K.» 19. ZIERIKZEESCHE DINGSDAG COURANT. 5 MAART. Besturen cn Administratie n> Nieuwslij ding e n A.° 1844. PUBLICATIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ZlERIKZEE, Overwegende dat bi] de deliberation van detvE. A. Raad dezer Stad, van den 27 Julij 1842 en 12 Julij 1843, is vastgesteld eene verordening op liet begraven van lijken riit deze Stad en Voortam- bschl a'sm-de-we Tarief, naar hetwelk van den dag der invoering alle de stedelijke regten op dit stuk zullen worden geheven en de verdere ongelden voor koop en huur van graven en alle in hef* zelve verder omschrevene rouwplegtigheden zullen worden geregeld cn betaald Overwegende dat deze stukken bij de Hooge Autoriteit zijn goed gekeurd Besluiten: Om gelijk gedaan wordt bij deze het welgemelde reglement en tarief ter kennis van de Ingezetenen en betrokkene ambtenaren te brengen zoo door publicatie als door den druk opdat ieder belang hebbende hetzelve bij den boekhandelaar J. M. VAN SeTTeN, tegen eenen geringen prijs, zoude kunnen verkrijgen. Het tijdstip waarop dit reglement en tarief zal worden ingevoerd le bepalen op den 1 April 1844 van welk oogenblik alle vroegere verordeningen en tarieven op dit onderwerp worden gehouden voor vervallen. Gedaan in de vergadering van Burgemeester en Wethouders, den 14 Februarij 1844. DE CRANE, vt. Ter ordonnantie De Stads Secretaris, W. J. P. KROEP. BEKENDMAKING. RURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ZlERIKZEE brengen door deze ter kennis van derzelver In- en Opgezetenen dat de jaarlijksche PAARDEN- of HALF VASTE-MARKT als van ouds binnen deze Stad op Donderdag den 14 Maart aanstaande zal gehou den worden. Zierikzee, den 26 Februarij 1844. Burgemeester en Wethouders voornoemd DE CRANK, vt.. Ter ordonnantie De Stads Secretaris W. J. P. KROEF. BEKENDMAKING.i BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ZlERIKZEE brengen door deze ter kennis van de daarbij belanghebbenden dat de kommanderende Officieren van al de daarbij betrokkene korpsen door bet Departement van Oorlog zijn gemagligd om aan de Miliciens der ligting van 1840 die vergunning mogten vragen om te trouwen te rekenen van den 1 April aanstaande, de vereischte vergunning daartoe uit te reiken, onder beding uogtans, dat de belanghebbende manschappen vooraf hunne schuld op het kleeding- en reparatie fonds aanzuiveren. Zierikzee den 28 Februarij 1844. Burgemeester en Wethouders voornoemd DE CRANE, vt. Ter ordonnantie De Stads Secretaris W. J. P. KROEF. NATIONALE MILITIE. BEKENDMAKING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ZlERIKZEE brengen door deze ter kennis van de daarbij belanghebbenden dat de Militie-Raad in deze Provincie deszelfs zittingen houden zal in de Abdij te Middelburg, voor bet 4ae5"' en 6"° Kanton, op de vol gende dagen te weten De tweede zitting op Vrijdag den 22 dezer maand, des morgens ten half 10 ure ter beoordeeling der ingediende reclames va» alle in dit jaar geloot hebbende personen welke vermeenen mogten regt op vrijstelling te hebben. De derde zitting op Maandag den 15 April daaraanvolgende mede des morgens ten half 10 ure tot bet beoordeelen en goedkeuren der Plaatsvervangers alsmede lot regeling van hetgeen betrekking heeft tot de Nummerverwisseling en eindelijk dat de belanghebbenden zbh niet moeten verlaten op het ontvangen van een oproepingsbiljet tot verschijning voor den Militie-Raad op den bepaalden tijd aan gezien het voorgeven van geetie oproeping te hebben ontvangen nim mer als verschooning voor de ontijdige of niet verschijning kan worden aangevoerd. Zierikzeeden 2 Maart 1844. Burgemeester en Wethouders voornoemd DE CRANE vt., Ter ordonnantie van dezelve, De Stads Secretaris W. J. P. KROEF. Hel LIEFHEBBERIJ TOONEEL-GEZELSCHAP le dezer Stede aangemoedigd dool' den gunstigen bijval welke de opgevoerde re presentatie op Vrijdag den 23 Februarij jl. beeft mogen ondervinden, en willende voldoen aan het door velen geuite verlangen om nogmaals eene Voorstelling ten vootieele van den Armen le zien geven, stelt zich voor om dezelve op Vrijdag den 8 Maart 1844 te doen plaats hebben, ten Huize van den Logementhouder J. Swakts en de entrèe te bepalen voor den l5"" rang op 99'/! cents en voor den 2a"" rang op 75 cents. Zullende even gelijk vroeger eene lijst ter inleekening worden aangeboden en de kaartjes van af Dingsdag den 5 Maart, benevens eene affiche van de uit te voeren stukken tegen betaling van 5 cents per affiche verkrijgbaar zijn ten Huize van den Mede-Commissarisden Heer J. A. Mulock HoüWeh zuidzijde van de Oude Haven van des morgens 9 tol 12 en des namiddags van 3 lol 5 ure, hij wien levens plaatsen kunnen besproken worden, mits betalende 10 cents per plaats. Aanvang precies le 0 ure. Zierikzee, den 1 Maart 1844. B E L G I E. BRUSSEL den 28 Februarij. De minister van financiën heeft .een ontwerp tot conversie van de staatsschuld aangeboden. De obli gation h 5 percent rente zouden tegen 4'/s percent worden ingewis seld. Die hiertoe niet toetrad zon onmiddellijke uitbetaling van het bedrag zijner obligatie krijgen. Geene nieuwe conversie zou in do eerstvolgende 8 jaren plaats hebben, Terzelfder tijd draagt de regering voor, de sluiting eener leening van omstreeks 95 millioen franken, tot terugbetaling van de leening van 80 millioen 2l/a percent. NEDERLANDEN. 's GRAVËNHAGE den 3 Maart, In de zitting van de tweede kamer der slaten-gcneraal van ji. donderdag zijn de beraadslagingen over de belastingswet enz.ten einde gebragt. Bij hoofdelijke om- vrage is het ontwerp aangenomen met eene meerderheid vnn 32 tegen 25 stemmen en zal hetzelve aizoo op de gebruikelijke wijs aan de eerste kamer worden verzonden. Blijkens den alloop der stemming verdeelt zich die over de afge vaardigden der onderscheiden provinciën als volgtUit Noord-Braband 7 tegen Gelderland 2 voor en 4 tegen Zuid-Holland 7 voor en 4 tegen; Noord-Holland 9 voor en 1 legen; Zeeland 3 voor; Utrecht 2 voor en 1 tegen Vriesland 4 voor en 1 tegen Overijssel 3 voor en 1 tegen Groningen 2 voor en 2 tegen Drenthe 1 legen en het hertogdom Limburg 3 tegen. Onderscheidene leden hebben aanteekening in de notulen verzocht dat zij zich met het gevallen besluit niet hebben kunnen vereenigen en daartegen protesteren. Bij gelegenheid dezer beraadslagingen is wederom door verscheiden leden op eene grondwets-herziening aangedrongen. In de zitting van vrijdag is na langdurige beraadslaging: 1." het wels-ontwerp tot aanvulling der middelen voor 1844 en 1845 afge stemd met 29 tegen 25 stemmen 2.° het wets-ontvverp wegens de aflossing van schuld aan de Handel-Maatschappij aangenomen met 31 tegen 23 stemmen en 3." het wels-ontwerp tot regeling der vorde ring van wijlen Zijne Majesteit koning Willem Frederik met 39 legen 12 stemmen aangenomen. Naar men vèrnöemt, zijn door een groot aantal voorname kooplie den en andere ingezetenen te Rotterdam verzoekschriften geteekend die aan de eerste kamer zullen worden aangeboden, om dat deel der vertegenwoordiging eerbiedig te verzoeken deszelfs goedkeuring aan de buitengewone belastingswet te onthouden waarvan al het schade lijke en verderfelijke wordt aangetoond. GEMENGDE BUITEN- EN BINNENLANDSCHE BERIGTEN. Het water in de mëesle rivieren is, door de Veelvuldige sneeuwdie in Zwitserland is gevallen, en door de zware regensdie daarop zijn gevolgd iii de laatste dagen ontzettend gerezen. Ten gevolge hiervan zijn in Duilschland Sielgio en ook hier te iande onderscheidene steden en dorpen door het water overstroomd. Yoor Nijmegen was de rivier1 de Waal en voor Arnhem de Rijn in drie dagen lijds ruim 2 el ge wassen. Van de Maas zijn de herigten even onrustwekkend; dezelve id

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1844 | | pagina 1