2IERIKZÈESCHE C O U R A k T. Dinsgdag CSin 14 November9 N z e-* S.! 1 W*. 91. portugal. Lissabon, den 51 Octnber. Men spreekt van eene notadoor den Engelgchen gezant Sir William- Court aan de alhier refiderendq vreemde ministers overgegeven, waarbij de ontscheping der Engelsche troepen wordt verklaard, dat dezelve tot garde der Prin ses-rtgentes zullen verftrekiten D'eit markies d' Ab rant et is het rijk ontzegd; hij jbeg.cft zich op eene Engelsche paketboor naar Enge land. De opflandelingen vlugten van allen kanten, naar Algarviëri; den 16 hebbin zij Faro verlaien, na dai zij hei geld der openbare kassen geroofd hebben; da gelijks verlaten hun de soldaten, die zich tot ben had den vervoegd De divifie van operatien is, te midden van eene ontzaggelijke menigte aauschouwers, op de Taag in scheept. DUITSCHLAND. Berltjn, den 4 N 'vetpber. Berigren uir Peters- bit rg me' en het'navolgende: De Keizer hetft vorst Mcnzikoffen graaf Benkendorf als zijne aides-de-camp benoemd. fiér gouvernement voedt hoop van zoutmijnen in Litthauwen te zullen ontdekken, waardoor de kostbare aauver van buitenlandsch zout aanmerkelijk Zoude kunnen worden verminderd. Dep 7 October is in de vorrnaamfte militaire zee haven aan de Zwarie-Zee vah Hapd gela'ën de drie dekker Dcrbcnt, geboord voor 110 Hukken-geschut, fit" schip is gebouwd naar bet voorschrift van Sep- pings, en is niet meer dan schaars een duim door gezakt; tevens is de kiel gelegd van een linieschip '1 welk 84 Hukken moeien voeren." F bank fort, den 7 November. Over Weenpn beeft men de volgende bergten van Konlianiinoppj van den 16 October; Een courier, den 8 door de Ru fische gevol- Bagiigdtn te Ackermann aan den heer vod BHnciakij afgezonden, beeft den 14 ie KonHantim pel de lijding gebiagl, dat ue convetu ie door Rlisland voorgeflagen den 6 ge eekend. is Daags <e voren had m^n mei Vaanuigen van Odtssa d.swegios reeds een vootloopig berigt omvangen. De heet von Minciajtij heefi den 15 zi)Q tolk cf drogman aan den Reis-Éftsndi gezon den, om hem dit nieuws medetedeelenwaarvoor de Turkschemiwsrerhem beeft laieu bedankeaen hem levens znn genoegen doen be'uitten, dai het behoud yan dep vrede op deze wijze russchen beuie Rijken vefzekerd was. De Turtache couriers, die den weg over Jassii en Sjlistrie genomen hebben, werden elk oogenblik Vtrwacht. liet werven voor de geregelde troepen en het «Strceren derzelven in tegenwoordigheid van den Groot. Vifilet, den Seraskier en zeer dikwerf van den Sul tan, bltifi onophoudelijk voortduren. Den 30 der vn;i. ge maand heefi mer. in de vlakte van Kiaihana en den 18 in die van Bujukdere gtooie manoeuvres voor ^en Grooten Heer verrigt, welke daarna de troepen voor ziine tent heeft laten defileren en aan elk man •ene grarificaiie van 12 piasters geschenken heeft. De aanzienlijke uitgaven voor het onderhoud der jiieuwe troepen hebben her Qouveruemet gedwongen om ongewone middelen te zoeken, ten einde die te beftrijden. Zoo is dan ook onlangs eene belasting gelegd op alle de winkels der kooplieden van de Had, van 5, 10 en 15 para daags, naarmate yan derzei- ver grootte, Hand en beitemming, welke belasting ingevorderd wordt door eene bijzondere administratie «n alleen voor de behoeften der geregelde troepen dienen moet. Aan de Raja's, of niet tnshomedaansche onder danen, is ten flrenglfe verboden, om klederen van lig'e kleuren, gele muilen en andere onderscheidings reekenen te dragen welke aiieen aan de Mahomedaoen passen. Den 7 is de Griekscbe patriarch ChrijantheS, Wiens gedrag redenen tot klagie zou gegeven hebben, afgezet en naar Chijprus verbannen. De gewezen bis schop van Belgrado, Aijas Angelos, die in ziine plaats door de hooge Grieksche geestelijkheid is verkozen is door de Potte erkend, in die waardigheid bevestigd tn met den gewonen caftan bekleed. De Perzische agentDaud Chan een Arraenier, welke ie voren belast geweest is met eene diplomatieke grnding naar Frankrijk en eenigen tijd geleden te Kon dl-. nol ninnolt t*nr\an ïo Unofr O J - - «O 13- •5- c hf C -S 2 C «J éS -7? t- &L veel ongeduld verwachtten, is tor nog toe flechts eeo itoomschip te Napoli aangekomen. -,, Na de laaiHe gevechten in de Helft van Sep'etn- ber met het Grieksche eskader voorgevallen is de vloot van den kap|leit|-pacha in de wateren van Tene- dós gekomen en moet order hebben om naar Kon- ftantinopel weder te keeren, om dat zij den geheelen vorigen winter zee gebouwd heeft en verscheiden harer schepen grooie reparatien beljoeyen. In de laaide veertien dagen is de pes' veel ver minderd ep aiieen onder de Armeniërs vindt men dezel. ve ring." Andere brieven van Konftantinopel spreken Heeds van de pogingendie door de gezamelijke gezanten der groote mogendheden bij de Porte zullen aange wend worden teil gunste der Grieken. Het afzetten pn verbannen van den 'Griekschen patriarch heeft zeer veel opziens gebaard. Ui erlijk is KnnHantinopel rus tig, doch het morren onder alle klassen des volks neemt eerder toe dan af. De Rusfische ambassadeur de marquis dcTibcaupierrc wordtzoodra de ratifica- tien van de over eenkotnst te Ackermann getroffen Uitgewisseld zullen zijn, te Konllantipel verwacit. HamSURC, den 7 November. Men verneem" uit Rusland, da', de garde marine, welke mede ten deele in den «pftand van December II. begrepen is geweest, zich heeft ingescheept op een linieschip en een fregat, en dat beide deze schepen met eene bijzondere z n« ding naar de Middelatjdsche zee zijn beffemd, Beide zijn den 23 dezer van Kronffadt in zee gedoken. Het linieschip wordt door den zee kapitein Belling- hausen. gecommandeerd. Men had den 25 October in Petersburg geene late re berigten van hei tooneel des o.orlogs op de Perzi- aansche grenzen, dan van den ta; de bevelhebber der Rusfische troepen heef' last, om den oorlog met krocht dqoriezetiei.1,, en Heeds voortteritkken. Tef zake van het overlijden van de gewézene Ko ningin van Zwedenheeft liet officieel dagblad van Stokholm het navolgende bekend gemaakt: Naar aanleiding van den dood der gevyezene Koningin, Fre derika Do/ ochcu tf'ilhelmina geborene Prinses van Baden, henben H. H K. K H. H. de Kroonprins en Kroonprinses, benevens Prinses sjlb.ertinc en hoogst- der-zelver huizen, den rouw voor den tijd van drie weken aangenomen." Naderhand heeft genoemd dag blad er bijgevoegddat deze rouw is aangekomen, uithoofde van de bloedverwantschap van den Kroon prins, met gemelde vewezese Koningin." S z ca Q 2 0 «t i -v. L w L. ,</i f*-« 5 5 a.-^ v X •g.5.2. 5 a.]? "u X1, Q-.S M g c o Sojt; 2i e g eo •- a - o or, 5 TT _c O - -O e Cl] •p 'C - a nr Q O OJ ex Cd Z <t> O 'ir co C w So cS 3 c O O o a, gj^.sio ff-* - C r- CO s -S 5 H O OJ g, J* 'r "t? <U I 5 0 g - a Ei --o ex^.P B c <U OJ c •- *kï <U S.s-S^ 2 s 5 g c' g«O »-= X w Si g ■d-'S M S: t c 2 '5 t S a VA "t> 2 N s e va a u tu r S'-sfBS z> a t W i •c O' N T3 .O B JD E5 CA bi 5 «a I Q- r. O a» Ti VI fJX) V» T5 -M «J za 00 3 fef.~öï -- M3 c ZS V O z w h< O i c C \o n 2i t. tU) M 'rj u T •c -a o r i£ o <u u t3 u as f s U «-t fc - c Z 5 9 c O *5 m v g O S 2 e c w - o 2 =-° 41 C£ tu T* a "O nj a* -O C T3 r. -,3 C4 c f »j vi öt o B-c C «I 3 1 Z O - o O - O W "O p o 4^ c O o *«5 V» at "3 O C/D ea 5 12 3 oc o 3 -irf 53 li f- -S a w O K e 11 C3 z Cd O N s "2 - -> 3 X» Ot I s s M .5 n g 11 e 5 41 ri 4» b: 73 £T c i L «TS-a 3T3 3 c B-cid i; e .5 - 2 O 2 - »- 91 U (U O -C t u O ,iQ s - <U a Q-73 a S 1T3 hr3 - o 2> 5 c cg F R A N K R IJ K. jftai.tinopel aangekomen is heeft den 28 der vorige maand zijn beznek bij detninisters der Porte afgelegd. D"or de aanhoudende npotde winden heeft men 'geene tiidingen uit den Archipel. Van de geheele ex peditie van loid Gehrene, die de Grieken met zog Parijs, den 7 November. Bij koninklijke or donnantie van eergisteren worden de kamers der pairs en der gedeputeerden tegen den t2 December te za- men geroepen. De Koning heeft den graaf de Ckeverrusaarts bisschop van Bordeaux, tot de waardigheid van pair verheven, Men spreekt van een plan bij. het ministeeie van financiën, om alle de inschrijvingen van ren'en, die onder dan tien jaren zijn, tegen nieuwe te doen ver wisselen, en om de houders derzelven het bewijs af- tevurderen, dat zij dezelfde personen zijn, wier na men op de inschrijving gevonden worden. D-ze wij ze, op welke zich het ministeriele avondblad over dezen maatregel uitlaat, doet gelooven, dat dit ge rucht niet geheel ongegrond is. - Er loopt een gerucht, zoo al.s een der ministe riele papieren verzekert, dat een Fransch leger van 60,000 man Spanje zou binnenrukken en wel 40 eoo roan over B.ayonne en Behobie en 20,000 over Per- pignan. Deze krijgsmagt zou moeten dienen, om eenige belangrijke veranderingendie Koning Ferdi nand in den regeringsvormmet overleg van Frank rijk en het Heilig Verbond, zou willen maken, ie onderfleunen. 2. M. zou zich tot dat einde met al le ziine ministers naar Pampelune begeven en nier dan 11a dat zijne decreten tor invoering van het nieu we flelse! zouden ren uitvoer gelegd zijn, na3r Ma drid wederkeeren. Ondertusschen is dit alles slechts een los gerucht. De regentes van Portugal heeft eene algemeene amnestie doen afkondigen voor alle uitgeweken on der-officieren en soldatendie voor het einde van het jaar in Portugal terug zullen komen. Deze tiidiog, gevoegd bij die van het huwelijk ven den infant don FJiguel en van zijne volkomen toetreding tot de schik kingen door zijnen broeder Keizer Pedro bepaald, doen hopen dat de rust weldra geheel in dat Rijk herfteld zal zijn. Te Lijnn schijnen bij de laatfte onlnsicn in do Q-Z JU *3 'i H 6C" - e S °".E oi -" 5 Eï -F B X =r 3 N 5 O a 0 -5 5 7J O) i 11 -CC2 -S^^-nEnt.'Sïu. ™'5|aaï|.ï J.-B tg; •v a o c o 5 v c - S -ï r t ■- o - vkë-3SsS.;ïr° |c>r s s - fl ii OJ S p Ö'sE?»S»».= a£ïï-£S "2 2 -o 5 $S co sr ?:3, c c *T3 <U "d p .5 s.? fna'sl5 2"-o.5l"55S.«.«S^j3SÖ c.5 o- 5 0 .-o c dj o c 2 2 fT S S r 5 2 0 3 -öö ai. 3, v o .52 c -~- <U. co B p: Q 73, «MD w O c W. O j -2f .i, a 1 -er S - - w lj CS» —-CUJWÏ. ,0 !- P u JC 3 U T3 3 tFO >g>5>wJfCW3 C C* ik OJ CU c r 2i So (h1^ s*® C-S.ÖC >3: e Sf c c "O SS .5 - - o, e bC «II -3 73 4» O br N c c- «s, - «s V c a ^c:£cr_ïca "¥°;-St5cca 1.^ 5 Ms a .ssja*.. 4J o. - .-5» c 5 3 c -r: o. •S. 5 3 c s -5 S« - „Sdh J- -Q -4- •»-- o -• e a on»-1- 2 S Q -O "O C CO 7J S «ju gü u. J J3 Q - c5 o o ST3 u jy c 5? C <3 -ü C at u - o e .X 2 tu -» 3 ej C r n 1 C o> öjd ai a"o 'C Jf it o ri JT "7 i 5tk.» 5 5 o ysi-a B'Sfl R S 8 èflë

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1826 | | pagina 1