Vrijdag r k* j»? 0 is 9 O O den ai December. iS «.-? e. B aj -rt 01 SeË'a Xt O <U t~. «U O S JS s -s rr w 5: -3 ifi OT pr CS 1, W>o. Ui <b .S OJ C T3 cs o jz e OJ tu 'T, c T3 u> C 09 O aas vx xt JZ 5<-«>Ö-C co 05 X to w Sa öc 1 xz fc. ra GD a» G isS E? X Cx. td <- cd fe tl 5 2 5» 5 x nh cf "i N*. Ï6£ ZÏERIK^ËESCHË GROOT-BRITTANIEN. Londen, de» 13 December. (Over Frankrijk Gisteren avond hebben de ministers in bet parlement, volgens gebruik, een voordel gedaan om Z. M. bij adres te bedanken voor de aan hetzelve ingezonden boodschap. - Lord Bathvrst deed dit voordel bij de lords en entvoqwde de redenen, die rot deze boodschap aan leiding hebben gegeven. Hij begon met den ui slag te' vermelden van de onderhandeling van sir Charles Stuart tusschen Brazilië en Portugal, tot op het lijs'Rip, dat aan dit laadde land eene conRitu te gege ven werd Het was -op het dringend verzoek van Keizer Pedro, dat deze Engelsche daatsman zich be lastte met van Rio-Janciro naar Lissabon de schtkktn geti des Keizers voor net beduur van Portugal over tebrengeii; die last nam hij op zich ter zijner eigene Verantwoordelijkheid en zonder eenige bevelen deswe- |;ens van her Engelsche minis ene te hebben ontvan gen, op welke omdandighcid zijn lordschap voorna ttelijk drukte, omdat hij wilde te kennen geven, dat lie' Engelsch gouvernement geen deel gehad lieeft aaii «Ie jongde politieke gebeurtenissen van Portugal en dat ket voldrekt niet gezind geweest is om zich in de huishoudelijke zaken van dat land intelaten. De nieu we conditutie, hoewei verschillend van die der Cor tes, vond tegendaod; de misnoegde Portugezen naaien de wtjk naar Spanje en de Engelsche ambassadeur ie Maand, de heer Lambeischte dat deze uitgeweke nen zouden ontwapend worden, helgeeo door het Spaansche kabinet we! beloofd maar niet gedaanwerd. Frankrijk loonde zich ook misuoegd, riep zijn am bassadeur terug en het slech s een chargé d 'affaires te Madrid, terwij! de heer Lamb dreigde Madrid te veria en, zoo men greene genoegdoening aan Portugal Verschafte. Middelerwijl vernam mendat de ui'ge- «Vtkenen openiilk een gewapenden inval gedaan hadden, cn hetgeen opmerkelijk is, niet door Oud Kastilie, maar door Esr'amaduraonder de oogen van den gtouverreur, die zelfs) bevolen bad hen van artillerie te voorzien. Uit alles had bet gouvernement van Groot-Brittanje genoopt om iroepen uaar Lissabon té zenden, terwijl liet Zr. Ms. voornetnen is, om alles ip het werk te Hellen tot bet vriendschappelijk veref fenen der geschillen tiisschen Spanje en Portugal, waartoe lastbrieven aam den ambassadeur te Madrid gezonden zijn, en aan liet hof van Lissabon gevraagd 3s van zich, huiten cc uiieifL noodzakelijkheid, te •«uithouden van alleswat zou kunnen Rrtkken tot het verbitteren der partijen. De ministers wisten wel, dat in Spanje eene partij btflonddie zich openlijk tegen het gonvernement verzette én dat met deze geene schikkirgen noch ttactaten mogelijk waren, maar hoopten, dat zij dien tegenftand zou'aten varen indien 2» zagdat her gouvernement hare plannen manmoedig te keer ging en Engaland zijnen bondge noot ie hulp kwam. De hertog van ll'ellington zeide, dat bet gebeurde in Spanje eerder toegeschreven moest wordeu aan de ambtenaren van her Spaansch gouvernement en aan de fcapiteinen-generaals, dan aan het gouvernement zelf of aan den Koning. Hij meende, dat de oorlog nog te voorkomen was, en dat de maatregelen van het Engelsche ministerie daartoe zeer geschikt waren, ter wijl hij hoop'e, dat men met medewerking van den Koning van Frankrijk den Koning van Spanje zijne Ware belangen zou doen inzien en zijn gouvernement overhalen, om het noodige te doen, ten einde tot (ene schikking te komen. De leden der gewone oppositie verklaarden zich ten Voordeele van de maatregelen van het ministerie, en het adres werd zonder tegenspraak geftemd. In het huis der gemeenten is de herr tanning met hetzelfde voorRel opgetreden. Wanneer de minis'ers, seide hii, maatregelen nemen, die mogelijk een oorlog (13 zich konden slepen, is het bun pligt aan de ka- Siers de redenen van hun gedrag open te leggen. Nie- Biend is meer "dan de ministers en niemand meer dan (ij zelve overtuigd van het grooe belang van -den vrede voor dit land, en voor geheel Europa. Het verlangen naar vtede was bij hem zoo. flerk, dat geen uitzigt op toekomende voordeelen, geen denkbeeld van verwiiderd gevaar hem zou kunnen bewegen om atfn het parlement te vragen van tot een oorlog te hesluiten, doch met de beste (laatsmannen van dit Itmd begreep hij niet anders te kunnen handelen, dan hii thans deedomdat het der nationale eer en het itsubliefc vertrouwen gold. Hii sprak voorts van de- joildbeid der alliantie, die tusschen Groot-Britt nje en iporitgal beftaat én van de trouw van dieu bondge- C "O *u !sr JS COÜ R ANT. noot, et» toonde klaarblijkelijk aan, dat, daar Portu gal vrijheid aangerand wasEngeland het moest te hulp koiheii, voigens de beRaande ttactaten, en zei- dé, dat dan Ook znodra men hier te land Heilig be- rigt ontvangen bad van het gebeurde in Portugal met de vraag om bijRand, de ministers zonder verwijl maatregelen befaamd hadden om daaraan te voldoen, zoo dat nü reeds de troepen naar Portugal op weg zijn. Ook merkte hij op, dat de Por ugescbe ka mers eenparig aan het ministerie de magt verleend hadden om aan Engeland hulp te vragen, zoodat hun gedrag niet 's lands coriRuutie overeenkwan. Hij voegde hierbijdat de inval in Portugal op verschil lende pun en geen twijfel overliet, dat Spanje die daad belluurds en het zonneklaar was, dat Spanje zich vijandig tegen Portugal gedroeg. Na dus de noodzakelijkheid beweerd té hebben van Engelands bemoeijiog in deze, wilde hij het huis doed begrijpen, dat Engeland de hand niet gehad heef' in de conRituie van Portugal en daarom sir Charles Stuartwelke dezelve van Brazilië overgebragi had, terug heeft geroepen. Over de conHitutie zelve sprak hii niet doch bepaalde zich aüeen bij den wensch, dat dezè proeve van coriRiutioneie vrijheid gelukkig mögt ziirt. Hii verzekerde dat Frankrijk even ernRtge vera tongen ais Engeland aan Spanje had ingezonden; dat de Fransche ambassadeur Spanje Verwittigd had, dat het niet te rekenen had op Frankrijkzoo het tegen Portugal handelde, en dat er niet alleen geen reden was om te veronderftellendat F ankrijk niet opregt geweest is in zijne pogingenom Spat je tot het na komen van zijne verbintenissen te dringenmaar de billijkheid van hem vorderde te verklaren, dat Frank rijk ai het mogelijke gedaan heeft, om dezen aanval tegen Por uzal te beletten. De minister eindigde met te betuiging, dat hij den oorlog wilde vermijden en dien vreesde, niet vonr Engeland, maar om de schrik kelijke gevolgep welke een oorlog voor Europa zou kunnen hebbenen dat de Engelsche iroepen Portugal binnentrekken, niet om er te heerschen of wetten te gevet», roaar om er den Ramlaasd van Engeland te planten teti einde geene vreemde mogendheid doen binnendrinpe. Sir Rob,rt IFilSon en de heer Huh'-e hebben eeni- aanmerkirtgen gemaaktdie door den heer Canning beantwoord zijn, welke, onder anderen, over het be zetten van Spanje door de Franschen bekende, dat dit Engeland ongevallig was geweest, dat men om dit te beletten aan Frankrijk den oorlog had moeten aandoen, maar dat hij op een ander middel bedacht geweest Was, hèmelijk, om die bezetting niet alleen onnuttig, maar zelfs tot last aart Frankrijk te maken. Hij had Spanje uit een ander oogpunt dan vele lieden besch"uwü; hij had op Spanje en de Indien eene nieu we wereld tot beRaan opgeroepen, en dus. de balans van Europa geregeld en aan Frankrijk den last gela ten van het bezetten van Spat je, waarvan het zich thans gaarne door hulp van F.ngeland zou ontflagen zien. Hel eenig middel otn Frankrijk te bewegen cm in die bezetting te volharden was, naar zijn oordeel, om daarvan een punt van eer fe maken, N »g eens herhaalde hij, dat het doel der ministers niet was, om een oorlog te beginnen, maar om den vtede te handhaven. Het adrés werd daarop geflemd- Heden avond zal he' huis der gemeenten Zich waar* schiinlijk tot den 8 Februarij aojouneren. Men schijnt hier een voorgevoel te hebben, dat dé twist weldra beflecht zijn zal door de onderwerping van Spa'je aaii de voorwaarden, dieËngeiand, Fran, riik eh Portugal het geZamelijb zullen voorflellén. Men verheugt zich met reden over het gedrag van het Fran sche kabinet en men verzekertdat Z. M. Karei X eenige weken geleden een eigenhandige» brief aan Koning Ferdinand gezonden heeftwaarin hij hem tegen de aai'Raandé lente de onvoorwaardelijke ontruiming van Spanje aankondigt. Aan de goede verRandhouding tus schen Frankrijk en Fngeland wordt niet getwijfeld en dns ziet men eene spoedige ontknooping der ontRane geschillen te gerooet. Vier kompagnien artillerie hebben orde oi» Zich ge 'reed te houden teti einde ingescheeptte worden; eene compagnie van den Raf en een detachement van den trein marcheren naar Portsmouth. Her eerste bataillon van de garde grenaiiersmoest hedën të Depiford scheep gaan, doch zal dit niet voor den 15 dezer kunnen dnen. De kavalerie zal door den kolonel IVijndhani geknmmatideerd Worden. Te Portsmouth beerscht de gróoiRe drukt; eenê brigade van de garde en Rerké detachementen mariniers van het garnizoen dier Rad worden ingescheept; hei (Jlet vervolg 00 de kant Van dene binds; to- 5 s; -o ge- a. ■s ■*&-> s w S f a I v -£"S S S B - w bc-.or-® ja S3 -c - J B u e *2 *9 C TS a> -f= .s o P V. .r 5 -o 5* - TT I 1J3 9 e 4) "9 «NI 3 "9 «J 3 c= Q. C o- C o ju «O '5 *2 iu e*c c *0 2 c .S 5^ c: 3 e. s s g aS-f s«! i «J c p Ctl£ ai u O J C'co t= «D AJ 6D -E .ir oj O CS ,S O.' co O j "5 T3 2; S"2 5 .-'xtïg iëg" S Sf S s ■- :B '5 S X 1 s 3 ff a o de IJ) aDgSïoe" BJO SS'?0, sïx ï-jssèor •o wBJJ.u.-a£a-0-C« a 10 B^i. B- ■s -2' S-' -SP a - fl Mrt - 3 9 ■w c- C 4 2 2* OJ <u f. bt> s c - r 3 - d> S sj S u ctr e c jb o a et c o B tu jj m k. u u r&^nn-Owt3,u2 •- ro - 3, gB Ss g' Sï J= c 5 i. B C C U 11 o t~ •9 O. c; s 6 o c S.ÏÏ.-0 vjS ■O ujt"1 5 MÜ - H'ÏJ(UFScöi2cw)® w c r F S r7T O If üB u E-S J.SS8» J3 n «-"O 60 3 v ÏT ."2 <D C _o S|ï5S OJ c u ""jé 41 co OJ M T3 - c*at: w «ut-1 .i. 5 - O CJ 11 5 *-(U i-. -O -O O p a n a nj nj> 50 s| II a y o "9 tr a» c 9 r-. ü- ft> bO c "C Q ft» 3 tj c C--— Q - 6 o ft, CL, SS SS F -Sf) c 5 2 pj. c otï-aj SI— c .5. S 4J VS «O *T3 *a - -o ÖL Z SJ ft> t cj u as S2 oj o oj ca c w e N N c N.= ^C=£, -O 2 s t: s vs T3 a» cjdQ to Bt30*0 ra «u t- tS t! u M tJ <u T~1 ft» 4» X$ TJ S O -O CB S e O °-S e S 5 r 2-8 s: a> c g: ~ca:"o6|l 5 c§ V3 9 N 2 O -C ft) ft) "O 3 dl "O C/2 ;«5> 00 S 2 - sj C "9 O U-1 ftj e q a> a o o H o co CUj G n c B.C- "ez jT Jq I 5 o 3 4» CO O 0 w S prr'Sftj aj n 1. z- ',52dr;tü-o«£ a»c-5 tucü-wp -ta a» -O 3 SU §*A ft/ r\ CU 4» w 0 e Si 5 bo c C S r- «u ft» cs l> QC x «n 3t2 2? C r-o C* ki-=Eï O ts cd rso «5 o I. Cm .^1 o a ?£«- :?-5i l. et» 3 "O ?«- "3- _c j3 OJ CU ft) - 2 e e Jas S .2 S u a»-®" C p ra C T3 »v Q -J: ee <5 y-.-J 5^ S.^ 3 - e S - -55 S_g U 2 s ért ft» Si v o H c fe I u w *0 O 51^ C 5 cc:73 tu z: 3 5 5 ês I ^a-rt. -a a: M 4

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1826 | | pagina 1