Ma IS^I AV C O RAMT, N.o 74. ZIERIKZEESCHE _jL.'■■■■■M'ei JBesturen en Administration. Nieuwstijdingen A.o 1844= 13 SEPTEMBER. VRIJÖAO NOTIFICATIE. De STAATSRAAD GOUVERNEUR van de Provincie ZEELAND brengt bij deze ter kennis van de belanghebbenden dat door Zijne Excellentie den Opperhoutvester, met overleg van Hun Ed. Gr. Acht bare de Gedeputeerde Staten is bepaald dat in deze Provincie voor dit jaar, de groote Jaqt zal geopend zijn op Zalurdag den 14 der loopendè maand September, mitsgaders dat, met heirekking tol de. lange Jagt op het publieke jagtveld in het 1stf, 3du, 4dc en 5de district is vastgesteld a. Dat dezelve slechts tweemaal 's weeks, als: in het ls,c district des Woensdags en Zaturdagsin het 3de district des Maandags en Vrijdags, on in het 4d0 en 5d8 district des Dingsdags en Vrij dags zal mogen uitgeoefend worden. b. Dat niet meer dan vier hazen telken reize zullen mogen ge vangen worden c. Dat geene vereenigde jagt met. lange honden zal mogen gehouden "worden, en dat degenen welke die jagt uitoefenen steeds 1000 ellen of ongeveer ééne nederlandsche mijl van elkander verwijderd zullen moeten zijn. Dat voorts niet zal mogen worden gejaagd op gronden waarop de oogst nog niet zal zijn afgeloopen wordende de eigenaren van priva tieve jagten grenzende aan de zee of rivieren, aandachtig gemaakt, dat dezelve tnede aan de zijde van die wateren behooren afgepaald te worden en wijders de belanghebbenden onderri"tdat degenen die wild zullen wenschen te. vervoeren naar provinciën alwaar de jagt nog niet is geopend zich tot hel hekomen van consent-biljetten tol dat einde bij de Houtvesters zullen kunnen vervoegen. Deze Notificatie zal in hel Provinciaalblad geplaatst, en in den gebruikelijker) vorm aan de Plaatselijke Besturen ter affix ie toege zonden worden. Middelburgden 11 September 1841. De Staatsraad Gouverneur voornoemd VAN VREDINBURGH. De VERGADERING der LEDEN van de MAATSCHAPPIJ ter bevordering van den LANDBOUW en VEETCELT in de sectiën Schouwen en Duivetdndweike vroeger bepaald was op den 17 Sep tember aanslaande is uitgesteld en zal alsnu gehouden worden op Dingsdag den 24 September 1841. FRANKR IJ K. PARIJS den 8 September. Een onzer gewapende stoomschepen Groenland geheelën van Mogador terugkomende is don 26 Augus tus op de kust van Marocco gestrand. De Bedouïnen hebben dadelijk een' aanval tegen de manschap van dit schip gewaagd. De prins de JoinviJle is zelf met een ander stoomschip op de plaats van het ongeval verschenen. De Groenland niet te redden zijnde is onder de leiding van den prins door de manschap verlaten en daarna opdat de Bedouïnen het niet zouden kunnen plunderen in brand gestoken. Een ige franscfie zeelieden zijn door do kogels der Arabieren gekwetst geworden één is gesneuveld. De heden ontvangen tijdingen bevestigen hel lierigt van een nieuw gevecht te Mogador. De bijzonderheden welke inen deswege ont vangt zijn geheel in strijd met al de in omloop geweest zijnde ge ruchten betrekkelijk de vredelievende bedoelingen van den keizer van Marocco. Men spreekt er thans van om op nieuw krachtdadig tegen dat rijk Ie handelen, en wil zelfs, dat de jongslo aanval den prins de Joinville zou hebben doen besluiten nieuwe maatregelen te nemen, znoals het bezetten der stad Mogador zelve, of ten minste van hare, fortificatiën. Gisteren is van hier naar Brighton verzonden een prachtige char- a-bank dien de koning aan de koningin van Engeland ten geschenke zendt. Dit rijtuig heeft 78,000 frs. gekost. NKUHRLANDE N. 's GRAVENHAGEden 11 September. Men schrijft uit Weimar, dat Z. M. de koning der Nederlanden, op den dag van den doop des jeugdigen prinsde aanzienlijke som van twee duizend gulden aan de armen dier hofstad geschonken heeft. Men verneemt, dat de aanvraag, om concessie tot het leggen van een asphallspoor op de straatwegen van Rotterdam naar Amster dam en van daar naar Utrecht, waarvan sedert eenigen tijd zooveel sprake was door Z. M. is gewezen van do hand. 7j M. hoeft den eersten luitenant K. C. Ewykvan do com pagnie artillerie-werklieden benoemd tot kapitein der artillerie hij het leger in Oost-Indie en hem tevens belast mot het besturen dor werk zaamheden om de vuursteenwapens in slagvuurwapens aldaar te veranderen. Z. exc. de minister van financiën heeft,- hij resolutie van den 6 dezer vastgesteld ecne 194,le loterij. Dezelve zal bestaan uit 21,500 loten, 10,750 prijzen en 14 premiën. I GEMENGDE BUITEN- EN B1NNENLANDSCI1E BER1GTEN. Van don 1 Januarij tot den 1 Augustus dezes jaars zijn 9040 schepen de Souii gepasseerd-; dat is hot grootste getalhetwelk ooit in eene ge lijke tijdruimte dio straat is doorgezeild. Mehemed-Ali is te Alexandrie teruggekeerd, en heeft het roer van staat op nieuw met zijne vroegere vastheid aanvaard. In eenen opstand te Athene hebben de troepen op de menigte moeten vuren. In het stadje Hnromszek nabij Zevenher- gen is deri 9 Augustus eeri brand uitgebarsten die niet eer is kunnen gestuit worden dan nadat bij de 800 gehouwen in de asch lagen niets dan de kerk, de kommandantswoning een paar aanzienlijkeen 13 ge ringe woningen zijn behouden gebleven hij deze ramp hebben ook 5 menschen liet loven in de vlammen verloren' De uitvoer van koren uit Polen is door den vorst-stedehoüder verboden tot dat het gebleken zal zijn, dat de oogst in de behoefte kan voorzien. Men spreekt te's Hage hij voortduring van de oprigting van een brandvrij gebouw. De be roemde violist Ole Buil heeftop zijne kunstreis door Noord-Amerika in 2 maanden f 625,000 ontvangen. Men meldt uit Haarlem, van den 10 dezer: «Na het eindigen van de wedloopen (op den 7 II.) hebben HH. KK. 1111. de prins van Oranje en prins Alexander het middagmaal gebruikt op den huize de Hertenkamphij den baron van Verschueren vervolgens des avonds het gezelschap hetwelk in het gebouw der sociëteit Trouw moet blijkenin den Hout vereenigd was met boogstderzelver tegenwoordigheid vereerd. Gisteren morgen hebben Z. K. H. de prins van Oranje, welke gedurende de dagen van de wedloopen op het hadhuis te Zandvoort zijn intrek had genomen en Z. ff. II. prins Alexander, welke hij den heer m.r A. Hvan Wichevoorl Crommelin te dezer slede gehuisvest was, de terugreis naar 'sGravenhage aan genomen. De algemeene deelneming welke de wedioop-societeit mag onder vinden en de krachtdadige ondersteuning, welke al de leden van het koninklijke huis aan die instelling gelieven te verleenen doen de hoop voeden dat de wedloopen in 1815 meermalen zullen plaats hebben, en men verneemt dan ook met genoegen dat Z. li. II. do prins van Oranje voor 1845 een prijs, groot f 1900, heeft geschon ken bestaande in eene zilveren vergulde vaas voor iniandsche paarden drie jaren oud afstand tweemalen de haan terwijl Z. K. H. prins Frederik der Nederlanden eene som van f 1200 ter beschikking van commissarissen heeft gesteld en Z. K. H. prins Alexander almede het bedrag der beide op den 6 September door boogslden- zelven gewonnen prijzen ten bedrage van f 1200 aan de sociëteit heeft geschonken om in 1845 tot prijs te verstrekken voor iniandsche paarden hereden door iniandsche jockey's. Bovendien heeft Z. K. H. de prins van Oranje de-bij den plaats gehad hebbenden wedloop be haalde premie van f 100 uitgeloofd aan den jockey, welke, bij den zoo even vermelden wedloop van iniandsche paarden als rijder den prijs 7.al behalen." Men schrijft uit Zwolle, van deu 5 dezer: «Gisteren kroeg het openhaar ministerie bij de arrondissements reglbank alhier in den zeer vroegen morgen lierigtdat er te Kampen den vorigen dag een moord was gepleegd op den persoon van I'. Schut een blind hoog bejaard gepensioneerd militair, die aldaar eene slaapstede hield. Ter stond zijn regler-commissaris en substituut-griffier bij de arrondisse ments regtbank derwaarts vertrokken cn hebben ter plaatse van het misdrijf een onderzoek naar hetzelve en de vermoedelijke daders ingesteld, hetwelk van 8 ure in den ochtend tot circa 2 ure inden nacht onafgebroken heeft voortgeduurd. Naar het schijnt is er in de slaapstede van P. Schut, legen den middag van den 3 dezer of iets later veel gedronken en moet de vermoorde zelf boven zijn' dronk geweest zijn. Een ander grijsaard van 84 jaren die bij Schut te buis was is gevonden met eene ontwrichte heup en schijnt met de dienstmeid of huishoudster uit de slaapstede en een' pnttenkrainer benevens den verslagenealleen te huis geweest te zijn toen de misdaad gepleegd is. De zwaarste vermoedens zijn dan ook op deze drie lieden gevallen zoodat de dienstmeid en de pottenkramer reeds gevankelijk hier binnen zijn gebragtterwijl de oude man wegens de ontwrichting zijner heup voor het oogenblik niet zonder levens gevaar vervoerd kan worden. Met zekerheid kan men echter niets omtrent, de schuldigen zeggen maar dit is ontwijfelbaar dat de persoon van P. Schut met eene ongelonfelijk« wreedheid is vermoord daar zijn hoofd bij de lijkbeschouwing gebleken is ganschelijk ver- morseld te zijnen meer dan een dozijn beenbreuken aan hetzelve zijn waargenomen welke met eene blaaspijp daaraan zijn toegebragt, dio door den regter is in beslag genomen om als overtuigingstuk te dienen en waaraan de grijze haren van den vermoorde nog met zijn bloed vastkleven." DE VELDSLAG DER DRIE KONINGEN. Bij gelegenheid van het hooge gewigt dat het maroccaansche keizer rijk eensklaps voor Europa heeft verkregen door de eindelooze verwik kelingen waartoe het geschil tusschen Frankrijk Spanje Zweden en Denemarken en het maroccaansche rijk aanleiding kan geven, zal het niet ongepast geacht worden hier het een en ander mede te declen omtrent eene plek in dat rijk, in de geschiedenis van Europa vermaard, en welke plaats is gelegen in de nabijheid der maroccaansche stad EI- Kasr-el-Kebir. Deze stad door de Europeanen ook Alcazar of Alkassar genoemd is ecne maroccaansche stad in (Ie prov. Gsharfmet 5000 inwoners, raauwe, donkere morsige straten waarin zich vele winkels en werk plaatsen bevinden. De stad werd in do 121*0 eeuw gesticht door keizer Almanzordie er een paleis bouwde, rondom hetwelk gaande weg meer huizen gebouwd werdenwaaruit later eene stad ontstond.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1844 | | pagina 1