VRIJDAG 30 AUGUSTUS. Nieu wstij dingen. I».° TO. ZIERIKZEESCHE A.° 1844. COURANT. G R O O T-B R I T T A N N I E N. LONDEN, den 24 Augustus. Op al de engelscbe werven blijft bet uitrusten van oorlogschepen voortduren nogtans is de vrees voor een oorlog met Frankrijk in de laatste dagen niet toegenomen, vooral sedert men weet dat Tanger niet door de fransche troepen bezet is. Het comité der maatschappij tot bevordering van den vrede alhier heeft zoowel aan het britsche kabinet als "aan den koning der Franschen een adres ingediend waarbij het beiden smeekt alles aan te wenden tot voorkoming des oorlogs en om de hangende geschillen langs vriendschappelijken weg bij te leggen. Over hel geheel is de toon der dagbladen iets bedaarder. FRANKRIJ K. PAKIJS den 25 Augustus. Gisteren is de volgende telegrafische depêche slechts ten deele naardien dezelve door de mist was afge broken en heden het vervolgvan regeringswege openbaar gemaakt Marseilleden 22 Augustus, 5 ure 's avonds, y)De gouverneur-generaal van Algiers aan den minister van. oorlog. Bivouac van Korid ia t- Abderrahman den 14. »Op het maroccaansche leger dat dagelijks sterker werd en eene dreigender houding voor Algiers aannam, aangerukt zijnde, heb ik hetzelve den 14 op 2 mijlen van zijne legerplaats ontmoet. »Het heeft ons met 20,000 ruiters aangetast op het oogenblik dat de voorhoede onzer kolonnes de Isly overtrokken. Wij zijn van alle zijden omsingeld geworden. De meest volkomen overwinning is aan ons verhieven. Onze manmoedige infanterie en een weinig later onze kavalerie hebben wonderen van dapperheid gedaan. Wij hebben ons achtervolgens van alle legerplaatsen welke eene ruimte van meer dan eene mijl besloegen meester gemaakt. Elf stukken geschut, 16 vaandels, '1000 tot 1200 tenten ^waar onder die van den zoon des keizers zijn zonneschermzijnde het toeken van het bevelhebberschap zijne geheeie personele bagaadje eene groote menigte krijgsbehoeflen en een zeer aanzienlijke buit zijn in onze magt gebleven. »De vijand heeft omstreeks 800 dooden op het slagtveld gelaten. »Ons verlies, ofschoon gevoelig, is gering voor een' zoo belang rijken dag, welken wij zullen noemen slag van Isly." Men houdt het niet voor onwaarschijnlijk dat de uilkomst van dien slag eenige verandering zal teweeg brengen in de gemoedsge steldheid van den keizer van Mnroceo, en dat hij vvelligl af zal zien van een' ernsligen oorlog met Frankrijk. De generaal Bugeaud schijnt vooral lot. den aanval besloten te hebben nadat hij het jberigt van het bombardement van Tanger ontvangen had en olstoen niet langer te hebben willen dralen daar hut leger der Maroccanen dagelijks sterker werd. In de haven en tuighuizen van Toulon blijft groote drukte lieer- schendagelijks wordtaan boord van verschillende vaartuigen ammunitie en buskruid voor de afrikaansche kusten bestemd in gescheept. N R E PLANDE N. 'sGRAYENHAGE den 28 Augustus. Den 23 dezer, des avonds, zijn HH. MM. de koning en koningin, met gevolg, door Frankfort gereisd en hebben zonder zich op te houden den logt naar Wei- mar voortgezet. De erf-groot-hertog van Saxen-Weimar-Eisenach heeft de stenden van dat groot-hertogdom verzocht peters van zijn' jonggeboren zoon te zijn. Die jeugdige prins zal de namen bekomen van Karei August Willem Nicolaas Alexander Michiel llenirik Frederik Steplianusen die van prins Karei August voeren. Volgens berigten uit Rome, van den 13 dezer waren HH. KK. HH. de prins en prinses van Oranje den 11 van Civila Vecchia aldaar aangekomen. Z.' M.» smaldeel, onder bevel van Z. K. H. prins Hendrik der Nederlanden, is den 13 dezer van Tunis te Malta aangekomen, om verder naar de Levant te zeilen. Het Weekblad van het liegt geeft verslag van het regtsgeding tusschen z. exc. den minister van koloniën en de weduwe en den zoon van den beroemden maarschalk Daendels, oud-gouvorneur-gene raal van Neêrlands-lndiën wegens eene belangrijke schuldvordering der genoemde erven op het netjerlandsche gouvernement. Deze zaak is tot wederzijdsch genoegen hij schikkingten einde gehragt. GEMENGDE BUITEN- EN B1NNENLANDSCHE BERIGTEN. De russische vloot sterk 8 linieschepen en 2 fregatten is den 19 dezer op de reede van Elseneur teruggekomen. Uit Napels wordt onder tlogteekening van den 10, geschreven dat terwijl men van bijna overal elders niet dan klagten over den regenachtigen zomer leest men daar juist integendeel over de hitte en droogte te klagen heeft; in meer dan twee maanden tijds was er geen droppel regen gevallen. De Vesu vius braakte al gedurig vlammen hetgene evenwel niet altijd een onfeil baar leekon van eene op hand zijnde uitbarsting was. Na eenige dagen van besluiteloosheid heeft de onder-koning van Egypte van zijne reis naar Mekka afgezien. Hij heeft hel bestuur der zaken hervat en men verwacht zijne terugkomst in Alexandria. Onder HillegersUerg zijn den 24 dezer twee huisjes en eene schuur een prooi der vlammen ge worden Vonr Gorinchem op deMerwede, is den 25 dezer eene hovenlandsche aak geladen met kolen gezonken de schipper en zijn gezin hebben zich met levensgevaar met de boot gered. Bij een dezer dagen Ie Monnikendam plaats gehad hebbende harddraverij heeft we derom het paard de Lietse loebehoorende aan den heer A. van der Hoop, te Amsterdam de prijs behaald. De aartsbisschop van Parijs is van 'sHage, alwaar zijn hoogeerw. de kerken eenige inrigtingen van lief dadigheid enz. bezocht heeft, naar Warmond en Amsterdam vertrokken. De aartsbisschop heeft deze reis uitsluitend tot herstel zijner gezondheid ondernomen. Prins Frederik van Ilessenweduwenaar der groot vorstin Alexandrais den 20 dezer aan boord eener russische stoomboot te Koppenhagen aangekomen en heeft zich onverwijld naar Charlolten- lund hegeven. Te Palestrina en op meerdere plaatsen in den Kerke lijk™ Staat zijn den 11 dezer op nieuw vrij hevige schokken van aard- heving gevoeld. De verkooping der bibliotheek van den hertog nare Sussex oom der koningin van Engelandis dezer dagen in Londen geëindigd. Zij heeft de som van 13,264 p. st. (ruim f 159,000 ned.) opgebragt. Deze groote boekerij bestond voornamelijk in uitgaven van den Bij hel in alle talen en uit al de tijdperken der boekdrukkunst. Het sloepschip de Ondernemingkapt. de Vriesvan Vlissingen geladen met tabak, is, hij herhaling door de engelsche lolkotter Lapwing aan gehouden en te Grimsby opgebragt, als verdacht van smokkelarij. De voormalige engelsche minister, lord Palmerslon bezoekt thans de Rijn streken. Men meldt uit Weenendat aldaar scherpe voorschriften aan de censuur zijn gegeven, ter zake van de bekende roman van Sue, getiteld de wandelende Jood. Eenige duitsche dagbladen welke stukken van die roman mededeelden, zijn in beslaggenomen. De drie per sonen beschuldigd van het valschelijk namaken van coupons der neder- landscbe schuld Valler, Enrico en Harrison, hebben te Londen ter egt gestaan zijn schuldig bevonden en ieder tot 1.0 jaren deportatie veroor deeld. Te Havre, in het klooster der Ursulinen had eene prijsuit- deeiing plaats. Zekere dame Monnier daarbij tegenwoordig bemerkt hebbende dat haar nichtje niet tot eenen prijs was toegelaten schrikte er zoodanig van dat zij plotseling dood nederviel. De eerste afdee- ling van de in Kempenland (Belgie) aan te leggen kanalen is den 22 dezer voor de scheepvaart geopend; 10,000 bunders heide-laod zijn daardoor te water toegankelijk geworden. Voor eenige dagen wilde een sterk en gespierd man vrij zindelijk gekleed maar wien het aan een gezond hersengestel, scheen te ontbreken met alle geweld het paleis des belgi- schen konings Leopold binnendringen zeggende dat hij door Z. M. tot het middagmaal was genoodigd en dat hij hem wilde spreken. De man is inlnssehen spoedig in verzekerde bewaring genomen om onderzoek naar zijn persoon te doen. In den nacht van den 26 op den 27 dezer is te Amsterdam, in de Halsteeg, ten huize van den strooboeden- fahrijkaut G, Marehunlterwijl er niemand in het huis aanwezig was, brand ontslaan en in weerwil van het ten spoedigst in werking brengen van onderscheiden spuiten zoo hevig geweest dat niet alleen hel huis zelf geheel uitgebrand maar ook vier der belendende huizen zeer zwaar beschadigd zijn. Persoonlijkeongelukken hebben er niet bij plaats ge had twee vrouwen moeten evenwel niet dan met moeite gered zijn ge worden Tien huisgezinnen zijn hierdoor van hunne have beroofd. Bij Wainel (Geldei land) heeft de bliksem de hut van eenen armen arbeider getroffen waardoor den vader gedood werd, terwijl dezelve in andere huizen sloeg zjnder eenige schade aan le riglen. Als eene bij zonderheid betreffende het genoemde huisje verdient opmerking, dat hetzelve omringd is van opgaande boonien eene kerk en deels hooge gebouw™ drie van welke op afstanden van 100,150 en 200 el niet afleiders zijn voorzien. Het hamburger schip, genaamd Gerbrai.d naar Rouen gedestineerd is den 20 dezer op Ameland gestrand en aan stukken geslagen nadat de reddingsboot vruchteloos gepoogd had de equipage te redden waarvan slechts een matroos is behouden gebleven. Zelfs is de reddingsboot omgeslagen en daarbij een van de bemanning verongeluktook de broeder van een der wakkere bootslieden 5. Schel- temawelke de manschap te paard ter hulp wilde komen, is ongelukkig verdronken. Te Kampen is in liet huis van d.' J. J. Ilambonnetdoor de schilders Heineen fraai schilderstuk van Jacob Ruysdael in een schoorsteenmantel ontdekt, hetwelk voor eene aanzienlijke som aan een franschen kunsthandelaar is verkocht. - Professor Gruilhuisente Munchen deelt door middel der dagbladen mede dat hij den 15 dezer andermaal eene zeer groote vlek aan de oostzijde der zon ontdekt heeft welke hem de vrees inboezemt dat de dampkring op nieuw gedurende langen tijd beroerd en het. weder onstuimig blijven zal. D.' liane- winkel predikant te Ravestein en Dieden die te Staphorst in Overijssel na a» vruchtelooze beroepen en drie aanbiedingen van beroepen tot herder en leeraar der Hervormde gemeente verkozen is, heeft voor dit beroep bedankt. Uil verschillende streken van het vaderland ontvangt men berigten omtrent de door den menigvuldig™ regen en hoogen waterstand aan de veldvruchten en landen toegebragté schade. Te Kuinre, in Over ijssel, is de Zuider-Zee door den storm van den 18 en 19 dezer, tot eene hoogte van 1,84 ned. el hoven dagelijkse!] water opgeloo- pen. De achter Kuinre gelegen polderwaar omstreeks 850 stuks vee weidden, is daardoor geheel overstroomd. Op de kust van Ame- iar.d is bet water der Noord-Zee door dienzelfden storin meer dan iy, el hoven gewoon volzee opgevloeid De zomerweiden en onbe- dljkle hooilanden des eilands zijn daardoor onder water geraakt en vooi' een geruimen lijd voor de beweiding ongeschikt geworden. Bo vendien zijn ongeveer 225 weiden hooi, meestal aan behoeftige.vee houders loebehoorendedoor den buitengewoon hoogen vloed weg gedreven. In het dorpje Coxackie (Belgie) bevindt zich tegenwoordig een jonge

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1844 | | pagina 1