ZIERIRZEESCIIE COURANT. VRIJDAG A.® 1 19 APRIL. Besturen en Administration. Nieuwslij ding e n Jf.o 32« HERIJK der MATEN en GEVVIGTEN. GEDEPUTEERDE STATEN van ZEELAND. In aanmerking nemende, dal, naar aanleiding van de koninklijke besluiten van den 28 September 1819 (Staatsblad n.° 49)en van den 30 Maart 182? Staatsblad n.° 13), jaarlijks een herijk van al de ne- derlandsche maten en gewigten welke in omloop zijn gebragt en in den handel gebruikt worden behoort plaals te hebben Gelet op het reglement op den herijk in deze Provincie, van den 15 Februarij 1822; Gezien de missive van Zijne Exc. den Minister van Binnenlandschc Zaken van den 2 December 1813, n.° 128 2de afdeeling; Besluiten: Art. 1. De herijk over het jaar 1814 van de nederlandsche malen en gewiglen welker gebruik in het vorige jaar verpl'igtend is geweest en mitsdien van alle gewiglen lengtematen, inhoudsmaten voor drooge waren vochtmaten voor den handel in het klein en in het grootmits gaders van dé wisse, zal in het 2d" 3dc en 4d0 District in deze Provincie worden aangevangen met deh 1 Mei' aanstaande en gesloten op den 1 Augustus daaraanvolgende; zullende de aanvang Van den herijk in het l51e en 5d0 District nader bepaald worden. Art. 2. De letter Z zal overeenkomstig bovengemelde aanschrijving voor den ijkletter gedurende dit jaar gebezigd worden en op al de geijkt of herijkt wordende malen en gewigten benevens het bijzondere merk Van den Arrondissements-ijkerworden afgedrukt of ingebrarid. Art. 3. De Arrondissements-ijkers zullen overeenkomstig art. 5 van voorschreven reglement, behalve in de plaals hunner woning nog tot den herijk vaceren in die Gemeenten van derzelver Arrondissement als door ons hij resolutie van den 10 April 1840, n.° 20 zijn aangewezen en op de dagen gedurende welke zij niet in de Gemeenten buiten hunne woonplaats vaceren teil minste gedurende vier uren daags, hunne kan toren geopend houden om aan de ingezetenen gelegenheid te geven tot de verificatie hunner mater, eh gewiglen. Art. 4. Zjj zullen van de uren waarop hunne kantoren zullen ge opend zijn mitsgaders van de dagen op welke zij uit hoofde der ver- eischte vacatiën in andere Gemeenten niet tot den herijk der maten en gewigten te hunnen kantore zullen vaceren aan Burgemeester en Wet houders hunner woonplaats kennis' geven welke daarvan door publi catie en door insertie in de Stedelijke of in de binnen derzelver Stad meest gelezen wordende courantaan de belanghebbenden zuilen doen kennis dragen. [Hei vervolg in ons volgend n.°) BEKENDMAKING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ZIERIKZÈE brengen ter kennis van het publiek dat ten gevolge der op heden aan bestede herstellingswerken aan de valbrug buiten de zuid-haveft- poort alhier de passage langs die brug zal gesloten zijn van den 22 tol en met den 24 April eerstkomende. Zierikzee, den 3 April, 1844. Burgemeester eh Wethouders voornoemd DE CRANE vl. Ter ordonnanlie De Stads Secretaris W. J. P. KROEF. AANBESTEDINGEN. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ZIERIKZEE zijn voornemens op Woensdag den 24 dezer maand, des middags, ten Raadhuize aan de minsteischenden aan te besteden de volgende Stedelijke Werken te weten i 1." Het schoonmaken en opvoegen van de KAAIMUREN. 2.° Hel onderhoud van het DlGTSTE SAS voor een jaar. 3.° De herstellingen en vernieuwingen benevens het Onderhoud voor eeii jaar der BESCHOEIJINGÉN en RUSBESLAG-WERKEN. Achtervolgens de daartoe door den Raad gearresteerde bestekken ■welke van heden af ter inzage van de gegadingden ter Stedelijke Secretarie zullen voorleggen en bij den Architect de noodige inlich tingen en aanwijzingen omtrent deze werken kunnen verkregen worden, Zierikzee, den 12 April 1844. Burgemeester en Wethouders voornoemd DE CRANE vt. Ter ordonnanlie De Slads Secretaris W. J. P. KROEF. VERKOOPING. BURGEMEESTER eh WETHOUDERS der Stad ZIERIKZEE zijn voornemens op Woensdag den 24 dezer maanddes namiddags een ure, ten Raadhuize in het openbaar aan den meestbiedende bij toeslag te verkoopen: Een IIVIS, zijnde de voormalige Sluiswachlérsiconingcan liet nu ingedamde Versie Sas, laatst bewoond door J. Paukt, met ERF, SCHUUR TUIN en Gevolgen, staande en gelegen in de gemeente Nieuwerkerkkadastraal bekend sectie B, n.°s 1 2, 3 en 4, op eene gezamentiijke inhoudsgroolle van 86 roeden, 22 ellen, en zulks eerst de opstal voor afbraak Vervolgehs de grond en eindelijk de gebouwen met den grond in massa om aan den hoogsten bieder te worden toegewezen en om daarvan op het gebruik te komen met den eersten Mei aanslaande verder op de voorwaarden welke daar van ter Secretarie der Stad Zierikzee voor de gegadingden ter lezing zullen voorliggen kunnende de gehouwen en gronden inmiddels door een ieder worden hezigtigd. Zierikzee, den 17 April 1844. Burgemeester en Wethouders voornoemd DE CRANE it. Ter ordonnantie De Stads Secretaris W. J .P. KROEF De COMMISSIE voor de ONDERLINGE WA A RBORG- VER- EENIGING van ARBEIDERS en WERKLIEDEN te Zierikzee, zich in do gelegenheid gesteld ziende de bijdrage, welke uit het Fonds bij de inlagen der Deelnemers gevoegd wordt eenigzins te verbeteren brengt bij deze ter kennis der belanghebbenden dat hetgeen door hen gedurende de zomermaanden in het Fonds der Waarborg-Vereeniging wordt ingebragt voortaan in plaats van met 10 met 15 percent zal worden verhoogd met hijvoeging eenor premie voor de zoodanigen die eene vaste wekelijksche som gedurende 36 vVeken zullen hebben ingebragt in diervoege dat alsnu voor de inlagen: van 15 cents 's weeks gedurende 8 winterweken 0,80 30 - 160 45 - 2,40 60 - 3,20 zai worden uitgedeeld. Wordende alle Arbeiders, Daglooners en Werklieden binnen deze Stadwelke des winters weinige of geene verdiensten hebben en tot dusverre van deze lnrigting geen gebruik gemaakt hebben ten ern stigste aangemaand de gelegenheid tot deelneming niet te verzuimen maar zich tot bekoming van inlichtingen en ter inbreng hunner inlagen te vervoegen hij den Heer S. G. Nauta van her Grijp Thesaurier der Commissie, terwijl diegene, welke de bedoelde per sonen in het werk hebben verzocht worden hunne Arbeiders en Werklieden met deze tneer gunstige beschikking der Commissie hekend te maken en in het welbegrepen belang hunner des winters vooral behoeftige huisgezinnen hen tot de deelneming aanlemanen en daarin zooveel mogelijk behulpzaam Ie zijn. Zierikzee, den 18 April 1844. De Commissie voornoemd A. MOENS van BLQOIS. Ter ordonnantie van dezelve, II. C. CAIJ. De D1BECTIE der BURGERREWAARSCHOOL binnen deze Stad maakt langs dezen weg hekend dat zij voornemens is aan staanden Dingsdag den 23 dezer, 'snamiddags ten 41/? ure, in eena der zalen van het llaadbuis j Rekening en Verantwoording van haar over het afgeloopen jaar gehouden financieel beheer te doenen noodigt tevens degenen die haar door hunne inschrijvingen tegen mogelijk tekort hebben gelieven te verzekerert uit om daarbij wel te willen adsisteren. Zierikzee, den 19 April 1844. NamönS (ie Directie voornoemd P. J. ANDRE.L Secretaris. N E D E R LAND E-& 's GRAVENHAGE den 15 April. II. K. H mevrouw de prinses tam Oranje is heden morgen uit Sluttgardt in deze residentie terug gekeerd. Heden aVond is li. K. H. mevrouw dé prinses Albert van Pruissen uit deze residentie riaar het Loo vertrokken om zich van daar ha eén kortstondig verblijf, naar Aken te begeven ten einda eenigcn tijd te vertoeven op het nabij die stad liggende kasteel van mevrouw de gravin van Nassau. Den 16. HH. MM. de koning eri koningin benevens HH, KK. HM. de prins en prinses van Oranje en de heide prinsen Alexan der en Hendrik zijn heden morgen ten 10 ure met eenen huiten- gewonen trein langs den spoorweg naar Amsterdam vertrokken eti omstreeks 12 ure aldaar aangekomen. Uit Utrecht schrijft men, dat naar alle waarschijnlijkheid do ko ninklijke famil ie in dén loop van deze week aldaar verwacht wordt. De Staats-Couranl behelst een besluit van Z. M. van den dezer 5 houdende bepaling omtrent eene aflossing der 5 percents losrenten ten laste der overzeesche bezittingen ifnz. Naap men wil zou deze financiële maatregel in verband staan niet dfe vrijwillige conversie van andere nederlandsche fondsen op eene grootcre schaal en zou het daartoe betrekkelijke ontwerp van wet reeds in gereedheid zijn. Men verneemt dat thans bij het ministerie van financiën maairëgélen worden voorbereid om te strekken tot wedervergelding ingeval de koloniale en andere overzeesche producten in Belgie bij aanvoer uit Nederland aan hoogere regten inogten onderworpen worden, dan wanneer die uit de landen van productie reglslreeks worden aangebragL Onderscheidene nadere berigteiï worden medegedeeld wegens den noodloltigen brand, die in den nacht van den 1*2 op den 13 dezer een aanzienlijk gedeelte van het dorp Aalsmeer hééft vernield. Met volkomene zekerheid is de oorzaak van deze ramp niet Op Ve geven;.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1844 | | pagina 1