CT re 'AsïU 3 'iiï »- 4 a. ot»«g »s g 5"S 2 K-S-3 «h 3n™ ?A.. irar-<3ï. BESTUREN ÊN ADMINISTRATIEN. P O 2 2 O w 2 ex. <o S 3 - 3 - c3 fVO oq 2J re S 5 s «53,. o. 2 B» en a r— J) a --. z ,u ar q o* ST a 2. •j OP 0Q r 2- i« 3 3 C» u> S8? D. 2 -cIS.Sao_=. ">oSn-oa rëg^3- O 2 -» o C -« 2 re I re °"- 3 2 O CL. O <b 6 pi sf? 1 j?'» =rc *="3 <£=3 3 as," r^ïïlf.s pi 2 O P3 2 o a re re 3 N =r C/3 O -3; t* a* "O JP re re tS 3 2- re 3 £3 N 2. =r re CC.TQ re 3 Cu 2 a o as* - re re a, o CL 3 3 re y^' g ex. i»"0» 3 3-?'~2<g-g P gs - Q.w i: u lc=3S-fö<g'reS3-2wS -T re 3 3 S- fD 5? 2. 2 O-re-Ore So01 c 3 ©re£?;jreo.",£i. ■rea'rea» 3* re' 2 era 3 0 3 r 3 3 re O. re 7 o 3 - S 5 11 B-.l O I S S 2 S (N n i 2 ,K?S SL 3- 2T re i= 2 3 re fro 3 ST re W 3 S Q u re 3 o p re fr, 83 G 'T3 re O 3 2" re ex. j: 3 - s r-»s-f S S-9 §£"2 S^S" ;-=?H"spi3SP re o a ?f - cL3 S»* 2 a S 3-m - o «T w JLo»n &.TO n n -.'a OT 5S»? f^SSs?-*™ 00 -- S OS*".* er 0 a. e |r^ re 2. s> 9- •éöS 3 9 =r5 cxn o n. o. 3 3 3* *r _2. re P-. 3 a re üi ca K, re N— ^^«lïarïa. re ic; Ci r> u c, re re a S"^.3 S-5 s 3 1 o." s-s-i-S3 g-s oj o, 3 !T O ^crisa^ u recC 3 l'^f o| li e S T? V». g— 3 Mi L. TT" 6> 2 rt"®^5i=-ajg Wcra 2" zx=^ 63 a re lj i r,. ff^2- jp 2 ^2 2 S 3 CL-^ 5 a» re re *9 3 S3 sr o 5 s -3- 3 Ü3 n «K 3 w re Bï w ls.-S o. H;* S 8 cu^_s<Oi_. ■?S23S?:.-.="» ai" SB.- 2^3 3 n (t m ?r 7Ï ex, 7 5" SS3^- b-3 p!»VS ?S Ï.O r?Q. C6are rereo; I; - a isN ~'o O - ri O 5 ^re re 2 3 o*- O.T3 0 7-* »ü&r jsr rS T3* O re SSjsöge -. re n o> —m S,:.SS- ffJïi'o'S o- o*n»"-" =-^3 OT 3 f C. re a,! a? |_s O 5 R-f 0-12.S-* 1- oi^ff oi«?S.5'S-3 PUBLICATIF BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Sta ZIEKItCZEE, Provincie Zeeland In aanmerking nemende dat .de Registers van bev< king door het Coliegie belast met het houdeo derzelv in behoorlijke orde, aan ons zijn ingezonden, en he. als nu noodzakelijk is, dat dezelve worden bij gehou den en de plaats hebbende veranderingen aangeteekend; Herzien het Reglement op het daarlietlen en hou den van.de Registers van bevolking en inwoning bin nen de Gemeenten der Provincie Zeeland, gearresteerd door Hun Ed. Gr. Achtb. de Gedeputeerde Staten den 38 November 1825,- BESLUITEN: Art. i Ieder eigenaar is verpligi te zorgen, dat, binnen acht dagen na de dagteekening dezes, zijne huizen, pakhuizen, of zoo dezelve zijn geamoveerd, de bei Ding of muur roet de letter en nummer van hst Wij1' te voorzie», ter groote van 50 flreep. Tot het br komen van onderrigt omtrent hei eigenlijke Wijq- nun mer, zulle» de belanghebbenden z.icb bij den Fabriji dezer Siad kunnen vervoegen. Art. 3. De S-ad en het Poortanrbachc zal worden verdeeld in 16 Sectien in maniere navolgende: WIJK A. ifte SECTIE. Seclierneciter, A. RUYZE Junior. Beide zijden van de Laiige- en Korte Nobelilraat, den Hc(n, Schuilhaven tot op den boek van de Noord zijde der Oude Haven, waaronder begrepen de Hooge Molenftraar tor aan her Vrij. 2de SECTIE. SectitrneesttrA. RIBBE Junior. Noordzijde van de Oude Haven, van Numero 30 tot Numero 3*3, zijnde de Hooge Molenfiraat tot en mer het Vrli en de Wa! daaronder begrepen- 3de SECTIE. SectiemeesterP. L. de DOES. Noordzijde van de Oude Haven van Numero 353 rot aan de Noordhaven Poort, benevens de beide Kerkftraten 'sHeer Arendsslop, de Meet endeHooge Molenilraat van voorschreven hoogte lot aan den Wal. 4de SECTIE. SectiemeesterJ. van der MEULEN. De Seheepsmakersdijk en verder het geheele Poort ambacht behooreode tot Wijk A. WIJK B 5de SECTIE. Sectiemeester T. T. BAKKER. De Noordzijde van den Appelmarkt en Pos'ftraat de beide zijden der Meelilraatde Noordzijde van het Kerkhof met alle de ziiflrareftfte beginnen aan het huis genaamdilet ff'apen van Schouwenbenevens den Dam beide zijden. 6de SECTIE, Sectiemeester G- van der POLDER. Beide zijdén van de Melkmarkt en Verre Nieuwftraat, de Gildtk amenjes benevens de beide ziiden van den - Blijenhoek lot aan de Verre en Lammermarkt. 7de SECTIE. Sectiemeester A de MOOIJ. Verre en Lammermarkt, Zuidwellellraat. Karnemelks- vaart, Balie en verdere daarbij gelegeie ftraren en fte. gen, benevens de Noordzijde van de Westftraar. Sfte SECTIE. ScctiemeesoerN. van den BOUT Her geheele Pcortanibachtbehooiende tot Wijk B en het Westhavenhoofd. WIJK C. 9de SECTIE. Sectiemeester, C. van der VLIET. Van de Westpoort tot No, 122 en verder al he aan de Westzijde gelegene tot aan den Walwaaron der de Molen, 10 SECTIE. SectiemeesterJ van STAALEN.Ma rintisz. Beide zijdes V8d de Lange St.' Jansftraar, Krspei- n ZevenhuirftraatNieuwe Haven tot op den Hoek •11 met de Westzijde van de Nieuwe Bogardflraat, 'uidzijde van de St. Domusftraat tat op den hoek r Lange Sr. Jansftraar. nde SECTIE. Sestiemeester P KYN. Breedftraat, Nreuwllad, Gat van West Noord Wes; ren, Vijfhoek beide zijden, benevens de Zuidzijde var de St. Domusftraat. van den hoek der Lange St. Janftraat tot aan den Wal. 12de SECTIE Sectiemeester A KENENS. Beide zijden der RavesttaaiHöofdpoortftraat bene vens het Bolwerk. WIIR D 13de SECTIE. Sectiemeester J. T BETHE. Nieuwe Haven tor op den hnek van de Nieuwe Boo- gaardftraat benevens alle de ftraren en ftegen aan de Zuidzijde tor on gemelde hoog e liggende. 14de SECTIE. Sectielid W van der STARP. Oosrziide der Nieuwe Bogaardftraarbeide zijden ;arj de Sr. Dütnusftraat Oos-ztjde van de Korre St. jansftraat, de Zuidzijde der Oude Haven to: en met et Visslop. 15de SECTIE Sectiemeester J. G. de KATER Zuidzijde van de Oude Haven van nummero 404 lot aan de Zuidhaven Poort met alle ftrateti en ftegen tot op die boogie gelegen. (6ne SECTIE SectiemeesterJ. van der MAAS. De Visachersdijk en verder het Pourtaaibachr, be horende tot Wijk D. Art Al wie binnen deze Siad en Poortambacht verbnisr, of in dezelve zijn verblijf of woning komt vesiigen of uit dezelve met er woon vertrekt, is verpiigr daar van binnen veeriien dagen na die verhuizing of vesti ging, en voor her verlaten der Gemeente, aar, den Sectie meester, welkers naam boven de Sec ie is ge- field kennis te geven, en alle zoodanige opgaven mede re deelenals tot rnvalljng van of aanteekening bij het Register van bevolking heouodigd zij». Art. 4. v De Hoofden der huisgezinnen zullen zorgen, dat deze aangifte voor hunne vrouwen, inwonende kinde ren bloed, of aanverwanten en inwonende dienst- of werkboden geschiede. Art 5. De overtredingen tegen deze bepalingen, zullen ge- ftraft worden met eene geldboeie van 2, óf bij on vermogen eene gevangenis van ééne dag. Ar'. 6. Alhier wordt voor gein-erteetd gehouden het genoeta. ne Provinciaal Reglement te vinde. n de courant dezer Stad van 6 December 182c, N° 98. Zierikzee, den 18 December 1806 EurkCDiccS' cn Wc h uoers vo(irn"cn)d| D E C R A N E, Vt. Ter Ordonnantie-van Dezelve He Stads Secretaris W. J, P. K R O E F. O. V* éi— 'O BI OI TT 3 O re era 3" A DH EKTEN TIEN - Heden avond verloste vr'ti voorspoedig van eenen welgeschapene» ZOON H. de H'EEED, ge- I liefde Echtgenoote van Zierikzee, B. H. HARINCK. I den 18 December 1826. Strekkende deze Ad ertentie tot bekendmaking aan Vrlenden en Bekenden re MS 3 s t{ en y? *1 re X; ÓJ g" S j? z§ sr 8 J 31 R-l-s13 tra re re o cu UIT DE HAND TE KOOP de nog in werking zijnde ZEEPZIEDF.RIJ, genaamd de BTE- KORF met een WOONHUIS anntxftaande en gelegen binnen de Stad Zibrjkzee, te bevragen bij deo Eigenaar d"z,elVpudBLIEKÉ VERKOOP^NG^e Zierikzee, in het Logement van A. KNULST, Donderdag den 28 December 1S26, 'snamiddags ten 3 uren DeHeerMr.j. BERM ANals daan ce gelast, zal ten oveiftaan van den Notaris D. BOOM, publiek veuea e"3V Bonders" 46 Roeden 14 Ellen WEILAND, gelegen in de Polder de vier Bannen van Duiveland00. d£r 'r' E-iOp>s Vr oed'e t É^en'wTlL AND aldaar, onder Oüwerkerk, de 16 Mate N° 3. 1 Bunder q3 Roed»» 26 Ellen KOORN- en WEILAND, in gemelde Polder en Gemeente, de 17 Mate N°. 14 Bund 99 Roeden 49 Ellen WEILAND aldaar, de 2 Mate N°. 20. Ronder va Roeden Ellen KOORNLAND aldaar, 7 N°- J Bunder It Roeden 76 Ellen BOSCH, gelegen in de Polder Oosterland, 8 MateKlem Acnbach N°. .4. §1 1 Bunder 74 Roeden 9-Ellen BOSCH gelegen in de Polder van Dreiscbor Stoffelklaase s bevang 111*3 11 I; N" VUnWderr°56 Roeden 96°Ellen^HOVENIERING, gelegen in gezegden Poider, aan den BoomgaardwegA in N*. 6. gevende een jaarlijks inkomen van 108. Een iwee en dtrtigfte portie in de Meeftonf te Dretschor. Een gelijke portie in 1'beModigd^^enigzins kunnende Lezen en Schrijven. Adres bii des vo^clVBAHRE van Dorde acht, heef. de eer aan zgne geëerde Beg, mftigers bekend «jj* t u u kdRTR met een schoon Assortimen. PF.DDEN, BEDDE IJJKEiV, Cr'ÏX® seiSCATOENE en'wÓLLE DEKENS, en alle soorten van SPRIJEN, verkoopt to, een civiele priis. Bliift uiterlijk tot d""'verviersche I.AKFNS, laat bekend maken aan zijne Begunftigersfe ko»te. a.^ 3 51 a «lif - a'§ S *8S>' i&o. WO - a S S' S O 3 c* re V> N 3 1 re bï f s g B9 re 3 - J. oa OQ O s ar re "O* 5 IQ s-3 O." 2 42 È-ll-s S-l <S S-SS-- 3 c £".2 2 2.^ g- 3 o wu N sc re» a. a* re* f»SSn'S,S» arïB-ï- S3 r 3" M. „«O O Z* f%- 3 Ni 3 a 2v. dat Te ZIERIKZEE, bij ABRAHAM ce VOS Jz.5 Stadsdrukkst o? de Oude Haven, i8sö.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1826 | | pagina 2