ZIERIKZEESCHE Difigsdag COURANT den 21 November, So z z MI 0 IfM-iï-s N". '93. PORTUGAL. Lissaion, den 31 October. H. K. H. He In- f-n.i- Regeims heeft gis,eren dé zitingen der Cor- iè van Portugal plegiig geopend met de volgende aan- apt aalt: Waardige Pairs des Rijks en heeren Gede puteerden der Portugesche Natie! Ik verheug mij, daar ik u up de2en gedenkwaar- dtgen dag rondom den troori van mimen doorluchii- gen broeder en Koning don Pedro iy vergaderd zie, met u en de gehele natie, dat hei der Godneliike Voorzienigheid behaagd heeft otrt op efeiiê Zoo pieg- lige wijze die veift-indige inflellingen te bevestigen, welke in verschillende tijden het geluk ui'geroaakt hebben van eene menigte volkeren en wéldra ook her geluk van ons dierbaar vaderland zullen uitmaken. Gij weet, dat het land, hetgeen thans Portugal heet, nóóit in de verste tijden eef-.e andete regering Can eene redresemaiive monarchie gekend heeft. De prelaten en groeten des Riiks vormden alleen die ver tegenwoordiging. tiet vniit had daarin geene Rem eri liatr, geen deel in dat bijna leenroerig beduur. De Koningen van Portugal Rondenkort na het begin der monarchie, aan den derden Rand de regten en waardigheid toe, welke barbaarsehe eeuwen dien ge weigerd hadden. Portugal bloeide toen, onder bescherming vad een volmaakt vertegenwoordigend beduur. Oudertus Jchen, daar er geene wetten beRottden, welke op eene onveranderlijke wijze de itiRtllingen^ door het gebruik aangenomen .en door de voorvaderen opgeleverd, be- prakten, geraakten dezelve weihaas 111 onbruik en wer den de Coi è-.dnor tie natie vergeten. Het was aan 'or ze dagen voorbehouden, die re 8 hernieuwen, door vetRandige en beRcnciige middelen. Dusoanig was het ontwetp, hetgeen mijn doorluchti ge Vaner, wiens nagedachtenis Reeds in zegen hij de Por ugezen zijn zal koesterde en is ook dar, hetgeen Rijn doorluchtige Broeder mei een orRerfelijken roem volvoertdoor oeze natie met een couftitutioneel char ter te begunstigen. Wij ziin tot de hoogRe beRetnmingen geroepens in een woord tot het geluk van het Vaderland. Dn de, koeeld moet ons op het part der hoop leiden en de ïr-opiWIijke wegen, wier edel einde eer en roem is, ver effenen. De denkwijze van de groote menigte der perso- Det), oie deze Iia'ie uitmaken, kan nooit volkomen eenflemmirg zijn ten cpzigte der beginselen, op welke aich de kunst cm Raten te regereh vestigt even mm ever de keus der middelen om haar geluk te bewerken Di' n erkt men voornamelijk op, wanneer achtervolge lijke fiaats omwentelingen bij eene natie hebben plaats gehad. Evenwel, daar de Poritrgesche natie van aard zacht en gematigd is en veel liefde voor hare wet'ige Koningen bezit, kan er deze verdeeldheid van gevoelen niet vcottiurend Rand houden en veel min droevige gevolgen na zich Repen. Wel is waar, zijn er onder riis booze en verra- dellike menschep ontR^an, van zich zeiven en van hun- ine oude dapperheid en trouw ontaard; doch naauwe- lijks zijn deze geflaagd om eenige zwakke of onvoor- zigtige lieden van het pad van eet en pligt aftebrengen, door gtcve dwalingen en misdadige onwaarheden on- der hen te verspreiden. Gelukkig is het getal zoo van de eene ais and.-re niet aangegroeid en blijft de groote meerderheid der Portugezen Randvastig in de gehoor zaamheid, kan den wettigen monarch verschuldigd, f „lk kan niet dan de gelukkjgRe gevolgen voorspel len van de gezindheid dér vreemde naiien ten onzen cpzigte, en de tijd zal die gunstige voorteekenen niet loget fluffen. Door de trouw der tracraten en dóór dê schiuerendRe bewijzen kan Vriendschap dan eene der groote Europesche mogendheden verbondenin vrede met allen, reken ik op de beflissende onderfhu- ning der eerfle, als op dé welwillendheid en broeder lijke vederkeerigheid der anderen. Allen zullen door de ondervinding moeren erltèhhen dat het tegenwoordig repteseniaiitf gouvernement van Portugal waarlijk regtvaardig en gema'igd is; te meer, daar betgeenen anderen Raat, uu hoofde van verschil van inflellingen meent te ontrusten, en zich bepaalt jpet de zijne krachtdadig en Randvastig te verdedigen. Reeds hebben daadzaken meer nog dan woorden de voorzichtigheid en goede trouw van het gouverne ment bewezen. Zii hebben grootendeeis dé bekomme- xir.g van eene naburige natie doen verminderen. Hare iegerirg is reeds overtuigd, dat het verschil van Raats- jtiftellingen de wederzijdsche vriendschap en bet ver bouwen niet meet veranderen, welke door de pleg- jigfte traciaun cu de banden van het bloed, even als dé nahuurschap, sedert zoo lang bevestigd zijn. Wat zou ons nog voortaan te wenschen over> blijven oin de hoop op ons toekomstig geluk te gron den? Slechts weinige uren geleden héb ik van Wee» nen de tijding ontvangendat mijn zeer beminde eri geachte broeder, de doorluchtige infant don Miguel den 4 dezer maand het conRiiutionee! charter, zonder voorbeding, bezworen heeft. Dadelijk daarna heeft hij zich tot Zijné Heiligheid gewend, om de noodige dispensatie te erlangen, ten einde zijn huwe lijk te voltrekken met tbijne doorluchtige nicht en sou- vereine, de Koningin dona Maria II- De wetgevende acten zulten klaarblijkelijk flrek- ken, om de openbare rust kart den S-aat te handha ven en het poli iek neisel door (iet conRi'Utioneel char ter opgerigt te bevestigen; zij zulleri het gezag der justitie op echtè gronoflageii van burgerlijke en cri minele wetboeken bouwen; zij zullen de municipale en provinciale beRuren regelen en aan de nijverheid, handel en landb itwde bronnen ran welvaart der natie, eene nieuwe beweging geven. lk kan van den koophandel niet sprekértzonder li de vlcijende hoop medetedeeien op het verdubbelen der handels betrekkingen tusschen Portugal en Brazl- liëtl. De tracta-en tusschen dat Keizerrijk en eenige mogeridhé ten Van Europa doen die hoop nog vermeer- deren en wil vin-teil daafvöór een nog zekerder waar borg in de bekende edelmoedigheid van den Keizer van Brazilië» jegens Hét landwaar hit geboren ii en Waar zijne doorluchtige voorvaderen regeerden. Uwe aandacht zal zich onge wiifeld met eene bf- zonderé zorg bezig fioüdèn niet de puMieke opvoeding en bet onderwijs, welke zoo krachtdadig medewerken tot het zuiveren van de zeden der volken die door tiiden van onlusten bedorven zijn.di wier herftej,gegrond op dé beginselen van den heiligen godsdietts-dien wij belijden en Reeds zullen, verdedigen, de beRendigheid der monarchie zal vermeerderen en de volmaakte een- Retnmigheid zal te weeg brengen, waarin de leded van dit groot huisgezin moeten leven. Waaroige Pairs des Riiks, als We-gevers zult gij di-el nemen aan een zoo gewigiigen arbeid, d-ch gti zijt tevens geroepen om den edele post van magi Straten ui-teoefenen. Door verfl: ïnrl, ftandvasógheid en vaderlandsliefde, die 11 moeten doen onderscheiden, zult gij tot voorbeeld Rrekken aan hen, welke u in uwe erféljike waardigheid^ ziillen opvolgen. Aan 0 is, heeren Gedeputeerde der Por'rigesche natie, dat het ipitatief toekom' over de twee onder werpen om het algemeen welzijn en de onafhanke lijkheid en veiligheidvan Welke het voIRrekt afhangt, te bevestigen-: de aanwetving voor de fertismagt en de belastingen. Het publiek ërértiet vordert ook uwe ernRige aandacht De ministers van staat zullen u alle ophelderingen gevendie hei conRitütioneel chatter van hen eischt. Eindelijk verwacht ik van ii allenwaardige pairS des rijk en heeren gedeputeerden der Portugeescbe natie, en hoopt de gebeele narie van u de vervuMtg hater schitterende heRemmingen. Gij zült de RerkRe zullen van den troon zijn, et) git zult als de grootRe belooning voor de gewigtige werkzaamheden die gij op u neemt, het flreelend genoegen beschouwen, om eenmaal aan uwe lindgènoo'eri te kunnen zeggen, II'ij lulbtn Portugal zviak en kwijnend gevon den en wij hebben het fterk en b/oeijend gelaten Volgens artikel 107 van het Charter heeft de Re gentes tot Raatstaden ad vitam benoemd den kardi- - naai patriarch van Lissabon, vice.prtfidem van de kamer der pairs; den hertog de Cadoval, prefi ient- dier kamer,- Pedro de Mel/o Brcijncrminister van juRitie; lgnacio da Casta Quinte/h. minis-er van marine, en den marechal de camp Frederic de Cauld. De leden van den ouden Réatsraad behouden den honorifieken titel. GROOT-BRITTANNIEN. Londen, deh t: November. Men wil dat de Koning het parlement niet in perso'ou zal op'ënen. De ministers komen hier achtervolgens van hnnne landgoederen terug. De ziekte van den hertog van Pork is de waterzucht. Èergisteten werd de geWone groote maaltijd hij den Irrd-majjor gehoduen. Onder andere lieden van aanzien, welke aldaar genoodied ware", hevond zifch de Fransche ambassadeur, prins de Polignactiit de tO'Sten, bij die gelegenheid, door denzelven en door H-ll heer Canning ingefteld, bliikr niet alleen de vteedzaamfle gevoelens, welke Frankrijk en Engeland N gig® is S,| 5-a O »- .g t- <0 c •- ■off -a B c a M P. - g .pi g jï n r- S ü»--?g n,.P> S c r c' f - c -- 5 z «1 -8 ëll2 -d I :S *1 - 2 «5 - g c "H k v "i» s o a S w u f I êSZ; -s ,(y a S u rr: t: y. s - *5 "o S CK5 s «-i-5 55-Dct= S°- S 2| Ewj-O-ïS, ,C-D 2 2 .a-4* •O 4^ Vl «5 §9 D c c o fci 4> U M (O 2* c OJ C c ï5S qjc «3 si B u - 0 i er, Cü li tcSa C 3J - IZ4 £2 o x. ca c o ré. 0 H OC j o 5 B tg, «o "a Z w Q 2 J od 63 O O i g S -kU 1- T3 E N ;s> u u S-r. 3 -L- n x <u J3 <- S* »- O c fes c. St3"S E S s 2 et P s w P V c r - V. c a» i- - -C "O B !r. - SLS CD fis g 4» C3 1- o* .2 - i -ê.w) ,*2 c e e i 2- c s L w D u 1 tn e>c w 01 -J s oa .S 0 In S c Sf g M SZ c 5 o -a .S2 a a- D. '3 Sf JS x .2 i- 2 H d' rtj TJ v OC -e» c Cl 3 Cl r- C -C. - -j cu e .z. C BC 2 p J 2P r. £3 t3 4 QJ *-■ - S jf ■- V) V 5J K, 5§S o 5 o hc _r* <U O T: v tj w e <u C - 2 5 CD 0, or c f 1» 3 w -o -• W ttt-a ,n b; I a N 5 cr 5 c c 5 3 C O "3 bf c=r> nj CJ N JJ C/3 93 c cL> k* O X» f; O u t*: o C/5 QJ JZ. %i n <u 2 C S M o g O c S o M 3 - t=T- Q- N or T3 tO O 3 <u T, n er- <SJ c - c 3 <d a wï 2 2 -3 x X c e."ÖÏ - U V *5 6 ®^o.§ 9 1 u O CU 3 r* i-> r C3 '-C JZ r-t u - z U"3 m -i O - -c '5 «t» "O e ,i C 5 .02 C JJ .c/j W5 B s s S - »r v so 0 noM -c C SÏ.ï" »C3 O "C 2 -.-z w p ts >- •- CL) <71 -r- Of" {Het vervolg óp de kant van deze bi'adz os I »S =0. s n-Sc t e; -352? a th w -a 5 5

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1826 | | pagina 1