COURANT, s- Vrijdag den i December '5"° I -2a 1 fc* 1 3 1 -2? u g Ctf 33 5 r O-C 5 c 3 «9 CX ■Sw té *"tr* t* o a n - r W C c Q* DÜITSCHLAND. Jrankfo bt, den 8 December. Te Petersburg beeft mei) ftceds gunftige berigten over de krijgsbe drijven dërRussiscue armee tegen de Perzianen. De ze hebben Schirwau ontruimd en de Schah is van Agar naar Tauris vertrokken, na de troepen, die hij nog bij zich had, onder het bevel van Abba; Mtrza gelaten te hebben,, welke zich in de nabijheid der Araxcs blijft ophouden. Over Weenen heeft men berigten van" Konflan- ïinopel van den io November, volgens welke de ppenbare rusi er sedert de oproerige bewegingen van den 18 en 19 October niet geftoord is gewtordej»., en de regering onophoudelijk voortgaat de aatiieggers dier óuiterij en allendie daaraan deel genomen, hebben Optesporen; de meesten dezer bebooren tot de klasse der handwerkslieden en kramers; velen z0n rèecis uit de ftad verbannen en de meest schuldigen ter dood gebxagt. Als hoofd van bet complot noemt men een zekeren Ahuicd Agadie te voren handel in pijpen- Éoppën dreef, een measchdie zich vetheeide ge- ïoepen te ziin, om het vernietigde corps der Janitjta- rep te berftellen en zich daardoor een onfterfeiijken ïoem te verwerven. In de provinciën is de rust geenszins .geftoord geworden. De kajji ete-pacha ligt met het gröotfte gedeelte 2ijner vloot aan den ingang van den Hellespont en Schijnt slechts p een guuftigen wind te wachtenom paar -de shaven van Konihntinopel terugtekeereu. Ibrahim pacha heeft gedurende den zomer en herfst Jteafea: lm alt* rig iogen doorkruistzonder ergens, behalve in Maina, eenigen beduidenden wederiland te binden, en is in liet midden vart October van Ttipo- Jftza naar Afgos opgebroken, niet om iets tegen Na- poii-di-Roroanie te ondernemeo, tnaar met ouguierlc Otn levensmiddellen e» voorraabje te verzamelen, Wltar- aan i)ij gebjek begint e krggen, door het lange uit blijven der Egiiprische vloot, welke den 26 Ociober aog op de reede van Alexanctrie lag. De oneenighe- dëu tusschen de regering te Nspoli duren voort en aljn aoó ver gekomen, dat het kasteel Palamidi-, "het geen bezet is door de Sulioien, die ook in de ftad den baas spelen, en het kleine fort Énrtzi. aan den SDond van de haven, waarin zich de commissie der regering bevindtreeds meermalen op eikanderen ge schoten hebben. De belegering van bet Acropolis van Atbenen wordt «joor den seiaskier Kesthid pacha ijverig voortgezet. Vele gtdenkiéekenen der oudheid en voofnaaiëUjk het Par'henon hebben dom het bombarderen .veel gé Ie den. Op den aa October hebben Karaiskaki en Fabvicr Wederom te vergeefs beproefd, nm de Acropolis ie ontzetten, doch bij die gelegenheid twee honderd man Uö-ftfctking-itl de vesting .geworpen. Ef wordt ook- gesproken van eene landingdie Colelfi en Karatasso, we ke op de eilanden Sciatho én Seopelo eentje troepen verzameld haddén, in het banaal v.10 T»lanta zouden bewerkftelligénom den seraskier in den rug ie vallen en hem. dus te nood zaken van het beleg der citadel van Atbenen opte- ïrték'eridctch daar dit plan reeds op het -einde van September bekend was en tot nog toe geene gevol gen gehad heeft, schijnt de uitvoering daarvan zwa arigbeden ontmoet re hebben. Volgers andere tijdingen uit Konftantinopel van den 16 zijn erna de laajfte zajnetiiweriug van October sneer dan zes duizend misnoegden onthoofd en ver scheiden duizenden verdronken, en door deze schrik- kei ij Ite middelen is he», dat de rust bewaard wordt. Het laaide complot moet in veiband geftaan heb- j>eit met de plannen van eenige duizenden Janitsaren Stieest allen atir de hoofdftad verbannen, die te Ismi'h ®p de Aziatische kust, aan het einde van den kleinen Zeeboezemaan welks tnond het Priosen-eiland ligt, opgedaan zijn, den pacha en alle ambtenaren ver toornd en óe ftad geplunderd hebben en voorts van daar naar andere oorden vertrokken .zijn- De Groote Heer is den 17 October, vergezeld van zijnen zfonnden verniuedelljken erfgenaam van den troonuiigegaaii. Dit was de eerfte maal., dat een Sudan zich in het openbaar niet Zijnen koon deed «en. De Porie heeft nog geen besluit genomen op de Btita van den Fogelscben minjsier ten behoeve der Grieken, doch iiei schijnt, dat deze zaak op een .goeden voet {laat en dai de Porie in de legenwoordi ge onrustige nmftaufiigheden moegelijk vorderingen -van Europesche mogendheden kan afslaan. De heer CAaiert, de tolk-van den Eitgelschen mi nister, heef veischeiden zamenkoroften met den Rets- Jffendi gehad, uver de Giieksclie safceti, ea den x6 i_ u'po <u o e"° W v a JA «7 (U -a t» B t= ni «j - S*0> 2 V - 1,3 r C JE S 0 er. dü J- - jd g - <3j OJ <u' r, c <l> CS br <u October beeft de heer Stratford-Canning een buiten, gewonen courier naar Londen afgezonden. De brand in de bosschen van Jsssij en Wasltii, die zoo veje verwoesting aangerjgt heeft, is eindelijk door de regen en Zueeuw, die gedurende eenige we ken gevallen is, geheel gebluscht. Van Sijra schrijft men den 28 October, dat de graaf Mctaxaeen der leden van de Grieksche rege- rings-comtnissie, met eene goelet uitgeloopen is, om legen de zeeroovers te kroisen en werkelijk reeds een hunner vaartuigen verbrand heeft. GROOT-BRITTANIÈN. Londen, den j December. Een ministerieel och tendblad zegt, dai de terugroeping van den Franscben ambassadeur van Madrid het gevolg was van zijne te overbekende gezindheid, om den Koning van Span je, over te halen, zich mei de zaken van Portugal ie bemoeiien. Hetzelfde blad voegt er bijWij vernemen wijdersdat aan Z. Kath. M. is overhan digd een fterk vertoog, waarin men Hoogs denzelven ftellig verklaart., dat er in Spatje niet een eenige sol daat zal overblijven, indien de mit-tfte, tniddeliike of ■onniidcieHj'tte, bijltaud aan de Poriugesche opftande- liogert, wordt verleend. Wii vernemen, eindelijk, met vertrouwen ie kunnen bevestigendat de beste verftandliondiiig' tusschen dit land en Frankrijk om- trom de zaak tusschen-Portugal en Frankrijk, heerscht Het is klaarblijkelijk, dai Frankrijk, zoo lang het zelve Spanje zal bezetren, zonder aan zijne verplig- thgen, als onzijdige Mogendheid, te kort te doen, vefoorioven kan tegen Porugal te ageren. Terwijl de Fransche troepen in Spanje de rust handhaven, terwijl zij in Kedi* en de andere vestingen bezeuing houden, de Spaansche troepen van haren natuurlij ken dienst beVrijJtegen Portugal optrekken, zou de krijg, door die daadzaak, door Frankrijk onder- fteund worden. Wie kan er aan twijfelendatindien de Engelscbe troepen gezonden waren, nm dei garnizoenen van Car- thagena en Vera-Ouz te vervangenen dat aan de Mésikaonsche ëo Columbiaansche, door die behan deling de mogelijkheid werd gegeven, om eene expe ditie tegen Cuba te bewerkftellingen, wie, wij herha let) her, zou er aan twijfelendar rfir eene daadzaak zou zijn geëvenredigd aan eene oorlogsverklaring tegen Spanje. Wij gèloóven niet dat de tegenwoordigheid van het Fransche leger eene zaak op dit oogenblik juist te be- treuren zij, want hetzelve legr aan het Fransche mi nisterie de verpligtingen opom zich tot heh -ud van den vrede in de bres te Rellen, door aan hetzelve de noodige «agt te verleenCn, om het tnet voordeel te kunnen bewerkftelligen. Het is waar, het zou wei- ligt zeer wenschelijk kunnen zijn, gefijk men dit reeds gezegd heeft, dat dé Fransche troepen Spa. j» zou- den omtuimel», gelijk Portugal öök door de Enael- schc troepen zou ontruimd' Wordenalsdan zouden de PoftUgëzen en de Spanjaarden co; ftitutien daar- ftellen of zich aan het despmismus, volgens den geest der partijenmoeten onderwerpen. Maar onze trak- ra'en met fortugal gedongen niet-, dat wij hen aan f-enen onregtVaardigen inval zullen blootftellen; het zal ons-vóordeeliger zjin, me' een WiiS gouvernemetir te handelen, en, gelijk Frankrijk, waarborgen aan te bieden, dan te-handelen met Spanjewelke, door de ellende en den hongersnoodis gebragt tot eenen bijna wanhopigen toeftand. Volgehs het Indisch dagblad, the Sinhapore- Cronicte, is het den kapitein Bnrneyeen' E'igèl- scben gezant aan bet hof van Siatnin het minste niet gelukt, in zijne zending te (lagen. Brieven van Batavia, tot den 25 Juntj, maken melding van eenen (lag tusschen dé Javanezen en de Nederlanders, waar bij laatstgemeldèn Zouden geflagen; de kapitein de Steursaide-de-ckmp vain den generaal de Kpckbe nevens verscheidene officieren zouden bij die gelegen heid zijn gesneuveld. (Het is denkelijk dat deze tijding aanleiding heeft gegeven tot het _gerucht ^van een verlies der Nederlanoerswij hebben hier te lande .tteds. bëiigtën van Augustus II., waaruit ge bleken is, dat de Nederlanders weder overwinnaars waren), •F RAN K R IJ K. Partjs, den 8 December. De Koning is nog ort- -gefleklhetgeen 4iem -echter niet -belet -den -raad -der ministers te prefideren en gezelschap te ontvangen; ook schijnt het zeker-dat-de opening der fitting'van de beide kamers op den bepaalden dag den tq door [Het vervolg ot> de kant van dese blaaz 3 c - tv s s -* c 3 S B.Mc 3 «-«n po tri o ja tv e o O -O w e tp u O) O) 2 nSSL 2f S a w e 'w "v .-S. S'-ts o «j B „of cr -C N eg "^pCw C5 EÜMküoco„'S £<b co t/1 T3 C Tv "■O S>.£«5 "sc2™ u rv* y- g»! Si e« rr g -C ca q teC."S. o -j •- n .p» e rj 0> 1 o» Hl - w - v C t-a c s; - -5 'Z -ü O-u M M' 0 - s C,!«V(C m „2 aS M-og; "2 U) -C T3 N C g O) h p C S r c «i O S- -O C C C UZ O rft 5 B W W (5 'D-W .2 E 13 a W O "3 S c 5 isffgSQH O fc- T3 t- M IA c e i, a SÏ'n»?Ï 5 - - 5 6 m - J <u a sc a_ va B K - 0 S T"£ -5 SÏQso. - 1 V a a J o Ir 0 S-ta C 4» CU IJ t-J f3 T3 rrj Tj 5 v tu C w ■=ttoSt=£g 2. O S V Si 3 0 u -ft-- s - «4 W-a I S Ei» V - c* M t! "Qi C fv S «>'5> bf w J*J 2 cj "O i> «t> rj l - b s -o 2.x E 55 4> rj 8 JB "8 -o =33 tv O* s V r c e~ Q, •- 2 r c Cfl 41 Cfl 4Ï C e •z ea A£ -M UJ OJ T- r- T 5? i5* o - 11 o c c I v o .2 Cü ■- n I biï> 3 SZ C G vS 8 1 -8 I 4> tJD C bD 4» "O u» 'w O C* C »- <3> .2* S 3-2 w 7? .2 S r. C w O) 5 w o t k. o» cu fee ^50) c •v 1 bc p I UJ <t\ CJ 4» e e A e o> S g '-6 «§3 5» w> r~ 4» y f« "U bt" f. feO - <V ür Cd 2. - TJ .H 2 g T3 .2|J «V> I O) 3 - 2 3 O - j sr o w; S. w -rr S".S E in V F .-1 a ra - ÖT 9 w a v> r Sc c «x, - o "J <u iutr r rr u Q, i4> .T3 tj r O -5 u ca 1^; O, •s? r .2 in C n rj r: e "3-; «O 3 w •- 4> -3 ro -O-fti). bc's "8 -• CD 4) T- NJ 2 - 2 11 3 3 5 v -i 3 ^3 •p -C 4" 3 3 co CJ Hf GS co 33 rt 3 qj 1» 4» -• 50 09 3 -2 js e 3 O y 2 s s 2 Ti- «J O - 'e *-• t-1 - 4> jA *W-g 4» Sr 9 •X aj 3 >5 X f, <V n> 5 -O - 3© 7. c -3 9 Sr ^3 ir n £8,2 «u -brr: p MIC? 5 :2 p <d *-» 3 O U 33 o> J; "3 2 2, 2 "tjj a, 41 f 5 H3 - mS2.I i: -J - -> o •2 J2» .3 "r- fjj O» 3 'v 73 - <u o- - to f3 r" 1S1 1 N -t -S" s E ;f 13_' 5 e p ^3 w a .3 1-* C «v# rtfl cw o, L 3 3 ~r 4> 8 O- c r ei - O- P rt -1 B '.3". —7 "O N 73 tjj A 5© a «A - I' t

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1826 | | pagina 1