ZÏEKI&ZEESCIIE N.° SI. DINGSBAG JBesturen en Administralien. Nieu wst ij (li mj en. A.° 1844. COURANT. 8 OCTOBER. M m if) OPENBARE VERPACHTING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ZIERTKZEE zijn voornemens op Woensdag den 9 October aanstaande des middags ton Raadhuize in liet openhaar aan den hoogsten bieder le verpachten De ETTINÖ van den SCHOÜWSCHEN DIJK in hel Poorlam- bacht dezer Stad bij hel kadaster hekend scclie D n." 478« 478' en 531''7 groot 2 bunders 13 roeden 30 ellen en n.° 566 groot 2 bunders 94 roeden 90 ellen thans in pacht bij M. Boogek» te Eerhoervelot 11 November 1844, nlsnu voor een tijdvak van zes jaren, op dezelfde voorwaarden der loopende pacht, welke van heden af ter lezing voor de gegadingden ter Secretarie zullen voorleggen. Z ter ik zee den 27 September 1844. Burgemeester en Wethouders voornoemd DE CRANE vt., Ter ordonnantie De Stads Secretaris W. J. 1». KROEF. GROOT-B RITTANNIEN. LONDEN den 5 October. Eergisteren zijn H. M. de koningin en prins Albert uit Schotland te Windsor in goeden welstand terug gekeerd. Eene bijzondere stoomboot inel 250 passagiers die H. M. uitgeleide deed heeft hel ongeluk gehad op oene rots te slooten en is den volgendon dag verbrijzeld gelukkig heeft niemand daarbij bet leven verloren. Gedurende het vorstelijk Verblijf op het kasteel Blair Athol zijn ten behoeve der toenmalige bewoners, behalve het menigvuldig wild braad en gevogelte, dagelijks 9 schapen en een half runderbeest be- noodigd geweest. F R A N K R IJ K. PARIJS den 4 October. Z. M. is eergisteren door deszelfs geheele gezin begeleid naar Eu vertrokken van waar bij zich naar Tróport zal begeven-, om zich aldaar tusschen den 6 en 10 dezer maand naar Engeland in te schepen. De prins can Joinville is onverwacht den 1 dezer van Havre alhier aangekomen. Hoogstdezelve had den 22 September Cadix verlaten aan boord van eene sloomkorvet. De prins werd zoo weinig le Havre verwacht dat hij aldaar eeno vrij kluchtige ontmoeting had. Hij werd namelijk voor een' smokkelaar aangezien daar hij slechts door een' adjudant en een paar matrozen vergezeld zich in het holle van den nacht aan land had doen zeiten. Welhaast bemerkte de op wacht staande tolbeambte zijne vergissing. Den 29 September heeft de koning de revue gepasseerd over de bezetting dezer hoofdstad bij welke gelegenheid do 28 op de Ma- roccanen veroverde vaandels enz. in hel openbaar zijn vertoond. N E D E RLAft D E N. 's GRAVENHAGEden 6 October. EI. K. B. mevrouw de prinses mn Oranje is gisteren avond uit Stultgardt in deze residentie terug gekeerd. Dezer dagen is door de kalkbranders van Kampen aan de Dedemsvaart, van Zwartsluis en van Hasselt een adres aan de tweede kamer der slalen-gencraal toegezonden waarin zij te kennen geven dat, met betrekking tot het fabrijkaat der kalkbranderijen, de leer van bescherming en gelijkheid van aanspraak op dezelve, ten eenen- male verloochend is in haar ontwerp, en men zich bitter teleur gesteld vindt in de hoop, dat nu eindelijk de tijd was aangebroken, die den geheelen ondergang der kalkbranderijen zoude verhoeden welke dezelve met rassche schreden te gemoet gaan. Ten gevolge van de jongste aankondigingen van z. exc. den mi nister van financiën, was de stand der conversie op 1." October jl. als volgt Af te lossen 5 en 4'/, per cents schulden 400,251,200 A. Was afgelost f 30,998,500 Thans is er weder van de dom. losr. afgelost - 5,062,400 Geheel afgelost f 36,060,900 B. Verwisseld f 139,997,700 Thans zijn er weder ver wisseld van de dom. losr. voor een bedrag van - 10,930,900 Geheel verwisseld - 150,928,600 Geheel geconverteerd- 186,989,500 Blijft te converteren overf 213,261,700 Er zijn alzoo in zes maanden tijds met 36 millioencn aan geld bij kans 187 millioencn geconverteerd, GEMENGDE BUITEN- EN BINNENLANDSCHE BERIGTEN. Te Leeuwarden is den 1 dezer een der twee ten toon gestelde giraffen, zijnde het wijfjena eene korte ongesteldheidgestorven. Dezer dagen is eene ook voor den handel van Nederland niet onbelangrijke onderneming tot stand gekomen het is eene te Frankfort a/M, opgeriglc maatschappij tot hel vervoer van goederen langs den waterweg uit Ne derland naar Frankfort vice versa, en verder den Main op waartoe twee ijzeren stoomslepers van zeer groot vermogen, en een zestiental ijzeren liglprs, ieder geschikt om 4500 centenaars te laden zullen worden aan gebouwd. Twee wilden uit do binnenlanden van Brazilië een jongen en een meisje van 17 jaren hebben zich in hun gewoon kostuum in do groote opera te Parijs vertoond. De ned. maatschappij tot. bevorde ring, der bouwkunst verlangt ontwerpen voor eenen schouwburg voor eene groote stad des rijks voor eene zwemschool voor de stad Amsterdam gelegen aan het IJ en een verbeterd toestel voor eene ophaalbrug. Den 28 Sept. heeft in eene kolenmijn le Haslam hij Durham eene vreesselijke ontploffing plaats gehad waardoor 95 menschen het leveu hébben verloren. Men meldt uit Haarlem, van den 4 dezer: «Vooreen paar dagen heeft hier een allertreurigst en vreesselijk geval van vergiftiging plaats gehad. Eene dienstmaagd van mevrouw de weduwe Niesen, bij eenen droogisl zeker geneesmiddel tegen eene ongesteldheid gehaald hebbende is bet haar verkochte poeder met stroop gemengdin de kouken ge vonden door twee der kinderen van genoemde mevrouw. De bcido knaapjes hebben van het mengsel in stilte gebruikt, en z.ijn daarna hevig ongesteld geworden, derwijze, dat een hunner, oud 9 jaren, nog vóór de komst van den te hulp geroepen geneesheer is bezweken, en de andere, een jaar jonger, den volgenden dag, nadat alle mid delen tot redding vruchteloos aangewend waren mede is overleden. De dienstmaagd is na slechts eene gerinse hoeveelheid van het meng' sel gebruikt te hebben insgelijks hevig ziek geworden en nog lijdende, doch zal waarschijnlijk het gevaar te hoven komen. »Nanr wij vernemen had er hij den droogisl eene noodlottige ver gissing plaats gehad vermoedelijk ten gevolge van eene achteloos heid bij eene vroegere behandeling of bewerking der chemicaliën welke aan bedienden was toevertrouwd. »De in den winkel voorhanden zijnde flesch waaruit het door do meid gevraagde poeder door een' der bedienden is gegeven on welke volgens bet opschrift dal poeder ook moest bevatten behelsde in tegendeel een zwaar vergif. «Een vreesselijk voorbeeld, voorwaar, en eene ernstige waarschu wing voor velen 1 De zaak wordt geregtclijk onderzocht." Dezer dagen zijn door de ambtenaren bij 's rijks belastingen j. D. Moors en G. N. van Achterbergh, in eene branderij, bcboo- rende onder de directie, van het arrondissement 's Hertogenbosch ontdekt geworden geheime pijpen onder den grond gemeenschap hebbende met de grondvalen in de branderij alsmede geheime kraan tjesin verhand met de slang in het slangenvat uitkomende met pijpen onder den grond doorgeleid in eenen kelder van een naast de branderij gelegen huis, niet tot de branderij gebruikt wordende, allezins zooals gezegd wordt daargesteld om het rilwn.it op eene fraudoleuse wijze aan liet oog der beambten van de administratie te onttrekken zijnde het overigens gebleken dat een der kraantjes in werking was. Zeven dagen is men bezig geweest de geheele branderij en het naast gelegen huis onder hot oog der ijverige beambten om te graven hier en daar waren de bedoelde geheime pijpen versch doorgehakt en gescheiden, doch is desniettemin, zoo men vertrouwt op eene voldoende wijze gebleken dat er fraude in volle werking bestond. In de verslagen, hij de jongst gehouden vergaderingen, aan de staten der provinciën gedaan, is omtrent de longziekte van het vee, gedurende 1843 en de helft van 1844, hel navolgende medegedeeld s Gelderland. In dit gewest had de longziekte zich hier en daar verspreid doch is later merkelijk afgenomen. Zuid-Holland. Dezelve is in deze provincie we! eenigzins verminderd doch heeft zich op verschillende punten in ergeren graad vertoond en blijft menigen landman zeer gevoelige slagen toebrengpnwelke des te meer treffen, uit hoofde er thans, volgens koninklijk besluit van den 9 Julij 1842, van gouvernementswege teer weinige tegemoetko ming voor aan die ziekte gestorven vee wordt verstrekt. Noord-Holland. In deze provincie woedde de ziekte in hevige mate en brengt aan velen onherstelbare verliezen aan. Alleen Onder de gemeente Sloten zijn in 1843, 263 stuks gestorven. ZeelandDit gewest is bevrijd gebleven; waartoe bijzonder heeft medegewerkt de stipte handhaving der voorzorginaatregolenbij het reglement voorgeschreven. Utrecht. De ziekte, hoewel nog np verschillende plaatsen waarge nomen, is echter over het geheel verminderd. Vriesland en Groningen zijn bevrijd gebleven. Overijssel. In drie gemeenten hebben zich enkele gevallen van longziekte voorgedaan maar in de gemeente Deventer zijn daaraan sedert Junij 1843 tot in het laatst van Junij 1844, 265 stuks aan getast en 223 geslorven. Deze ramp drukte op de minvermogende lieden zoo zwaardat er eene provinciale collecte werd uitgeschreven welke ruim f 3000 heeft opgebragl. In de laatste maanden evenwel zijn de ziektegevallen zeer zeldzaam geweest. Drenthe. De aangewende middelen lot sluiting der longziekte in deze provincie zijn met een' gelukkigen uitslag achtervolgd geworden zoodat sedert het laatste ziektegeval reeds een tijdvak van nagenoeg oen jaar is verloopcn. Men kan dus beschouwen, dal deze kwaal is geweken, zonder dat de veestapel groote verliezen heeft ondergaan. De verslagen van Noord-liraband en Limburg geven geene berigteu deswege. Voor ecnige dogen heeft te Lissabon êen ergerlijk voorval plaste ge-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1844 | | pagina 1