ZIERIKZEESCHE VRIJDAG A.° COURANT 5 JANUARIJ. Besturen en Administratiën Nieuwstijdingen. ïf.o 2. PUBLICATIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ZiEMKZEE brengen door deze ter kennis van derzelver In- en Opgezetenen dat het kohier der Grondbelasting op de gebouwde en ongebouwde eigen dommen van deze Stad, voor het dienstjaar 1844, op den 28 December jl. door Zijne Excellentie den heer Staatsraad Gouverneur dezer Provincie is executoir verklaard en op heden wordt gesteld in banden van den heer Ontvanger der Directe Belastingen alhier ten fine van invordering. Afgekondigd van den Raadhuizeder Stad Zierilczee, den 3Januarij 1844. Burgemeester en Wethouders voornoemd DE CRANE, vt.. Ter ordonnantie, De Stads Secretaris W. J. P. KROGF. NEDERLANDEN. 's GRAVENHAGE den 2 Januarij. Heden voormiddag is te Delft in bijzijn van Zijne Majesteit den koning en der koninklijke prinsen de plegtige ter aarde bestelling volbragt van het stoffelijk overbbjfsel van Zijne Majesteit koning Willem Frederik, graaf van Nussau. Eene ontelbare menigte, van allen rang en stand was naar Delft zamengevloeid ter bijwoning van deze aandoenlijke plegtigheid welke, onder eene eerbiedige stilte, in goede orde is afgeloopen. Men meldt uit Rotterdam van den 1 dezerGedurende den tijd dat het koninklijk lijk in de rouwzaal in de woning van den heer directeur der marine, moest verblijven, is de wacht bij hetzelve op gedragen geworden aan den schout-bij-nacht Koopman, den generaal- majoor van Omphal, den kolonel Spenglerden directeur der marine Ver-Huell en. de kapitein-luitenants-ter-zee van Franck, Enslie en Baars, welke beurtelings bij den lijktroon waakten. «Eergisteren, in den loop van den morgen, kwam Z. M. de ko ning alleen vergezeld van den baron Miellet van Coehoorn hoogstdes- zclfs adjudantaan 's rijks werf, begaf zich dadelijk geheel alleen in de rouwzaal en vertoefde aldaar een' geruimen tijd bij het lijk van hoogstdeszelfs doorluchtigen vader. Z. M. was diep bewogen, begaf zich, alvorens de werf te verlaten, nog eenmaal in de rouwzaal, en vertrok toen weder naar 'sGravenhage. «Gisteren, zondag, is Z. M. de koning, H M. de koningin en de goheele koninklijke familie in een vertrek van de woning des direc teurs, belendende aan de rouwzaal, ontvangen, ten einde in stille afzondering eenige oogenblikken in die zaal te vertoevenen zijn na een verblijf van ongeveer een uurweder naar de residentie teruggekeerd." De prachtig versierde kist, wegende ruim 1100 nederlandscbe pon den was geheel met zwart fluweel omgeven en van zilveren hangsels voorzien. Van de oorlogs-stoomboot Curacao heeft men thans nadere berig- tendat dezelve wederom vlot geraakt zijndeden 28 December II. van Cuxhaven vertrokkenden 30 daaraanvolgende te Helvoet aange komen en den dag daaraan naar Texel gestoomd is. Zijne Majesteit heeft onder anderen tot vice-adrniraals be noemd de schouten-bij-nacht J. C. llijk en E. Lucas (buiten bezwaar van 's rijks schatkist). Bij Z.' M.s besluit van den 4 December (Staatsblad n.° 60) zijn ingetrokken de koninklijke besluiten van den 13 Maart 1816 Staatsblad n.° 2.1) en van den 18 December 1838 [Staatsblad n.° 45), nopens de behandeling van verzoeken om ontslag en conversie van fidei-cominissaire verbanden. Dit besluit is gegrond op de overwe gingen dat bij de bovengemelde besluiten de wijs van onderzoek en behandeling geregeld is van verzoeken tot ontslag en conversie van fidei- eommies, welke aan Z. M. worden ingediend dot wal de conversie van fidei-commissaire verbanden aangaat.^waarin bij art. 1032 van bet nederlandscbe burgerlijke wetboek is voorzien de vervallenverklaring van zoodanig verband voor zooverre daaromtrent verschil of onze kerheid bestaatalleen door den regter kan worden uitgesproken. II. K. H. mevrouw de, prinses Fre lerik der Nederlanden is met de vorstelijke kinderen uit Berlijn alhier aangekomen. De onlangs bij de tweede kamer der staten-generaal ingekomen koninklijke boodschap ten geleide van een ontwerp van wettot vast stelling eener buitengewone belasting op de bezittingen en daarmede gepaard gaande vrijwillige geldleeningis vervat in twee afdeelingen. De eerste houdt bepalingen in omtrent de vrijwillige geldleening. De- zelye wordt geopend ten laste van het rijk tot een kapitaal van 150 mil lioen guldenstegen eene rente van 3 per cent in het jaar. Er zullen geene inschrijvingen dan van 100 of het veelvoud dier som wordenaan- genomen. De stortingen zullen moeien geschieden: vóór 1.° April 1844, voor vó(5r 'l-° Julij1.° October, 1." Januarij 1845, 1." April1." Julij en 1." Octoberop eiken termijn voor Iedere stor ting moet geschieden voor 30 per cent in geld of in schatkistbiljetten» en voor de overige 70 per cent naar keuze der deelnemers in geld of in schuldbrieven ten laste van het rijk of deszeifs overzeesche bezittingen tot den volgenden prijsals o. Inschrijvingen in het grootboek der 21/» per cent nationale schuld of certificaten dier schuld tegen 56 per cent. b. Inschrijvingen in het grootboek van de 5 per cent, nationale schuld of certificaten dier schuld tegen 100 per cent. c. Schuldbekentenissen ten laste van het voormalig amortisatie-syndi caatrentende 4'/2 per cent, tegen 96 per cent. d. Schuldbekentenissen als voren, rentende 31/» per cent, tegen 82 per cent, e. Domein-losrenten rentende 5 per centtegen 100 per cent. f. Losrenten ten laste van 'srijks overzeesche bezittingen, rentendè 5 per centtegen 100 per.cent. Alle onverschenen coupons moeten gevoegd zijn bij de in te leveren schuldbrieven en zal de verloopene rente tot den laatsten der maand voorafgaande aan die, waarin de storting plaatsheeft, als gereed geld worden aangenomen. Voor het bedrag der te doene stortingen zullen worden afgegeven rece- pissen verwisselbaar in inschrijvingen op een nieuw aan te leggen groot boek rentende 3 per centten laste van het rijk. Bovendien zal voor Vi van elke storting worden afgegeven een of meerdere certificaten aan tooner, ten keuze van den inschrijver, welke als geld zullen worden aangenomen in de belasting op de bezittingen. Voor de vrijwillige deel neming van wijlen Z. M. koning Willem Frederik, graaf van Nassau, groot 10 millioen guldens in gereed geld, in deze geldleening, zullen zoodanige certificaten aan tooner niet worden afgegeven. Ieder die in de geldleening voor ƒ300,000 ten zijne name deel neemt, zal zich daar door gebeel bevrijden van de belasting op de bezittingen. De geheele opbrengst in gereed geld der geldleening zalvoor zooverre de wet om trent het gebruik daarvan geene beschikking heeft gemaaktonder aftrek der noodige onkostengeheel worden besteed tot aflossing van schulden ten laste van het rijk, rentende 5 per cent. Ook zal hiervan worden afgetrokken eene uitkeeringvoor het geval de buitengewone belasting geen voortgang heeft. In dat geval namelijkzullen de certificaten aan tooner ingetrokken worden legen 16 per cent van derzelver bedrag, mits die worden ingeleverd binnen 5 jaren na daartoe gedane oproeping. In dat geval zal aan de inschrijvingen van ƒ300,000, mits zich binnen ge lijken termijn daartoe aanmeldendeworden uitbetaald 4 per cent van het bedrag hunner inschrijving. Aan de makelaars en commissionairs zal worden toegekend en uit de opbrengst der geldleening voldaan per cent van het bedrag der door hen gedane inschrijving. Indien in da leening voor 150 millioen of meerder mogt worden deelgenomen zal het meerdere ook worden aangenomen en zal de buitengewone belasting op de bezittingen geen voortgang hebben. De tweede afdeeling van het ontwerp houdt bepalingen in omtrent da buitengewone belasting. Daarbij wordtter voorziening in de buitenge wone behoeften van 's rijks schatkistin het geval dat de vrijwillige lee ning niet volteekend wordt, eene buitengewone belasting uitgeschreven, ten beloope van een en een half ten honderd van de bezittingen en van het kapitaalhetwelk de inkomsten niet uit bezittingen ter zake waar van de belasting betaald wordt, vloeijendegerekend worden te verte genwoordigen. Belastingschuldig zal zijn ieder ingezetendie zijn do micilie of den zetel zijns vermogens binnen het rijk heeft, of op den eer sten December 1843 heeft gevestigd gehadmitsgaders alle Nederlanders, die zich in vreemde landen bevinden. Met ingezetenen wordenvoor de toepassing dezer wetgelijkgesteld: 1." zedelijke ligehamen binnen bel rijk gevestigd 2.° buitenlanders en zedelijke ligehamen niet binnen het rijk gevestigd, mitsgaders Nederlanders in de bezittingen en volk plantingen van het rijk in andere werelddeelen voor zooverre derzelver binnen het rijk gelegene onroerende goederen betreft. Van de belasting zijn vrijgesteldzij die in de vrijwillige geldleening hebben deel genomen zijwier aan de belasting, onderworpene bezittin gen niet meer dan 1000 bedragen en wier inkomsten niet uit bezit tingen voortvloeiende beneden do 600 zijn; en zij die zich na de afkondiging der voorgedragene wet, binnen het rijk nederzetten. Onder bezittingen worden bij het ontwerp verstaan alle roerende en onroerende ligchamelijke of onligcbamelijke goederen welke voorwer pen van bijzonder eigendom zijn. Onder bezittingen zullen niet worden begrepen: 1." onroerende goederen, buiten 'slands of in do koloniën van den staat gelegen, en 2.° de goederen van provinciën, gemeenten, heemraadschappen dijk- en polderbesturen openbare instellingen gods huizen gestichten adpios usus toebehoorendeblijvend bestemd tot eigen gebruik, en niet om daarvan vruchten of inkomsten te trekken. Als waarde wordt aangenomen I. Voor de gebouwde en ongebouwde eigendommen het belastbaar inkomen voor hetwelk zij in de registers van bet kadaster zijn ingeschre ven tegen den penning twee en twintig en een half, tot kapitaal ge- bragt. Wanneer deze grondslag, ter berekening van de waarde ont breekt wordt de waarde door den belastingschuldige in gemoede geschat. II. Voor erfpachten grondrenten opbrengst van beklemmingen tijnsen cijnsen en andere soortgelijke prestatiën, het 25 voud van der- zeiver jaarlijkscli zuiver bedrag. In natura betaalbaar zijnde, wordt bet bedrag naar den laatsten marktprijs lot geld herleid. III. Voor openbare schuldbrieven akliën renten dividenden de prijs volgens de eerste prij's-courant in de maand Januarij des jaars 1844, voor de regeling van het regt van successie opgemaakten voorzooverre zij op de prijs-courant niet voorkomen de in gemoede geschatte waarde een en ander verhoogd met tien ten honderd van de werkelijke waarde.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1844 | | pagina 1