor eene Waarde van 100 p. St. (/"1200) op gekocht zijn ten dienste van den 9 November. (De 9 November is dé dag der openbare inhuldiging van den lord-mayor van Londen Wélke door de bevolking der hoofdstad niet zeer bemind schijnt te zijn.) Men meldt Uit Zwolle vart den 7: «Gisteren avond had alhier een allertreurigst geval plaats De serjant F. W. II. Otto van het flaukbataljoti des 4110 regement infanterio die de wacht had in dë kazerne de Broeren riep Omstreeks 9 ure zijne manschap bijéén en gaf order om hunne geweren te laden met bedreiging Wanneer zij niet gehoorzaamden hén 16 zullen doodschieten aahgezifcn hij reeds met een geladen geweer Voor hert stond. Weinige oogen blik ken daarna kwam de korporaal I). II. Appel. Welke door cle manSchap der wacht werd gewaarschuwd terug te moeten gaan Waaraan hij ook voldeed doch weldra kwam hij weder en werd door den serjant Ottü gewaarschuwd zich te verwijderen 'of hij zou op hem vuren Waarop hij antwoordde: Och Serjant, dat meent gij immers (och tiiel ik ben de korporaal Appel. Ha Wacht denkt gij dat ik niet durf? en schoot te gelijkertijd op den bedoelden korporaal die na 4 a 5 tredert gedaan té hebben levenloos nederviel. De korporaal Appel, die door zijn uitmuntend gedrag bij al zijné meerderen geacht en bemind was wordt algemeen bétreürd." Éenigé dagen geleden is te Antwerpen een treurig onheil gelukkig flfgeweiid. Eehigë sjouwerlieden bragten niet een wagentje kleiné vaatjes Over; eéii dier VaatjeS, hetwelk daaraf viel, brak, en eene Witte zelfstandigheid vefspreidde zich op de straat. Terstond liepen benige kindeten löe om hetgene zij vdor willé suiker hielden op te fa pén hetwelk ook geschied zou zijn, warén zij niét in tjjds door éett voorbijganger verjaagd die uit den vorm der vaatjes bunnen inhoud vermoedde welke uit niets minder dan raltenkruid bestond. Te fogt beklaagt men zich over de zorgeloosheid waarmede aldaar een zoo lievig vergift j in gróote hoeveelheid onbewaakt vervoerd mag worden. Den 15 October, den verjaardag van Z. M. den koning vart Pruissen heeft te Aken, iii tegenwoordigheid der overheid en onder den loevlöed vah eene groole menigte aartschouwers de plegtige in wijding plaats gehad Vaii liet gedenkleeken hetwelk op eene der fraaiste plaatsen uil den omtrek ópgefigt werd tot een aandenken aan den dag, waar op dezélfdft plaats, voor rneer dan 25 jaren de drie verbonden vorsten voor God knielden orti den Eeuwige te danken, dat de bloedige strijd, Welke Europa zoo lang teisterde, geëindigd en dat de laatste band gelegd Was aaii de' bevestiging Van den vrede, welks zegeningen men hu zoo vele jaren genoten heeft. Deze plegtigheid werd besloten mot een groot feestmaalwaaraan een aantal Engelschen en andere vreemdelingen deel namen en waarop algemeen de werisch geuit werd dat het toen gesloten verbond nog lange moge voortduren en gewenschte vruchten dragen. De hoordscbe bladen houden zich tegenwoordig sterk bezig met het plan tot graving van een kanaal door Zweden Van Gothenburg tot beneden Helsingborg. Door middel van dit kanaal zouden de schepen dén tol van dén Sond ohlgaaii, Het plan zal evenwel niet te' volvoe ren zijn voor dat men in het lanil eene genoegzame massa van wa ter zal hebben weien te vinden lot voeding van de ontzettende slui zen die niet meer enkele schuiten maar geheële koopvaardijschepen Zullen moeien doorlaten. Pruissen betweik zich veel aan 'dit plan laat gelegen liggen, zou gaarne dezen trek speten aan Denemarken, hetwelk aan de vorderingen van den graaf voM Dieion, die voor Pruis sen onderscheiden vöofrëglen on vrijdom van' den tol aart den Sond eischl, niet wi! toegeven. Gok Zweden heeft er grötit belang bij, en zijn er geene volstrekt onoverkomelijke zwarigheden too komt dö zaak voorzeker tot stand,

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1844 | | pagina 1