Itrfli-^er-S'^'ssrs Ëi Dingsdag den 1 November, Cl tu c.. c xttü tS P N R z Cl C T, 3 -D U 3 ij öt L oj u ra -\C in CZT7 «e—1 u tl 'rl C Ti '"3 v 2 sz O..S - c B d» ra c tt zz cj Pi "O -Ti CU li d> It o a o rt i.) 3.1 HJ Z ac a .5 zj toO ra u D or «Ut-—. -13 GJ CJ t- dZ -c" T n T t> -c JX> C ZIERIKZEESCHE T U R K IJ Ei KonstantinoPEi.den 29 September. De Franscue ainaassaoeuroe graaf Guilleminotis hier den 22 dezer op de Pomonc gearriveerd. Wij hen oen van hier, gedurende eenige dagen, de bewegingen der Turksche en Grieksche eskaders ga- tiegeflageu. Men kan zich geen denkbeeld maken van dc vrees der Turken, die, mei eene vloot twintigmaal flerker, in schepen en kanonnen dan die der Grieken, zicb air Lid iri den wind houden, gereed om aanteval- len, doch zulks nimmer doen. De moed der Grieken is waarlijk heinhaitig en verzoenl deze natie mei hen die haar het meest regen zijn geweest. D.-nig kleine koopvaardijschepenten oorlog gewapend, fiecht uit gerust doch met mannen voorzien wier moed door üe lafheid hunner vijanden aangroeit, bieden dagelijks he' geveent aan eene vloot van 2 schepen van .4 (luk heli, 7 fregatten waaronder 2 van 60 (lukken en eene menigte andere vaartuigen waarvan ne minde het fterï:- fte Grieksche schip overtreft. De inwoners van Satnos zijn allen gewapend; Scio en Ipsara zeggen hen welk Int zij te wachten hebben wanneer zij zich laten overwinnen; zij schijnen béfio- len ie hebben hun leven ten duurden priis te verkoo- pen. De vrouwen, kinderen en grijsaards, en alien die niet in Haat zijn de wapens te dragen, hebben zich in het gebergte en in de talrijke ert diepe holen van dn; belangrijk eiland verborgen. Een hoog pqrsonaarije heeft aan den gekwetsten Ca- naris eene schuilplaats in Frankrijj: aangeboden in geval de zaak welke hij verdedigttnogt verloren zijn. Ik neem zulks heeft hij geantwoord voor mijne familie aan. Wat mij betreft, ik heb bellótén mijn leven opieoffetenik zal bier overwinnend of over wonnen rterveu." De (Irijd der Tuikeu en Grieken is op dood of leven. RUSLAND. F Petersburg, den ai October, De Prins .Mén- Stiboff die afgezonden was otn de verschillen met Per- zte te vereffenen, doch zijne zending niet heeft kim men volbrengen) op Rusfisch grondgebied terug ge kierd zijnde, heeft dadelijk een verflag van zijn we dervaren gedaan. In liet begin werd hij nog met eenige beleefdheid bij de Perzen behandeld; doch bij zijne komst te Soubanieh, op den 15 Julijnam zulks een einde. Zijne .tent werd door eene wacht omringd, welke alle gemeenschap naar buiten afsneed. Ten gehoor bij den schab toegelaten, werd hem de gewone eer nier bewezencn de schab beduidde hemdat hij den btief van den Keizer van Rusland op een kus sen zuil nederleggeriin plaats van die uit zijne hand aan te 'nemen, gelijk 'slands gebruik medebrengt. Den 17 bij de ministers var. den schah toegelaten, maakten deze allerlei vreemde bedenkingen; terwijl tie Kroonprins naar het leger vertrok, dat tegen de Rusfische grenzen gerigt was. De oorlog is het werk van d-n eersten minister van den schah, zekeren Alaiar Kbandie door den Kroonsprins, wiens zwager hij is, onderftcund wordt. De schah is tegen' den oorlog eu heeft alleen uit zwakheid toegegeven. Van den eers.en minister zijn alle anderen afhankelijk' Dit gezag, gepaard aai) weinig kennis van zaken, heeft de andere ministers mishaagd, die daarom zijnen val gezocht hebben. Bij het bezwaar zijner onkunde, hebben zij een dielftal van 80,000 tomans ten ziinen laste gelegd. In eencn oorlog heeft de eerste miuister een middel gezocht otn zich (taande te houden De heer li'iiiockzaakgelastigde van Engeland heeft po gingen aangewend, om nog eene minnelijke Schikking té bevorderen. De schah had daarin reeds toegeftemd; doch een opftand van den chan vah Talyché, die de Sleine Rusfische bezetting van Arkevan ombtagt, maak te aan alles een einde. De eerste minister nam dit voorval te baat, om den schah bepaald tot het voe- ren van oorlog over te halen. De couriers, die de Rusfische ambassadeur afzond, werden opgehouden. Eindelijk hield men heul zeiven gevangen, ter wijf men vele knevelarijen te zijnen opzigte zocht re ple gen. Voorgevende bij den schah, die zijns ondanks tot oorlog gekomen was, dat hij nog eene minnelijke schik king zou we'en te bevorderen, had ten gevolge, dat de Rusfische ambassadeur los gelaten werd. De En- gelsche officieren en onder-officieren, die de Perzische troepen oefenden, hebben van den Britschen zaakge laste order ontvangen, om die troepen niet te vol gen. Er is een nieuwe minister van Engeland bii het Perzische hof aangekomen, namelijk de heer Macdo- rtald. Deze heeft het veilig vertrek van den Rusfi- -ichea ambassadeur mede bevorderd. De handelwijs iV lS>2§. OURANT. S »e> i van den Engelscheri zaakgelastigde en minister heeft bij het Rusfische hof zeer veel genoegen gegeven. Odessa, den 9 Gember. Na de op den 14 Sep tember door. den generaal-majoor Mand at off op dé Perzen behaalde overwinning heeft den 35 dier maand de generaal Paskévitch de Perzen op nieuw gefiagen. Op laatsrgemelden dag was het /Ibbas Mirza in per soon, die de onzen, 7 wersten van E(isabeihpo) aantastte met eéné armee van 15,000 man geregelde infanterie, 20,000 rnari ongeregelde kavallerie en infan terie en 25 Hukken geschut; na een scherp maar ltor't- ftondig gevecht werd deze arrnee op de vlngt gedre ven. en de vijand liet daarbij in onze handen 1 too soldaten en '9 officieren krijgsgevangen3 legerplaat sen, 4 vaandels, 3 (lukken kanon en 80 kaissons. Het getal der gesneuvelde vijanden wordt niet opge geven. Van onzen kant ziin 3 'officieren, waaronder de luitenant k Mr.tY Grekoffen 43 soldaten gesneu veld, en S officieren en 240 soldaten gekwetst. Rij een door den Keizer goedgekeurd advis van den rijksraad worden aan de Mahrmiedaansche en Hei dense he onderdanen van Z. M.die deti Christelijke!) godsdienst omhelzen zullenonderscheiden voordeden verzekerdo ider anderen vrijdom van aiie lasten ge durende 3 jaren. DUITSCHLAND. Frankfort, den 31 October. De Keizer van Rusjapd is den 18 te Petersburg teruggekomen. Z, M. hééft te Twer, den 13, door een renbode berlgt ontvangen van het slui en der onderhandelingen van Ackermann. Den 6 hebben de Turksche gevolaiag- tigden eindelijk het ontwerp van overeenkomst hun van wegen Rusland voorgelegd, aangenomen en on- c'erteekend. Volgens het laatste artikel dier conven tie, tnoeten de ratificatie!! daarvan te Ackermann bin nen den tijd van 4 weken ui gewisseld worden. Zoodra in het hoofdkwartier ie Odessa de tijding aankwam van het aannemen door de commissarissen der P-.rte vah dë addi'ionele conventie tot den vrede vön Bucharest, trokken alle de troepen, welke tot de uiierfte grenzen voortgerultr waren, naar bare verwijderde kantonnementen terug, Men is zeker, dat de Keizer die overeenkomst dadelijk zal ratifice ren doch in Konftaotinopel zou welligt ernig ver traag daarbij plaats kunnen hebben. De tnufti moet elk vredens verdrag mét een fetwa voorziet) en dit geschiedt eetsi na dat er verscheiden groote vergader ringen van den Divan zijn voorafgegaan, indien dus al de Divan, zoo als waarschijnlijk ditmaal het geval zijn zal, zich voor de ra'ificajie verklaart, hangt de. zelve echter nog van den mufti af, Men gelooft evenwei, dat deze zich, even ais de Sultan, naar de omftandigheden schikken en ziine fetwa verleenen zal. Wanneer deze zaak nu geheel afgelcpen is: zal de heer Stratford Canningzoo men meent de zaak dér Grieken op liet tapijt brengenwaardoor dePorte op nieuw in verlegenheid zal geraken. F R A N K R IJ K. Parijs, den 31. October. De Koning heeft he- den aan oen pauselijken nuncius, den heer de Macht met dezelfde plegtigheid als voor de Fransche kanfi. nalenden kardinaalshoed opgezet, dien Zijne Heiliga hsid door defi abtleg.aat ch Nevi naar Patijs gezon den had. Z. M. heeft op voordragt van den bisschop van Straasburg den heer Baranae., ingenieur bij het corps der bruggen en wegen, en gewazm leerling der Poly technische school, tot onder leeermeester van den hertog van Bordeaux benoemd. Hij znl met het ge. ven van hef we-enschappelijk jonderwiis: belast zijn. Gisteren heeft de raad der ministers van één tot half zeven ure geduurd. De kamer van koophandel vtm Lijori heeft, uit hoofde van den ftilftand der fabriiketi van elfen zij den, aan het gouvernement verzócht, .om op den uitvoer dier (tollen eerie premie van vijf ten honderd" toeteftaan, ten einde het verschil van de wprkloonen, die-te Lijon betaald worden, nsêt tiic, wélke in bui- tenlaoriscbe fa brijken gegeven worden, goéd te maken en eins de fabrijkantenvan Lijon in (bar te (lellen om in den prijs hunner goederen te kunnen vvedijvé- ren met de zijden van Zwitserland en der rijnoevers, j— Aan alle de publieke ambtenaren in her koning, •rijk- Napels is den 18 der vorige maand, de volgende merkwaardige waarschuwing gezonden. Sedert Z. M. de Koning den troon zijner voor vaderen heeft beliegen, heeft hii alle zijne zorgen aangewend om den k:em der (taalkundige-dwalingen Het vervolg op de bant van deze blad'z. aSëiiï -= O *0 OJ £7 r- C t- - a, bi. V- toT tu o. c *<3 'T. a _C -r- 5 C re ,e e p J '37 - ra CU - P-3 - cz <s> :rr r£ X cn -c c c •- tl OJ Q 'o "c <U tr-j T3 x> C~ 5-=^ *- 5 gjéie c-O a_) ._J'— O csr -V) <U vV br ca 6j l> kS» tot S -o u c -j «e -ë «15 g S S'-g s er S ïVJSoerSi J O Utf -a c o c n - N» d-i "O -te V>» c t|nï ;i - .t; c: fen qj C ru 3 C 2 c c S? u x: co n 5 2 tof c *- D C! u. CJ o> N C 13 T3 JT 13» 371 C O» Jdiu, O r> O tfi U a - 5v B Z 3 5 o - v 0 a [1 U O c e>t S is r» a - T3 OJ *tO bC— ij "5. N nj 5-5 LU - g - T3 vu - oj H 1) Ji T» tot „■-as, g toC ea !r '3 M <L> at i *c r - 0 toe 3 c c ir- (s© 3" a o zr a - 3 -S r, l «6 3 S |5?5 'i S Sf "2 5 5 n >- to N 3 3 ,r m u 0/3 tu - T3 C toC J tu 3 c Q.-3 T3 -O d Q,£ u - u et «1 <u u p u- ce 5 "2 -o Mx: <0 c T, OJ C g <u V. N .O «N -C c St '5j 15 «J -= e»3.gj n t.0 O c 9 r= 0 N C 3 CE™ Oj - S i' u J! c §.-5 - D O Tf g C.-C3 cu O S CU C '5 p g W c 4S o OJ CS y 5- fcfc-c "E 3 G tu -c H N3 aj C - toil S3 N t=.M0 w 3> 5 u C~ c .r^p ia:" c g-, 1— "c.ü,- r T3 CÜ T3 -0 *3 Z 0 T! 7? tu CJ. TJ - 1> "o ■§i -c tot nc o3 o> cn to.0 o C toj •1 t: Ü1 «s5J>'C'0"w°f:_'ccïf(ü o1' «Z- S'I* -sa S^?1p e'ï'% S J t-. 3: J; tu -3 j tj£, u pZi r- a ïï1 k- Ti c- C bij C- - ei o.t: c &E-i A u "3 u. - c~» "3 H-» q W ij 5 C totg C -C 35 t- -bf ra <3 u. Q-~ X »- u O u "C u 32 C3 tO J~ qj Rfc

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1826 | | pagina 1