ZIERIKZEESCIIE COURANT, VRIJDAG 27 SEPTEMBER. Besturen en Administration. Nieuwslij d inye n gemengde buiten- En binnenlandsclie berigtèn. N.° 78. A.® 1844, De DIRECTIE van de TEEKENSCHOOL binnen deze Stad maakt l)ij dezö den belanghebbende beketid dat de school dit jaar zal Worden geopend op Maandag den 7 October 1844,. Dat de Lessen zoowel in de Bouwkunde als in de Handtèekening én Pleisterbeeldenzullen worden gegeven dés MaandagsWoensdags Sn Vrijdagsen wel gedurende do maand October Van 7 lot 9 ure des avonds November 6'/, 8'/2 December) - o o 8 January 1 Februarij O1/. 81/, Maart 7 9 terwijl nog daarenboven aan de Bouwkundige leerlingen na afloop der gewone lessen op Maandag eii Vrijdaggedurende één uur zal gedoceerd worden in de grondbeginselen der Bouwkundige Rekenkunde. Dat op Dingsdag den 1 October 1844 van 's morgens 10 tot 's mid dags 12 ure, aan bet lokaal der Teekenschool zal worden gevaceerd tot het erlangen van aangiften door bun welke wenschen tot de cursussen te worden toegelaten en bij diezelve gelegenheid aan de bekroonde Leerlingen door de Directie de belooningen en prijzen Worden uitgereikt. Dat wijders de contributie van eiken leerling voor dit saizoen be paald is op f 5,15bóven en behalve hét benoodigde materieel, door hun aan te schaffen; terwijl aan hun, die volstrekt onvermogend zijn, gratis onderwijs zal worden gegeven zullende in geen geval op dezS school leerlingen Worden toegelaten die niet den ouderdom van 12 jaren zijn ingetreden. Directeuren van opgemelde school noodigen ten slotte alle de zoo- danigen Welke daarbij eenig belang hebben uitom van deze nut tige en onkostbare instelling gebruik te maken eene instelling waar door de werkman zich in slaat zal zien gesteld eenmaal deszelfs beroep Jnet vrucht te kunnen uitoefenen. Zier ik zeeden 20 September 1844. De Directie van de Teekenschool voornoemd K. W. de JONGE, vt. Ter ordonnantie van dezelve* De Secretaris j. N. van der HALEN. t> U t T S C II L A N D; FRANKFORT, den 2d September. In de zitting van deti groöteri raad van Walliserland (ZwilSerlénd) den 1) dezer gehoiideti is, lixj de hervatte beraadslagingen over de nieuwe staatsregeling, de Verandering, welke in bet tweede artikel der staatsregeling van 1839 gebragt was, en volgens welke voortaan zelfs geene afzonderlijke ProtestanlSche godsdienstoefening meer geduld mag worden aange nomen. NEDERLANDER. 's GRAYENHAGE dén 24 September. Gisteren beeft Z. K. H. de prins van Oranje het regemertl grenadiers en jagers in oogenschouw genomen tot welk einde hel bataljon jagers uit Delft berwaarls gé- komen was. Z. K. H. is beden tiaar Utrecht vertrokken waar hóogsldezelve zijn' intrek bij den heer staatsraad gouverneur zal nemen en morgen de aldaar in bezetting liggende infanterie zal inspecteren. Van daar zal Z. K. H. zich nog naar éenige andere steden bbgeveh óm insge lijks de kotpsen infanterie in oogenschouw te nemeh. Men verneemt, dat door Z. M. den koning kwijtschelding vail de doodstraf verleend is adh S. Mliameloud 74 jaren die daartoe bij arrest van bet provinciaal getegtshöf van Noord-Braband veroor deeld was, ter zake van geldsnoeijerij na reeds vroeger wegens mis daad veroordeeld te zijn geweest en dal die straf verwisseld is in tepronkstelling op een schavot gedürerido een half uur met den strop om den hals, aan de galg vastgemaakt en 15 jaren confinement met bepaling tevens dat hij nimmer tot het verkrijgen van ontslag of afslag, mag worden voorgedragen. Z. M. heeft aan H. Remmers, wonende alhier ben octrooi Verleend voor den tijd van 10 jaren, op de invoering in dit rijk van een werktuig, genaamd de Redder, dienende tot spoedige blussching van brand en tot redding van menscben en goederen. Naar men verneemt,- heeft Z. M, de "keizer van Rusland, die zich bij uitstek voldaan heeft betoond over de houding eh bedrevenheid der nederlandsche troepen, hij hoogstdeszelfs bezoek van deze landen, een zeker aantal eercteekenen Van de Sd-Anna-orde 5jc klasse ter beschikking van Z. M. den koning gelaten len einde aan de meest verdienstelijke onder-officieren van het leger in zijnen naam te worden uitgereikt. Dit heeft dezer dagen met passende plegtigheid plaats gehad. Van wege den minister van financiën is bekend gemaakt, dat de middelprijzen der inlandsche granen voor bet geheele rijk over het tijdvak van den 20 Augustus 1844 tot en met den 19 dezer per mud zijn geweest als volgttarwe f 7.74'/,rogge' f 5,17'/, boekweit f 4,77, gerst f 4,15, haver f 2,70'/s en ongepelde spelt f 2,31 en dat de regten op den in- en uitvoer voor de maand Oc tober eerstkomend®' zij# gesteld jyef (Mud als volgt r tarWe' étf gepélde spelt f 1 en vrij rogge 50 c. en vrijboekweit 75 c. en vrij gerst en mout 50 c. en vrij haver 75 c. en vrij en ongepelde spelt f i en vrij. Dezer dagen heeft te Liverpool een daarmede door de admiraliteit be last officier al de lot die havens behöorcnde stoombooten in oogenschouw genomen met bet Oogmerk om te onderzoeken welke derzelver geschikt mogten zijn oin in geval van nood als oorlogschepen gebruikt te wor den61 ciier vaartuigen heeft hij in staat gekeurd, te zamen 148 zware en verscheiden 'ligtere stukken 'te voeren, terwijl hij voorts meende, dat de kleinere zeer gevoegelijk in kanon neer booten waren te verkeeren. In de zoutmijnen van Wieliczka in Gallicie, is een schoorsteen gebouwd van 885 rijni. voeten hoogte. Tot het houwen van denzelven moeten ruim 7 mill, baksteenen gebruikt zijn. Deze schoorsteen staat echter niet in de open lucht maar in eene diepe groeve uit welke hij lot in de open lucht is opgevoerd. Een trap vat) 1030 treden geleidt tot den vuur haard. De dom van Straatsburg is slechts 758 trappen hoog. Meu meldt uit Ileusden dat die stad weleer als vesting de sleutel van Hol land doch in 1820 als zoodanig uit de rij der vestingen en de linie van defensie geschrapt en gedeeltelijk geslecht weder in bekwamen staat en als vesting hersteld zal worden. Het korps fransche zee-olficiereh telt thans, onder anderen 2 admiralen 10 vice-admiralen en 20 contre- ndmiralen. Op dé fransche Werven slaan thans op stapel behalve de kleinere bodems., 23 linieschepen en 19 fregatten. Uit Noord-Bra band wordt Sterk geklaagd over de baldadigheden die in sommige stre ken Van die provincie, des nachts, in de weiden aan bet vee worden gepleegd. Op den 8 Ocloher aanstaande zal den buitengewoon zwaar gehouwden toren van StaVoreii publiek voor afbraak worden verkocht, wegens eene onherstelbare verzakking der fondamenten. Volgens be-> rigleh uit Olaheile (Socicteils-Eilanden)zouden deFranschen aldaar eett stelsel vaii ovérheersching volgen dat voor de i'ngézetéhen zoówbl als voor de engelsche kolonisten langs boe ondragelijker werd. Den 24 April Vvas de koningin nog altijd aan boord van een engelsch oorlogsvaartuig wachtende op berigten uit Londen. Meii verzekert dat verscheidene belgische citadellen welke lol dusverre onbezet zijn gebleven voortaan blijvende bezetting zullen erlangen. Van Vlissingcn is naar de Oost- Indiën gezeild Z.' M." schooner de Dolfijn. Eerlang zullen nog uit het vaderland derwaarts vertrekken Z.' M.' fregat Ceres, schooner Lansier en stoomschip Vesuvius. Koningin Victoria, prins Albert (haren ge maal) en derzelver koninklijke dochter bevinden zich nog in Schotland zich met het beschouwen der natuurlafereelen onledig houdende. - Een werkman te Antwerpen beschonken naar zijn huis koerende lang na den middag, 'vroeg aan zijné moeder te eten. Op het antwoord dat deze hem gaf, dat tncil hem reeds zoo lang had gewacht, en dat zijrl middagmaal niet meer gereed was, nam hij woedend een mes van de tafel en bragt zich eene diepe Wonde aan dén nek toe. De sr.ede schijnt gevaarlijk én deze beweging van gramschap uit dronkenschap ontstaan zou hem wel het leven kunnen kosten. Dezer dagen is lë Gertd een jongeling doof een dollen hond in het linker-oor.gebeten welke.aan de gevolgen daarvan is overleden. Men meldt uit Berlijn dal Tschech (de koningsmoorder) van zijn vonnis niet appelleren wil maar zijne règ- tdrs en de regering naar het 22"° hoofdstuk van de profeliën van Jeremias verwijst. Een oostenrijksch dagblad berigt dat gedurende het jaag 1843 iii de oostonrijksche stalen tachtig Protestanten tot de Roomsch- Katholijke kerk zijn overgegaan waartegen negen honderd Roomscheti het Proteslanlismus hebben omhelsd. Den 2i dezer had Ie 's Gravohbage cetl wedstrijd plaats die wet is waar nieuw in zijne soort maar den aard van ons land in aan merking genomen ook op moer plaatsen van ons vaderland nage volgd althans zeker aangemoedigd verdient Ie worden een zwem-) wedstrijd namelijk tusschen de leden der zwemschool die nog slechts zeer korten tijd gcieden aan hét onderwijs deel Hamen door mede^ Werking van den generaal Everts, die nooit eene gelegenheid schijnt te laten voorbijgaan, waar hij tol iets nuttigs kan behulpzaam zijri warért er drie voor de gelegenheid gepaste prijzen aangeboden waarbij de heereii leden der zwemschool uög ecnigen op onderling® kostetl hadden gevoegd. Het lokaal der zwemschool was bij deze gelegenheid met vlaggen enz. feestelijk versierd. De wedstrijd bestond in het zwemmen op den buik op den rug drijven zwemmen zónder' banden of voelen te gébruikenvoorts door de meest geóefenderi int het kunstmatig zwemmen snel zwemmen, om zonder ophouden eenen afstand van 300 ellen in den kortst mogetijken lijd af td leggen onder Water zwemmen duiken den' boepelsprong en ein delijk liet zwemmen met wapening en bepakking. Na de uitdeeling der prijzen werd bij monde van den heer de Gijselaaf met eenö gepaste toespraak namens de gezamenlijke leden dor zwemschool aan den directeur dier School den ls,tn luitenant SmitS, eené fraaijert gouden snuifdoos aangeboden len bewijze van erkentelijkheid voof zijne onverriio'eide én blijkens bet hierboven vermelde bereids met zulke goede vruchten bekroonde pogingen. l)it in zoo vele op'zigteu belangrijk feeSt wérd door hot schoonste weder begunstigd en doof pene groole mé'nigte der aanzienlijkste ingezetenen waaronder men Z. K. H. den zoon fan prins Frederi/c der Nederlanden opmerkte friet het grootste genoegen tot den afloop toe bijgewoond. Dén 24 deZer stond vóór het provinciaal gèfegtshof van Noord- Holland een persoon' teregtte'f zake van bigamie. De beschuldigde t i. IE. i een bóéréiiafbéidef wa4 té Vóretf fe' Ló'érsiM géh'uWd maaf' had Wégé'nF ffü'is'èiijkè' tfvisteé' Wiet zijh'è' è'óiilgtiilö'tii

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1844 | | pagina 1