Nc, 9$< ZIERÏKZEESCHE NEDERLANDEN. COURANT. f;2 PORTUGAL. Lissabon, den 18 October. De Raarsmnd Zn- Conic Gverrarodie per interim belast was met net depur eotetit van justitie en geestelijke zaken, heeft als zoodanig zijli un.fiag bekomen en is, in afwach ting van de k'mst van den beer Mello Breijner, door den regter Gobeo Dnrao vervangen. Madrid, der 2.; October. Het gouvernement heeft bertgt ontvangen van verregaande ottgereldhedendie te Salamanca plaats hebben gehad, bij gelegenheid dat eenige uitgeweken Portugesche troepen derwaarts kwa men en uiet gejuich door de zoogenaamde konings- gezinden en de geestelijk beid werden ingehaald. Het gemeen nam ook der) aan deze vreugde: het bepaal de zich echter niet bii hei roepen van leve het vol- ftrekt gezag en dood aan liberalen! maar begon de conditutiotiele inwoners te mishandelen hunne huizen te plunderen en ziclt zoo oproerig te gedragen, dat de regering veel moeite bad ntn de rttst te betftellett. J e S it I a I Vrijdag y den io November s -s Vervolg e>t slot van her adres der Staier-Generaa' aanZ M. {Zie onze vorigs De verbeiering en vermeerdering oer groo.e cnm/nrrnicafjen zullen niet alleen 10; welzijn der bijzondere provinciën, wel ke zij doorsnijden, maar ook tot dat des ganseden Rijks (ïrekken. Het is een groot en schoon denkbeeld van Üwe Maielteit om het verslag der commissie, door Hoogsidenzeiven belast met het onderzoek naar de beste rivier-afleidingen, vooraf te or tiet werpen aan de beoordeeling van bet algemeen. Zon éenig nnd- de! nie.tsclteliiken arbeid van onvolmaaktheid en dwa ling kan vrijvaren, is het voorzekér datgeen, lie' welk de wijsheid van U M. Hoogsidenzeiven doe; omhelzen. Alle de provinciën zullen mer genoegen vernemen, da: een evenredig groot gedeelte der schaden, door de lar.tfte overllroomingen '.tan de inwoners van eenige derzelveo toegebrngt, hei ft kunnen vergoed worden door de regtvaardige en regelmatige ui 'deeling van de giften der algemeene weldadigheid., U. Ms voorbeeld en edelmoedigheid hebben te dezen opz.igte het va- CerlatMsch gevoel van onze medtrhuigers aangevuurd. Aan welke redenen ook de sqlt kken tnoe-en toege schreven worden, die velschillend; Europtscite mark- len in het laatst gedeelte van tf'aï ondervonden heb ben, zoo is het eene gelukkige ouiilandight-jd, dat zich. deze bezwarende toeilnnd der geldmiddelen bij ons, ten gevolge van bet beftaand vertrouwen, min- der dan elders heeft doen gsvuelen en eervoller is dcorgeworfteid. De landbouw, de fabrijken, de visscherji, de koop handel cn scheepvaart zijn dn jar.r van oen voorspoed van bet vorige niet vervallen. Mogen alle deze tak ken der algemeene welvaar' bij dis en in alle landen toenemen door de algemeene invoering van eene meer verlichte en liberale wetgeving op liet fiuk des han dels, welke onze regering dikwijls getoond heeft te wenschen en daarvan naar vermogen 'net voorbeeld ge- geven. Het openbaar onderwiis is vooral 3an de zorg van U. M. bij de grondwet ioebettouwd. De Staten- Generaal danken U, Sire, voor hetgeen door U reeds gedaan is tot uitbreiding en verbetering vari het On derwijs. Het voor den arbeidsman bijzonder befiemd cr.dt rrigr zal, terwijl het de beoefenende kennis doet ver meerderen, mede kunnen flrekken tot bevordering der volksvlijt. Ook aan U- M. zal men tien goeden uit slag verschuldigd zijn der in de voorgaande jaren ge nomen maatregelen, wegens het onderligt in de oude talen en bijzondere tokken van het Itooger onderwijs. -De Staten-Generaal hebben het ontwerp van wet bp de Schutterijen reeds omvangen. Zii zullen aan deze grondwettelijke itifielliug al den aandacht wijden, dien het belang daarvan verdient. Het opperbeftuur over de volkplantingen is bij de grondwet aan U. M. opgedragen. De S-at en-Gene raal zien vol vertrouwen en met hoop op de maa're- -ge'en, door Hoogsidenzeiven genomen om de rust te iieiflelleti in de zoodsnigeu, waar die geftoord is ge worden, en om bet beduur van allen te verbeteren. Wij wenschendat de geheele openfteiling van Cura cao aan onzen handel, onze fabrijken, landbouw en tzèevaan de groo-fie voordeelen zal aanbrengen, die men daarvan hopen raag.. De Staten-Generaal hehben met volkomen genoegen van U. M. de verzekering vernomen, dat de Raat van 'srijks financien gunflig is, en dat de dienst van het vorig jaar een overschot nalaat, hetwelk tot ge deeltelijke befirijdtng der behoeften van bet volgende zal kunnen worden aangewend. De ongelijke verdeeling der grondbelasting is een onderwerp van klagten voor verscheiden provinciën. Het is U. Ms. voornemen, eene wet voortefiellen ten einde die ongelijkheid van nu af en voor de vol- tooijing van het kadaster te doen verminderen. Het zelfde bedoelen ook de wenschen der Staen-Genéraal. Zij zullen zich met het onderzoek van het daartoe (trekkende ontwerp ijverig onledig houden. Met denzeifden ijver zullen zij te wijzigingen on derzoeken, welke in het tarief der regten van in- en uitvoer voegzaam zouden geoordeeld worden. De Staten Generaal hebben ook met genoegen ver nomen, dat in de door hnn tocgefiane leening. ten behoeve der nverzecsche bezittingenop eene weinig bezwarende wijze is voorzien, en dat bij die gelegen heid aan U. M. op nieuws bet nu- der infte'ling van het aroorrisa'ie-sijndicaat is gebleken. Het is hun niet minder aangenaam geweest te ver Beulen, eensdeels, dai de Raat van het amortisatie- ,1Z O n 3 Sï2 E n 6} 1 bD ex. ^cn G c Qj t-rt u -O e _dj CJ co 0 sljndicaat het aanwenden in liet volgend jaar eener grootere som tor atttertisatie der schuld toelaat; ten andere, dat de gunflige toefhnd van 's rijks geldmid delen U. M. in fianr fieltom eene vermindering van opcenten op eenige belastingen den Staten-Gene raal voortedragen. De Staten Generaal koesteren met het, volkomenfle vertrouwen de hoop, hun door U. M. gegeven, op de zeer nabij zijnde organisatie der regterüjke magt. De natie verlangt die vurig en zou het aitftel daarvan n'et dan met leedwezen zien. De uitoefening van het regt is indedaa-d de voornaaotfie grondslag der bur germaatschappij en de bertendigfie harer behoeften. Hetzij ons geoorloofd, Sire, ons me U. M, te vleiiendat een ontwerp van wet op de organisatie der regierUike magt, gewijzigd rtaar de op een vorig omwerp gemaakte aanmerkingen en geschikt om de bezwaten onafscheidbaar van eenen provifi inelett Raat van zaken te doen ophoudenons gedurende de tegen woordige vergadering zal worden aangebod.-n Het zal het onderwerp uitmaken van onze etnsiigfie en ijverigfie overwegingen. Wii zullen me; den2elfden ijver ons met het on derzoek bezig bonden van de ontwerpen der wetboe ken van burgerlijke en lijfflra(lelijke regtsplegingwier vordrzgt U. M ons mede veroorlooft, om ais niet veraf zijnde te beschouwen. Deze wetboeken, zullen met dat van flrafregt liet geheel voltooijen van de bij de grondwet gewaarborgde inftellingen. Die vqbooijing is het voomaarofia voorwerp van U M. zorg. VVtj durven daarbij onzen eerbiedigen aandrang voegen. Ons doel zal het in alles zijn met U. M. aan de bevordering van 's Lands heil onze gemeenschappelijke pogingen, 'utder vertrouwen op 's Heutcls zegen, toetewijden," De mobile clootie of opera-te-divisie ftaat onder bevel van oen minister van oorlog en is den 15 des ochtends ingescheept, om de oproerige.! in de A gir- ves en op de Spaansche grenzen tot bun pligt -enig- tebrengen. De portefeuille van o.-rlog is intusschen aan den minister van marine toevertrouwd. De marquis de Chaves is naar Gallicie gevlugt. Heden zijn verscheiden detachementen mariniers van de Engeische vloot hier aan wal gekomen, doelt heb ben evenmin als die, welke Zaïurdag geland zijn, eettigen dienst gedaan nf wachten hetrokken. Men heeft hen 'tl het gebouw der r-u le in endance van het paleis, nabij dat van Ajuda, gekaserneerd. Het gouvernement heeft, te rekenen van den 15 November aanflaande. den invoer toegedaan van acht duizend mojias vreetr.de tarwe, te weten 1600 mnijas gedroogde tarwe en 6400 versche tarwe. Voor de eerde is bet inkomend regt aao reis en voor de laat- fte iao reis. Den 11 seinde de relegratph op de hoogte van Lissabon, op een gronten afstand in zee, een oorlog, schip, twee fregatten en twee brikken me' een-en-rler- tig koopvaardijschepen, allen zom'er vlag, waaruit blijken kon tot welke naie zij behoorden. S P A N J E1 Nogmaals spreekt tnen van nota's, oie door de Fransche en Engeische ambassadeurs aan het Spaan sche gouvernement overhandigd zouden ziin, en waar in aangedrongen wordt op het nemen van geschikte maatregelen, om eindelijk de vrede en rttst in Spanje te herfïellen. door het invoeren van een regeringsvorm; die alle verschillende partijen vereenigen en de onge rustheid der natie kan doen ophouden. Ook zegt men, dat die gezan-en nog vorderendar het decreet, {Hes vervolg 00 de kant van dezt blad?.. 2 f- C po 0 n Si. E» "C J 0 a j H 1 r O N r~\ <u O *-> II •*- A/ CJ C r. O 5 .S c - ra ZJ /~i) ro .o bj 1> <-v \rr p c C L n. - Cs'. -U k) ci <L> 'J li 1> C n "C .Zi J2. ij 5 Cl C 3 r .£-• 5 n 5 5 T. S3 £0 c cu T - "ar JT r u rjf/ I n .5 -3 e Q N 5 «- s r -c Q- -)i ox y c Jr- g I c 2i 8 g j tu u» 3 .j. ny u 3 -3 r 'd -* E <ar d* cs X- *- jj eViO u w O. II w zz 'J Z 3 ST ry 3 Ek - p <-i Xl dj -izf dj dj M ,ii C 'E3- - dj *o c *S> - 33 -— ér u 5 V bt J r. r Cd '-> u 'd- k. t/3 Er. C - '3» _C "O "O - -TT r- bu _u 9- 3 zr ■u - r r jr «3 oj O» O - C U CJ - v ,H Si^-o-a tl l'Cs -o w - - 5 «O;. -J «j r T3 u C Nu 00 c n k. a ftf. T: CJ h, S- I a S 2 w. -C 3 T3 T3 C "U js -Q u ?NJ v E tu C/5 u. ÖL "T OJ O JZ Jt£ TT. H t-. Zi T - ~7 U QD O c C - of-.V 0 c z •3= n r- O a» e nt -z 3 p 5 S-JZ, r. I S '32 g S - c a n s o "O "iD i 3 t TF -C C 3 3 tx u-l ex - >3 C T5 CO 8- Vs r- 3 3, «J Z3 D -T. -D F 0 il O y - "j - E 3 -r Wt- c 11 - 5 c w -S w-s Cj c .CJ c O !S3 -ë bf C n U lx- br"0 2^ o bc ra c 3 cr u -c rf i> ij W-C r c v U - -3 N CL t- V ra -C E p ra T r w -c McB. »y> d, bf E "C w— c c aj t« ra .t: üx xi Fr. S S - E - M aj <u O u -3 -o 8 bO 55 i s •-r v r= v I v »- e. rr bf. c -~r -rr- u o En >0 n. o 3 br jr. .Eu*' <u fcc c v "3 tx "55 3 u» C3 -c e~ aj J t£ S3, e '3 c c V v 5rJ <U cu - .W -• c - N 'f u S c CL <U b£ a' bC c aj bc c 5 2 b> a u -o cn .e 5 y tn 5! O - c -- c U CL-r E bC T3 C Miu 2? O ca>t?'^ Sj .2 m S 9 s j bt - O u S "O "O 5} Q - •r» c ■C a» O J -r -U r b

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1826 | | pagina 1