COURANT. Besturen en Administratiën Nieuwstijdingen:. 28 JUNIJ. AFK ONDIGING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS tier Stad ZTEB1KZËÈ toaken bekend dat het kohier der belasting op het personeel over het loopende dienstjaar van wijk A dezer Stad op den 21 dezer maand door Zijné Excellentie den heer Staatsraad Gouverneur dezer Provincie is invorderbaar verklaarden op heden gesteld wordt in handen van den heer Ontvanger der Directe Belastingen alhier, ten fine van invordering, wordende de belastingschuldigen aangezocht om hunne aanslagen ingevolge de wet getrouwelijk te Voldoen. Zierikzee, den 27 Junij 1844. Burgemeester en Wethouders voornoemd DE CRANK vl. Ter ordonnantie De Stads Secretaris W. J. P. KROEF. De PLAATSELIJKE SCHOOL-COMMISSIE dezer Stad maakt hiermede hekend dat de jaarlijksche PROMOTIE en PRIJSUIT- DEELING aan de Leerlingen op het Instituut van den lieer W. Top, Wz.eerstkomcnden Zaturdag, den 2.9 dezer maand, voor middags ten 11 ure, in de Luthersche Kerk. alhier zal plaats hebben, bij welke gelegenheid door eenige verdienstelijke Jongelingen die het Instituut verlaten afscheidsreden zullen gehouden worden. Zij noo- digt hiermede tevens allen, die in opvoeding en onderwijs belang stellen uit, om genoemde plegtigheid wel met hunne tegenwoordig heid te willen vereeren. Zierikzee, den 27 Junij 1844. De Plaatselijke School-Commissie voornoemd W. J. P. KROEF, President, P. J. ANDUEjE, Secretaris. BUiTjSGIILAND. FRANKFORT den 23 Junij. De hertog van Bordeaux beeft aan al Ie hoven kennis gegeven van het overlijden zijns oóms den hertog can Angoulémeen daarbij, naar men verzekert, een vernieuwd protest gevoegd tegen de in Frankrijk ingevoerde «onwettige" opvol ging. Hij móet daarbij tevens verklaard hebben geenszins pogingen te zullen aanwenden om den vrede 10 verstoren maar alles aan de omstandigheden en de toekomst te zullen overlaten. 1)0 hertog heeft dan ook alleen den titel van Monseigneuren niet dien van Majesteit aangenomen. Men wil dat de hertog voornemens is eerlang eooe reis naar Zwitserland të ondernemen. FRANKRIJK. PARUS, den 24 Junij. De regering heeft eene telegrafische de pêche openhaar gemaakt betrekkelijk eene nieuwe Ontmoeting tus- schen de fransche én maroccaansche troepen de eersten hebben G dooden en een 20tal gekwetsten gehadde laatsten 3- of 400 dooden. NEDERLANDEN. 'sGRAVENHAGE den 25 Junij. De eerste kamer der staten- generaal heeft in hare zitting van heden onder anderen aange nomen het ontwerp van wel tot aflossing of verwisseling van natio nale schuld. Van wege den minister van financiën is hekend gemankt dat de middelprijzen der inlandsche granen voor het geheele rijk over het tijdvak van den 20 Mei 1844 tot en met den 19 dezer per mud zijn geweest als volgt: tarwe f 7,47'/srogge 5,18, boekweit f 5,12, gerst f 4,20, haVef f 2,6.4 en ongepelde spelt 2.SS1/, en dat de region op den in- en uitvoer voor de maand Julij eerst komende zijn gesteld per mud als volgt tarwe en gepelde spell f I en vrij roggo 50 c. en vrij boekweit 50 c. en vrij gerst en mout 50 c. en vrij lm ver 75 c. en vrij en ongepelde spelt 75 en vrij. Het Journal de la Uuye, terugwijzende op de scboone uitkomst van de jongste groote inspanning des ISederlandschen volks, zegt on der anderen En men geloove niet dat het alleen de volken zijn die door de schittering van een heerlijk nationaal gedenkteeken ver blind maar omtrent Wiens aard zij zich te veel hadden kunnen Voorstellen hetzelve met vervoering gadeslaan. Ook de kabinetten zij die de gebeurtenissen met bedaardheid en met volledige, kennis Van zaken nagaan en beschouwen, zij die de waarde en wezentlijke beteekenis van elk feit in de weegschaal der koelzinnige rede houden', ook de kabinetten hebben deze inspanning toegejuicht. Ook in hunne oogen komt Nederland grooler voor. Het is ons bewust dat alle" hoven met eene zeer levendige, belangstelling den uitslag van onze eervolle pogingen hebben vernomen. Wij welen hetdat twee der grootste mogendheden van Europa hier, zoowel door officiële depêches van kabinet tot kabinet, als door eigenhandige.brieven, van souverein tot souverein de deelneming hebben kenbaar gemaakt, welke zij in den gelukkigen afloop van onze financiële crisis namen. Het is ons hekénd, en hot land heeft regt. er eene edele fierheid over te gevoe len dat zij onze regering hebben geluk gewensebt over de vaderlands liefde en de loyauteit des volks." Den 26. Heden heeft t. exd. de minister van hinncnlandsché' A.° 1844» m zaken de tegenwoordige zitting der staten-generaal in eene vereenigdè zitting der beide kamers, met de volgende aanspraak gesloten: «Edel Mogende HeerenDe zitting, die thans eindigt, levert een gelukkig keerpunt in de financiële aangelegenheden des rijks. De gevolgen der drukkende gebeurtenissen van de laalste jaren deden de toekomst, uit het geldelijk oogpunt, met steeds toenemende bezorgd heid te gemoet zien. Door overeenstemming tusschcn de regering eii u ed. mog tot het beramen van redmiddelen en door de voorbeel dige medewerking der natie bij derzelver uitvoering is een helder ert heilrijk Vooruitzigt voor het vaderland geopend. »Do jongst aangenomen begrootingen de besparingen op de be schikbaar gestelde gelden van het laatst verloopen jaar het opheffert van een aanzienlijk tal bijzondere rijks-fondsen zijn zoo vele be wijzen dat de regering zich beijvert om onder do zorg voor den geregelden loop van zaken 's lands blijvende belangen op eenè afdoende wijze voor te staan. »Intusschen heeft de regeling der financiële aangelegenheden zoó; veel tijd gevorderd dal men met uitzondering van eenige speciale wels—ontwerpen die veelal u edel mogenden's goedkeuring weg droegen geene andere belangrijke onderwerpen van wetgeving ter tafel kon brengen. «Gewiglige werkzaamheden wachlen dan ook u edel mogenden irt de eerst volgende zitting, en daaronder de ontwerpen van Wet, dié een uitvloeisel zijn van art. 6 der grondwet, en de tarieven op den in-, uit- en doorvoer. »Indien de geest blijft heerschen om door eensgezind streven kracht dadig 's lands belangen te bevorderen, dan mogen wij vertrouwen, dat onze pogingen met den besten zegen zullen achtervolgd worden: »In naam dos koningsverklaar ik deze gewone zitting der staten- generaal te zijn gesloten." GEMENGDE BUITEN-EN BJNNENLANDSCIIE BERIGTEN. Het bijbelgenootschap te Elberfeld heeft eene verklaring tegen het bekende rondschrijven van den paus omtrent de bijbelgenootschappen openhaar gemaakt; de eer dier bijbelgenootschappen daarbij gehandhaafd; en tegen den inhoud van het Schrijven des IJ. Vaders geprotesteerd. Dezer dagen hebben nabij Edinburgh twee zonderlinge Wedloöpen plaats gehad namelijk tusschcn menscheti en paarden in heide van wélken dé eersten lot tweemalen toéde zege hebben behaald. Het schip Saladin kapitein M'Kinzie is den 20 der vorige maand op 90 mijlen 'oostwaarts van Hallifax totaal verongelukt terwijl de kapitein en zijne vrouw vermoord zijn gevonden. Een zwaar vermoeden heerscht dat do equipage déze misdaden gepleegd zou hebben ten einde daardoor in het bezit der kostbare lading te geraken. De admiraliteit heeft dien teri gevolge hevel tot de arrestatie dier manschap uitgevaardigd. Eeri minislcriëel fransch dagblad verzekert, dat de heer Montbeldie zich naar Napels had hegeven, ten einde otn de hand van prinses Caroline zuster des konings, teri behoeve van dén hertog van Bordeaux Ie ver zoeken tot antwoord alleen hel lipvel heeft gekregen om Napels binnen 24 uren te verlaten. Eeri dagblad vaii Triest bchelst'dat Mehemed-AÜ' voornemens is de landengte van Siiez door to doen graven en door dë uitvoering van deze ontzaggelijke onderneming, welke groote handels- voordeelen aan Egypte zou Verschaffen, zijnen naam in de geschiedenis te vereeuwigen. Onder de aanwezige gasten op het Waterloobanket, door dén hertog van Wellingtonter herinnering aan den veldslag hij Waterloo, gegeven bevonden zich behalve de veldmaarschalk zeiven; nog 6 generaals, 18 luitenant-generaals, 27 generaal-majoors en 90 kolonelswelke aan dien veldslag deel hadden genomen. Do plegligp onthulling van het standbeeld, in de City, op het plein der nieuwe beurs Ie Londen voor genoemden hertog opgerigt, heeft op dienzelfden dag plaats gehad. De vroeger vermelde vergadering van rabbijnen të Bronswijk is werkelijk den 15 dezer geopend. Als doel wérd gesteld het beramen van middelen tot veredeling van het Jodendom door met den lijd Strokende hervormingen en tol opwekking van godsdienstige!! zin. Met groote meerderheid werd beslist, dat in den regel de beraad slagingen in het openbaar zouden gehouden worden. Te Kassei is aan de eigenaars van gebouwen verboden geworden op de gevels der huizen te plaatsen liet leeken der brandwaarborg-maatschappijen, omdat men vermeent dat die uiterlijke teekenen in géval van brand den ijver verminderen in hel hlusschen. Dézer dagen is uit Engeland te Am sterdam aangekomen de stoomcilinderbestemd voor bet etablissement Leegliwaler aan het Haarlemmer-Meer. Dit ontzettend ijzeren gevaarte is 12 engelsche voeten hoog en even zooveel wijd over het kruis, we gende niet minder dan 15 ton of omstreeks 15,500 ponden nedérl. De opening der zeebaden te Domburg zal plaats hebben op den 1 Julij. Met 168 schepen zijn in 1843 bij de Nederlnndsche Mandei-Maatschappij aangevoerd 1,081,272 balen koflij 235,602 kranjangs of kanassers eti 550 kisten suiker, en 12,471 kisten indigo en zoo in publieke veiling als uit de hand voor eeno waarde van ruim f 41,000,000 aan koloniale producten Verkocht. De maatschappij bevrachtte in dat jaar in alles 163 schepen eene rumrte van 63,594 uitleverende lasten uitmakende en betaalde aan vrachten ruim 11,200,000 en aan nssuranlic-prémiëri nagenoeg./762,000. De koning van Frankrijk:heeft aanmerkelijke aanknopen op do tentoonstelling gedaan, ten einde die als geschenken aan Ie bieden aan II. M. de koningin van Engeland bij Z.r M.'reis naar Engeland die steeds op- den. 15.September aanstaande bepaald blijft. Dé bewaarder van Ton Thumb (kléin duimpje) heeft Ie Lönderj goede zaken gedaan maar de mededinging begint. Er zijn 3 duilscbé dwergen, de Brocksted'saangekomen. Tom is 12 jaren oud, zégt toén en 25. duim groot. Chrislitian Bröcksléd is Sléchts 3 dniin gfüölef

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1844 | | pagina 1