ZIERIKZEESCHE COURANT. DINGSDAG Besturen en A dmin istratiën oproeping van schuldeischerS. Nieuwstijdingen* GROOT-B RITTANNIEN. B E L G I E. 2*.o 7. A.° 1844. 23 JANUARM. mm BEKEN DMA KING. Achtervolgens art. 3 van Zijner Majesteit's besluit van den 6 Ja- tiüarij 1831, n.° 68, Staatsblad n.° 2,1 beeft Zijne Exc. de beer Mi nister van Financiën ad interim, bij resolutie van den 18 dezer maand bepaald de prijzen bet opgeld daaronder begrepen -waarvoor de col lecteurs splitters en debilanten der Koninklijke Nederlandscbe Loterij de loten en gedeelten van dien voor de vierde week der trekking van de laatste klasse der 191'" Loterij zullen mogen uitgeven te weten Bij verkoop Geheele toten 75,00 Halve - 37,50 Vijfde - 15,00 Tiende - 7,50 Twintigste- 3,75 Wordende de belanghebbenden bij deze herinnerd dat bij voor noemd artikel van Zijner Majesteit's besluit uitdrukkelijk is vastgesteld dat de collecteurs, splitters en debilanten gehouden zijn om zich haar die prijsbepaling te regelen en dezelve gedurig ter inzage voor het publiek beschikbaar te nebben. Zierikzee, den 22 Januarij 1844. Voor den Staatsraad Gouverneur Van de Provincie Zeeland, De Burgemeester der Stad Zierikzee, DE CRANE. De Schuldeischers in den failliten Boedel van ADRIAAN GEERT FRANKE, M.' Schoenmaker te Zierikzee, zoo bekende als onbe kende de bevoorregle en de pand of hypotheek hebbende daaronder begrepen worden bij deze opgeroepenom in persoon óf bij van behoorlijke procuration voorziene gevolmagligden op Woensdag den 14 Februarij 1844 des morgens om 10 ure te verschijnen in het gewone lokaal der Arrondissemenls Regtbankop bet Raadhuis te Zierikzee, ten einde lot de verificatie hunner Schuldvorderingen te zien overgaan. De Curator M.f W. h. IvROEF, LONDEN den 17 Januarij. liet grootc staats-proces togeh D. O'Connell ert anderen is laatstleden maandag aangevangen. Door de autoriteiten waren vele maatregelen tot handhaving van rust en orde genomen maar do massa der béVolking heeft zich aan de zaak veel minder laten gelegen liggen dan men meende -te moeten ver wachten. De heeren O'Connell, vader en zoon waren met deh lord maire van Dublin die hun dit openhaar bewijs van achting had willen geven in diens prachtige staatsiekoets gezeten en traden ten 10 ure slechts flaauw door eenige omstanders toegejuicht de regl- zaal binnen. Ook de overige beschuldigden J. Gray, T. Steele, It. Barrett, Th. TierneyC. G. Duffy, Th. M. Ray en P. J. Tyr rell waren tegenwoordig. Na den afloop van eenige voorloopige en omslagtige formaliteiten Verkreeg een der advokaten Voor de gedaagden het woord, en las een uitvoerig documentin hetwelk betoogd werd dat dc zaak niet voor do tegenwoordige jury kon worden voortgezet uit hoofde de lijstwaaruit zij gekozen was önnaauwkeurig en op eerie bedriege- lijke wijze zamengesteld was geweest zoodat men voor bet minst uitstel der Voortzetting van bet reglSgeding begeerde. De proctireur- generaal vroeg eenigen tijd om hierover te beraadslagen en bet was hiet vóór 5 ure toen men vernam dat de meerderheid van het hof geoordeeld bad dat het gevraagd uitstel toegestaan moest worden. De beëediging der jury heeft dus dien dag nog geen voortgang gehad. BRUSSEL, den 17 Januarij. De hertog van Bordeaux beeft eer gisteren Luik verlaten beeft zich eenigen tijd aan dc grenzen en te Aken opgehouden en is in den avond te Keulen aangekomen. Gis teren morgen zou de hertog van daar verder reizen. NEDERLANDEN, 's GRAVENHAGE den 21 Januarij. Naar meri vörnoemt heeft het Z. M. behaagd kwijtschelding te verleenen van de slraf des doods aan Pelronella Habctsthans gedetineerd te Maastricht, waarloe zij ter zake van kindermoord bij arrest van het provinciaal geregtshof in Limburg van den 29 Junij II. is veroordeeld en die straf ver anderd in eene tepronkstelling gedurende een uur en wijders' in eené tuchthuisstraf van 10 jaren. H. K. II. prinses Albert vaii Pruissen Marianne der Neder landen) is den 16 dezer uit Rome te Berlijn aangekomen. Men meent te welen, dat in de afdeelingen van de tweede kamer der staton-generaal het ontwerp der leening.- en belastings wet, z.öo als het daar is liggende, vrij algemeen afkeuring heeft on dervonden. De meerderheid schijnt intussc.hen genegen om eene vrij willige'leening op voor den staat voordeelige voorwaarden te beproeven. Ook lot eene buitengewone heffing zoude men ingeval van misluk king der vrijwillige leening kunnen besluiten', doch in dit geval zou die beding van veel minder bezwarende» aard bioete'rt zijn dan die, welke van regeringswege is voorgesteld. Allen echter zijn van gevoe len dat de regering behoort ondersteund te worden om het krediet van den staat te handhaven en dat men daartoe opofferingen van dc natie vragen wil. Men gelooft, dat een en ander aanleiding tot eene omwerking der wets-voordr'agt zal geven. In de tegenwoordige zittingen komen een aantal verzoekschriften in waarvan de meeste bezwaren inhouden tegen de voorgestelde belasting op de bezittingen. Nog is in de zitting van den 17 dezer ingekomen een rekwest van den lieer G. A. van der Giesendie zich beklaagt, dat er door bet departement van justitie subsidiën verstrekt worden aan het Journal de Id IIaye, het Nederlandsch Nieuwsbladhet Gentsche en andere bladen, én die betoogt, dat, bij het opbonden daarvan, de schatkist een aanmerkelijk voordeel trekken zou. De commissie stelde voor nopens dit adres over te gaan lol de orde van den dag. Doch na beraadslaging is niet alleen met eene meerderheid van 21 stemmen beslist om dit verzoekschrift ter griffie neder te leggen maar ook met eene meerderheid van 7 stemmen om een afschrift daarvan to verzenden aan z. exc. den minister van justitie ten fine vari infor matie. GEMENGDE 3UITEN- EN BINNENLANDSCHE BER1GTEN. In brieven uit Duisburg wordt bet berigt bevestigd dat er onderhan delingen geopend zijn tot verlenging van den rijnspoorweg van Arnhem tot Keulen. De lieer I. P. S'chnuber'ygraveur aan 's rijks muntaan wien de penningkunde reeds zoo Vele fraaije voortbrengsels der graveer kunst te danken heeftheeft thans wederom eenen scboonen gedenkpen ning vervaardigd en in het licht gegeven op liet overlijden van Z. M. koning Willem Frederik, graaf van Nassau. Het armen-besluur lö Berlijn heeft 1700 ellen zwart laken welke tot rouwkleeden in hel paleis van wijlen den graaf van Nassau, ter gelegenheid van het overlijden van dien vorst, gediend Iindden ten geschenke Ohtvungen. Voorde behoef- tigen zullen daarvan kleederen vervaardigd Worden. In de belgische kamer der vertegenwoordigers is ingekomen een ontwerp van wet op het daarstellen van een ï-egt van fahrijcatie van den tabak en op den verkoop van dat product. Zoo men uit 's Bosch meldt, zal eerlang een aan vang worden gemaakt met hel maken van cëri getetrancheerd kamp in da Cromvöorlsche beide gedekt door drie slerke lunetten en verdere veld werken welk kamp zal zijn ingerigt om 30,000 man te kunnen bevat ten. Den 7 dezer heeft te S.'-Petersburg de plegtige verloving der groot-vorslin Alexandra, derde dochter des keizers van Rusland, met prins Frederik van IJessen plaats gehad. Brieven uit Odessavari tien 18 December, vermelden het merkwaardig verschijnseldat de zee aldaar plotseling bijna anderhalve werst van liet land is geweken, zoodat al de schepen in de beide havens daardoor op het drooge lagen. Te Stockholm, alwaar den 1 nog heidebloempjes ontloken Wasvolgens brief van daar van den 9, sinls eenige dagen een noordsclie winter inge vallen en stond de thermometer afwisselend tusschen 10 en 17 graden Reaümur. 'Z.' M.' oorlogschooner de Lansierluitcriant B. Basti- aanse. uit Texel naar de kust van Aliika is na den 10 dezer, tusschen het eiland Wight en Cherbourg, masteloós geraakt te zijriden 14 tö Plymouth binnengesleept. Den 19 dezer was het ijs voor Dordrecht opgeruimd en het Water tusschen die stad én Rotterdam, doordeNoord, open. De dordrechtsche stoomboot zou mitsdien den 20 de dienst op Rotterdam hervatten. Boven Dordrecht echter was de vaart nog ge stremd. Volgons de van regeringswege opgemaakte tabellen bedroeg de bevolking dezes rijks Op 1." Januarij 1843, 2,957,473 zieletito wrletiNoord-Braiiand 390,404Gelderland 358,718; Zuid-Holland 544,215 Noord-Hollahd 456,007Zeeland 156,899; Utrecht 158,898; Vriesland 236,612; Overijssel 205,701; Groningen 182,284Drenthe 77,565 j Limburg 200,170. In 1842 is de algemeeho bevolking des rijks door het meerder aantal geboorten dan sterfgevallen toegenomen met een aantal van 24,695 zielen of ruim der geheele bevolking, zijnde 10.861 minder dan in 1841 welk verschil zoowel uit liet minder getal geboorten, als uit het meerder getal sterfgevallen is ontstaan. Het algemeen bedrag der geboorten beliep 105,629 zielen, waar onder 54,466 van het mannelijk eri 51,163 van het vrouwelijk geslacht, zijnde in rede tot de bevolking op 1 Januarij 1842 als dt lot 27,7. Het algemeen bedrag der sterfgevallen beliep 80,934. waaronder 41,388 van het mannelijk cn 39,540 van het vrouwelijk geslacht zijnde in rede tot de bevolking als 1 tot 36,2. Dè onechte geboorten hebben in 1842 bedragen 5516 j zijnde 0,052 Van hel aantal geboorten In het algemeen. Met aantal doodgeborenen of als levenloos aangegeven kinderen bedroeg 2763 voor het malinalijk en 2143 voor het vrouwelijk geslacht, dus te zamen 4906 kinderen of ruim 0,049 van het algemeen bedrag der geboorten.- Het aantal huwelijken bedroeg 21,064. zijnde *[tii der bevolking. Bij de wettige geboorten was de algemeene verhouding der jongens tot de meisjes als 1000 tot 933. Bij de onechte daarentegen als 1000 tot 9 8. De verhouding van bet aantal wettige geboorten tot dat der huwe lijken was 4,7. Bij de sterfgevallen Was de' Verhouding van bet mannelijk tot het vrouwelijk geslacht als 1000 tot 955. Ten aanzien der geboorten waren het wederom de provinciën Zuid- Holland Noord-Holland Zeeland en Utrecht welke de gunstigste

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1844 | | pagina 1