N'. Vrijdag den 1 Bectmbcr, r,n - 1 - ïagj.f el, om rt| huizei n wor- er lij. aarvau rnvjtj. an be. orden 'an de o ziek. tenge- te' niet n dra. erden hunner Iffand met dour j? CL. nn» hs un- detj er bij 1 gr s di>e(. prrn- ovtr. mrde- feze-e- door den araaij. e®d. HLEN 26. luddê 9 00 8 20 6 60 4 7° 4 70 4 8(J «o 6ó 7 60 8 en 9 aar Co 5» "O rm cito fat ZIERIKZEESCHE «VSR HET BEGRAVEN DER LIJKEN IN DE KERKEN. Vooroordeelen, en bovenal de zoodanige, welke reei het welzijn der maatschappij niet Hrokente be- flrijden, is de pligi van ieder weldënkenden, dien het Lei) van den evennaasten ter harte gaatvooralwan neer het nadeel van .eenig vooroordeel, zigtbaar, tot onheil der maatschappij, tot verderf der gezondheid, 33 ter berokkening van den dood Hrekt. Een dier vooroordeelen, welke het thans vooral pligttnatig js te keer gaan, is het afzigtig begraven der lijken in de kerken, hetgeen me» met zoo veel onverschilligheid aanschouwtdat er schier geen acht op wordt gesla gen, hoewel er," sedert eene reeks van jaren in dit land verscheidene pogingen zijn aangewend, om dit vooroordeel tegen te gaan, en dit misbruik te vernier tigen; dan men Is er weinig in geslaagd. Wij zullen dir punr nader onderzoeken en verder: «wfcj ■- E 3 COÜRAK T. S e -O ra C :cr> ra CC o j: B o) •- (u K fttju c «r o» .5 - JL O O ,U ».i Br 11 tz c r? ■H 9 4 CU CU -O co Bï I a E 2 i) "E o S is b j .Q S Si JU 3D 4- C» -« cos -e? CJ S2 F* c o DD p- '-L. c-3E S c - cj u a \5T B 'ileruit tegen de gezondheid fiaan. der inwoners kan ont- 1°. He' nadeel van het aankleven van dat vooroor deel pogen ajn te tonnen; 20. Eenige ongelukken en onheilen uit die wijs van begraven bijbrengen; 30. Eene opgave doen van de pogingen, in NoorJ- Ncderland gedaan, ter afschaffing van het begraven in «ie kerken; 1. Over het nadeel van het begraven in de kerken. De gewoonte van het begraven in de kerken is eerst omtrent 400 jaren r,a de geboorte van Christus wegens lijkenschennis, hetwelk thans onder beschaaf de volken geen plaats meer hebben kan, ingevoerd, en, in weerwil van verscheidene wetten, door Kei zers uitgevaardigd en door besluiten van eenige con- cilien genomen, in Hand gebleven. Vóór dien tijd begroeven de oudHe volken, en dus ook de eerfie Christenen, hunne lijken in het open veld, in ver af gelegene plaatsen- De Joden waren oudtijds verpligt, volgens hunne wetten; de sfgtftorvenen buiten de lieden, ver van de samenwoning, te begraven; welke gewoonte, bij hen Heeds pliginog ren huldigen da ge, gelijk kennelijk is door hen wordt onderhouden. Alvorens tot de nadeelenwelke, uit het begraven der dooden in de kerken omfhr.nover te gaan, moe ten wij opmerken, hoe wanvoegelijk het is, dar juist dezelfde plaats, welke taen heeft afgezonderd, om den hoogen God te vereeren, te gelijk wordt befletnd Int eene onreine verzamelplaats eeuer walgelijke vér- rotting, terwijl het al verder tegen den eerbied, aan den godsdienst - verschuldigd, flrildt, dat de (Jack en uitwaseming des verderfs, de aandacht van eenen ern- liigen bidder vetstore.of de toegevloeide menigte van baren godvruchtige!) ijver aftrekke en dezelve in hare gocsdienfiige oefeningen hinderlijk zij. Indien het begraven in de kerken ware gepaard met liet in jacht nemen der behoedmiddelen voor de ge Zondheid, zoo als bij vorstelijke giaikeldrrs plaats beeft, zou men er nog een' glimp aan kunnen geven, doch liét regendeel vindt plaats: want eigenlijk gezegd. Worden Ide lijken niet begravenmaar fitch's bijgezet, en bij elke biizerring worden de graven, he'zij open bare, hetzij die her eigendom van familien zijn, geo. jtend; de dank der verdorvene lucht, welker naam kundige beschrijving hier niet behoeft voorgedragen te vierden, verspreidt zich tot nadeel "an de gezondheid dergesen, die ter kerke gaan, en van de bewoners «Ier in de nabijheid gelegene huizen en firaten. Des ZOme'ts bovenal is de dank ondragelijk, en de uit de graven opflijgende dampen allernadeeligst; men beschou wd alsdan maar de kerkenen in vele plaatsen wor- «len de kerkdeuren des zomers opengezet, cm de ker- !ten te"" Inch tenwaardoor inmiddels de verderfelijke lucht zich door zoodanige oorden verspreidt. Spre- ken wij, vooral wanneer er heetschende ziekten be- flaan, aldan is het ontwijfelbaar, dat elk lijk dat in eene kerk wordt bijgezet, door het openen der gra ven, welke daar te boven meestal Hechts met losse planken bedekt zijn, door de opHijgende dampen, «e ziekte al meer en meer verspreid wordt. Het is bier de plaats mede niet, om van het walgelijke, van bet "onvoegzame te spreken, zoo mede van het rul- tben en wegvoeren der beenderen; evenwel kan men biet afzijn te dóen opmerken, dat veelal de niet ge- beèl verrotte doodkisten, welker hout door besmette Uit bedorvene vochten enz. bezet is, alsdan nog tot ftovenqf tot andere einden worden verwerkr; ja »én wil, dat er wel hier of daar ovens méde ge- flookt worden. Hoe onverschillig! de een, om het bout voor eene beuzeling te knopen, de andere, om Voor eenige Huivers, als een winstje, als een eerlijk prrfijt te beschouwen, zonder op het nadeel, ui' •nkuiide, mogelijk, veroorzaakt, to deuken, wat Wat nu de kerkhoven id Of bij de fled*tl be reft dit begraven is ook al niet beter gescnikt voor 's men- schen welzijn. Voorzeker die graven worden Hechts met planken overdekt en dagelijks geopend daar wor den lijken op lijken opgehoopt van lieden, die aau allerhande ziekte geHorven zijn, zoo dat, door de ver rotting van zoo vele lijken de bedorven lucbi door des. Had almede verspreid wordten even nadeelig voor de gezondheid is. - pï.E.s o - g £•£-•>« -g -=. I -3 .s -C «9 - -«> -a -I is 5 gSJ 5- E M x" ut F- bO ta «1 -'l-ï S S e g-g Jï>.- 7T"rC:» '•lÏ9Sk,s'wsï=J!ïj --.S :S e- i-T: e? JT en O. i D- O O rj o J! F? T- 2 o c O.TT CL Jt£ Q, 5 «S c* ai r Ji -3 (Jlet vervolg in onze volgende DUITSCHL AN D. S, 2 4. a •c s -a P R 1 *0 - ankfort, den 24 November. Volgens de Oos'enrtjksche dagbladen ztjn de nieuwe onlusten te Kbnflantinopel voornamelijk ontHaari door de* we'genng van het volk, om de nieuwe belastingen tot onder houd van^de geregelde troepen te betalen. Het, gou- vernement van die gezindheid onderrigt, was op zijné h'téde en toen den 18 October her volk zich me' ge weld regen .het innen dier belas'tng wilde verzetten was het dadelijk gereedeven als den volgende dag toen de misnoegden in de wijk'van Ta'chta Kala samen rotten den opfland met kracht te dempen. De nieuwe troepen, wier geta! zoo in de liO'.f.lHad als itt de provincie op 45,000 man geschat wirdt, hebben hij -die gelegenheid aan den Sulra" dniieliik blijken van trouw en verknochtheid gegeven. Verscheiden kanon- neerbqoten en andere vaartuigen waren thèr artilleristen eri andere troepen bemand naar de Dardanellen gezon den, om de garnizoenen der Kasteelen aldaar e ver Herken en de vloot van den kapitein-pachadie rus- schen Milijleiieen Samos kruiste, van kannouniers en ammunitie te voorzien. Andere berigten ui' KonHantinnpel zeggen; dat het ontdekte komplat flrekte om alle de Jmitsaren, die naar Azia verbanhen wareo, van Scutari jiaar de hoofoHad te doen bomenen alsdan gezamenlijk met vele Uiema's en Softa's een aanflag np het leven van den Sultan en zijne mininsters te maken. Meer dan drie dtliZetid Turken waren diensvolgens in hechtenis genomen, Vijftien honderd derzelven ier dood gebragt,' eo de overigen in ballingschap gezonden. De reis-effendi beeft den heer von Minciakij vér- zekerd, dat de Parte hare vriendschapsbetrekkingen met Rusland geheel wil Herflellen en derhalve in geene' aanraking wil kotöen met den nieuwen agent van Perzie die ook in de daad niet meer bij den toegelaten js. E 0 v e s 5 JT C oj o - 'XX OJ a c 3 2i- cr Js? T3 nj it .3 - - a ■- 5 Z f'.jï 5" «- bf la <u a> sh ta a> p a ra «1 a'J: ZL ^3 W ia O X.' tn Il-s-ij-s m Ti 3D Xx O 3 .-a I - A nj M fll i ld oi»'a£,5f0«a5|!^likS 7 5 il - c-~ - v V 8 u .Ei;. Me 2 K«.t u i- f 5 u S3 3D i» u S i> s w .y g jo s=f» S «j Q- - m 3 J: Sa ■=-; S s NEL -o c S '3 3 a 3D CT1 z: o rs n <u ■iv B •U cO e 2 P N 2 -O - TJ -f a a Z? ï- o» T3 c u C 9j c p j£ 5P S 3?, O* ïi 2 e 3 reis-effendi Jg •O 2 H c M 5 5 c 3 - -b I- 2 - "n 3 *J n v. c Crk, 2 0 bi - Te Triest wil men lijding hebben, dat GouraS in de citadel van Athene door zijn eigen volk omge' bragt is op vermoeden dat hij mei den vjjand ver- Handhoudina had; de kapitein Gfisiotti was in zijne plaats met liet opperbevel belast. Het Grieksche gouvernement heeft aan alleenzei- lende Grieksche schefea verbodenom Europeschi vaartuigen le visi'eren, welke regt aan de scheeps- divifien van het gouvernement voorbehouden wordti Te Salamis verzamelen zich Grieksche troepenotn A'.hene te hulp te komen, en reeds hebben zich oms 'rent zes honderd man derzelven in de citadel gewor pen, om de bezetting te verHerken. Ibrahim pacha is drie dag reizens van Orinttie gelegerdmet vijf i zes duizend man. Morea schijnt niét gezind om zich te onderwerpen. Een schipper, op hét eind van October van Ale xandre vertrokken, verzekert, dat de Eeiipiische ex peditie, honderd zeilen fierk zoo oorlogschepen als transportvaartuigen, den 6 November zou uitzeilen, en dat zii geene troepen aan boord zou nemen maar alleen proviand, ammunitie en geld overbrengen. GROOT-BRITTAN N IE N. T, ON DEN, den 25 November. Gisteren avond. o et V E- tri S 1» «f O £3 li - rü S; -ë fid ■Sl'5» !5 iu Sf 2£ "O r* "tj 10 w ÖD TJ i) «Eu - n E lts o 2 SB°' s 3 u 2 £?- p 11 r»-« -rs ra <L> Z. I - l. M - 2 ra aJ gis ÖC üf eun S» TJ Mb 5 O ra. r w u n O» n, <U 5 3T - u;i 8 co S 41 v u M u p ai»ss Q. OJ «r <U S°Z S3 7 u -O d 1> s £-2-2 <1 u S 0 - W -O "3 - jjG J? c£ "4 ST ta •- -g J -VI-iju, heeft de minister Hu'kisson in het hu'S der gemeenten - na de noodzakelijkheid be'óogd te hebben van het he vei, in den raad den 1 September genomen, tot ïd- vner van zekere vreemde granen, aan het huis eene kete gevraagdöm de ministers vrii te waren voor het geven en uitvoeren van dat berel en tevens om het ontvangen der inkomende regten; daarbij bepaald, weitig te verklaren en te doen voortduren. Beide voor- Hellen zijn aangenomen Het voornemen van dien mi nisier is, om de regien, zoo als die thans beHaan, tot den 15 Februarij te heffen, wanneef de prijs van het koren 30 sh. te boven zal gaan. Men heeft hgt.plan gevorrgdon! re Stratford en Avon bii inschrijving een praalgraf optertgien, ter nagedachtenis van den gronten Shakspeare. waartoe {liet vervolg op de kant van deze bi adz x v - a 2* Big 2 D S hr .5 - «5g ic5 S s 3J - e ts C? v - W OJ «- r-S r r~3 2? ?-%Ë~ TT- -Cf c m w 2 o u ra u »ir e s 15 I..W cr 9» ai r *3 S3 V rr c 9 is M D =0 ai *v3 i o» v. r u zi -T !3T> 01 O V- CJ ÖC -w O JS «1 c ra S..H,"0 0> -S» -7-1 Jdt, 3 u. :=T» s feo C o ai - ra O CO C c; rr e* S a 2 V .5) §5*3? T .22 -=&5 ^5 e oj c •3- <u (4 68 «i-o «,"1° f-€ ai .-o N - C P -52 2 4» x "i 01 - O 22 O c D OJ *rj C -1- ra c O «U hr "i? 5 I'5 S-I llb-SÏH-j'*'', U 4» cï (jj m al ra êu G CAJÖTJ Cl ^e, W3XJ

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1826 | | pagina 1