ZIERIRZEESCIIE C O V R A N T. N.o 43. 0/ 7 DINGSDAG A.0 1844. 28 MEL Besturen en Administratiën Nieuwstijdingen. PUBLICATIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ZlERlKZEE brengen bij deze Ier kennis van Landbouwers Grondeigenaars en Pachters van Landen dat even als in vorige jaren thans weder aan ieder hunner een biljet zal worden bezorgd waarop dezelve gelieven in te vullen de bundertallenmet onderscheidene veldge wassen en voortbrengselen bezaaid voor zooveel ieders eigendom of pacht-bezit binnen deze Stad en het Poortamhachl betreft met vriendelijk verzoek deze biljetten mei de vereischte naauwkeurigheid ingevuld en onderteekend in den loop der maand Junij aanstaande ter Stedelijke Secretarie te willen terugbezorgen ten einde hp.t Bestuur in staat te stellen aan de opgave welke daarvan jaarlijks bij de Höoge Regering wordt verlangd te kunnen voldoen rekenende men hierbij op dezelfde bereidwilligheid waarmede ten Voorleden jare gelijke opvrage door een ieder is beantwoord geworden. Zierikzee, den 22 Mei 1844. Burgemeester en Wethouders voornoemd DE CRANE, vt.. Ter ordonnantie De Stads Secretaris W. J. P. KROEF. WAARSCHUWING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ZlERIK7.EE. Gezien de restantlijst op de Personele Belasting en het Patentregt Van deze Stad over het verschenen dienstjaar door den heer Ont vanger der Directe Belastingen alhier overgelegd. Gelet op het besluit van Zijne Excellentie den heer Staatsraad Gouverneur dezer Provincie van den 21 Maart 1836 (Provinciaal blad n." 35.) Waarschuwen bij deze al de tot dusver achterlijk geblevene In- en Opgezetenen in de aanzuivering hunner aanslagen in de Personele Belasting en het Patentregt over het afgeloopene dienstjaar tegen de gevolgen der uittevaardigen dwangmiddelen en manen die belastingschuldigen ernstig en nadrukkelijk aan om door eene on verwijlde voldoening van het door ben verschuldigde zich Van de kosten van vervolging te bevrijden. Zierikzeeden 25 Mei 1844. Burgemeester en Wethouders voornoemd, DE CRANE vt. Ter ordonnantie De Stads Secretaris, W. J. P. KROEF, SCHOUWING op de WEGEN. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ZIERIKZEE Verwittigen de daarbij belanghebbenden dat de gewone jaarlijksche omrid door het poortambacht bepaald is op Woensdag den 12 Junij eerstkomendeten einde men zich overtuige dat al de wegen be hoorlijk gemaakt en geëffend de sloolen uitgeilolven en de snatie- middelen zich in goeden staat van onderhond bevinden wordende de gelanden mitsdien aangemaand om de gebreken Welke in dezen bestaan vóór dien tijd naar behooren te herstellen en in voldoende orde te brengen tot voorkoming van vervolging waaraan zich de nalaligen zouden blootstellen. Gedaan ten Raadhuize der Slad Zierikzeeden 2o Mei 1844, Burgemeester en Wethouders voornoemd DE CRANE vt. Ter ordonnantie De Stads Secretaris W. J. P, KROEF. NEDERLANDEN. 's GRAYENHAGE den 2a Mei. In de zitting Van de tweede kamer der staten-generaal van gisteren is ingekomen eene koninklijke boodschap, ten geleide van een ontwerp van wet, tot aflossing of verwisseling van nationale schuld. Men verzekert dat hel Z M. dezer dagen hehaagd heeft een besluit te nemen waarhij de hesluiten houdende magtiging tot het opwerpen van conflicten worden ingetrokken. Te dezen aanzien is dus weder door den koning aan het verlangen van de natie gehoor gegeven. Uit eene oflicieuse mededeéling aan dn tweede kamer is gebleken, dat de inschrijving voor de leening heeft bedragen f 110.856,861 Voor de vrijwillige bijdrage f 1,843,221 gerekend, volgens art. 19 der wet, lot f 6,144,069,98; te zomen, met de deelneming van wijlen Z. M. koning Willem Frederik van 10 millioenen f 127,000,930,98. Van dit bedrag had een achtste zijnde ruim 14 millioenen, moeten zijn gestort doch is tot en met den 18 Mei werkelijk gestort eene waarde van f 28,815,370,02 waaronder alleen in geld f 27,103,820,84, en in schatkistbiljetten f 616,378. Van dit bedrag is voor vergoeding aan certificaten teruggegeven f 794,774, en Voor couitagie Verstrekt f 11,297,87. Nog is uit eene officiële opgave gebleken dat de kapitalen en renten ten laste van de geldmiddelen van 's rijks overzeesche bezittingen (namelijk vóór de onlangs plaats gehad hebbende conversie) hebben bedragen als volgt 165,000,000 legen 4 percentf 6,600,000 - 64,000,000 tegen 5 percent losrenten - 3,200,000 Totaal der jaarlijksche renlenf 9,800.000 Laatstleden donderdag heeft het provinciaal gereglshof van Lim burg uitspraak gedaan in de zaak van den landmeeler Lintjes. Det hof, overwegende dat ih een' constitutionelen slaat, met verantwoor delijke ministers, het feil, van een raadsel opgegeven te hebben, waarin het bestuur aangerand wordt, niet kan beschouwd worden als eene aanranding van de waardigheid des konings; overwegende, dal het feit, van gezegd te hebben, dat de koning zijn' eed had gebroken niet wettelijk was bewezen heeft Lintjes op alle punten vrijgesproken, GEMENGDE BUITEN- EN BINNENLANDSCHE BERIGTEN. De hrusselsche Moniteur deelt hél officiële rapport nopens het ongeluk op den ijzeren spoorweg mede. Het getal dooden is drie gebleven van 4 reizigers zijn de beencii gebroken; 5 personen zijn zwaar gekwetst doch bevinden zich thans in een' voldoenden staalde overige reizigers hebben slechts ligte Wonden hekomen. Dezer dagen beeft de russi- scbe regering haar sedert lang aangekondigd en gevreesd voornemen ten uitvoer gelegd en bepaald dat nog iu den loop dezer maand in al de gouvernementen van Polen de Hgting Van rekruten zal plaatshebben, en de Joden welke tot nu toe vrij waren oin In persoon te dienen hun contingent daarvool' zullen leveren. In de jongste dagen had men te Frankfort eene coalilie van kleedermakerBgezellen ten getale van omstreeks 900. De heeren van de naald slaakten den arbeid om hunne meesters tot de opheffing van den herbfcrg-dwang te bewegeh. De overheden haastten zich om door krachtige maatregelen de coalitie lo onderdrukken. Bijzondere heviglen uit Bologna melden dat 20 van de voornaamste medepligtigeh aan den opstand des vorigen jaars door den krijgsraad ter dood veroordeeld zijn dat van 14 del-zelve door den paus vermindering van straf verleend is, doch dat de 6 overige den 7 dezer doodgeschoten zijn. De uitvoering dezer straf heeft plaats gehad zonder eenige verstoring der rust. De belgische kamer der vertegen woordigers heeft eindelijk het beginsel der differentiële regten aange- nnmett. (Hoezeer de belgische dagbladen de daadzaak ontkend hebben is liet toch stellig hekend dat het kabinet van Londen eene krachtige en nadrukkelijke nola aan dat van Brussel gezonden heelt, ten aanzien van het stelsel der differentiële regten hetwelk op dit nogenblik Ie Brussel in beraadslaging is.) De jongsle tijdingen uit het zuiden van Zwit serland zijn weder van zeer ernstigen aard. Daarin wordtonder an deren gerhetd dat een burgeroorlog in WnlliSeflaml is uitgebroken. Uit het jaarherigt des MatiglieidsgenoatschapS te DattUig idijktdat in het jaar 1843 door het buitensporig gebruik van genezer 34 mannen en 2 vrouwen in den Züiperwaanziil vervallen zijn en dal 6 daaraan zijn overleden. De koning van Zweden en Noorwegen Zul zich uit zuinig heid niet laten kroonen maar hoeft zich daarentegen laten daguerreoly- peren. Door de uitvinding en volmaking der spoorwegen zal, vol gens tail Sendende eeuwige vrede teweeg gcbragl worden. Te Parijs is een soort van wijfjesaap geboren Ie Siera Leonegewoonlijk een bosch- mensch genaamd aangekomen. Deze apensoort gelijkt Volkomen op een mensch zoowel in houding, leden als aangezigt. 73 voorname lie den zijn te Londen hij nacht op heelerduad hij het hazardspol opgeligt, benevens 3000 p. s. numerair. ïn de Rotietrdarniche Stads Courant Van den 23 dezef leest men het volgende a Men zal zich herinneren dat voor Antwerpen op de Schelde, tijdens de Rubens-feesten in Augustus 1840, een engelsch stoom- vaarluig Archimedes genaamd Zonder schepraderen heeft gemanasu- vrserd dat vervolgens ditzelfde vaartuig later op het IJ voor Amster dam Is verschenen en aldaar weder door vele deskundigen en ook van gotiverneinenlswege in oogenschouw is genomen waarop over het algemeen zeer gunstige gevoelens zijn uilgebragt, onder anderen, door 's rijks hoofdmachinist D. van den Bosch, te dier tijd daartoe mede gecommitteerd geworden. Het middel dat de Archimedes, in plaats van schepraderen, door het water stuwde, bestond in eene geheel onder water gedompelde schroef, van weinige lengte doch van aanmerkelijke middellijn die, door eene in het vaartuig gestelds stoommachine, snelle omwentelingen volbragt; die draaijende schroef was hoven de kiel, achter, middenscheeps en digt vóór het roer, onder wate plaats gegeven. De goede uitslag met de Archimedes verkregen heeft daarop in Engeland Frankrijk Amerika en hier Ie lande'verschillende werktuigkundigen opmerkzaam gemaakt, hetwelk ten gevolge heeft gehad dal dergelijke schroef (in vorm en maat verschillend gewijzigd) beden als een bekwaam stuwmiddol voor vaar tuigen wordt beschouwd zoodat tegenwoordig reeds een aantal vaar tuigen huiten 's lands daarmede is voorzien.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1844 | | pagina 1