ZIERIRZEESCOE ic O U R A W Te VRIJDAG 4 OCTOBER. Besturen en A dmin is tralie n b. Dat zij zullen beliooren te verschijnen gekleed in de uniform en voorzien van de verdere kleeding- en equipementslukken die hij het vertrek van het korps aan hen zijn gelaten benevens van het attest iitt. 11. H. hun door het Plaatselijk Bestuur hunner Ge meente uitgereikt en dat zij gedurende de gemelde inspectie zijn onderworpen aan de militaire discipline. d. Dat wanneer zij zich langer dan tweemaal vier en twintig uren uit luirine Gemeente willen verwijderen zij daarvan in persoon moeten kennis geven aan het Plaatselijk Bestuur met opgave der Gemeente werwaarts zij zich begeven op straf van een arrest van 2 tot 6 dagen door hel Plaatselijk Bestuur op le leggen en 80. {fJMfi A.° 1844. OPENBARE VERPACHTING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ZTERIKZEE zijn voornemens op Woensdag den 9 October aanstaande des middags ten Raadhuizs in het openbaar aan den Ixwgsten bieder Ie. verpachten De ETTING van den SCHOUWSCHEN DIJK in het Poortnm- haclit dezer Stad bij het kadaster bekend sectie D n.°3 478" 478' en 531'", groot 2 bunders 13 roeden 30 ellen, en n.° 566, groot '2 bunders 94 roeden 90 ellen thans in pacht hij M. Boogerd te Kerkuiervetot 11 November 1844, nlsnu voor een tijdvak van zes jaren, op dezelfde voorwaarden der loopende pacht, welke van heden af ter lezing voor de gegadingdon ter Secretarie zullen voorleggen. Zierikzee, den 27 September 1844. Burgemeester en Wethouders voornoemd DE CRANE vl. Ter ordonnantie De Stads So crelaris W. J, P. KROEF. WAARSCHUWING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ZIERIKZEE gehoor gevende aan de ingekomen klagten van wettig erkende Loterij- Handelaren over den persoon van Cornems van' beu WeIibë Dz. vroeger Debitant der Loterij alhier die zich veroorlooft om zonder daartoe thans geadmitteerd te zijn Loterijbriefjes zelfs van splitters builen de Collecte Ie dezer Stede hier en elders rond te venten in strijd met de bepalingen van het reglement voor de Koninklijke Noderlandsche Loterij waardoor hij de tlaarop bedreigde strafbij achterhaling op zich laadt. Waarschuwen hij deze liet publiek tegen de onwettige handelingen van dien persoon, opdat een ieder zicb voor schade wacbte terwijl der policie Wordt aanbevolen om op dezelve éeri wakend oog te doen houden. Zierikzee, don 27 September 1844. Burgemeester cn Wethouders voornoemd DE CRANE vt.„ Ter ordonnantie De Stads Secretaris W. P. KROEF. NA Tl ON AI E MIIITIE. INSPECTIE over be VERLOFGANGERS. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ZIERIKZEE lettende op het besluit van Zijne Excellentie den heer Staatsraad Gouverneur dezer Provincie van den 20 September 1843 A 1"° af- deeling n.° 8844' Provinciaalblad n.° 97) brengen door deze ter kennis van de daarbij belanghebbenden dat de Inspectie over de Verlofgangers der Nationale Militie zal plaats hebben op Dihgsdag den 8 October aanslaande, des voormiddags 10 Ure, voor liet Raadhuis alhier waarvan echler zijn uitgezonderd de manschappen die nog niet gekleed of gewapend zijn en de zoodanigen welke ter bijwoning van de najaars-exercitién werkelijk onder de wapenen zijn opgekomen cn daaraan hebben deelgenomen en wijders.: a. Dat de daartoe vcrpligte verlofgangers gehouden zijn om op de bepaalde inspectie te verschijnen op poene van bij gebreke daarvan wanneer zijkoor hun achterblijven geen ten genoegen van den Militie-Commissaris voldoende redenen moglen kunnen aanvoeren overeenkomstig het bepaalde hij art. 183 der wet van den 8 Ja nuary 1817, te worden gestraft. c. Dat wanneer zij zich buiten de Provincie willen hegeven om le verblijven zij derzclver Verlofpassen aan het Plaatselijk Bestuur hunner Gemeenle moeten terug vragen en dat zij zich binnen vier weken moeten aanmelden bij het Besluur der Gemeente in welke zij voornemens zijn te verblijven op straf van als deserteur te worden behandeld. e. Dat zij zich op gelijke straf, ingeval zij langer dan tweemaal vier en twintig uren huiten hunne Gemeente verblijven bij bet Plaat selijk Bestuur der Gemeente alwaar zij zich bevinden moeten aanmelden. En opdat niemand hiervan cenige onwetendheid zoude kunnen voorwenden zal deze worden afgekondigd en in de Stads-Courant geplaatst. Gedaan, te Zierikzee, den 30 September 1844. Burgemeester en Wethouders voornoemd DE CRANE, vl. Ter ordonnantie van dezelvo De Stads Secretaris, W. J, P. KROEF, Heden, don 1 October 1844, had alhier door de Directie van de Teekenschool te dezer Stede in het bijzijn der Onderwijzersda uitdeeling plaats van de bekrooning der werkzaamheden aan genoemde School, over den cursus van 1843-1844, aan de navolgende Leer lingen 1." E. Mos, bohoorende tot het Perspectief, waarvan de prijsvraag was: Colonade in Perspectief, en de daarvoor uitgeloofde prijs: een Teekenhundel 2." J. Ociitman, Pleister, waarvan de prijsvraag was: hel Pleis terbeeld Venusen de daarvoor uitgeloofde prijs: een Cahier Land schappen met Vee, naar L. de Koning. 3." L. Piiernambocq 1kl. 1." afd.: Teekeningwaarvan de prijsvraag was een Grijsaard in rood en zutarl krijt behandeld en de daarvoor uitgeloofde prijs: een Cahier Landschappen, door A. K. de Koning. 4." A, de Vos, 1.° kl. 2." afd. i Teekening, waarvan de prijs vraag was: een Hoofd in omtrek, en de daarvoor uitgeloofde prijs: een Cahier Grondbeginselen der Tcekenkunde. 5." J. Hoogsthaate 2.c kl. Iafd.: Teekening, waarvan de prijsvraag was: een Ornament in oost-indische inkt, en daarvoor uit gereikt een vereerend Getuigschrift. 6.° F. van Etten 2.' kl. 2." afd. Teekeningeen Ornament in omtrek, en daarvoor uitgereikt een vereerend Getuigschrift. 7." C. Fieman'' 3.° kl. 1.° afd. Teekening een Leeuw in omtrek, en daarvoor uitgereikt een vereerend Getuigschrift. 8." J. Zegers 3." kl. 2.' afd. Teekening, een regllijnige Tee kening, en daarvoor uitgereikt: een vereerend Getuigschrift. 9." J. D. van DisiiOECK 1." kl. Bouwkunde, waarvan de prijs vraag was een platte grond en opstand van een Gebouw en de daar voor uitgeloofde prijs:" de Zilveren Medaille, vergezeld van een Ge tuigschrift. 10.° W. van Setten, 2.° kl. Bouwkunde, waarvan de prijsvraag was: een ovale Trap, en de daarvoor uitgeloofde prijs: een Cahier met de n.° jaargang Bouwkundig Alngazijn. 11.° A. J. Knaap, 3.° kl. Bouwkunde, waarvan do prijsvraag was: een Ionisch en Corinlisch Capiteelen de daarvoor uitgeloofde prijs: een Boek, Burgerlijke Bouwkunde, uitgegeven door de Maat schappij: lot Nut van 't Algemeen. Terwijl in de Bouwkundige Rekenkunde zijn toegekend de navol gende prijzen 1.° ,1. Haringx 1.° lil., wegens betoonde bijzondere ijver en gemaakte vorderingen: een Roek, Burgerlijke Bouwkunde, uitgegeven door de Maatschappij: lot Nul van 't Algemeen. 2.° G. van Maanen 2." kl. voor het rekenkundig uitwerken van opgegevene bouwkundige prijsvragen een Boekgeschenk, Volles- Meetkunde uitgegeven door de Maatschappij: tot Nut van't Algemeen, 3." 11. van M aanen 3.° kl. voor het uitwerken van opgegevene rekenkundige prijsvragen: insgelijks een Boekwerk, Korsten, Hand leiding tot de Meetkunde. De Djreclie voornoemd neemt deze gelegenheid te haat, óm hare tevredenheid te betuigen voor do zorgvolle hemoeijing en het doel matig onderwijs der beuren Onderwijzers in de verschillende vakken der Teekenkunde alsook die der Bouwkundige Rekenkunde, en roemt de orde én slipte handhaving der wetten wélke derzelver pligtén bepalen terwijl zij daarbij levens hare Stndgennoten wil uitgelokt en aangemoedigd hebben, om deze hoogst nuttige en weldadige inrigting aan derzelver welwillendheid en belangstelling aan le hevelen, zich openbarende in de verbindtenis tot deelgenootschap aan dezelve, voor het honorair lidmaatschap dier schoolverkrijgbaar voor eene betrek kelijk zeer kleine bijdrage; wordende wijders de honoraire leden uitgcnoödigd om in den loop van dézen cursus hunne belangstelling in deze inrigting te doen kennen door de school van tijd tot lijd met hun hijwezen te verteren in voege als bij het reglement dezer school is vastgesteld. De Directie der Stads Teekenschool voornoemd Namens dezelve, De Secretaris, J. N. van iif.r HALEN. Nieu wstij d i ay en NE IJ ER LANDE N. 's GR AVENHAGE den 1 October. Z. K. H. de prins Dart Oranje is den 29 September II. van Zijne inspectiereis in deze residentie te ruggekeerd. Onder dagteekening van den 28 Septemberheeft Z. M. een besluit geiiörrieh bepalende de nitlotr.ng van de tweede reeks van nationale schuld rentende 5 len honderd tef aflossing of verwisse ling in inschrijvingen rentende 4 pet. en openstellende eene vooraf gaande vrijwillige verwisseling dier schuld. De uitloling zal plaats hebben op den 2 November 1844. GEMENGDE BUITEN- EN B1NNENLANDSCHE BÈRIGTEN, De koning Van Pruis'sen heeft een nieuw ministerie öpgerigtonder den na a m van het ministerie van grieven, en dat zich bepaaldelijk zal bezig houilen met de klagten welke de burgers van den staat tégen gees telijke, administrative en reglertijke beambten mogten inbrengen. De koningin van Engeland doet voortdurend in Schotland kleine logted te paard "en toont daarbij in tiet beklimmen van steile bergen Sen mosd

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1844 | | pagina 1