S S H M N". 94- ZIERIKZËESCHE Ö0ST-1NDIE. Batavia, tien 5 Augustus. Men heeft hier be zigt cat in bet volgend jaar in de Nederlanden ge leed gemaakt zullen worden twee fioombooten, elk geschikt, om een langen 14.-ponder, een 24 ponds carronnade en 4 zes ponds carronnades te voeren en elk voorzien van twee werktuigen, te zamen van de Jracht van ito paarden. D3ar deze vaartuigen 130 lasten fleenkoolen zouden kunnen laden, rekende men, dat zij de reis naar Java ten langften binnen 74 dagen ïouden kunnen afleggen. Men dacht dezelve te ge bruiken ter fnuiking der zeerooverij en men begreep teregt, dat zij ten dien einde de gewtgtigfle diensten zouden bewijzen. Ziine Exc. de commissaris-generaal, de burg- graai Dubus gaat voort met het nemen van maatrege len tot bezuiniging en vereenvoudiging van het beduur en heeft alzoo eene nieuwe bepaling gemaakt voor het beflour van de westkust van Borneo. Zijne Exc. heeft rever,s eene aanmerkelijke vereenvoudiging bevolen jen aanzien van de refidentie Krawaag, en voorts beflo- ien, dat er alleen op den grooten weg van Batavia naar Sourabaija postpaarden zouden worden gehou eenm?t een verhoogd postgeld. Zijné Exe. heeft wijders ce drie vefwissëlings-kanioren voor de papie- iir-n munt, Ie Batavia, ie Satnararg en te Sotirabaija ingetrokken, en de administratie van het klein zegel ongedragen aan de hoofddireerie van financiën; alles zonder vèrmeederittg van onkosten voor 's lands mid delen, en met een honorabel ontflag van de ambtena ren, welke bij deze administratie!) waren aangefleld, De ambtenaren, die op Borneo zijn ontflagen, beko men wachtgeld, of, des begeerende, vrijen overtogt naar Europa. DUITSCHLAND. W e bnen den 9 November. Men melt uit Jassij Van den 30 October: Door eene reubode van on zen hospodar, is eergisteren uir Ksnflantinopej de tijding aangekomen, dat de bekrachtiging van het laaide traktaat tret Rusland spoedig komen zou. Door brand iji de bosschen wordt tegenwoordig in Moldavië grooie schade aangerigt. Dusseldorp, den 7 November. De Koning, wil de Pruisfische wetgeving, in bet grootfre gedeelte der Monarchy van kracht, met den jare 182&, in de Rijnprovincie doen invoeren. Z. M heeftdoor een bijvoegsel op de kabin'etsorde van den 03 Octo ber II., de wijze, (.vaarop die invoering zai ftand grij pen, vastgefleld. STuttgardt, den 12 November. In hét tijd schrift genaamd .Hesperusleest men de volgende aan merkingen: Wordt de handel in Duitschlahd gerüstelijk en vrii gedreven. Wanneer men in hetzelve van een land itaar het andere reistdan vinden wij dat de handels betrekkingen noch vrij nog vreedzaam zijn; alom zijn de poorten voor den handel gefloten, of worden niet geopend dan door de betaling van tolregren, vergezeld van eene menigte formaliteiten, aan den koopman veelal door den tijd, dien hij daarbij verliest, uadee- Jl'gèrdan dat hij met het betaiea van tegteo zou derven. Winnen de lands kassen door deze maatregelen neen,,zij verliezen er altijd door; men keert zich van de bureaux af; men vermijdt dezelve; de (laat moet een leger ambtenaars bezoldigen, en, na aftrek aller in komsten, blijft aan hetzelve tiaauwelijks de helft over van hetgeen gematigder regren zouden opbrengenen die ftandei aanmerkelijker ware; alsdan zou de ftaar min der pommisen te onderhouden hebbenen deszelfs in- liomin zou vermeerderen," Frankfort, den 17 Eïovember. Te Petersburg beeft men tijdingen uit het leger van Georaie van den ï2 der vorige maand volgens welke Abbas-Mirza itn dé nederlaag, die hij den 25 September geleden heeft, liet Rusfisch grondgebied heeft verlaren. Hij heeft de blokkade der vesting Choucba opgeheven en is den 30 Araxe weder overgetrokken. De Perztanen zijn zoo overhaast gevlugt, dat de luitenant generaal Madatoff hen niet heeft kunnen inhalen. AbbasMir- za is over dé AraXe door een gedeehe zijner ruiterfl gevolgd en zijn voetvolk, dat verflrooid is, heeft naar de bergen de wijk genomen en zoekt in allerijl de Per- zische grenzen te bereiken. De generaal Paskcvitbh heeft order, om de Perzen, die in bet zuidelijk ge deelte van Dagbeflan nog gebleven zijn, van daar te verjagen. Den 3 heeft de gtneraal Davijdof, welke de ticepen commandeert aan den kant vau Èrivsii C O R A N T. m 2$Novemher, den vijand onder de orders van Hassan khan, den broeder,van den sardar dier provincie, aangegrepen, hem geheel gefiagen en tot Soudagenttwee kleine dagmarschen van Eriv»n, vervolgd, waar de sardar zich opgefloren heefr zonder zijnen broeder eenige hulp te verleenen. Het hoofdkwartier van den gene- raai Paskevitch was te Kondalau, niet ver van Chou cba en dat van den generaal IJermoleff te Hassan- Souin her district Chamchadil. Abbas-Mirza be vond zich den 2 October te Marilian, ter linkerzijde van Asian gnus, bij de bergen, en schah de van Perzie zelve te Agar. Te Odessa heeft men brieven vin Konflantino- pel van den 27 October, waaruit blijkt, dat er we der oproerige bewegingen hebben plaats gehaden de Sultan dadelijk op nieuw toevlugt. genomen heeft tot zijn gewoon middel in zoodanige omflandighedenna melijk om een aantal der muiters den kop te doen afflaanof te verbannen, Hierdoor schijnt dan ook de rust voor bet oogenblik herfleld te zijn, doch het gemor en de gisting onder het volk houdt aan en be wijst dat de Sultan nog ver is van het doeldat hij Zich voorgefteld had, bereikt te hebben, terwijl het voor nieuwe omwenteliitgs-tooneeien doet vreezen. Op de plaats van het Almeidan heeft weder het bloed ge droomd van vele Muzelmannen, die te zeer aan het oude gehecht waren en aan het nieuwe (leisel opge offerd zijn. Ook re Bucharest had men door een courier tijdin gen uit dé boofddad, van den 23 October, die mede spreken van het ontdekken van een complot der janit- saren en van het, teregt dellen van vele Turken. Te vens loopen er verontrustende geruchten, zoo dat als de reis-efi'endi en de aga pgcha onthoofd zyn. Ook ver zekert men, dat de,hospodar van Wallachije, die vol gens het bedaand tractaat nog vier jaten regeren moest, afgezet is. Te Jassij heeft men berigt uit Kondantinopél, dat de kiaja-beii van de Turksche commissarissen te Acker- mar.n, die de gefloten conventie aan den Grooten Heer gebragt heeft, onverwijld met de ratificatie van dezel ve zou terugkomen. In de districten van Jassij, en Waslui is door roe- val of zorgeloosheid brand ontdaan in de bosschen, welke men door degroote droogte niet beeft kunnen blus- schen, en hierdoor is eene aanzienlijke dreek derzelve verwoest. Deze bosschen leveren gewoonlijk het hout op voor het gebruik der hcofdflad van het vor» dendom. Van Corfu schrijft men ookdat de Grieken eene expeditie uiirusten, om het beleg voor Athene ie doen opbreken. Aan Mavrocèraato is het bevel daarover opgedragen, en hij zal vijfduizend man der kettrnoepen van den Peloponestts aanvoeren, terwijl de generaals Nicetas en Londos onder zijne orders zullen dienen. Deze expedite is voorzien met levens middelen die het Grieksch eskader op twee Egyp tische transportschepen heeft gevonden, welke voor t lbrahim-^z\\z bédemd waren en té Suda genomen zijn. Het Grieksch kamp in Attica, dat gèbrek had aan levensmiddelen, is door Fabvier geproviandeerd, wel- ke door de bezendingen der Europesehe commissien daartoe in daat gedeld was. De Albanezen blijven, in weerwil der pogingen van Rcschid pachaweige ren om de wapenen tegen de Grieken optevatten. Te Triest heeft men tijding, dat de Oosienrijk sche admiraal Paülucciwelke van Smijma gezeild was, te Scopoli, ondanks den tegendand, dien hij ontmoet heefteene landing heeft bewerkdelügd. Dé zeeroverijen der Grieken blijven deeds voortduren; eene Grieksche oorlogsbrik heeft een konvooi van Hoop- vaardijschepen dat van Alexandrie kwam aartgevallenl, doch is door twee gewapende Oosienrijksche vaartui gen afgeslagen. GROOT-BRlfTANNlEN. Londeii, den 14 November. Beide huizen van her parlement zijn heden bijeen gekpmen, zoo tot het afleggen van deD eed, als tot het vervullen der gewo ne voorloopige formaliteiten voor de vergadering van I een nieuw parlement, waaronder voornamelijk behoort j het benoemen door het lagerhuis van eenett spreker. Op Dingsdag, den 21 zal het parlement pleg'ig wor den geopend door eene aanspraak, zoo mea nu wil, door den Koning zelve te doen. Men heeft hier eene volkomene lijst in het licht ge geven van al de leden van het lagerhuis, zijnde van Engeland 511, van Schotland 44, en van Ierland 100, te zamen 656, van welke men rekent dat et 189 ('Het vervolg at de kant van desa Hadz JM C fcfl O *- CL» 10 (3 L. tuJ) IUÜ «u C y cj a N aj E» U-, p w P ,nr "ojL' Cm~Wl.C tiijS S g 5 g 3 £°in -sff J'ë S N s i •grills'0"0 n QJ ei» u. S v! 32 U J B br -3 bt «3 HL 5^3- «u - ,CT r-, tj - r> O-C jj-g «Mjg W)IU fl "O i 5; .-g c* J S ."2 aj -S S S-s-s ««g g 3 h ISB» s| to '-■ w a* 2: Q» ce 5 o- eti «- ce 'o c - c«s.c Sj heu^5 B a! N "O W C C -O gj -"2SS.E-0' 6n 3 fr, -r; Ui S w 'O cc-F. S-'aOi-^3n"-an_g(na r~ï -sSÜ"; 1 «S8a»lg|sga8:5a« 1 S wi>^:0'u"a ra "O o - oj -o •"5 S <sj e«3 s ±- 1> - u "T3 55 i -2 i e co. to»' I w)« S .5 "a c, ►7 w «J O e k O w 5, AJS t- O <u O 14 •r. u ^4 -O g .a -55 „-g-s -C "O it -C ei% E a e? o 5 - 4» co aj 7" 9 T. 33 2 O o ÖC Q. O aj ra SZ M -T3 rC0 c 5 QJ •- "O o a a O Gi «-» o -D X O. CL w O Z. a> 9 Ad tu tu ^3 M si? C XI <D O-.ü U O O N T3 w -D C •u qj 2 I i'o cd Ui Z ot Pa a gïa z- 8 .3 5 *a wi a» a» zz '2 2 «3 C C aj cl "O M o a. v Z a O O Qfiu S - ii; CS ff w o- c 3 a au w 4 tu aj -- o etf GD S -C .2P-C T3 O- 'e O -O 5 C QJ QJ li GD 53 O oj lllu ^gf^s^no M 10 C r b j aS"2 ._r-2o O ,2> tm JS 3 QJ O -c QJ TS a n a» 'tl QJ S o 3 5= g l Stgi QJ qj n O c c ,"2 8 StSfaa S s 5 5 Sj'S-H"0 SF K o ?BE u C Si U -v M-" :.HSa-s -8 8 5 S 2 c S a D QJ Ld-. s~° c N "O *-• f "E - S Cu. gj dj - N -- A£ F£ QJ r C QJ "Ti «- S-9"5« a. GC-T3 -= s *o O c 5 B 5 A£ -O E 5 GD O O :sr°5r BE;oï -c c 6 x - qjc -v dj 2rr aj O qj j W M G£~ ^T3 C "O «ZT3-C g 0 QJ »- O Cd QJ <U CtD "O aj 1 O qj AM V/ QJ -O Hl c o 2 c CG°° 5* 3 o 2 JA W W; i ,i 05 e c 3 .aj QJ S--5 S 'i? QJ "O O '5> L. c -a c c e co «J e .S, «J •-? S3 S 2 oT «j Bra r* p Q> -c W eo yj O CO QJ U. JA Gl O »2T U -0 r> qd"^ g O O-c JdfiG QJ -5°oi|SS -rt n N u O 15. n a> o ~>S C y «j -2 O - 0X5 Si •F c S o 2 0> co "O ra td 5 l.ll 3» CTfr. Sjc-S g oj -a QJ JE' QJ Q» "II "O O w C CQ ra J. v o QJ C "O. a» ,^3 t» - 0.2^^ 2 «•o gl a c: 2^ 2» S 9 w at' QJ S W Q GD - c c 2 a T9 QJ 2 5 a M-c> J= ij- u. 'Jb - - —v QJ (3 i P.T5 QJ u"° 0 a O.-- c y 9 -c qj GD 73 PC «J 2 ra 5J ^3 c ra O c w» ""-s I C I C (5 «J w «J n, b tt ff CH U 1

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1826 | | pagina 1