ZIERIKZEESCHE COUR AN Ti N.® 45. 0 DINGSDAG Besturen en Administration. A.® 1844. 4 JUNIJ. Nieuwslij dingen. SCHOUWING op de WEGEN. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ZIERIKZEË Verwittigen de daarbij belanghebbenden dat de gewone jaarlijksche omrid door bet poortambacht bepaald is op Woensdag den 12 Junij eerstkomendeten einde men zich overtuige dat al de wegen be hoorlijk gemaakt en geëffend de sloolen uitgeilolven en de siialie- middelen zich in goeden staat van onderhónd bevinden wordende de gelanden mitsdien aangemaand om do gebreken welke in dezen bestaan vóór dien lijd naar behooren te herstellen en in voldoende Orde te brengen tot voorkoming van vervolging waaraan zich de halatigen zouden blootstellen. Gedaan ten Baadhuize der Stad Zierikzeeden 25 Mei 1844. Burgemeester en Wethouders voornoemd DE CRANE vt. Ter ordonnantie De Stads Secretaris W. J. P. KROEF. TENTOONSTELLING van voortbrengselen van SCHILDER-, TELKEN-, GRAVEER-, BOUW- en BEELDHOUW KUNST, Ie Amsterdam, voor den jgre 1844. Heeireh Burgemeester en Wethoudercn dezer Stad ondersteund door hceren Leden van den Raad van Bestuur dér Koninklijke Akademic Van Beeldende Kunsten hebben besloten dat dit jaar alhier eene negentiende openbare Tentoonstelling van Kunstwerken van levende Meesters zal plaats hebben. De ondergeleekendeo als de 'vêreenigde Commissie dezer Stad en Van den Raad voornoemd brengen de volgende bepalingen ter kennis Van alle Besturen Maatschappijen Beoefenaars Verzamelaars Voor standers en Bevorderaars der Beeldende Kunsten I. De Tentoonstelling voor Kunstwerkeh van Schilder-Teeken- Graveer-, Bouw- en Beeldhouwkunst van levende Kunstenaars zoowel buiten als binnen dit Rijk gevestigd zal plaats hebben in het lokaal der Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten. II. Deze tentoonstelling zal geopend worden op Maandag den 23 Sep tember en Uiterlijk gesloten zijn op Maandag deil 21 October eersik. III. Alle schilderijeh leekeningen prenten en beeldwerk zullen moeten bezorgd worilcn van Maandag den 26 Augustus tot uiterlijk op Zalürdag den 7 September aan hel gemeld lokaal mits vrachtvrij en de schilderijen teekeningen en prenten met behoorlijke lijsten voorzien en moeten geadresseerd zijn aan dé commissie, met eenen brief, houdende den. naam en juiste woonplaats van den vervaardiger, alsmede, des verkie zende, opgave der koopprijzen van de kunstwerken, zullende al wat na don 7 September mogt worden ingezonden alleen' kunnen geplaatst worden indien de ruimle zulks Idolaat. En worden allé builen dit rijk wonende inzenders van stukken uilgenoodigd op te geven een binnen hetzelve ge vestigd handelshuis, commissie-kantoor of bekend persoon, aan feeb van welke zij het door hen vérstrekte wcnschen terugge zonden te hebben. IV. Alle geplaatste stukken zijn eti blijven lot de. finale sluiting der tentoonstelling (hetzij deze al dan niet verkocht zijn) onder het opzigt der commissie die zooveel mogelijk zal zorg dragen voor eene 'goede bewaring zonder ecliler voor scliailé of ge mis in te staan zullende er goenc stukken gedurende de tentoonstelling worden afgegeven. V. Men zal niet toelaten stukken die bevorens op Stedelijke led toonstellingen alhier geweest zijn noch die vVelke volgens het gevoelen der commissie niet genoegzaam geschikt zijn en houdt de commissie het oordeel deswege ganschelijk aan zich; ook uit de stukken van die vervaardigers welke onderscheidene kunstwerkën mógten iiizenden en die uil hoofde van de be-, perktheid van het lokaal niet allen, zouden kunnen geplaatst worden zal de keuze ter plaatsing door dé commissie gedaan worden kunnende men ingeval van teruggave van de be hoorlijke geheimhouding en bescheidenheid Verzekerd zijri. VU Geene stukken die door anderen dan door de vervaardigers zelve worden ingezonden zullen toegelaten worden dan met bijvoeging van eene schriftelijke toestemming van deze laatste. "VII. Eene gedrukte lijst der stukken zal de namen en woonsteden der kunstenaren doen kennen, till. Gedurende de week volgende op de sluiting dor tentoonstel ling zullen de stukken weder afgegeven worden en de zoo danige waarvan dit verlangd wordt, mits in dit rijk te huis beboorende met den meesten spoed teruggezonden worden. De commissiewenscliende de belangstelling in de kunst te verlevendigen bij bet algemeen noodigt ieder die tot bereiking van dit doel zou kun nen bijdragen uit om hare pogingen daartoe welwillend te ondersteunen. Amsterdam, den 24 Mei 1844. De Vereenigde Commissie tot voornoemde Tentoonstelling; Van wége den Raad van Bestuur der Van wege Burgemeester en Wet- Kon. Akademic van Beeld. Kunsten, bouderen der Stad Amsterdam J. W. PI ENÉ MAN Vi ce-Voorz. M p. van NA A MEN van M.' J. van LENNEP. SCHERPEN/,EEL Voorz. A. B. B. TAUREL. M.' J.° de VRIES. J. A. KRUSEMaN Jz. P, E. H. PRAETOR1US Secret. NEDERLANDEN. 'sGRAVENHAGE den 30 Mei. Heden morgen omstreeks half elf ure Is in deze residentie aangekomen Z. M. de keizer van Rusland van een talrijk gevolg Vergezeld. Z. M. de koning was dén keizer een eind wegs Ie gemoet gereisd. De keizer is aan Z.' M paleis afgestapt en werd aldaar door H. M. de kóninginhoogstdeszelfs zuster hartelijk verwelkomd. De keizer heeft gedurende zijn ver blijf alhier, het paleis in het Nóord.einde betrokken. Tert gevolge van deze komst is dé reis van Z. K. H. prins Hendrik uitgesteld. Deh 1 Junij. Z, M. de keizer van Rusland is gisteren morgen met hoogstdeszelfs talrijk gevolg uit deze residentie naar Rotterdam vertrokken om zich. van daar néar Londen te begeven wordende hoogsldezelve bij zijne terugkomst uit Engeland in dez.o hofstad terug verwacht. Z. M. de koning heeft den keizer naar Rotterdam vergezeld. Uit Rotterdam meldt men dienaangaande van gisteren: «Heden morgen even voor tien ure kwam Z. M. de keizer van Rusland vergezeld door Z. M. de koning, op 's rijks werf alhier aan waar eerstgenoemde monarch zich na kort verwijl heeft ingescheept op Z.' M stoomschip Cycloop', vergezeld van de stoomschepen Cerberus en M'ergpiom de reis naar Londen voort te zetten. Twee der koninklijke prinsen waren weinige oögcnhlikken vroeger aan ge noemde werf afgestapt terwijl talrijk gevolg vooruit, was gekomen. «Nadat eergisteren avond zeer onverwachts de tijding was mede gedeeld dal Z. M. de keizer zich den volgenden morgen met gevolg, alhier zou inschepen werd dadelijk aan den wensch van Z. Keizerlijke Majesteit voldaan ten einde een geschikt verblijf op bet dek van het stoomschip té bouwen om aldaar den nacht door te brengen gedurende den overlogl naar Engeland. Met kracht doorwerkende is het verblijf getimmerd van vensters voorzien gemeubeleerd en behangen geworden zoodat het vroeg in den morgen geheel gereed was.'* Te Utrecht is Z. M. de keizer gepasseerd met een gevolg van 13 rijtuigen, met een öOlal paarden hespannen. Te Leiden, waar hij des nachts ten half drie ure aankwam heeft hoogsldezelve nacht verblijf gehouden in het logement van den heer Smits. Dé minister vóór dè zaken van de Hervormde eeredienst heeft onder dagteekening van den 23 Mei eéne missive gezonden aan dé commissie lot de zakén der Waalsche kerken waarin onder anderen aan die commissie de stellige verklaring gegeven wordtdat geene «intrekking van het lands traktement, véfbonden aan predikanls- plaatsen in de Waalscli-Hervorm de gemeenten vermeld in het besluit nvaii den 29 Juiij 1843, ri." 57, door den koning zal worden be- «yolen dan nadat ieder geval afzonderlijk onderzocht en tot klaar- «lieid zal zijn gébragt door InSscherikomst van en gemeen overleg «met (le bevoegde kerkelijke besturen en burgerlijke autoriteiten, op «dezelfde wijze als zulks plaats heeft hij vacaturen van predikants- «plaalsen in Nederduitscli'-Hnrvórmde gemeenten en dat in geen «geval tot de bedoelde intrekking zal worden besloten wanneer zulks «de belangen der Hervormde kerk zöu bcnadeelen." Door den hoogen raad is onlangs afgewezen een verzoek oni cassatie van het hij het provinciale geregtshof in Zuid-tlolland deii 9 December 1843, in honger beroep bevestigde Vonnis der ar- rondissemenls reglhank le 's Gravcnhage waarbij Meijer de Jong, vleeschhouwer aldaar is veroordeeld tot eene gevangenisstraf van eene rhannd geldboete van f 25 en betaling der kosten wegens bet niet tijdig aangeven eener zieke kóé die van eene besmettelijke ziekte werd verdacht gehouden. Naar men verneemt heeft de koning op hot daartoe gedane ver zoek bij besluitvari den 16 tlefdr kwijtschelding vari gemelde PeWtigenissiraf verleend terwijl echter overigens het arrest is ge bleven in deszelfs geheel. In de Slqals-Cöüratii van deii 2 April jl. is onder anderen melding gemaakt van het voornemen om in Oost-lndie eene expe ditie uit te rusten legert de zeerdoVérs welke zich hadden vertoond in de Waferen van Lombok Floris en in Straat Bonnarallrf. Hel blijkt thans dal (leze expeditie zal beslaan uit Z;T M.' stoom schip He Idabrik de Arend en schooners EgmondJanus eri Ztphir waarop zal worden ingescheept een sterk detachement der lan'dmagt; en dat de onderneming zé! worden gekómmartdeerd ddor den luit.- ter-zee der lsl° kl. T. X. It. 't Hooft. GEMENGDE BUITEN- EN BINNENLANDSCHE BERIGTEN. Den 25 Mei zijn in het westfaalsclle stadje Medebach ongeveer 200 gebouwen afgebrand waaronder eerie kerk mei pastorij schoollokalen raadhuis enz. De brand is veroorzaakt door onyorirzigtig schieten iu de stad. Een vreesselijke brand hééft ook bijna het gansclie dorp Villon; in hel fransche arrondissement Torinerre verwoest. 200 huizen en dé kerk zijn de prooi der vlammen geworden en hij eéne bevolking van meer dan 600 zielen zijn slechts 12 huizen stnaridé gebléven die lillen ook meer of min beschadigd zijn. Jacqües Lafitleeen der grootste bankiers te Parijs, is aldaar deZer dagen Overleden. In lotigen lijd had men geene bégrafenisplegiighéid zoö als déze gezien j de lengte van den lijkstoet wordt op een uur wegS begroot. Bij deh stoel zelvén waren huzaren dragonders, ja teil zelfs 4 stukken' kanon. Hoezeer mén voor ongeregeldheden beducht was is alles rustig afgeloopéri. Men'rekent dat 4- a 500,000 menSchen op dè béèn warén. De kollekté; welke

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1844 | | pagina 1