NI 97 ZIERIKZEESCHE C O U R A N f den 5 December. 2 2 re 0 I S.s Ia Sf Vervolg en slot over'het begraven der lijken in dé kerken, {Zie ons vorige j Ongelukkige voorvallenuit het hegraven in de kerken voortgesproten. Behalve deze algeroeene en (leeds voortdurende na- ieelen voor de gezondheid van het menschdoin in gewone tijden, zonder nog van tijden van besmette lijke ziekten, uit dit wangebruik voortspruitende, te «preken, moeten wij hier doen volgen ettelijke-vóór- beelden van voorgevallene, en dus ook te allen tijde te duchten onheilen, wanneer er niet eenmaal een einde worde gemaakt aan het begraven van Ijjken in kerkenof óp kerkhoven in of bij de Reden, v Te Chelwoodin Engelandopende de doodgra ver, op zekeren tijd, een graf, waarin, méh lene VvJ, reeds dertig jaar geleden, iémand, aan de kin derziekre geftorven, begraven was; bij ongeluk, het deksel van de kist los geraakr zijnde, reés er uit de zelve zulk eene verschrikkelijke Rank, dat veertien personen dergenen, die het lijk gevolgd hadden, door de kinderziek'e werden aangetast, wannéér, na ver loop van slechts drie dagen, het gansche dorp wérd besmet, alsmede nog verscheidene anderè plaatsen, welker inwoners die begravebis hadden bijgewoond tiet is te bewonderen dat zoodanige voorvallen niét meerder plaats hebbèn, uiissctiieri öntflaén plorselijkê besmettelijke ziekten, waarvan men de oorzaak niet Weet op te sporen, hier wel uit. In het jaar 1744. openden ivijf personen, te Parijs, jn de Lieve Vrouwckerk, een graf, waarin langen tijd een besmet lijk gelegen had, en Rorteden binnen weinig tijds de een na den atidér dood in het graf tér Beder. In he: jaar 1783 werd te Bruinisse, een dorp in Éeeianddoor het openen van eerien grafkelder, zoo danig besmetdat de godsdienst er dén volgenden Zondag niet in kon verrigt worden, en bij het ope nen van eenen grooten grafkelder, waarin ioa tot 15 lijken begraven waren, ontdekte men mnnoenen Vliegen en kakkerlakkendië zich door de kerk ver spreidden én den dienèt belertèden. In Metz heeft mèii voor vele jaren, de Domkerk moeten verlaten en den dienst in eene andere kerk ve'rigten, wegens eene merkhare besmetting, welke door zeker liik in de eerfle verwekt was. De Dui'sche jaarboeken verhalen ons van eene al- gêweene rolkoorts, welke enkel door de uitwaseming of dén flank van één lijk veroorzaakt was. Door het opruimen van een kerkhof ie Dijon in *773, werd aldaar eene groote verwoesting aangertgr. Pogingen in het werkgefield ter wering v'ah het hegraven in de kerken. i°. Door geschriften van beroemde schrijvers, wei- Ie die za,k opzéirelijk of toevallig behaodeld hebben Wij zhlleh hier slechts herinneren aan den beroem, den C. G. Dofman, welke zich, in 1629, 'e Frank- fort daartegen verzt te, aan den brief van Andreas Jdaetidie in 166 te Leijden her licht zag, aan den geleerden Perrenotdie in het laatst der vorig eeuw hier te lande leefde, en eene verhandeling schreef, de prohhenda in urhe sepultura tver het verbieden van het begraven in Redè'n.J Wij zouden een aantal schrijveis kunnen opnoemen welke; in ons vaderland, over dit onderwerp de pen gevoerd hébbenmaar 2hilleh ons slechts bepalen bij beroemde mannendie iti ons midden leefden en welke de menschliikheiri Sóodinig tér harte naaiendat zij bet noodzakelijk Oordeelden om dit onderwerp te behandelen, te wé len: JIV. te IVaterA. Kluit, van Leeuwen, terne en Ockerse. In het voorbijgaan flippen wij aan den heilzamen Invloed van de vrijheid der drukpers, want door het lezen van geschriftendié tégen eenig vooroordeel en de aankleving van ingekankerde misbruikenaandrui- scben.de geschriften welke door bevooroordeelde Ondér- loekêrs somtijds ongedrükt blijven of vernietigd wör dén, bekomen in he' eerst heden van meerderen rang opgeklaarde denkbeeldenwelke allengs tot dé gërin- gete klassen afdalen en dtis het te keer gaan van voor Vordeelen, zonder eenigerlei tegenfland, gemakkeliik wordt. Wij zijn verpligt, hiermede hulde te doen aan de schriivers van bet Advertentieblad en de Arn- hemsche Courant, welke, dezer dagen, dit puin ipé' kracht behandeld hebben. 2° Door voorbeelden Re evengemelde Perrenot liet het niet bij woorden; tiij werd, ten voorbeelde ■van anderen. Richter van eene begraafplaats bit Scbe veningen, welke de naam van ter navolging bekwam, dat die infleliing echter werd nagevolgd. De eerfle aanleg van die begraafplaats is in 1779 gé«chied éri was tot 30 graven bèflemd en in 179;} werd dezel ve met 72 graven vergrootbehooreude deze iöï graven alle aan bijzondere eigenaars. Wtj méenen ge hoord te hebben, dat voor vele jaren, buiren A nftér- dam en buiten Groningen, soortgelijke inrigtingen daargefleld of ten m nRe ontworpen zijn. 3°. Door de regeringen, fd 1795 verbaden de provisionele representanten, in de provincie Holland, her begraven in de kérken, en er werd tor het einde van dat jaar rtjd gegeven, om de noodige kerkhoven; enz buiten de bewoonde plaa sen aan te leggen; het jaar vnRreekdoch ér kwam niets van, en er wer den in hetzelve uit verscheidene plaaisen, bijvoor- noemde representanten, eenige remnnflratien ingezon den waardoor dezelve met het begin van 1796 we der een jaar tiid werd vergund om he'zelve te be- Werkftelligen. Bij den aanvang van her volgende jaar 1797 was men er al even weiiiig, of gansch niet mede gevorderd. De toenmalige regering van Hol land, den haam van provinciaal befluitr voerende, decreteerde, dar voortaan de lijken der zoodanigen, die buiten de fledén werden begraven, van zekeren, dês'ijds heflaande, belasring, bekend onder den naam van middel op de hrgravsnisstnzonden ontheven wordenen niettegenlhande ditbleef alles op den ouden voet, in Holland, zoo wel als in de andere provinciën, waar welligt geene pogingen door de toen malige regeerders zijn aangewend geworden. Alles bleef dus in dien (land to' in 1S19, wanneer, na de inlijving met Frankrijk, de Fnnsche wetten zijn ingevoerd; toen werden er alom toebereidselen gemaakt, en mogelijk hier of daar tot Rand gebragt, om het begraven in de kerken te doen ophouden, In het laatst van 1813 ontftond de heugelijke omwenteling, en bij befluit van den Souvereinen Vorst, van den 21 De cember 1*13, no. 5, werd voorloopig her begraven als voormaals, weder vergund, doch tevens, eene commisfie benoemd welke was opgelegd te onderzoe ken i°. Öf hét faegravétl in de kerken, ioo ais hét» zelve bevorens heeft plaats gehad, vtor de gezond» heid der levenden 200 nadeelig is of worden kan, dat herzelve ook in die Reden en gemeenten, waar zulks thans nog plaats heeftzou behoorea verbo- den te w.ordeti Of het noodzake'ijk is, kort op te geven, wat er geschiedt, bij de sloping, ontbinding of de verrotting, van liet aldus geplaaifle lijk." j°. Welken invloed de ontwikkelde en versprei- de luchten en doffen op het menschelijk geRel heb» hen?" Deze commissie heeft de zaak allernaauws'gezetst onderzocht; uit voorname genees en heelkundige per- s inen des Koningsrijks zamengefleldkan her niet wel anders; het antwoord uit het rapport, in Augustus 1825, aan den mit iS'er van binnenlandsche zaken over gegeven, is in allen deelen overeenkomstig aan den wensch van alle weldenkeriden, en komt hoofdzakelijk Dier op neder: het hegraven in kerken, en op kerk- hoven, naar de gewone wijs, is allernadeeligs1 voor de gezondheid en het leven; het begraven verre buiten de bewoonde plaatsen, met de hehnedroid- delen, daarbij omschreven, ter voorkoming van de nadeelen, door he' telkens openen der graven ver- oorzaakt, is noodzakelijk Wii voegen bier Rechts één woord biis wé-e dit ingevoerd, welligt Ware Groningen gespaard!" Doch nu, daar het begraven in Groningen en Leeuwarden eindeliitr niet meer in keken zal plaats hebben, is hér te wenscben, dat in tijds in hé' ove rige des Riiks, waar zulks nog geen plaats heeft, bet begraven ia kerken spoedig ophoude. PORTUGAL. Lissabon, dén ii November. De enmtfigtidawf van Opono meldt, dat aldaar bii voortduring eene gewensch'e ritst beerschten dat men vootgaat met het regrerlijk onderzoek naar de deelgenoten van de onlangs ondekte en veriideldé zsmenzwerit g tegen de conftitutionele orde van zaken. De kapitein-generaal van de provincie Mioho meldt, verscheidene brieven van de Portugeesche uitgewekenen op de grenzen te hebben onderschepr, inhoudende, onder ande re, dat zij eerlang en in grooten getale gewa penderhand zouden terugkeeren, Op de aanvraag van het ministerie van oorlog aan de militaire overh'id van Oporto, of aldaar en in den omtrek personen werden gevonden, welke zich zouden willen wapenen ep op een militairen voet inrigten, he-fr dezelve ae- Het vervolg ot de kant van dese bladz fe* w w a w Z Cd Q -h Q s 2*1 I tr'i L, U U J? <0 S ?a 1» 1(S co 2 •o S c, ttJ o 2 I ar o j b •o ij *.S sj M A 6 O jr. t'ST "3 e C" n U g) T3 O 251 f\ **7- -E> K Cf v W-r. C (2 - a v S S' C «1 O» e.) r u J5 "o o w O i ïi C ?.i! S "O W br y g v c U B ttf.E r c <1 c 'V O <fs T? S Tj Z 3 c c Êt O *- 0 a> o p* e> br. a» x: 15 WD ta - 2 w ir c c (r it) w az O- - - v r* cr E c 9 3 a» S - 9 g 5 2 s b I 8-5^ a"? S S a S f «3 N O O CO G a» re -O cs "'.C a C u tD aj u- -13 S tT B CL) C >11 1- S S <s 2 3 S ei f: - w -u C b't 5 -— x. p 1» CL» C l» u U 1» -C "C CL _c re r w S S 5* -f Z ss '7.' -C? L- -t: tój v o "O <- H Ji C o m re 3 c u I) 1, QJ C U W T f1 a Sr é3 2 •51 177 tc o J= S sj <u u N TJ 73 f r- J O -o O ,SJ -5 cu kx j CS C cd a O - 4 5 g Ï.^-S c bil\ 10 M K I 52 ct: O jW.E dj -X .ESS W L M ötxNO ö£>S JD ij - a» o Eë= a «l> o s "X "tJ 5 3 j r C t» w> <U t) -= c. p c 2 •C G i) !U e. -kA O G O V £-3 Q. G X 4s •- Ciu; F .bT OJ r S ert« v 9 V) or s= 2 C tt| Z 'ic.£ - U 2 s .2- - 00 C .£2 r -T2 J -1 - - 4* -~ P- ^5 -b! -r- C S O ai "2 i? S tJ» O) C Si U cr - tob CC G V rm r-> <U "C 7- 2 S CO 'u. G c -.2 Sf' c 3 s cc at u r 5 ar 63 h - ?:|3 z c t=r w "3 c x 55 <3 S JS C W 3 -J CL 2N c C R- u v N -O ja* tfl li) T5 5J 'U 5 c fO rk '!5 S r s- g N S 5 er c tx o c- 2-2 ill bfi .50 s g- i» ai t_ !3'S T? re P o B -= - O c S o .2 co O t_ S3 r.-. ca 2 -ér -5; v C Jr S aT Sj - x «- -c .r Ur w (v 13 S Ï5 -E «J fc 5S C. 2> tJ r„ f T' fA nj br Crf re "^5 "c J» s JS* C r f 5 e- bf •6 E j- Té r - ts W p *v«- 2c '„3 rfi p cr .1 C9 O. Cl •O a> O ai T3 - OJ bC co w t> u - JD -3 O it S - tu g; H> c- 4; co S "S U Q. S - 5 s za S .O'S-I =- M f, O 00K ÜStstü co ï»j|,= s

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1826 | | pagina 1