i li 1 m f ff W. Dingsdag den 2% November, v-JH - <U u C 'T™ <V 1> Ct dj w CL C dj O W "O C C N3 c O xe e r c rt O co ■bbS' 1 aas •z t>t *5 <u U w M .2 (fl «a S C .2 0 s V) O o is e - cT ■Xi-rs xJ c <- e c» -T CV co £1 tt> CO jyt U W 1» n -» K4 C S3 <V Lm oj tft ca p- 10 5 fe "Zn. H -HrtÜo'^cjOw-aCajcvr £rjï I SPANJE. COURANT. 0 5 9 t) S - P rt s^-s i? - s -g -0 -s -s e a to <u €9 c 5J BcsgsJ JJ 3 u w *>e« *£-° C*-* s— no o C c C 3 XT V a, y bo 'si i5Sj,a t- c «a 4S u Madrid, den 9 November. Indien men eenen Nik op den ireurigen toeftand van Spanje sedert 1823 werptzal men verwonderd ziin over de gelatenheid mei welke deze edelmoedige natie—zoo weinig bekend bij den buitenlander, en die zoo vele bewijzen van opoffering voor baren souverein gegeven heeft en daar voor zoo weinig beloond is—alle rampen, waarmede men haar heeft overladen, heeft verduurd. Zoneer ons op te houden bij de bloedige tooneelen, bedreven door een dom en bijgeloovig graauw, be- flutirn door de monniken, welke den zegevierden togf des Fraiischen legers tot Kadix hebben vergezeld, gru welen welke zoo veie flagioffers hebben gemaaktdie men zoude hebben kunnen vermijden, omdat de men- scheiijkheid, de godsdienst en her belang des souve- jeins zulks vorderdenzonder ons hierbij op te hou den vrage wij alleen: welk is het lot van Spanje, se vere dtn val der cortes gewees Van dat oogenblik af begonnen de koningsgezinden sic!) te verdoelen; nu verschenen de apogtolischen en p'bsolu listen, die iwee geducbe parijen, welke den flaai en hei v Ik in den afgrond van ellende hebben geftort, waarin het zjch thans bevindt, en waaruit fier niet te redden is dan door een' geweldigen crises «r door lusschenkonist der vreemdelingen. We!rii3 gaf men de heffe des volks, onder het fide le voorwendsel der belangen van den troon en den al laar, de wapenen 'n handen; de koningsgezinde vrij wiliigeis weiden georganiseerd en de schrik verspreid de zich over de geheele oppervlakte des rijksvan de hoogte des predikstoeis moedigden de apostolisch'en ide moorden, de doodflagen en aanklagteu aan, en zij werden maar al te wel gehoorzaamd. De edelen en rijken werden verbannen of verlieten triijwillig het vaderland; anderen hunne woondede cntvlugtendehunne vveikzaamheden en farnilie verla tende, zwierven door de woestenijen, als wilde dieren Vervrilgd tb gejaagd. De gevangenhuizen werden gevuld, de schavotten alom opgerjgt, De twee parijen lieten niet na elfca» «der te beilrijden en te trachten elkander wederkeerig omver te Hooien. Men maakte zamenzweringen en poogde in naam van Karei V provinciën in opftand te brengen. Óm de verontwaardiging re fti'len doer men her woord vergiffenis booten, de hoop herleeft en men begint adem te halen. Er verschijnt een bevelbij Welke de liberalen geene vergiffenis kunnen verwachten, maar waarbij men den galeiboeven, uit 'de gevangenis «nisnapt, en die, onder den (landaard van het leger deS geloofs, de koninklijke zaak hebben gediend, lof doet wedervaren en toelaat dat gij hunnen tijd in.de felederen des legers voleindigen het is aldu9 dat men en militairen (land schandvlekt. Eeti ander bevel rigt eene armee op; na meer dan drie jaren moeite bied niemand zich aan, en de opge- inepenen nemen bij de roepffent des gouvemements de vlugt. De natie wordt met belastingen bezwaart, de boop- bndel door plundering en vervolgingen geruineerd en met schattingen boven deszelfs krachten gedrukt. Terwijl dat men alle eerlijke klassen der maatschap- pij verbittert, dat de galeijen en gevangenissen vervuld ziin met uitmuntende famtlien dar er geklag van alle Bpsnten opgaatdat de geëmploiieerden en officieren van hunne posten beroofd en in ellende (forten laat eéné vreemde magt toe om aanschouwller te zijn der ellen- den, die zij gebragr beeft over eene heldhaftige natie, welkerj wondenin den oorlog der onafhankelijkheid bekomen, nog bloeden. Eindelijkvermoeid door vervolgingen en verpligr voor buitenlandschen invloed te wijkenneemt gon vértiemenf in schijn den toevlugr tot eëti (leisel van ge matigheid. Eene raadgevende juntabederod om-alle de raihpëh der natie te her (lellen, yolgt eenen onbe- duidenden (laa'sraad op. Men beschuldigt dezelve van liberatisroushare raadplegingen worden aan ban; déo gelegd en hare verrigringen brengen niets te weeg. Deze junta wordt vervangen dooreenen (laatsraad, door de apostolischeti daargedeld; en dezp, na alle de gelukwenschingeo der apostolische kapittels .ie liebbën ontvangen, wotdt op zijne beurt vernietigd. In dezen (laat van zaken nemen (leeds de financiën k^f| men beproeft te vergeefs geldleeninge» buiten *slands, welke de eene na de andere mislukken, ,De betaling der Franscbe troepen(leeds gevorderd lléeiig befoofiwordt nier bewerk(lelligd,- de be lastingen en de andere inkomsten van den (laat Ondergaan vertraging bij hart inningen de landlieden, Melker ellende aangroeit, weigeren alle betaling, niet tegenftaande de (Irengheid jegens hen uitgeoefend,- de jaarlijk.'che soldijappointementen en pensioenen wor den niet meer betaald, en de schatkist, is bijna oiroe- reikend om de dienst der koninklijke garde en her huis des Kpnings ;e voldoen. De landbouw wordt nagelaten de fabriiken (laan (lil, de schatkist is ledig, en alle de ministers vinden geen ander hulpmiddel om in de dringende behoeften te voorzien, dan de verkoop van permissiën van in voer van verbodene goederen, eene soort van privile gie, welke de noodzakelijkheid toeflaat tot schade van den handel, zonder (lil te (laan bij het nadeel welke daaruit ontspruit voor den (laat en de natie. Het is te vergeefsdat men dén ministers den be- klagenswaardigen toefland van den Haat heeft bewe zen,- zij begrijpen niet., dat men, door de vèrbannin- te doen ophoudendoor vrijeliik tot een (leisel van gematigdheid den toevlugr te nemen, door de publie ke schuld te vereffenenhet vertrouwen en het ere- dier zoude herdellen, de koophandel zoude alsdan herleven en hulpbronnen voor de toekomst opleve ren. Is het, volgens dit treurig tafereel, te verwonderen, dat de Spanjaarden verlangens uiten ter bekoming van een Europeesch gouvernement, beschermende wetten voor alle burgers en de opheffing van alle privilegiën, welke eene ontwikkeling van den koophandel, de nijver* heid en de -kunsten zoo zeer Hretnmen. Men verzekert, dat de apos'olischen en absolutisten in groote ongerustheid verkeeren, ter gelegenheid van de aankomst eens couriers welke ons hof uit Pariis heeft ontvangen, waarbij kennisgeving wordr gedaan van het gevoelen, 't welke de heer Canning ten aanzien van Spanje zoude hebben geopenbaard. Er zijn opper-officieren naar CorognaSeville en Badajoz met depêches gezonden, welke zij niet mogen openen,,voor dat zij op de plaats hunner beftemming zijn aangekomen. u it a i o dig 'soSiiS;*": .c-omet-p-oc-c r ee Oï ojw. 3 t> is -Ï .J ït: h-tk o v Z S ts r* <0 m C GC ~-E><sjT3J>ör« 0 n C G£ X a P «u v- Of oj O N 5 ex*», cud 'M u w «O C ..- CJ B w l'r, "O r Gf. C £L gcx c5-^? P GJ W C T3 O »- t- N .2d .12 CJ B C W J* C 5 fe w 5 CJ «I «j 0 JC "T3 C "IJ B u t—c «J CJ c 3 O» w, *0 V -O XI -O Cl C ir r; T-J aT e u «J •d, "Z 12 .2? A O c e C »•-£ XV, Tl C3 e—-- X* c O do s '5-s .5 q y c - c .25 UDCe-CtlOCM - 'SÈ 2 w J£ 8 m 2 S 3 1 wj Si 0 p - ua 3 c c c 2 .S's5 a» x: .r: 1 "d öc •J - c N a 3 52 a M O N J2 O s C c li c tl *- 2* c a>rv "2 S? S? .-ï, 'ij O -n X? n» "7? u 1 Jt M 2 U c 2 *T3 O T3 V 'bv S J s r H 3 wo^*£ -c: a- ■S 6 s "°.E 5 e 5 "s 3 s c - r. c <D Q U - CdC C c e J H - - B..S w .22 - x: T ,12 c <D X5 C S S 5 - tu 3 a- r? 1» 3 2 c -O S: c 5 CJ 42 £3 a> c c a» j "O 11 JO A O er ?T. c g S C GD1 •StïSg 1 i .2 - 2x-o o w Z' J -e: n: s "e w 6 CJ XL tn cl - ar =r JZ g -S C .S JJ •3 3 .25 e jj »- '55 5 -C C 3 aj g' N g N ïi tsx. a> DUITS CHLAND. Frakkfort, den 31 November. Volgens <ïe laaide bertgten, re «Veenen uit Kondantinopel ont-, vangen, heeft de Groote Heer den 24 October de conventie te Ackermann gefloten geratificeerd en dien zelfden dag een courrier met deze ratificatie naar Acker- man afgezonden. Deze berigten spreken ook van onlus ten en oproerige bewegingen, welke den 18 en 19 October in Kondantinopel plaats hebben gehad, doch door de drenge middelen van den Sultan tegen de muiters geheel gedempt zijn. Volgens andere brieven uir die hoofddadvan den 35 derzelfde maand, was het er weder rustiger dan de vorige dagen. In de Turkscbe wiiken waren vele lieden in hechtenis genomen en he; Gouvernemenr ging rn'et veel gedrengheid te werk. De tot nog roe vruch telozen pogingen der misnoegden deden gelooven, dat de Sultan volkomen (lagen zou in het doorzetten van zfinë hervormings plannen. Uit Corfu melut men den 20 October, dar de Egitp- tische troepen, die te Modon en Navarino in bezet- ting liggen, gebrek hebben aan levensmiddelen en in achttien maanden geene soldij hebben ontvangen zoo- dat zij met ongeduld de aankomst verwachten der nieuwe expeditie uit Alexandrie. Ibrahim-pacha is té Tripolitzawelke plaats door de Grieken nmfin- geid is, doch genoegzaam proviand heefren her ze ker tot de komst der verilerking uit Egypte kau uit houden. NEDERLANDEN. Zierikzee, den 27 November. De offic e!e berigten omtrent den daat der ziek'e in Overijssel zijn gerustdellendein de laaide week is de derfte, hoezeer oog buitengewoon groot, echter veel minder geweest dan in de vórigen,- het aantal der zieken be gint ook te vermindeten en de ziekte zelf wordt minder kwaardaardig, ondertnsschen heeft ziek dp- zelve pok in de gemeente Ysseimuideh geopenbaard. Volgens de laaide tijdingen uit Groningen is de derfte eenigzins verminderd; van den .17 tot den 21 zfin er 45 personen overleden; de toedand der ziekte schijnt (leeds dezelfde té zijn. Enkele dorpen in de provincie Groningen, zoo als Martensboëk, Hoge- zand eh Sappenneerziio" vrii van de ziekte gebleven. Burgemeester en Wethouders van Groningen zijn door den heer Gouverneur dier provincie verwiuigd, dar hij uit naam van Z M gelast is, om. zoo spoedig immer mogèliik, plaatsen buiten de kerken aantewiizengeschikt om, al ware hét ook slechts vooiloopig, bfi de huitenfrewnne derfte, welke thans Het vervolg op de kant van deze blaihg n e _i 5 5 S 5 5 a 73 w. Tf 4> j tv CJ P? 51 1 - S5' c wr> -z o c L gó 1» c 5 - GC O t- 5 '5 0 ti5 xr rr ei et S' 4 c -1* c r, •re cr s o.» ta-n. r> c y 2 a J x: taf» T? 5> Xa9 ep J* *r 5 e J r 5 -C - Tl 5 11 Sf S a - w- J. N o 3 CT S CJ 3 Jaf e c» m T. ftï X: E u o- GC C e T5 <u eO 5» *"3 c c c 44 c g-o C S 8 •5 £- 3 0 .-i ev CJ "O OCX a 6 e 5 -a 6C P n .2P o e is e. ï=- 3 N 't,c s c r II) C P8 w 8 - CJ ts sr 3 CJ CJ i' -4 tC 0 s f-O r 3 ND CJ -a 5» 1» O X a x 2 u ai.§' 0 .SP p a) «r -T3 GD ra "7? GO C «- s» W cj JU-o Ss; Q o JU <u x 3 o£xa w e c c i n 44 j»» GD QD co sr e <3 u v v e cc 0 =r c 5 n ^L Q.% ^^C^O"0 r> o c -o u 12, •s S ,-i 8 - S-a - S "ÜS. 2 'S s S E« ïfö 5e-3 -ï'js': s 2 .-3 5 S SP C -- (U i 72 -S s 5 CJ S 73 2 •3? p c 5 c cr 0 co -O CJ O ■O M GD"" CJ O 2 •- J-° 5 GD - CJ T5 c - - 5.- I 2 T3 GD .Sisf.ï a *3 Cj a, -- r~. vj a c> S'-S ïf, S e oj C -O _2 t» o cj «5 ,5S.= J3 cj «J 51> N S--.S X n C «s C 2 2> 3 e' s 11 - 2 O* c bc3 O -* cj ..D fl S SP s S 25 r a - «o a - .2 o b« o U O oje'e^aj w B O, g -O a iï c g CUI i5w CJ J X h «WO bf-3 o* P 3E CJO«-* - cC "CC ör- 25^ a-S a O 5» 5» u

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1826 | | pagina 1