aen 8 December. e 0 I/S fcto r ek- ede do oil-* in re nge do dr, be» er» gfc* nè rom ie ieii eft m ec ;b- nt e 1 %k N4. zierikzeesche VER E,E NI.G DE STATEN. Washington, den 15 October. Her dagblad the National Intelligencer bevat de voigeride aan merkingen, over de laailteiijk te Panama, geslotene alliantie: De berigten van het congres der Amerikaansche staren, over Mexieo ©n'-vatrgen"hebben alhier veel minder gewaarwording te weeg gebragt, dan zij na- luurtijk iu Europa UKHtfin doen. Zij kondigen aan, «Jar er een alliantie-traktaat te Panama gesloren is, _<Joiif de aldaar vertegenwoordigd geweest zijnde Sta- len, waardoor zij zich tot onderlinge bescherming \erplig:en, als ook om den oorlog gemeenschappelijk te voeren._ Hei Ontwerp der vergadering van de Amerikaan «che (laren had iwee voorwerpen ten doel: hei eer» 11e het daaifc'len van een verbond tusschen (laten, "Welke eenen gemeenzamen vijand, en gevolgelijk een 2elfde milbair oogmerk hadden; en het tweede, om te beraadslagen en overeen te komenover eenige punten van eene nog niet opgeloste nationale we'; Slsmede over andere punten van aanbelang voor alle (Atredkaansehe naden, hetzij onzijdige, heizij krijg - voerende, ja, in zeker opzigt, voor al de natiën dtr Wereld. Het eerde voorwerp vorderde de tegenwoordig heid niet van gezanten der Veteenigde Siaien, omdat eieztlve uitdrukkelijk geweigerd hebbenals contrac terende partij te verschijnen in eenigerlei traktaat, hetwelk hun zou verpligen, deel te nemen tot mili taire, hetzij aanvallende of verdedigende operation. J Gevolgelijk behoefde het congres van Panama onze 1 commissarissen niet af te wachten. Doch, doordien hetzelve, bij afwezigheid van die commissarisseneen overhaast besluit heeft genomen, over een voorwerp van vijandelijken aard, zoo hebben de zuideli-ke na tiën duidelijk aangetoond, dat zij de geringfte hoop niet koesterdenom ons gouvernement tor soortg-lii- ke verbi'ndienissen te zien loetreden. Wij hebben dus niet te duchten over hetgeen er uit kan vol- gen. Wanneer het congres van die naden deszeifs zin tingen zal hervatten, zal hetzelve voorzeker de aan komst van de commissarissen der Veteenigde Sisten afwachten, alvorens eenige beraadslagingen ie openen ever de pumen, welke gelijkelijk al de Amerikaan sche, zoo onzijdige als krijgvoerende Siaten, betreden. De uitwerking van het gesloten traktaat moet Bijn, om aan den bellaauden ooriog russchen Spanje en deszeifs voormalige volkplantingen eene nieuwe kracht bij re zetten, indien dit verbond door de on derscheidene gouvernementen wordt bekrachtigd, en Spanje van den worfteidrijd niet afziet, zal de ver- eenigde zeemagt van Mexico, Columbia enz., onder het bevel van eenen officier (den commodore Porter welker bekwaamheden, ondervinding en dapperheid bekend zijn, geducht genoeg wezen, om Spanje tot Voor zijne eigene kusten te tedreigee of op den Oce- arn te bellrijden, waar zij zich met die van den vij and nog niet heefr kunnen meren. Binnen weinige maanden zal dit waarschijnlijk verwezenlijkt worden. De vrienden der menschbeid, te allen tijde, !e ge» den krijg gezind, wanneer men denzelven kan verwitderen, vleijen zich, dat de raadslieden van den Spaanscben monarch eindelijk zullen bevroeden,, dat er geene hoop meer bellaat tot herflelling der opper- magt van Z Kath. M. in eenig gedeelte van Ameri ka, en dat onmogelijkheid het bloedftorten zal doen eindigen. Zoo niet, zal de vlag van het Amerikaan sche verbond worden geplantdoor zoodanige groote HMgten, dat dezelve door Spanje geeerbiedigd, zoo niet gevreesd moet worden. Wij twijfelen geens zins dar die vereeniirde zeemagt zal zee bouwen, zoodra de rqnipaadjen rot de oorlogsschepen, welke die republieken reeds bezitten r voltallig zullen zijn." PORTUGAL Lissabon, den 15 November. De hertog de Cadavatpreftdent van. de. kamer der Pairsdie tevens flaatstaad was, heeft aan de Prinses Regentes de on mogelijkheid be.uigd, om dezen laa'ton post waarte- nemen en is derhalve op zijn verzoek daarvan ont- ilagentoer behoud ech'er van den ti-elterwijl de ipatqitis d'Olhaopairs des rijks, in zijne plaats tot liaatsrazd ben..emit is. Lord Beres/ord gaat dikwerf de Prinses Regen tes en de Koningin moeder hszoeken, en ontvaDgt ep zijne beun liet corps officieren de autoriteiten en vele lieden van aanzien, die hem hunue opwachting komen maken. COURANT In de lastfle zittingen van de kamer der gede puteerden is door den heer Leomil voorgeffeld, dat de ambtenaren en andere personen, die troepen ligten en tegen den Koning en het vaderland samenspannen, zonder geregielijke formaliteiten van hunne ambten eeretitels en inkomen beroofd en indien zii in hechte, nis getaken, tertomd gevonnisd en getoaft zullen wordenen dat het gouvernement op zijne verantwoor delijkheid geiaaicij z«i, oat alten, die reeds gevat mngten zijn; binnen deD tiidbij de wet bepaald, gevonnisd zullen worden. Dezelfde afgevaardigde heeft nog voorgefield, om eene nationale garde, onder de benaming van legioen van nationale vrijwilligers, op- terigten alle jongelieden uiitenoodigen van daarin te dienen, en het gouvernement te verzoeken van. de ge weldige recrutering, die thans bevolen is, re (faken' Beide voordellen zijn in aanmerking genomen. De heer Tavnrtr heeft voorgeslagen, dat de kamer zich onverwijld hezig houde mei eene wet omtrent de ver antwoordelijkheid der ministers, als eene zaak van het U'terde gewigtwaamp bepaald is, dit werk over- teiaten aan de cohtmisfie, die reeds met diergelijken arbeid belast is. De commisfie heeft rapport uirge- Hragt over de concept-wet, betrekkelijk het belasten der krijgsraden roet hei vonnissen in zaken van verraad en opfbnd. Deze wet zal volgens de wijze, bij het reglement vastgedeid, in overweging worden gem. men. De beer Borges Cameijro neefr voorgetogen, om van Gouvernementsivege eene belooning üitteloveti aan den P-irtuveschen burger, die het best ontwerp Van een burgerlijk en crimineel wetboek zal leveren, m 'etende hetzelve overeenkomdtg zijn met de veri ch- rng der e-nw, met den gees der condi u ie en met s lands cod urnen. Het omwerp van het burgerlijk wetboek moet vóór bet jaar 1828 en dat van bet andere vóór bet einde van iSeg ingezonden worden. De afgevaardigde Guerreijro neeft een concept-regler ment voor de kamer voorgedragen, van 115 ariikels, waarin onder andétéri bepaald wordtdat de kamer zich in negen comoiisfien zal vèfdëeleris de 1 voor dé te doene voordellende 2 voor de zaken deri land bouw betreffende; de 3 voor de volksvlijt; de 4 voor het publiek onderwijs; de 5 voor de financiën; de 6 voor de zaken van oorlog; de 7 voor de marine; de 8 voor buitenlandsche za ken, en de 9 voor de judttie en geesieliike aangele genheden, Dit nieuw o'owerp is door de cotnoiisfie met algemeene demtnen aangenomen. Bij een decreet der Regentes wórdt San het npper- gereg'shof gelast, om aan dé persman, thans we gens zamenzwering verv-dgdeen termijn va-» vijf dagen voor hunne verdedtglhg re verleerten, na wel ken zij gevonnisd zuilen wordërten hut; vieren twintig uren toetedaau om van hun vonnis, te appel leren, moetende het vonnis na dien tijd voltrokken wordenin geval de veroordeelden niet mogten ge appelleerd hebben. DÜITSCHLAND. Frankfort, den 1 December. V igens brie ven van Stjra van der, 27:Septemberover Triest ont vangen is de Engelsche scheepsbevelhebber Hamilton •net drie oorlogsvaartuigen voor Hijdra verscnenen, en heeft hij aan de afgevaardigden van dat eiland, die bij hem aan boord gekomen zijneene no's overhan digd, waarin hij vooreerst de teruggaaf vordert der goederen of de waarde van ach'iien Engelsche sche pen, door de Grieken Sedert het begin der omwen teling genomen, mer betuiging, dat hij niet langer het vragen dier schadevergoeding kan uit tollen, de wijl de Engelsche kooplieden hem beschuldigen van te dezen opzigte te toegevend geweest te zijn; voorts verlangt hij, dat voortaan geen vaartuig of schip zon der paspoort zo) uiiloopen; dat de schepen, die nu reeds ter kaanvaarr zijn, aan eene boete onderworpen worden van duizend daaldet-S-, ten voordeele van- bet Grieksche gouvernement; dat in bet vervolg elk schip, betgeen ter kaapvaart uitloopt, éen borg (fellé in han den van het gouvernement, en eindelijk dat, bijaldien bet gouvernement niet dadelijk de schadevergoeding voor de achttien schepen kan voldoenhet termijnen daartoe brptle en inmiddels zekerheid geve. Van Corfu schrijft men,- den 10 November, dat Ibrahim-pacha op het vernemen, dat een aan zienlijk getal Grieksche troepen van de landengte van Corinthe vertrokken' was, cm zich naar Attica te begeven, rondom zich alle de Arabieren en Turken verzamelde en naar de vlakten van Argolis afzakte, zonder eenige tnoefielijk heden van bélatig te ont- moeieti, omdat het meerendeel der G-eksche Cflct vervolg op de kant van deze blaclz.) co '0 »- 0 e c? '•"ff* F «-o 1 rr a» c: i_ <u 0.- •e 1:7 -ij F Ier S in cc CD e c c 1* LV vr.i - -»-■ l_ ■- T! f; c C nt üj OJ rr Tj C sJ? c T> - - r-' r C N <L> GJ o» oj'xr CD Sr ■5' c f - <5 y - 5 -i O - "5 ca 5- K.ïï - t?-' oj zl fr. J <u O c. cr az «j 3!* -O T? "zr t -■ P - CL c c: r-ks dj w g w 3 -f 5 C Q ^t£ <no> S c o T ID u M M 5J - - -s I c Ai cd - nj ns f. tij wo L •- y ■p, -o o c c a C* iu Ui ai 'J i r Cj t"i fcTi ir 2 .E Go CL -ri •o eit - a 4f - -0 c "O s ej E 03 Q ÖD T3 cn-^ w) 'e .2. o -c 0 li c O 3 Ui *C •u V -r- PC C s 1> 111 511 - S a>x, o 60 X 2 *- 'ïi 5 M C-A c P (O c. -U cu O O aj ra c n. 5 c u 2 r, o 2: -r-"O O.ZZ CL tü 'U U C - Tfr - U o, -n tu, u J; a 5 T3 'n <5 1 <L> f- C. O c/3 rr O, b-, 7j <0 7. N ja S c m a 'J M S~ O'S 2 -Ia hé. c 11 P u p - "-tr c S3 O -o O s» ,d, <u j* c oe rt— -C3 g, s éi n -2 J 11 -'5 3 5 S 2 "T3 M OT E sa Lr CjD F c u So 2 - IV. h N t: ci c - Ëf -s s u öj tvs - CLi - 9 r- Jtf 1J e. S j; O u 'n toCt— r» c t/l 0 O jb h V E s: u Pii ra CD a a.. C] ,r-C: r-- 3 33 U r- >- "a u Ai C o c .1 t- -O jCVpiiflC/j'o'iO O 2 5 -C T. Ju 5 v 73 - L cu c LH i- Al 3 U - ca -9 'e G. tc-e 8 S-wig ^.o »o z Cü z z F- fc— ca C2 cl r -rr O s c zj ca O z, CJ, oc -V X3 "O CO 3 U <u_ aÜ a 2f o Q-i CL» X 3- S jj H -o cfl c 5 t. 3iD 3 nnin**; 3. U.O u T3 J CD ^ïS'g "-Ï leT? fi-s Il'ij S S 5"® B 73 015 2 S"2 - 'i' D c "5 -n -o 2 TJ c w CU Z -O (D P rs p» -C -T" n» c r C 2 a C N 'D -313 - - o ->"3 r S a<3a.fiü 5 a ci s s i» «j"= y qj -3 5 -a n. <u cr S m O - aS -go »u5 52 J - ?l|Se 1 s N C 2 g ,5^ ««Ci.Srfö ca C «O coö Scs •a .oj 11 S 'b o- 5 ±r aj C i cr» cs V3 22 r- O- OJ "3 0 c OJ a 3 1 C •C5 r» "3 v li - i» qj 0> B 3 _o SJ ■j C C^ OI u -u C bfi .3 5 D ■si •e T3 "U JT- OJ rr. W at Q. 3^9 U O c: y S O C/3 D 3 u f CC M T JJ 03 6 C3 w u -U '£s CC C -C -0 1 0 co 1 C M 0 I 1 -O cr a cd 3 in va 3 2 5J 1» "G

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1826 | | pagina 1