ZIEKIEZEESCHE VRIJDAG A.® 1844. C O U II A IV Te 20 SEPTEMBER. Besturen en Administration» Ni e u ws tijding en i N.o 76. 7- aó De DIRECTIE van de TEEKENSCHOOL bihnen deze Slad maakt hij (ieze den belanghebbende bekend dat de school dit jaar zal worden geopend op Maandag den 7 October 1844. Dat de Lessen zoowel in do Bouwkunde als in de. Handleekening en Pleisterbeelden, zullen worden gegeven des Maandags, Woensdags en Vrijdagsen wel gedurende de maand October van 7 lot 9 ure des avonds November 6'/2 8'/, December! a 6 8 Januari] 1 Februari] ö'/j 8'/i Maart 7 9 terwijl nog daarenboven aan de Bouwkundige leerlingen na afloop der gewone lessen op Maandag en Vrijdag, gedurende één uur zal gedoceerd worden in de grondbeginselen der Bouwkundige Rekenkunde. Dat op Dingsdag den 1 October 1844 van 's morgens 10 tol 's mid dags 12 ure, aan het lokaal der Teekenschoolzal worden gevaceerd tot het erlangen van aangiften door hun welke wenschen tot de cursussen te worden toegelaten en bij diezelve gelegenheid aan de bekroonde Leerlingen door de Directie de bclooningen en prijzen worden uitgereikt. Dat wijders de contributie van eiken leerling voor dit saizoCn be paald is op f 5,15, boven en behalve bet benoodigde materieel, door bun aan te schaffen terwijl aan buil, die volstrekt onvermogend zijn gratis onderwijs zal worden gegeven zullende in geen geval op deze school leerlingen worden toegelaten dio niet den ouderdom van 12 jaren zijn ingetreden. Directeuren van opgemelde school noodigen ten slotte alle de zoo- danigen welke daarbij eenig belang hebben uilom van deze nut tige en onkostbare instelling gebruik te maken eene instelling waar door de werkman zich in staat zal zien gesteld eenmaal deszelfs beroep met vrucht te kunnen uiloefenen. Zierilczee, den 20 September 1844, De Directie van de Teekenschool voornoemd k. w. de jonge, vl. Ter ordonnantie van dezelve. De Secretaris j. n, vau der halen. FRANRRIJ K. PARIJS, den 14 September. Eeh half officieel dagblad behelst het belangrijk berigl dat de hertog (ian Glucksberg en de heer de Nyon op last der fransche regering naar Tanger zijn vertrokken ten einde den keizer van Morocco nogmaals de gelegenheid aan te bieden om zijn rijk Van een onvermijdelijken ondergang te redden. Volgens dit dagblad betoont het fransche gouvernement zich na de overwinning even gematigd als vóór dezelve daar het den keizer gelijke voor waarden oplegt als vóór den slag bij de Isly en bet bombardement Van Tanger en Mogador terwijl bet zijne eischert bad kunnen ver- hoogen en den keizer de kosten doen dragen der gestrenge les welke men hem gegeven heeft; dit heeft hel niet gewild. Frankrijk is rijk genoeg vervolgt dit blad om zijnen roem te betalen j zijn leger en zijn eskader hebben tri iet alleen aan den keizer van Marocco maar ook aan geheel Europa getoond wat zij Zouden kunnen doen. Zoo deze onderhandelingen weder geen voldoenden uitslag hebben zullen de vijandelijkheden met vernieuwde kracht worden hervat. Door den koning is aan deii heer Horace Vernet opgedragen tl ris schilderijen te Vervaardigen welke den slag bij de Isly den aanval op Tanger en de inneming van Mogador voorstellen. Weldra zal dé heer Verrtet zich naar Morocco begeven om de töoneeien waar deze drie wapenfeiten hebben plaats gegrepen in odgenschouw te nemen. Te Tanger heeft zich een pruissisch ingenieur opgedaan die planned maakte om de door het fransche eskader verwoeste vestingwerken te herstellen en door de Maroccanen voor een gezant des Hemels werd aangezien. Zoodra de heer Hay dit vernam gaf hij den ingenieur bevel Tanger te verlaleu dezö vertrok dan ook naar Gibraltar maar kwam drie dagen daarna in zegepraal terug met eeh officiéél paspoort van Sir Robert Wilson, den gouverneur van Gibraltar. Den 16. De vrede is met Marocco gesloten. Deze gewigtige tijding is aangebragt bij de volgende telegrafische depêche Baijoune j 13 September. Telegrafische depêche, overgezon den door den prins van Joinville aan den minister van marineen door de heeren den hertog Van Glucksberg en de Nijon aan den minister van builenlandsclie zaken. Tanger den 10. IIet maroccaansch gouvernement beeft om den Vrede gevraagd. Het eskader is beden te Tanger aangekomen. De gouverneur der stad heeft zich aan boord begeven om zijn verzoek te hernieuwen onze voorwaarden zijn bekend gemaakt en aange nomen geworden en liet traktaat is geteekend. In den loop van den dag is bet consulaat-generaal weder geïnstalleerd en deszelfs vlag van uit de stad gesalueerd. Het bevel om alle vijandelijkheid te staken en bet eiland van Mogador te ontruimen t zal beden avond afgezonden Worden/' Het kanon der Invalides beeft lieden morgen bet gisteren morgen per telegrafische depêche ontvangen blijde berigt van bet door den keizer van Marocco gevraagde vredestraktaat aan de bevolking der hoofdstad Verkondigd. De oorlog met Marocco zou Frankrijk 50 millioen franks hobben gekost. NEDERLANDEN. 's GRAVENHAGE den 18 September. Men verneemt, dat aan de Hervormde gemeente van Sas-van-Gend en Philippine een rijks subsidie verleend is tot herstel van dèrzelver kerkgebouw. Zoo men verneemt is ér aan Z. M. eene vernieuwde aan vrage om concessie tot het leggen van eeh a'sphaltspoor Van deze re sidentie op Rotterdam ingediend. Men verneemt dal Z. M. bij besluit van den 18 Augustus jl. eene commissie heeft benoemd beslaande uit de heeren J. D. C. C. W. baron d'Ablaing van Giessenburglid van de ridderschap der provin cie, d.r A. Numandirecteur en hoogleéraar aan 's rijks vee-artsenij school en m.r V. IF. E. Caziusprocureur-generaal hij het pro vinciale gereglshof te Utrecht belast met liet ontwerpen van eert algemeen Werkend rpglement van policie omtrent de behandeling en den vervoer vao ziek en verdacht vee. Z. M. heeft aan den luitenant der 1 !l° klasse G. C. Zoutman opgedragen het toezigt over de ie Curaijao in aanbouw zijnde schoo- iicrwelke genoemd zal worden. Aruba. Men verneemt, dat door Z. M. eeh Octrooi is verleend aan L. F. van Ritstte Vlissingeri voor den tijd van 5 jafen op dë uitvinding van waterdigte jagt- of regentaarzoh. De fraaije .antiek bewerkte zilver- en byouteriekastvervaar digd door den heer J. A. Ilillebrand, te Leeuwarden, welke eert der voornaamste sieraden der onlangs in genoemde stad gehouden tentoonstelling was, en die op eene waarde van f IIOÓ was opge geven, is voor rekening van Z. M. aangekocht, en naar déze re sidentie verzonden Particuliere berigien, te Rotterdam ontvangen, bevestigen dö tijding dat door den gouverneur-generaal van Neêrlandsch ludie een besluit zoude zijn genomen tot verbod van deri rijstuilvoer. Men wachtte echter binnen weinige weken den nieuwen oogst. Carga-rijst was Ie Soerabaïja f 70 op f 160 a /'ISO gerezen. Do laatste overland-brieven brengen tevens de tijding dat allö disponible particuliere vrije koflij voor engelsche orders per expressë van Batavia gezonden was opgekocht en zulks tot merkelijk ver hoogde prijzen. Vrachten scbanrsch en mbbijëlijk te hekomen doordien er bijna gcene producten ter markt waren. gemengde Ruiten- en binnenlandsciIe berIgten, De stedelijke autoriteiten te Berlijn hebben het besluit genomen orri den koning, bij hoogst deszelfs terugkomst zonder plegtigheden aan het spoorwegstation te ontvangen en de kosten voor het oprigten van eere- poorten enz. liever ten beste der armen aan te wenden alleen zal do stad des avonds verlicht Worden. De ijzeren spoorweg van Weenen naar Triest zal den 15 October tot Griilz geopend worden. Omlrent 12,000 kubiek vademen rots heeft men doen springen om een' gelijken doorgang te bekomen. In Portugal zuilen met I Januarij, volgens eenen nieuwen maatregel, de ontvangers der belastingen zeiven aan da huizen der ingezetenen gaart invorderen, in plaats van de gelden aan hunne kantoren Ie doen betalen. Berigien van de turksche grénzert ontvangen gewagen van nieuwe gruwelen door de fanatieke Turken» in het laatst der vorige maand in het bösniscbe stadje Belina gepleegd. Door dezelve is hij die gelegenheid eene aldaar pas voltooide Christen kerk vernield. Daarna hebben zij eeh' aanslag op het leven van deil bisschop van Zworriik beproefd welke echter door de tijdelijke vlugt van dezen mislukt is. Dezer dagen is de belgischo brik Jean van Eyckkapitein J. Minne, met III landverhuizers en vele koopmans goederen uit Ostende naar de nieifwe helgiSche kolonie S.'-Gotharina iri Brazilië, vertrokken. De vooruitzigten van den wijnoogst langs deu Rijn zijn treurig. De druiven komen meestal zoo ongelijk tot rijpheid» dat ook in de beste streken het winnen van redelijk goeden wijn bijna onmogelijk wordt. Do nood zal dus aan den Moezel en de Aar wedeb groot worden. - Dezer dagen trok weder eene schaar van 60 nassau- sche emigranten naar Noord-Amiirika met 12 zwaar beladen wagens Rijn afwaarts voorbij Keulen. - Op dén 23 dezer zullen door de com missie van beheer en toezigt over de droogmaking van bet Haarlemmer- Meer te Oegstgéest, in 5 perceelen worden aanbesteed de overige wer ken lol bet dipten der nog overgeblevene openingen in en de voitooijiug van den ringdijk waardoor do droog lo maken waterplas geheel van bet buitenwater zal zijn afgescheiden en door welker voltooijing alzoo do voorbereidende werkzaamheden zullen lol stand zijn gebragt. Da administratie der posten in Frankrijk heeft in 1843 ter verzending ont vangen 114,200,000 brieven waarvan er 3,200.000 niet aangenomen zijn, zoodat er 111,000,000 aan derzelver destinatie zijn gekomen. Deze hebben opgebragt 41,580,200 frankeW. Bovendien zijn er per post verzonden GO millioen drukwerken welke 2,100,000 fr. opleverden; 1 Sedert 1790 is do bevolking van Frankrijk met 9 millioenen' zielen toe genomen. Men telde er toen 3 millioenen armen. Thans zijn er 8 millioenen armen dus 5 meer dan in 1790. (Wanneer men zich hierbij herinnert, dat de groote omwenteling van 1790 vooral ook ten doel had om meerdere gelijkheid van standen daar te stellen de armoede op te beuren en te verminderen dan is het ten deze wel mislukt.) Dë guano-handel neemt sedert eëiiigen tijd iri Engeland eenc'gröotë ontwiif

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1844 | | pagina 1