N.o 63o ZIERIKZEESCIIE /O y BIMGSBA® A.0 1844» C O U R A N T. e AUGUSTUS. Besturen en Administration* Nieuwst ij ding e n bekendmaking. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ZtERIKZEË Verwittigen bij deze de belanghebbenden dat de gewone KERMIS of JAARMARKT dit jaar binnen deze Stad zal gehouden worden als van ouds aanvangende op den laatsten Maandag in Augustusge durende twee weken en alzoo van den '26 Augustus lol en met den 1 September aanstaande. De kramers worden verzocht lot het bekomen van plaatsen zich in tijds met vrachtvrije brieven hij den heer A. van nsB Velde Cz. Stads Architect en Marktmeester alhier aan te melden en zal een ieder hunner van behoorlijk Patent moeten zijn voorzien terwijl geene Bijfelaars Horoskooptrekkers of Bedelaars op de Kermis zullen worden toegelaten. Zierihzee, den 5 Augustus 1844. Burgemeester en Wethouders voornoemd DE CRANE vl. Ter ordonnantie De Stads Secretaris, W. P. KROEF. D U I T S C II L A N D. BERLIJN, den 29 Julij. Tschechde koningsmoorder want het mislukken van zijnen aanslag kan hem van deze benaming niet ont heffen schijnt zijn moordplan lang hij zich in den boezem te hebben omgedragen en de zucht om van zich te doer, spreken schijnt een der voornaamste zijner drijfveeren' te zijn geweest. Nu omstreeks 5 weken geleden verscheen hij onder anderen in de werkplaats van een alhier woonachtig portretteer in daguerreotype en verlangde in eene theatrale houding té Worden afgebeeld ten einde zich die hou ding te geven do hand opgeheven en het oog ten Hemel geslagen houdende bestempelde hij zichzelven met de benaming van Kracht van uil den hooge. Op de aanmerking dal hij veel gelijkenis had op eenen overledenen geliefden tooneelspeler gaf hij ten antwoord dat zulks hem meermalen was gezegd en na cenige oogenblikken pozens liet hij hierop volgen «Op de planken eene rol te vervullen is geene kunst maar wel om zulks op het groote wereldtooneel te doen." Aan den portrelteur beloofde hij gouden hergen want zeide hij «geheel Europa zal het portret willen hebben." Zucht tot ver maardheid schijnt hem alzoo ten verderve te hebben geleid. Volgens een schrijven van den hisschoppelijken vicaris van den 14 Julij wordt aan de overige geestelijkheid en aan alle gcloovigen hekend gemaakt dat het in de domkerk te Trier zoo kostbaar voor handen kleinood namelijk het kleed van Jezus Christus, gedurende den tijd van 6 weken in die kerk ter bezigtiging zal worden gesteld en dat allen die derwaarts vertrekken om dat kleinood te vereeren volkomen aflaat zullen ontvangen. «EDERLANDE N. 's GRAVENH AGE den 1 Augustus. Z. M. de koning is lieden namiddag omstreeks 3 lire weder naar Soestdijk vertrokken. Bij Zijner Majesteits besluit van den 30 Julij is benoemd tot regter in de arrondissements regthank te Middelburg, m.' C. IF. E. Vaillantthans commies bij het ministerie van juslitie. Bij besluit van den 31 Julij heeft Z. M. voldoende aan daar omtrent gedane verzoeken van houders van losrenten ten laste der overzeesche bezittingen, rentende 5 pc.', welke in de gelegenheid wen- schcn te worden gesteld om die losrenten vóór 1." September tegen inschrijvingen op het grootboek der nationale schuld renlendè 4 ten honderd, te verwisselen, den minister van financiën gemagtigdom ten kantore van den agent van het ministerie van financiën te Am- Sterdam te beginnen met 12 Augustus, ten behoeve van de belang hebbenden die zulks zullen verlangen, te doen overgaan 1." tot de vervroegde uitvoering der verwisseling van de genoemde losrenten op den voet van het koninklijk besluit van den 8 Julij jl. Staatsblad n.° 33) en tevens 2.° tot intrekking van obligatiën en recepissen rentende 4 pc.' ten laste van 's rijks overzeesche bezittingen legen uitgifte van bewijzen regtgevende op inschrijving in liet groothoek der 4 pc." nationale schuld op den voet van art. 3 van het besluit van den 8 Julij jl. Staatsblad n.° 36 Door de Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van den Sterken Drank zal een adres aan de tweede kamer der staten-gencraal worden aangeboden ten einde in hel strafwetboek bepalingen tegen dronken schap worden opgenomen. Door z. exc. den minister van binnenlandsche zaken is ter vol doening aan 'skonings bevelen, aan de vereeniging toegezonden een boekwerkje met eene kist bevattende 8 stuks afbeeldingen door den heer E. C. Delavan inwoner der Yerecnigde Staten van Noord- Amerika aan den koning aangeboden, en voorstellende de verande ringen die het gebruik van sterke dranken op de menschelijko maag teweeg brengt welke verzending (luidens bijgevoegden brief van z. exc. den minister) ten doel heeftom de vereeniging in hare heilzame oogmerken bevorderlijk, te zijn. (jViijm. Cour.) Den 4. Gisteren avond is alhier met buitengewone gelegenheid, de blijde lijding ontvangen, dat II. K. H. mevrouw de erf-groot-her- togin van Saxen-Weimaf-Eisenaehgeliefde dochter van HIT,- Maje steiten, in den nacht van den 1 op den 2 dezer, te Weimar geluk" kig is bevallen van eenen prins. Volgens de jongste berigten moet H. K. H. de erf-groot-hertogin henevens den jonggeborene, zich naar omstandigheden welvarende bevinden. Z. M. de koning is eergisteren nacht, H. M. de koningin en Z. k. H. prins Alexander, gisteren namiddag omstreeks 4*/s ure van Soestdijk per extra, spoortrein over Utrecht en Amsterdam in deze residentie teruggekeerd. -- Bij besluit van den 1 dezer heeft Z. M. jonkh.' m.' M. W. de Jonge van C'ampens-Nieuwlandtot dusver lid van den raad van state en tijdelijk belast met de waarneming der function van minister van justitie, benoemd tot minister van justitie. gemengde buiten- en binnenlandsche berigten. Blijkens eene opgaaf van de lolélingen der jongste ligting in de lielgi- sehe provincie Braband konden er van bet geheele getal zijnde 6453 1440 lezen schrijven en rekenen, 1961 lezen en schrijven. 290 alleen lezen en 2762 waren van alle onderwijs ontbloot. De den-rupken j welke in de bosschen de Plafsdel en ImboSch zulke groote schade heb ben aangerigtzijn geheel en al verdwenen. Eene groote menigte spreeu wen heeft zich aldaar eenigo dagen opgehouden en zij zijn aan de dooding der rupsen zeer bevorderlijk geweest. Men schrijft uit Dwarsgracht provincie Overijssel: «Op den 26 Julij jl. overleed alhier Lute Jacobs Leeuw, in den ouderdom van 97 jaren en 3 maanden nalatende 7 kin deren waarvan de jongste 54de 2d" 57de 3a° 60 de 4da 65de 5"" 68, de 6a= 71 en de oudste 73 jaren oud is; de vader van bovenstaande wierd 87de moeder 84 jaren ouden zijne vrouw bereikte den ouder dom van 78 jaren." Uit Marienwerderin de provincie Pruissen j meldt men als eene bijzonderheid dat het daar in den vroegen morgen van den 17 Julij gesneeuwd heeft. Gedurende de 10 laatste dagen van Junij heeft in geheel Griekenland eene buitengewone iiittë ge- heerschf; in de vlakten van Boölie en Putïotïs zijn verscheidene werklieden onder hunnen arbeid van de hitte bezweken. Te Aelst (Belgie) is den 27 Julij nieuwe rogge verkochtwelker hoedanigheid voortreffelijk was. De overige veldvruchten beloofden eenen ruimen oogst. Den 29 Julij heeft de koning van Frankrijk, te Parijs, in de groote zaal der maar schalken de belooningen uitgereikt aan de bekroonden dor jongste ten toonstelling van nijverheid. Die belooningen bestaan in 110 gouden, 350 zilveren-nn 550 bronzen medailles. -Z.r M.i hrik Siewaortder bevel van den Initenant-tër-zeo van dn 1"' klasse P. Sauvngeis op een rif bonoorden Poeloc Karing, nabij Bards, in de Oost-lndiën gestrand en geheel vergaan de equipage en een gedeelte van het tuig waren ech ter gered. Don 30 Julij is van de werf van don heer F. Smit, aart hot Slikkerveer, te water gelaten het barkschip Drie Góbr'oedêiZ, groot circa 300 lasten. Gedurende het jaar 1813 zijn uit Vriesland uitge voerd 320,000 ned. pinden paling en 5,638,961 ried. ponden liotef, MejnfvrUuw Henrielte d'Angevilte, dezelfde dié ten jare 1839 dë lies tij- ging van drill Mönt-Blanc waagde werd volgens brieven Uit Clia- niouiiy, aldaar verwacht orii den óvertogt over den tóp van tiert Bélis een der gevaarlijkste punten der centraal-Alpen, te beproeven. Dit Waag stuk is tot hiertoe slechts door één persoon namelijkèehige jardn gela den door lady Arabella Campbell, ondernomen. M«jufvrouw d'ArtgëVillè wil niet dat eene Engelsche dezen roem uitsluitend zal genieten. Van af den 24 tót eii met den 27 dezer zal te Utrecht Weder eeite ten toonstelling van planten cii gewassen gehouden worden. Blijkens eeUe opgave in het provinciaal blad van Noord-Holland heoft de in ditj provincie gehouden kol lekte ten behoeve der door den brand ongelukkig geworden ingezetenen van Aalsmeer, opgebragt de aanzienlijke som vair f 25,535,94'/j. Naar men zegt zal c-r door de nederlandsche stoom- boolschappij eene nieuwe boot van Rotterdam op Middelburg in de vaart worden gebrogt. Kapitein P. E. Karsvan Batavia in Texel binnen rapporteert, den 21 April in Straat Snnda gepraaid ie hebben 15 neder landsche koopvaardijschepen ailen naar Batavia bestemd. Eene po ging tol het iii omloop brengen van nagemaakte coupons, a f 25 van nederlandsche nationale 5 per cents wérkelijke schuld is te Londen geluk kig in tijds ontdekt en verijdeld. Të Philadelphia heeft op nieuw een oproer gewoed waarbij verscheiden personen het leven verloren hebben. De aanleiding lag in hel verzamelen van eene groote nienigle wapentuig en ammunitie in eene dor R. K. kerken door de aldaar woonachtige Ieren, waaruit dé inboorlingen hot vermoeden opvatten dat men hert wilde vermoorden en hunne woningen in brand steken. Ten laatste is liet der gewapende mngl gelukt.de órde in herstellen. Op den spoor weg van Montpeilier naarCettc is een trein uit liet, spoor geraakt waar door 3 personen gedood en 48 gewond zijn gewórden. Over de rails van den spoorweg van Parijs naar Orléans zijn dezer dagen groote stee- nen gelegd men heeft het echter gelukkig ontdekt en daardoor groolo onheilen voorgekomen. Onze ooSt-indische berigten loopende tot in de tweede helft vati April jl. vermelden dat zich weder op onderscheidene punten zee- roovers verlonnd hadden onder anderen in de wateren der Mo- lukkos. Bij Ternate was een inlamisch kruisvaartuig door 5 roovprs- vaartuigen aangevallen die echter met verlies waren afgeslagen geworden. Op de kusten der residentie Menado op Celeheshadden zij menschenroof gepleegd. In Straat Suruia waren 40 roovprsvaar-, tuigen gezien die men dacht dal op .de noord-oostkust van Sumatra te huis behoorden. de zeeroovers van Mangindano, zegt een der berigten hadden het voornemen oin hunne geheele magt van ongeveetf 200 vaartuigen (waaronder een door ben genomen eufopeescli ra- vaartuig) onder Celebes hijedn te brengen ten einde wraak te Hiiittetl over dë nederlagen dié zij in bet vorige jaar öiidé'rgsatl hadden

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1844 | | pagina 1