Dwgsdag De conpitutionch Keizer en beflendige verdediger van Brazilië" dén ii D ïbrahitii-^cha's fcrijgsver'rigtingen hopen fert eind. De flechte (laat van zijns vaders g-tdmiddelen beroofd hem van bet uitzigt om eenige vctfterkingen van be lang uit Egijpte 'e krijgen, en nog wordt de helft der schepen die de Onderkoning hem roet levensmid delen toezendtdoor de Grieksche kapers genomen, üj dit alles komt nog, dat de Ëngetsche schepen geene goederen aan pacha behoorende meer mogen laden. (Jlet vervolg ot> de kant van deze bladz U CV <L9 - „•S-o N jé Sc a p 7 S c <U aj S «OO S.S :v»g o SJ -3 ja QJ -- - *- «f» -e C ts jx aj -e S S T v o 0 a o ct F. - 5 o S a 5 S 2® B "O ZL c T GJ M <U O U Qj -. 3 s - Li a» aj T3 3C - no It CS tJJ u n 3.2*&s--sl-saags s 9. '9 8 o u a 3 u. t X c Z o5 fe fe 3NV 99 22ERIK2EESCHE BRAZILIË. Rio-Janeiro, den j8 September. De zitting Ar algcmeene wei gevende vergadering is den 6 dezer jeeindigd. De Keizer heeft dezelve mei de volgende aanspraak gefloten: Doorluchtige en zeer waardige vertegenwoordigers Ar Braziliaansche naiie! j £>e auvoeiiog Oer wer ia.decerfte pïigt van alle burgets dezelve bepaald den tijd tot he; honden de- aer zi'ringen op 4 maanden. Deze 4 maanden zijn verloopen. De tijd is dus gekomendat dezelve uit een moei gaan, en het is.daarom, dat ik my in uw Bidden bevinde. De werkzaamheden dezer vergadering, ofschoon door den rijd beperkthebben io:usscben reeds eenige wetten voórtgebrag'en doen ons hopendat gij in ewe aaaflaande bijeenkomst, aan dit land, ik zeg niet alle de wetten, maar een groot gedeelte van die, wel ke voor de naauwkrurige ulrvoeting der conüitu-'ie I noodzakelijk zijn zult kunnen geven. De eensgezind heid welke tussclien de beide kamers geheerscbi heefi, «n al hetgeen zij voor bet welzijn en de grootheid der »aiie gedaan hebben, bewijs? genoegzaamwelke de vaderiandsche geest zij waarroede deze vergadering be zield is. Mijne hoop is verwezenlijk' uwe zittingen Zijn begonnen en geëindigd, zonder dat de voorzig- Zdgheid en wijsheid opgehouden hebben bij uwe beraad slagingen voqr te zii'en. Het is thans voegzaam, dat de doorluchtige se- laaieuts en afgevaardigden, welke naar de verschillen de provinciën van hei 1 ijk terugkeeren, den tusscnen tijd, welke lot aan de sessie van het aanftaande jaar vetloopen zal, bededen zullen, om de middelen te overdenken, geschikt om hei jijk te doen bloeijen, en dat zij van bunnen kant alles in het werk (lellen, om aan de volkerende gehoorzaamheiddie zij aan het gouvernement verschuldigd zijn. te leeren, hen aan- tooneiide. dat hij die het gouvernement gehoorzaamt, en dat hij die de ivet gehoorzaamtden voidoensten vraorborg voor zijne eerzijn leven en zijne welvaart heeft. T U R K IJ E. Bucharest, den ti November. Volgens par. liculMre btteven uir Konftantinopelvan den 3 dezer was men aldaar algemeen van gevoelen, dar de Pone 'de voorflagen van den Engelschen arobassadturlord Stratford Canning, ten gunste der Grieken, zou aan nemen. De Porie heeft gezien, dat de halftarrige Grie ken den oorlog (leeds, volhouden, dapper (Irijden, en zich volflrekt niet, meer onder het juk det Tuiken Willen buigen. De schatkist der Porre wordt donr dezen onafge broken* oorlog uitgeput, en alhoewel de pacha van Egijpte alle mogelijke hulp heeft aangebragt en exper .ditie op expeditie naar Morea heeft gezonden, zoo is zij nog geenzins gedaagd out de Grieken te onderwer pen. Duizenden tnenschen zijn daartoe reeds té ver geefs opgeofferden niettegenftaande de vriendschap pelijke taadgevingen en plannen der agenten van eenige Cbristenmoaendheden, ter vernietiging der Grieken, begint de Porie te begrijpen, da' er nog vele duizen den harer troepen zouden opgeofferd worden, zon- der echter daarbij iets te winnen. Daarbij komt nog de hagcheliike toefland van het Ottomantiische rijk inwendige beroerten, monrdtooneelen brandllichtin gen, pest, enz.; waaruit men te Pera befluirdat de Porte thans even zoo gewilig de voorflagen van Engeland, nopens de Gtieken, zal aannemen, als zij zulks nopens Rusland gedaan heeft. Van den toefland dier hoofdftad wordt in die brie ven geene melding gemaakt, Dg laaide brieven van Konflantinnpeimaken melding vat? e.'n Fetfa van den Sultanwaarbij dezel ve aan Ibrahim-pacha zou gelast hebben, tnet zijne manschappen naar Egijpte terug te keeren. Alleen zouden eenige officieren van zijn leger te Konflanti nnpei ontboden wordenom onder de nieuwe krijgs troepen te dienen. Men voegt er bijdat die maat- Seg-.'l den uit flag zou geweest zijn van de herhaalde en menigvuldige mededeelingen van de Ftansche en En- gelsche gezanten en van den Rusfischen zaakgelastig den; den heer von Minciaki, aan den teis-effendi ge Aan, opzigtelijk een wapeuflilftand tusschen de Porie «n Griekenland. ITALIË. Nape!:,6, den 14 November, Ouder de merkwaar- COURANT. dige Ên belangrijke voorwerpen; die bij de op del vin gen van Pompeja gevonden wordenbehooren 5 gla zen bokalen, in sommige van welke zich olijven be vonden, die nog even góed ziin als die bij ons van den oogst des vorigen jaars. Zij zijn volledig en week én hebben den vorm van die, welke men Spaanscbe olij ven noemt. Znlk een verschijnsel otoet ongelooflijk voorkomen, als men in aanmerking héemt, dar men hier eene voor rs eeuwen afgeplukte vracht heeft nogtans is het eene onberwisrbare daadzaak. Men heeft een gedeelte dezer olijven ontleed, en de andere gela ten in de vazen, waarin zij zich bevonden; DUITSCHLAND. Franfort, den 3 December. Men wil in Bti- chares' betigteti hébben uit Kouftantinopel tot den 3 November, welke echter omtrent den toefland dier hoofdftad niets bijzonders vermeldenmaar verzekeren, dat de Verhevene Pone zekere voordellen van Groot- Brittanieit, ten aanzien der Grieken, zoude aannemen. Wat daarvan is, Zal nader moeten blijken, doch eerie toenadering van den Sultan oók in deze aangelegenheid, waarin de Verhevene Porie zoo ftandvas'.ig alle vreem de tusschenko.rost heeft van de hand gewezen, zoude eene.merkelijke verandering van (laa kunde aanduiden'. Z. M. de'Koning van VVur-enburg heeft in per soon de zittingen van de we.gevendé verga lering van zijn Rijit met eene zeer minzame aanspraak geopend. Dezelve luidt, otider andere, als volgt: Het bevor deren van het geliik mijner onderdanen zal fteeds mij ne voornaatnfle zorg zijn, doeii he bereiken van dit gewigtig doel htingt af van omflandighedén. welke gee ne tnensClielijfte roagt kan veranderen. Nog houdt de gedrukte toefland aan van den landbouw en van de nijverheiden heeft hef aSn mijne ernflige pogingen niet mogen gelukken aan dezelve een andere wending te geven. De toekomst schijnt ons echter meer be moedigende uirzigten opteleveren. Thans heb ik her noodig geoordeeld otn aan on. ze (laatshuishoüding eenen vasten grondflag te geven en de uitgaven met de inkomsten gelijk te (lellen, in de hoop van in meer gunsdge tijden ook nuttige on dernemingen te kunnen bevorderen, Ik zal in deze zit ling de voorgenomene bezuinigingen voordragen; vergeer echter nier, dar dezelve, fine nuttig ook voor het vervolg, niet dadelijk Kunnen werken Overweegt deze en andere voordragten met omzigrigheid Cn mali- ging, en voldoe alzoo aan het vertrouwen, Hetwelk ik, sedert eetie tienjarige regering, in Ulieden flel. Die regering heeftnaar gelang van den gang del men- schelijke lotgevallen, Veel treurigs en ook veel genoege- lyks opgeleverd, maar nooir beb ik reden gen adom aan de liefde en aan de gehechtheid van mijn volk te twijfelen etl nooit bèeft hetzelve mijne iuzigien mis kend." banden 5. Van Zart'é schtfijt men, dar de Bei- jersche officieren, dié te Ancona scheep gegaan wa. ren, behouden te Napoli-di Rotnanie aangekomen en uier veel achting door de Grieksche regering ontvan gen zijn. GROOT-BRITTANlEN. Lonpin, den a December, Op den it Juli} II. is te Chiii befloten, dat die republiek in een federatief (leisel zal gevestigd worden. Den 4 van die maand, juist op den dag der onafhankelijk verklaring der Sta ten van Noord Amerikaeene halve eetiw geleden, heeft de inftallatie van het nationaal congres plaats ge had; de minister van buiten- en van binnenlandsche zaken heeft de voorlezing gedaan van eene boodschap van den prefident Freire, waarin Je t-tefland des latids ontvouwen wordten onder anderen vind' men er deze woorden in: Het gouvernement der Nederian- den heeft te Valparaiso eenen. consul benoemd, ren einde de handelsbetrekkingen me' Chili aan te kwee- ken. Die natie door eenen vorst, den vriend van liberale inftellingen, geregeerd wordende, zoo'geloof ik dat deze flap andere van even vriendschtippelijken aard, zal aanbrengen Volgens de jongste berigten uir Jamaikazou- ifi .F, H O X1 T Oi e/5 fc„-c<=.s2c.iS „.E C? -r-, -7^ (y 73 S Stël 2?.s -s .&s 1 7) JÜ c ff "o «•a w «J v— XJ ■- vjw c UI 'STI r u kC i' .2? - M"g u yrs s «^>-0 J? cl c h e O 2f.S»C5 ra j= O "O m jj p utd g"o öfi®. ra CJ3 qj .5 C V, S - S«£»1 s-= •S S o g'i C-S f. aj O aj a ra a» r era n j=«u-a 5 c •w O S a> ra :s»!=r> tu'ruCr^e-^ÏO "O Ui P.JZ JU W JZ S ■o aj c cs a» sa,> «-J5 aj «o T3 CLi -G3 C vj "C3 a J, w e tt a> j= S>e S g S e 2 5 S "O :=ï>"0 B— 13 c c u| 5j SS aJ u .zZ. c - t - a* «j -a •s 2 2 s c -a 3 w W C -c .s a :Lt. -ac 'fs g B-1:1 »5's' -- 73 V S S - - kd i, O S rS !ïïïïS'"if.<''"i. ■S 3 3'= -'! v i§-' S.H 3 - - c a-ï-ï-o ^>0 6 .0 ra «C aa "a Q jfl 32 «o - c c - t: s Q e# -CT 4> ra (D u O (2C PtJ -C ra SC N "r S (O qi TA SJ.H ■o if o ■5 .2 1! S 2 B c Jé 13 •-a e 8 tt u?ti3 o r. - S 'C C5 ra S3 s «- c 2^2 Si ,y> t/h tafll e OJ etxi J4 <5 k* 45 '3 «a t. ra !- s« Ji »- o.» u 7 - 6 a> <u ra 25 T3 u. u 2? c ra S «73 u u 2 O S a-:533 - - 3 £3>5 5 c!»Ï= ^ise- 55„g-j=Mig§a g 1 £S^ GJ J= O O) a a a .2 n. - - "nji .2 B C 5 3 c .52 ra Sf -e c g^~ 1» AC 3 14 H" Q N Q o; u i 2-g 0.-=" g« ■^Ï.VÏÏ .0 I 5 - ï- C 1 tï T ra qj n» qj ■S •Si» .5 3 g <3 e - os e a.^ w> r -at -C E - c - E t. M -O H - 50 - o O Sn-3a ^3 w <L) J3 JS U= S 2- F, 3 -° - c S - 'O tij O AC-iiï öt S - a 2 c ra v ra C 3 e OJ - o> <v "5 g a. ai "2 a,' B - 1: cj c ra -n u 73 o» I'S v c.gf -? Ö..B "a C T3 w -Q ra «E u - AC V 00 p w-O <D c •b ;2 M O «l-ö 3 ra - Si GJ ra Q. S C T u r- D aj o 2 fe cft OC M 25 a c I I aj «3

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1826 | | pagina 1