N*. p i ZIERIKZEESCHE COURANT, - S I Vrijdag den 17 November, c 9 s Z PORTUGAL. Lissabon, den 25 October. De Regentes heeft de aiuiicstie voor de onuerulficieten en soldaten, wel ke naar Spanje uiigeweken zijn, tot den 30 dezer B.nand verlengd, binnen welken tiid zij in Portugal mne en teruggekeerd zijn. De officieren zijn hiervan ui,geil 'ten. Daar de ünietroepen van hier naar de grenzen ver trokken zijn, wor.ien er verscheiden corpsen provin ciale militie verwacht utn den dienst in deze hoofdlied te verrig'en. Morgen moei het lasifte detachement ünietroepen ttan hier met de ftoomboot naar Porto ver; rekken. He1 detachement Engelsqhe mariniers, dat in de flraa- Ajuia in kwartier ligt, wordt geregeld alle 3 da gen afgel sr. De minis er van oorlog, die over de operatie-divifie het bevel voert, is den 18 te Beja gekomen, waar hij de inwoners uiet oen besten geest bezield beeft gevon den en heeft order gegeven aan den generaal d' /Iha, om met hem tegen de rebellen optetrtkken, die naar Aiiamonre, in Spanje, schenen te willen vlugten. Den so zijn dan ook werkelijk die twee oproerigs regemen- ten de Guadiana overgetrokken, na het geschut ver nageld en het geld uit de 'srijks kassen medegenomen te hebben; doch te Aiiamoine gekomen, zijn zij dade- Jiit ontwapend, volgens de overeenkomst tusschen Spanje'en Portugal galjoten gn de officiers naar bin nen 'slands gezonden, 'erwijl men de onderofficieren ew soldaten bij voorraad in uie plaats gelaten heeft. In Tras os Mm ès en in andere provinciën is niets voorgevallen, dat de publieke rust op nieuw in gevaar kan brengen. SPANJE. Mad rib, den 31 October. Men vieit zich, dat de invioeo oer zoogenaamde overdreven partij vermin- dert en dat de Korting meer het oor begint te leenep san zijne eerfte ministers, bij welke zich de ambassa, deurs en vreemde minis'ers, de generaals der garde, de Fraiische generaal, de intendant van poli'ie Reca- Ghode uiaiscb Ife Castagnos de generaal fenegas en siniere meer gematigde tiedr n gevoegd hebben. O k de infant Francisco dc Paula schijnt deze partij toe gedaan te zijn, en de infant oon Carlos is, zoo als tr.en verzekert, mede niet ongenegen out met dezelve gemeet zatne za-k te maken. Alle de ministers moe ten eet maal 's weeks onder voorzitting van Z. M. ver gaderen, en den 21 dezer heeft de eet He dier vergade ringen plaats gehad, De Koning heeft onlargs een geruimen tijd met den heer Rccaeho gewerkt en verscheiden maatregelen, het b Huur der politie betreffende, goedgekeurd; ook hoort Hun nie' meer van het herfte! der inquifi'ie spreken. Z. M. heeft bevolen, om de verschuldigde schat- lieg zoo spnedjg mogelijk aan den deii van Algiers te betalen, wiens schepen een aanmerkelijk nadeel aan oen handel en zeevaart toebrengen en de kusten onop houdelijk verontrustten, liet columbiaansch eskader dat men vertrokkenen paar Amerika teruggekeerd «vasnde, is weder op de hoogte van Carthagena verschenen, en eenige schepen van hetzelve hebben een kustvaarder genomen, die van Aln eira naar Valencie beftemd was. De gouverneur van het kamp van St. Roch heeft »an her gouvernement ge'vra'agdom een fregat twee blikken en eenige goeletten, die in de haven van Mal laga liggen, te doen berftcllen, om tot verdediging der JiUSien te kunnen dienen. DUJTSCHLAND. Frankfort, den 10 November. Volgens bij zondere beitgten uit Konftaminopel werd de kapitein- yacha er verwacht en lag hij reeds met zijne vloot bii de Dardanellen voor anker, zoo dat voor dit jiaraan geene onderneming tegen Samos of de andere Griek- sche eilanden schijnt gedacht te worden. De Pur e had onaangename lijdingen uit Egitpre; 'de Onderko ning schijnt groot geldgebrek te hebbenen niet wel in Haat te zijn om de beloofde expeditie behoorlijk u r. lerusten.. hetgeen den Sultan zeer misnoegd maakt. Men wil zelfs, dat er misverftand tusschen, den On derkoning en den Suban beersch' en dat daaraan de vaaitzelachtige handelwijs van Ibrahim in Morea moei toegeschreven worden. GROOT -BR ITTA NNIF.N. Oi 'O 'O «J '6 Üj? u' n 56 tS o S - - e JP, <U w ca I o n d e n den 4 November. De Dublin-Eve ning Post bevat het volgende artikel j, Onze correspondent te Parijs noemde, iu eeuen vorigen brief, onder de redenen der overcenkoms van den beer Canning, het plan, om voor de Ier- sche Katholijken eeo concordaat te sluiten, gelijk aan dat. waaromtrent thans tusschen den Koniag der Nederlanden en den Roomschen ftoel eette onderhan deling geopend is. Sedert dien tijd hebben wij eenige nmftandigheden vernomen, welke aan deze gissing waarschijnlijkheid bijzetten.. Gedurende het verblijf van den heer Conning 'e Parijs, heeft den heer Crt- ker eene reis naar de Nederlanden gedaan, en wij ge- loovetl nietdat deze reis enkel een pleisiertog je is geweest. Als eene tweede bijzonderheid, welke hier mede waarschijnlijk in verband ftasrmerken wij aan, dat de commissie van het openbaar onderwijs zich, sedert eenigen tijd, bijzonder bezig houdt met het onderzoek naar het opvoedingsftelselhetwelk in het (Robmsctij kollegie te Maijnooth gegeven wordt." In the Thimes vindt men eenert brief van den heer Contostavlosden 8 October te New-Y rk ge schreven; hij zegt gereed te zijn, om met hei Griek* sche fregat onder zeil te gaan, en spreekt gansch niet ten voordeele der Amerikanen. In Boston had men dagbladen uit Brazilië, tot den 31 Augustus bekomen Een derzelve, dat vau Marannaui, van den 4 Julij, deelt bijzonderheden medg van ecen., te Cameta, jn de provincie van Para, uitgeberftcn opftand. De opfhndclineen, 'en gttale van 4 tot 500, door zekeren llarboza aange voerd, heboen den aanval in den nach: aangevangen. Zij overvielen de -inwoners, sleepten hen uit hunne huizen, werden naar openbare pleinen gebragten op eene mededoogenlooze wijs vermoord. Er zijn al dus 31 Europeanen, benevens eenige inboorlingen van Brazilië omgekomen. Die oproerlingen roepen uit: De dood aan de dieven, die ons van onze eigendom men hebben koatSn berooven; vervolgens roepen zij: leve de Keizer Londen, deii tt November. Bijna alle de kabi- nets ministers zijn naaf Londen gekomen, tegen de opening van het nieuwe parlement. Gisteren is op het bureau van huitenlandsche zaken een kabinetsraad gehouden, welken de lord kanselier de graven Liverpool en Cnthurst, de heeren Canning Huskisson en anuere m.nisiers bijgewoond hebben. Deze was de eerste raadsvergadering in her tegenwoor dig saizoen en heeft bijna vier uren geduurd. Gisteren zijn er van het departement van buitenland- sche zaken depeches gezonden aan Zr. Ms. ambassa deur te Weenfin. Eergisteren heeft de gewone groote maaltijd van den lord-maire plaats gehad. Onder de menigte aan zienlijke gasten bevonden zich verscheiden kabinets ministers en ook de Fransehe ambassadeur prins de Polignacwelke, na dat zijne gezondheid door den lord-maire ingefteld en gedronken was, onder dank betuiging voor de eer hem aangedaan, de hoop uitte, dat de vriendschapsbetrekkingen tusschen Frankrijk en Grooi.Briitannien mogten voortduren en de koophandel van beide landen bloeyen. De heer Canning verheug- de zich over de gevoelensdie Frankrijk jegens Groot- Brittannien koesterde, en verzekerde, dat de overige Europesche mogendheden in dezelve deelder, terwijl hij de belooning voor den arbeid en pogingen der mi nisters vond in het gelukkig Hagen om den vrede en rust, die thans beftaan, te doen voortduren. Men zegt, dat deze verzekering een guns'igen invloed op den priis der fondsen heeft gehad. Volgens bijzondere brieven van Parijs houdt men het voor zeker, dat de heer de Vitlblc het plan heeft, om den interest der publieke renten te verminderen, en dit qntwerp zelfs binnen korten tijd wil ten uitvoer brengen. Dingdag is de ketel van de ftoomboot Graham, die van Grimsbij op Huil vaart, omtrent eene mijl van Gritrsbii gesprongen, waardoor verscheiden roen- schen het leven hebben verloren en eenige gekwetst zijn. Dit geschiedde juist terwiil de boor nevens eene andere ftoomboot lag, die van Londen naar Edinhurg vaart en door ruw weder genoodzaakt was op de ree- de van Grimsbij ten anker tekomen, teneinde de pas sagiers pvertenemen en naar Huil te brengen, welke over land hunne reis wilden voortzetten. ■o er, 9 S'-c ^4 ■8 o Sf >:-L i CO g,-c e -» <U U Z CO r— .s a P 01 U rr fee CU •c w «- e c »8 C n tl "O •c <L> *- ■ut t~ r~ i- u h - S.1 -■8 0 51 er-F S 2 S - rtv b W Q Q. J QC Q W Z O eo »- C g- - u dl 1> 41 'H ,.g ca O 25 U O. O Z - O'ti T3 ,2i C o c 2i L* ij Jg c .E. S a 'R! E v - r- O- p Si S3 °- 5 -» 5^0. s E 8" M "O u tu o Ol c ai Z :J? NO C S -ë a C N C- <u S C "O ra - c 2 U— c C X" CC S S 5 O S 4 ajj I *0 CS .E n or u W c (JM S1 U 5 J3 e 'r ".ju c .9 u N w ra C C u «x» 45; -S p; N - g, Xi C.C2 C e B u m §u:5 Ö.2f-N O 'o» 2 a» co *£5 0 -S» 'Z* ra QÖ 5 CU I* c: c w bt 5 C rp, 3 <SJ - S '5 SSS 2 M-g a»-SBÜ,ï'e=5 -Q S S I f 01 3 l - 5 S- h •- N T3 tS - ra rt Isj^ISSI5 -ï" :|Q o G 1-7. ei e 3 e T3 h. E. u t- C 2® 2F n q. q; :2 Pw c - tto - B 5 n 'S.-= 4 S M o 54 5 o .s 5 s g s-= c O S/a <- c w 9't3 gSetScSac^Mggossgg» i= g-s 5 Stï^ X U ty Si S3 V -e-j tu U ra U o öc ai co - Z e a 'S '5 a u C <u X o x 3 ÓJ*0 C D. U c tn® BW" 2 c c t, 00 Zl u w hflT) M P C r* -Zr u i> '-t r.'rvZ 3^- <D W) S N o «ar X N3 a -v a ?5a G 3 53 =eJ=C3 3 r l u Q a» a» ra r: E <0 M <l» «oio e' "O co 3> "•ör m 4- u "o ra TS bc'c: U c 'rsj -E 'c g 9 w "5 .2 o 5 a o C V X -ï rs O s - e i> c -rr Cu b; "-c u r/2 - G M B 'rtaSg s»«ü c C O T3 O o x w c u 4 c *5 -Cj sr. <u C ra bD c g _C **3 OJ fij O Ü-E.-5 «O G ra •y u o O O t3 r tr e e 9 s - ,2 5 •- w s s CU 1' VO ÏS <l> -rt X 5 O es rr u, 4» ra u 41 *C 00 - ó- i u er. x -o-=- S dj W c - C 11» u s 2 2 S 2 Sï U O C u c. ,4» ra 3" -rj e tj ra v c S - E -U S 'g -S ra i- ee -5 .T! O C m cr V ra flj 3--5 S c r: X d u r, P Qt x w c=Ï-=* S: D X "3 '2 4» ,4 n Jl B - C B ra flJ u •5Q ra o -a c P 2 F R A N K R IJ K. Cd - r cï 3 w v N c 3 u N C <U - 'J B O) Parijs, den 10 November. Aauftaanden Don derdag zal de heer Ouvradgewezen aannemer der levensmiddelen van het Fransehe leger in Spanje, voor de regtbank van correctionele politie, wegens de be- schuldiging van omkooping, te regt ftaan. Het tweede gedeelte der gedenkschriften van gemelden heer Ouvrad, (Plet vervolg op de kam van deze bltids.J ba ~o c r -V Zi z tr ra J -gr p" 2 s s o N SB §"5 >~-f B - -2T ï=ïï'5reèS JO X rK O) I .O -X oj C2 T7 - ÖL - I s.B» ^«ÏS3 S -3 s S t fcJO - u O m - - a OJ l— !C7* 4» 9 C»,v-ax>rc! it

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1826 | | pagina 1