S". iot» ZIERIKZEESCHE tl ff III i l-IIfil sIg"8 s si &c Dingsdag 4; i C O URANT $en 19 December. S jat «j jo cs T3 C e m 4i e o 5» S&jü 3^1 4 ö3 *-•= <u xj v Mc e a .e P a o c£j i> c Z. O b «O a F e S V tt a b£ t/i OC.H X! 9 JS N QJ I "js s-s S s u a «-ï at fc. ,p X je i C J* duitschla "titANKf out, den 10 December. Een berigr nit Napuit-oi Romanie, den zegenwoordigen zeiel dér Grieksche regering, van den 13 October, meldt on der andere: dat den is aldaar, door een vaartuig onder Britsche vlag, is aangebragt een brief van den Ënaelschen gezant in Kouftanfinppel, den heer Strot ford Canning aan de Grieksche regerhigs-comtniésié inhoudende: dat hij de verwachte .inflruCtien bad •btvanget'., betrekkelijk eene bemiddeling fussehen Griekenland en de Verhevene Pór je, alsmede net be paald bevelom bij het Turksch ministerie voordel hu <e doen, gegrond op de vorderingen der Grieken, dat de onderhandelingen tusschen Rusland en de Por te den 7 October teu einde moesten zijn geloopen, «tl dat, zoo dezelve met eeoen vredelievenden u'islag suogten worden bekroondde Russische gezant dn- 0tiddelijk nit Akkerman naar Kouftaitinopel zoudè Vertrekken, om aldaar de aangelegenheden der Grieken ken einde te orengen.": dat, zoo men verzekerde, de gemelde brief de ottder/eekening voerde van uhe- det vriend en dienaar, Stratford Canning." D.f berigt bevestigt de reeds ut: Konifantinopei vermelde .tijdingdat de Britsche gezant deonderhan «delingen ter bemiddeling der Grieksche aartgelegenhe den in de daad heelt geopend. Van het vertrek van den Russischen ambassadeur is nog niet^ bekend; uien verzekert echt e, dat hij eerlang de reize der» «ras.fs zal aannemen. Men zie# met verlangen zeke se hefjgtcn te gemoet, omtrent bet bepaald antwoord hetwelk de Suf .n op deze aanzoeken zal geven; t t nog toe stnjjnf dies aan te duiden, d«t dezelve surf dadelijk zijn afgeslagen geworden, k Men verzekert bij voo tdurtng, dar nog dagelijks fn Konila. finopel de bloedtgfle toongelen plaits heb. hen, en dat de Su'fan zijne nieuwe troepen gebruikt ■sis schérprt 1 iersf=n einde vele duizenden ijverfge itgtzincige MahomeJanen om het léven te brengen drt tien t gevolge alie-wege schrik lieersdhj, docli dat men nttttemto gelooft, dat de Keizer ill bet eind liét noodlot van zijden voorganger Selim niet zat orfjasn. De berigten uit Griekenland zijn een weinig meer ti. moerligeüiJ dan te vórêh. Officiële berigten van de C> iekscbS regering van de eer lie dagen der maand ©ifober melden, dar men hoop voedde, da: gebrek dan leeftogt den Seraskier zoude noodzaken het beleg v:>h A'hene ce fiakeii. In September moet de bezet- ling van de Acropolis een luisterrijken uitval hébben gedaan, voornamelijk gefigt .tegen dé Turksché tnyn- gtavers, die aa,-diaken Jiadden gemaakt, om een ge deelte van den ouden schouwburg té doen springen zich alzoo cenenweg naar de Citadel te banen en m'.et dezè uitval niét het bést gevolg zijn be kroond. Volgens berigten van Corfu van dén 3 No Vember is het geld en de leeftogt, onlangs den Grie Eten toegezonden, op de nuttigfte wijze gebruikt, ten einde gevangenen los te kdópéh en vlugtelingen van hel noodige te voorzienen is het overschot naar Naupli ingescheept. Men begreep, dat, zoodra de •Grieksche regering. Övej hulpmiddelen van allerlei aard in genoegzame hoeveelheid koude beschikkenzij Cttéer vastheid zouden bekomen. Volgens het berigt va'h den heer Petrini was Griekenland bij het afzen den van de laai lie berigten voor twee maanden yan leeftogt voorzien en beijverde men zicb uitermate, out den opftand in Livadié én Auica weder aao te Wakkérai, ert. alzoo d en Seraskier tot wijken te dwin- 1 gen, iti de hoop, dat de aangelegenheden vso den jpelnponnesus zich alsdan van zelve zohden schikken. (in Fransche f erigten vindt men weder een verslag <nan de laa'fie poging van Fabvisrom Athene te ontzetten. Zijne zoogenaamde geoefende benden heh- f '-fcen alweder dén aanval det Turkscbe ruiterij niét durven afwachten en zijn uit een geraakt, en hij is, Eoo tóen zégt, mismoedig op Saiamis teruggekomen. Her bevestigt zich intusschen, dat Ctiiiotis zich met aoo man bij'die gelegenheid iti de Aêropolis heeft gé- worpen. Dit gevecht moet dea ai October hebben plaats gehad.) Intusschen ia men tja met genoegzame zekérheid Onderligtdat dé schepen, wélke Ibrahim leeftogt en krijgsbehoeften moesten aanbrengen, aén wélk een en ander dit legerhoofd groot gebrek had. in de laatfte -'jagen van November ïh di wateren van Navéfin'o f gijn aangekomen.- Den ia. lp.een bijzonderen brief uit Kondantino- pel van den 16 November leest mén, dat de EngëT- sche gezant, ile heer Stratfordy Canning, wiens lie dejj «enige belediging aangedaan was, eindelijk daar af van de forte de «eden Jaag gerordeide genoeg a dec c* ets=r»'~ t? e o e*ö 5 C 2 j? «r b j2 MoJ?' 12 e "c -3 as 2 f-S-S iïe- S W 5 c - 8 li, O 5 ri -W "O J2 S3 t» «- zr tnv.j-, O a *-* 2iï - .-eld .E t» ei U 'S c- i- (u 2 J£ 3 5 N j: j> "3 P en Sr c y J5 k. w O "j tn u O u i n 2 - j* •S °I'E3 «j C O e -5 5 j; -S X S S =3 e c j» g s j>d w 2 0 5J5"0-ÏÏ €9 gS^fSs-S 5 toO jt li s -TO11 s a "o .s2 w 2 O hp 3 S! 'Sh j.S n M, S'S jvaSi 2 g-s 36'I l'i-sll IE"$ man •S|53S?»^Ss33^^;ö' •5, O W u ÖP r* SI .3 M n t c c» e H.w u" -C -3 e -S oj ea ff 4-. Ui oSSgïïü.» u j-Jk 9 - leS e o ai O doening heeft bekomenen vtn Zijnen kant toege- (lemd,heeft, om de beqi aangeboden wacht van nieu we militie in plaats vau dé afgedankte Jahirsaren aan. tenemenonder verklaring echterdat hij dit alleen als een provisioneien maatregel beschouwdewaarop de Reis Effendi zeer koel geantwoord zou hebben, dat het wel Wasdat alle menschelijke zaken provi sioneel Waren éu Gpd alleen beftendig was. Men zégt., dat dehéér Stratford Canning den marquis de Ribeaapierreden Russischen amoassadeur, mét ongeduld verwacht, als moetende de beloofde inllruc- tien van zijn hof medebrengen, om de voórilelieu over de Grieksche zaken, reeds confidentieel aan dé Potte gedaan, te onder fteunen en met de gezanten 0.-530-0 5 van Otstenrijft en Frankrijk hieromtrent eene gemeen- gw«,e^j 0 8 e 5 zame zaak te maken. 5 j S --a i-S c'5 s 5a van dek mèin, den 10 (December. In de S'6 c'j= jm.ï 5 1 van de Hessische advokaren Hoffman en Ruhlfaa =«..5-3'= 55* eet: «gj.l2c *0 3 a hnltliati uan Hatnn»Ar»ie«hn oo.aol.v*- S w S «5 s c c ra O w ïO-o N O-O -O MSC; S a e <u 02 41 j;T3~j e zaak ..„j,.„L... beschuldigd van demagogische aanslagen is nog gee- ne uitspraak gekomen, doch de aangeklaagden zijn Iin vrijheid géileld: zij. mogen zich echter wachten van ziCh op Pruissisch gtondgebied te wagendaar de Pruissische overheden (leeds gelast blijven cm hén te vatten én naar Berlijn optezenden. GRÖÓT-BRITTANIEN. L on ben, den 19,December. De ministers heb ben gisteren avond in beide huizen van htt parlement eene boodschap des Konings gebragrwaarin Z. M. het parlement kennis geeft, dar de Prinses Regentes van Portugal zich ernftig tot hem gewend en op grond van oude verphgtingen van alliantie en vriendschap zijne hulp ingeroepen heeft tegen een vijandelijken aan val van Spanje; 2. M- gedurende, eenigen tijd met zijnen bondgenoot den Koning van Frankrijk po gingen heeft aangewend oio zoodanigen aanval voorre- komen, en donr het hof van Madrid herhaalde vér* zekeringen gègeven zijn, dar 2. Kath. M. befloten had geenen aanval van zijn grondgebied tegen Portugal te zuilen makennoch toeteflaau, dat die gemaakt wierd,- maar dat Z. Ijlmet diep leedwezen heeft vernomen dat, niettegendaande deze verzekeringen, vijandelijke invallen in het Portugeesch grondgebied in Spanje be raamd zijn, en onder de oógen der Spaansche auto riteiten ten uitvoer zijn gebragt door Portugeesche regementen die naar Spanje overgeloopen warenen die het Spaansch gouvernement zich herhaalde malen en plégtiglijk verbonden had om te ontwapen*» en te verspreiden; dat 2. M. geene poging onbeproefd laat om het Spaansch gouvernement de gevaarlijke gevolg gen te doen inzien yan deszelfs klaarblijkelijke oog luiking en dat Z. M. deze mededeejing aan het Par lement maakt in het volfie vertrouwen, dit (iet aan Z. M. deszelfs harJelijke medewerking en onderfteuning zal verieènen in het handhaven van de trouw der tracta- en en in het verzekeren van dé veiligheid en onaf hankelijkheid van bet koningrijk Portugal, den oudflén bondgenoot van Groot-Brinanjetegén vreemde vjjan- de'lykbeid. Heden avond zullèn graaf Bathursi in het huis der Lords erl de heer Canning in dat der gemeenten Volgens gewoonte vöo'rilellénom bij een adres aan dén Koning de verzekering te geven, dat het Parle ment inflemt met Zr. Ms. boodschap. Bij die gele genheid zullen de ministers meer breedvoerig de gron den bióot leggen, Welke hén toe,dén flap, die zij nu nemen, bewogen- Eerst Vrijdag avond heeft het gouvernement, volgens de verzekering van den heer Canning, tijdingen ontvangen, dié hetzelve hoopten tot het eenige befluit te komendat overig bleef met betrekking tot de zaken van Spanje en Portugal, Sir Robert Wihin heeft dé motie, die hij tagen dézen avond omtrent dit zélfde onderwerp aangekon digd bad, ingetrokken, ten gevolge van Zr Ms. 'boodschap, wélke hem volkomen genoegen dééd en, zoo hij vertrouwde, de hartelijke en gehéele medé- Wérking van hét Parlement zou verwervenen dat hetzelve niet alleen, maar ook de gansche,natie de noodzakelijkheid zou itizien om afle maatregelen te be vorderen, die geschikt zijn fot onderiieanihg van den nudflen en tropwsren bondgenoot én tot bescherming, det belangen Vïn éehé géh'ööndfe én te lang onderdrukte' natié. .- Het gouvernement Is druk bezig om troepen te doèn inschepen en naar Lissabon re zenden. De commis- sarissen der marine ontvangen ihschriivingen voor sche pen, om troepen van Deptford en Portsmouth naar Lissabon te brengen. Metr zal vooreerst vijf duizend man overzenden, waaronder vier eskadrons ruiterij,. WüSfuh bfijltr d.4t men „dézé militaire mag' niet alleen (//f f vervolg t» ié kant van deze bladz Nè e 41 •- t= far -s9a|'^.s«'S-gc cï|ié?s»I' ------ -5 2 ^2 e S g r? 4» S 'S C jé Qv. 3 -c5 3 w c r» *- «9 WW i*r ir 5 D 2 w jal' - o d. 3^êCï«ë5S- s2»"=|fï ;-;°rï>so is o* "as t. -o e 5? - 6 £».-% 0 •Jl to e a - w v« Otf'S je j. S - "Hö„74t3-u far C °0|'?r4£S-= «•g sï n£s Si<'5 v. s S-e-S&ti a -*'-=r [I c 2 O O» T -• s g M p a f,2? T3 kj c jfi r»x d o t3 £U «u W) «f (U s H5S 5 S O g Ü3 V -1 s 4J J9 VI no -er .h!§s|?=" *5 m ft. (jf ra ë=-£-s^s|l 35 o 11 ai «H n ^-o B 5. §0 o ,5 e* ia "s "«3 "O p a u 2 S u 0 s-g-o^-S *15 S 'e eg 5 S 0 j a 5? g O'g 8c« v '5 Jé S 5 S "o .g E a. '&f g 5 'S a 25'S fl C«0 B u S -- I» It N éj v *0 •w 2 S 5 t» Jr c; «0 - a at co to -1- e B.K s r- gra, - 4t (U T? .-o a c* HQ *5.2? »- O S 2 u u u t>9 O w B co n «2 S ó-t e o 2 T3 -O 8 8 S"8 s 2 S-ö 5 B w v ÖC O. n» 2r t Ifi S- u (fl c v S 2 5 - S U J 'I '8 s cgSeSpopSuS - •c.co Ê?JÖ a» c a. «jJj-g >1 =5 n y C y U 2^ w- r: w «j "j -S «i c c _7 a> 5" - c 4» S c V} 7: £TtJ 5- -o OJ e S U rs) "3 4J P *5 .Ti- ïr li - tt ■C w M-ÜN J3 9 !3«a>^wL,4ji- e s 4» K» 5^'aSïï SSi' Sf 'S M C B w Hl 2.s| i g z 2 s .•SS0«Sa'"n.s "2-reS SIS a 3 S CL N u U a o'' mSJ3 eï 4) 5 rj ui vi h 2 u n ra sn O cjO^c M S tjj 2 H e *o "j c <L» e w 'Z S CL 84, S»'S L,'H 5 5 J; g» gs«?rs^f a-=Sv2sasP« qj T3 •w-.-yr» r!" r® - a> e -9 O *S B .E o NO - ^2 «-2 c QflC W O O -C w u cat-» c.7J~ fiCwCW)Sf«'' M" e S.ï s &S ïhi >g r? B ié 3 1. s 5 (U - p u w o fl 01 B I. T3 w «u c es - to M O w 1» Q- f? E Q' J2 HO W. 3> co "ëSïisSSea-^^ScS'l SS.» 5?.-B°vC^5SS!S0 5? -^3 - 2 M - M Jï! c .e» 3.0 c? 5;: 9 0 00 E3 tO a> st o.- c; o zv o 1"°-i-S •O e Bï <u IJ C X S <u X2 JG Tl CO o 01^ 2 w <5 ai 2 ra as ^5 E 'E fi earf: S

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1826 | | pagina 1