ZIERIKZEESCHE COURANT, N.o 3. DINGSDAG A.° 1844, 9 JANUARIJ. Besturen en Administration* Nieuwstijdingen. BEKENDMAKING. Achtervolgens art. 3 van Zijner Majesteit's besluit van den 6 Ja- nuarij 1831, n.° 68, Staatsblad n.° 2,) heeft Zijne Excellentie de heer Minister van Financiën bij resolutie van den 5 dezer maand he- paald de prijzen het opgeld daaronder begrepen waarvoor de col lecteurs splitters en debitanten der Koninklijke Nederiandsche Loterij de loten en gedeelten van dien voor de tweede week der trekking van de laatste klasse der 191"° Loterij zullen mogen uitgeven te weten Geheele Halve Vijfde Tiende Twintigste Wordende Bij verhoop loten de f 75,00 - 37,50 - 15,00 - 7,50 - 3,75 belanghebbenden Bij verhuring Geheele loten Halve Vijfde Tiende Twintigste bij deze herinnerd f 29,00 - 14,50 - 5,80 - 2,90 - 1.45 dat bij voor noemd artikel van Zijner Majesleit's besluit uitdrukkelijk is vastgesteld dat de collecteurs, splitters en debitanten gehouden zijn om zich naar die prijsbepaling te regelen en dezelve gedurig ter inzage voor het publiek beschikbaar te hebben. Zierikzee, den 8 Januarij 1844. Voor den Staatsraad Gouverneur van de Provincie Zeeland, De Burgemeester der Stad Zierikzee, DE CRANE. NEDERLANDEN. 'sGRAVENHAGE den 7 Januarij. Heden ochtend hebben Hunne Majesteilen de koning en koningin benevens de verdere leden van het koninklijke geslacht, voor het eerst na het overlijden van Z. M. koning Willem Frederik, graaf vim Nassau, den openbaren godsdienst bijge- woond in de Kloosterkerk onder het gehoor van den weleerwaarden zeergeleerden heer den hofprediker I. J. Dermout, die, naar aanleiding van Uandelingcn der ApostelenXIII hoofdstuk hel 36s<° vers: «Als hij in zijnen tijd den raad Gods gediend had, is hij ontslapen met de hem eigene kieschheid en mannelijke welsprekendheid eene waardige hulde heeft toegebragl aan de deugden voortreffelijke hoedanigheden en gods dienstzin van koning Willem Ien daarbij herinnerd aan de gewigtige diensten door den overleden vorst aan het vaderland gedurende zijne zeven en twintigjarige regering en tot aan zijnen dood bewezen. Woensdag jl. heeft eene vereenigde commissie van de beide kamers der staten-gerieraal zich naar Z. M. den koning begeven om aan hoogstdenzelven aan te bieden het volgende adres van rouwbeklag wegens het overlijden van Z. M. den graaf van Nassau. «Sire! Onder den indruk der smartelijke gewaarwordingen, door het berigt van het plotseling overlijden van Z. M. koning Willem Frederik, graaf van Nassau, allerwege opgewekt, komen de vertegen woordigers des nederlandschen volks Uwe Majesteit de betuiging aan bieden van hunne opregte deelneming in de droefheid door het treffend verlies van eenen hartelijk geliefden en hoogst geëerhiedigdeu vader bij Uwe Majesteit en hoogsldeszelfs huis teweeggehragt. «Levendig zal bij allen het aandenken blijven aan den vorst, die, in de ure des gevaars op de roepstem van het volk ter redding des vaderlands toegesneld gedurende meer dan het vierde eener eeuw met rustelooze werkzaamheid zijne krachten aan Nederland heeft toe gewijd en die, in de moeijelijke omstandigheden, waarin de Voor zienigheid hem zoo dikwerf plaatstesteeds gelatenheid en kalmte heeft betoond. «Nimmer zal de herinnering worden uitgewischt aan eenen koning, die het voorbeeld was van godsdienstigen zin van zeldzame min zaamheid van onbekrompen milddadigheid in wien nuttige instel lingen en ondernemingen altijd een ijveriger: beschermer hebben ge vonden en die nog op het einde zijns levens een laatst en treffend blijk van liefde voor het land zijner geboorte en van bezorgdheid voor het welzijn van den staat heeft willen geven. «Terwijl wij met dankbaarheid zullen blijven gedenken aan het vele goede gedurende de regering van den ontslapenen vorst tot stand gebragt smeeken wij der Voqrzienigheiddat zij Uwe Majesteit de noodige krachten schenke om met Christelijke onderwerping het leed te dragenhoogstdenzelve en het koninklijk huis wedervaren een leed waarin de natie en hare vertegenwoordigers deelen met dat gevoel van innige verknochtheid aan den persoon van Uwe 'Ma jesteit, hetwelk Nederland van oudsher aan het doorluchtig stamhuis van Oranje heeft verbonden." Naar men verneemtzijn de heeren gouverneurs van de onder scheidene provinciën aangeschreven om personen die zonder gebe- deld te hebben zich geheel vrijwillig tor opzending naar de Ommer- schans aanmelden, in de gelegenheid te stellen om aan dat verlangen te voldoen. Zijne exc. de minister van financiën, ad interim, heeft dezer dagen vastgesteld eene 192"" koninklijke nederiandsche loterij, welke zal bestaan uit 24,000 loten, 12,000 pjijzen en 53 premiën. Uit Rome wordt van den 23 December geschreven dat aldaar dien dag de graaf von Manleujfeladjudant van Z. K. H. prins Albert van Pruissen, als buitengewoon kahinets-courier uit Berlijn was aangekomen. Hij was voor HH. KK. HH. de prinses Albert en prins Hendrik van Pruissen de overbrenger der treurige tijding van het overlijden van Z. M. koning Willem Frederik, graaf van Nassau. De courier had niettegenstaande de groote hoeveelheid sneeuw op de. Alpen en Apenijnen, de reis in 8l/2 dag afgelegd. Voorts wordt nog uit Rome gemeld dat II. If. H. de prinses Albert, na het ontvangen van het bovenvermeld treurig berigt, zou besloten hebben haar voornemen om den winter aldaar door te brengen op te geven en binnen 8 dagen naar Berlijn terug te keeren. GEMENGDE BUITEN- EN BINNENLANDSCHE BERIGTEN. Het door Bubini te Petersburg opgerigt italiaansche zanggezelschap hegon zijne voorstellingen met Bellini's Pirata," en ofschoon de prijzen der plaatsen op 100 tot 800 roebels gesteld waren was er in het gebouw toch geene enkele plaats open. De Düsseldorfer Zeitung berigtdat voortaan de joodsche onderdanen der pruissische monarchiezoo goed als die van een ander geloof, tot de militaire pligten zullen gehouden zijn. Volgens de jongste berigten van de italiaansche grenzen is de rust in geheel Italië uiterlijk volkomen hersteld en is nergens meer eenig spoor te vinden van gewapende benden welker woelingen aan staalkun dige reden toe te schrijven zijn. Te JauerinSilezie, heeft den 16 December een hevige brand gewoed waarhij in weinige uren 22 huizen eene prooi der vlammen en 57 meest arme gezinnen van huisdak beroofd geworden zijn. ln het laatst der vorige maand is bij onderscheidene parijssche suikerbakkers door de policieeene menigte gevaarlijke of slecht toebereide goederen in beslag genomen. Te Haarlem is den 30 De cember het lOOjarig bestaan van de haarlemsche lettergieterij van de hee ren Johannes Enschedé Zonen gevierd. Het volgende kan een denk beeld geven van den graad van volmaking waartoe de machinerie geko men is. John Trogmortonengelsch fabrijkantheeft zich onlangs aan tafel gezet met een rok waarvan de wol des morgens nog op de schapen zat. Deze wol is vervolgens gewasschen gekaard gesponnen en gewe ven het laken is geschoren toebereid en geverwd en de rok is gemaakt in den tijd tusschen het aanbreken van den dag en 7 uren des avonds. Te Boxmeer zijn onlangs bij gelegenheid eener vergraving van een stuk weiland toebehoorende aan den heer m.r Hengst, onderscheidene merk waardige romeinsche oudheden gevonden bestaande uit urnen graf- lampjes en ander aardewerk van verschillende grootte als ook eenige koperen munten met de heeldtenissen en namen van romeinsche kei zers. In den nacht van den 21 op den 22 December is in een groot gedeelte van westelijk Zwitserland een luchtverschijnsel waargenomen. Het blad Hevelie schrijft uit Delsburg hierover: «Een lichtend lucht verschijnsel van den meest opvallenden aard heeft ongeveer ten 10 ure plaats gegrepen. De stad in digte nevelen gehuld werd plotseling ver licht, als door een' zonnestraal in de maand Augustus. Dit helder licht is (weemaal in den tijd van 2 of 3 seconden teruggekeerd." Andera bladen behelzen hetzelfde berigt. Blijkens het daarvan opgemaakt rapportis te Londen en in de voorsteden gedurende hel nu afgeloopen jaar, niet minder dan 900 malen brand ontstaan, en zijn daarbij 29 gebouwen geheel door de vlammen vernield231 zeer zwaar en 489 in liglere mate beschadigd. Den 2 dezer heeft te 's Gravenhage een treffend ongeluk plaats gehad. Ten 5 ure in den namiddag kwam een met één paard be spannen knpwagenLje waarin zich de heer Geerards, ingezeten dier stad, henevens eenige zijner nabestaanden, in het geheel 5 personen, bevonden van het zieken aangereden en storttedoor het breken van een der leidsels en het ten gevolge daarvan afwijken van het paard naar den waterkant, met paard en al, juist voor de woning van genoemden beer Geerards, in bet Spui. Door het onderste boven slaan van het wagentje was de redding uiterst inoeijelijk. Zij gelukte noglans door spoedig aangebragte hulpwaarbij zich de heer Daames kastelein in het logement de Zeven Kerken van Rome, bijzonder on derscheidde. De menschlievende bemoeijingen evenzeer als de ijverige geneeskundige hulp van den aiedecinte doctor Hoven, inwonei ten huize van den heer Geerardsmogten de noodlottige gevolgen van dit onheil bij vier der gezegde personen afwenden; doch de vijfde, mejufvrouw Romani, geboren Bosboom, welke in zwangeren toestand verkeerde, en doordien zij in de strengen van het paard was vastge raakt, het laatst uit het water kon gehaald worden, bezweek onder de geneeskundige behandeling, nadat alle middelen lot haar behoud vruchteloos waren aangewend. Het nieuwe jaar heeft zich noodlottig geopend in de gemeente Waalwijk. Aldaar ontstond in den nacht van den 31 December op 1 Januarij een brand in het huis van een klèedermaker welke weldra drie groote aangrenzende huizen aantastede. Het huis waarin de brand ontstond is geheel in asch gelegd met bijna al bet huisraad. Het huis van mevr. de wed. IIarduinmet dat van den heer brouwer Hofmansis insgelijks geheel vernield men heeft echter daaruit veel kunnen redden eenige lands-obligatiën van mevr. de wed. Ilarduin zijn een prooi der vlammen geworden. Het huis van den heer Coesmans is slechts half kunnen behouden worden. Ook is gelukkig de brouwerij van den heer Hofmans van den vuurramp bevrijd ge bleven. Alle gebouwen waren naar men zegt voor brandschade verzekerd. Men verneemt niet dat menschen hij dat droevig ongeluk zijn omgekomen of gekwetst. Policie en burgerij zijn zamen ijverig werkzaam geweestom het kwaad met alle mogelijke ter beschikking

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1844 | | pagina 1