N°. 8& fZIERIKZEESCHE DÜITSCHLAN8, Frankfort, den 27 October. Den 17 des pschts is er, waarschijnlijk door verzuim der bedien den, brand on (laan in den keizerlijken burg te Wee- pen. en wel in de verrekken van deu aartshertog Lodewijk, van waar dezelve oversloeg naar het ge dec-lte van bet paleis, da; Keizer Alexanderde Ko ning van Beiiet.en en de Koning van Wurieoiberg, ge,turende hun verblijf te Weenen, bewoond hebben en thans door den aartshertog Pcilatijn en ziin ge zin betrokken was Het vuur is gelukkig gebluscht, ui-eb niet dan na dat deze prachtige kamers geheel van binnen ui'gebrand zijn, Londen, den 28 October. In afwachting van Itadtre berigten uit Portugal, betreffende den opiland tegen de conilitutie in Algarve, vati welken opftand de wiiiisterielen het einde reeds hebben aangekondigd, jeest men in onze dagbladen de navolgende bijzonder hedenwelke uit de officiële rapporten van den kapi tein generaal van genoemde provincie zijn getrokken. F R A N K R Ij K. Brussel, den «5 October. Uit het ontwerp van wet voor de buitengewone middelen blijkt, dat de op. centen, voor 1827 voorgedragen, beftaan in drie op de grondbelasting, vijf op be; gemaal, zes op de verdere directe belastingen, zeven op het zegel, de registratie enz., en dertien op de verdere accijnsen. CO U R A N T. A E Sf'5 j7 Èf S 5^ S - o S ci I- E S S^ë s 2 s sa ■»s ct 3 ra ra Vrijdag -r RUSLAND. Petersburg, den 13 October. Heden heel' fiet gouvernement gunllige tijdingen omvangen om-; treru de verrigtingen der armee tegen de Perzianens Welke onder liet losbranden van her geschut bekend f zijn gemaakt, en hierop neêrkomen: De generaal-ma joor Madasoff had, kort na zijne overwinning bij de -rivier Seb.auiKhor en het innemen van Elisabethpol, berigt gekregen, dat Abbas Mirza zich vereenigd 'baa met Altaian Khmrtden schoonzoon van den schab en oe Terter overgetrokken was om Hem aan- j teaallen,.waarop hij den adjudant-generaal Paskegitch biervan verwittigde, welke 2ich des nachts van den SI September1 nabij Eüsabethpo'l bij hem voegde, j Arbaz Mirza vergenoegde zich toen met op den Jiauer oever van de Tprtgr post te vatten. Zijn Ie f ger heftond uit omtrent acht duizend man linie troe- 0- c ffT-, <TïiS NT'S, a tM S e 'o i>3ï - -r a 3 -.-H S-. A te. pen, drie duizend man knyaierie, waarvan echter slechts de helft goed gtwapend was, en vijf en twin tig (lukken geschut, doch werd spoedig verllerkt en tot op '5,oco man geregeld voetvolk, omtrent twin tig duizend nssn ruiterij en ongeregelde infanterie ver meerderden niet deze magt viel hij. den 25 Septem ber, zeven werden, van Elisabethpol, den generaal JasBgitcfi aan, doch werd, na een kort gevecht gesiagen, in wanorde gebragt en hevig vervolgd, hebbende 1100 solisten, en 9 officieren aan krijgsge vangenen, twee kampen, vier vaandels, drie (lukken geschuteen falconet en tachtig legerwagens verloren en zijne bagaanje moeten achterlaten. Men meende te mogen hopen, dat hierdoor de geheele provincie Ra- labaah van de aanranding der Perzen bevrijd zou zijn. Aan den kant van Erivan is Hassan Khan, broe- tier van den sardar, die des nachts van den 13 met drie duizend miters de dorpen in Polorie aangetast en net vee "weggevoerd had, door drie compagnien uit het district Djelal Oglou roer; hun geschut aange grepen en 00 de vlugt gedreven. De sadar van Erivan bad zich naar Cham Chadil begeven, om er het volk ïot oproer te verleiden en ook bet district Kazash te plunderen en de generaal IJermoloff was den 24 der- avïians op marscb gegaan- ooi zijne ontwerpen te verijdelen. In Daghestan en de linie van den Cauca sus was alles rustig- Graaf K'oronzovt is uit Ackerman te Odessa aangekomen en heeft er de bevestiging van het aan nemen van het ultimarutn door de Turken aangebragt .De raiiftcaiien werden nu uit Moskou en Kouftanti- jiopel verwacht. Te Bucharest is den S dezer een courier uit Kon- Bflniinopel aangekomen, welke de reis in vier dagen afgelegd had en de tijding medebragtdat ook de beer von Minciakij van den Reis-Effendi een schrif- tel'jk toeflemuiend antwoord op het ul'imatum ont vangen heeft, zoo dat nu het behoud van den vrede als zeker kon beschouwd worden. GROOT-BRITTANNIEN. <r Den 8 October is de kapitein-generaal van Al- garve, in den vroegen ochtend, door eene bezending van drie officieren van het 14 regeraent onderrigt ge- Worden dat bet battaillnn jagers n°. 4 in Tavira was aangekomen en aldaar Z>. "Miguel als Koning had uit geroepen en is hij door dezelve verzocht geworden om zich aan het hoofd van eerstgenoemde troepen te Bellen, ten einde gelijke maarregelen te nemen. De gezegde bevelhebber heeft daarop te rflond zijne refiden- tie verlaten en zich elders begeven. Het kwam hem Voor dat men de oproerige beweging alleen tot Al. garve wilde bepalen, én voor die provincie een regent schap benoemendoch dat ïot dien tijd toe niemand anders dan de soldaten deel aan den opiland had ge nomen. Plet schijnt dat dit regentschap werkelijk be noemd is geworden; althans de generaal meldt den 9 dat het bewind der irtsurgenten de regering van Villa- Real On Algarve) had uitgenoodigd om den eed aan den nieuwen Koning af eleggenen dat dit ook had plaats gehad; mét bijvoeging, dat in Tavira eene vol maakte rnsi of liever onverschilligheid heerschte, en dat het tweede artillerie-regiment zich niet bij de mui telingen had willen voegen zoo dat de infanterie zich gereed maakte, om naar Faro te trekken en hetzelve daartoe te dwingen. De markies tl'Abrantes beeft, naar hei voorkomtdeze bewegingen beiluurd en is ten dien einde te Sa gresbij Kaap St. Vincent, aan wal geilapt» Iniusschen heeft de kapitein-generaal van Algarve vooreerst die provincie veriaten en zijn hoofdkwartier den 10 te Mertola op de grenzen gevesrigd. Of hy aldaar troepen bij zich heeft wordt niet gemeld.". r— Men meldt uit Buenos Ayres van dpn 3 Augus tus dat liet den 29 Julij tusschen de vloten van Bra zilië en Buenos Ayres tor een viij hevig gevecht is gekomen. De eerde hadden de overmagt, doch de laatfle schijnen zich zeei dapper verdedigd te hebben. Beide pariijen schrijven zich de overwinning toe. In- tusschen wordt Buenos-Ayres vrij geilreng geblokkeerd, terwiil de republikeinen daarentegen Moiiievideo van de landzijde even naauw hebben ingefloten. De brieven uit Bogo'a tot den 10 Augustus mel den dat de tijding van de aankomst van Bolivar te voorbarig is geweest. Parijs, den 27 Oktober. De heer Canning heeft eene viij lange afscheids-audieritie bij Z. M. gehad en is eergis;eren avond van Parijs vertrokken, De generaal Bóijer is met zijn ilraf te Toulon uit Egiipte aangekomen. Men verzekert, dat de graaf de Montezuma een we tig afiYaroaieling der oude Keizers van Mexico die zich sedert 182! te Parijs ophieldte Havre aan gekomen is met voornemenom met het schip Pal las dat naar Vera-Cruz in lading ligt, naar Mexico ie vertrekken, ten einde met gouvernement aldaat zaken van het grootile belang aftehoen. Volgens een brief vati een Franschezeeman uit de Levant kan men zich geen denkbeeld maken van de vreesachtigheid der Turken, die met eene vloot, welke twir.tigmalen fterker is in schepen en in geschut dan die der Grieken nooit de Gri. kscbe eskaders dur- ven aanvallen. De moed der Griéksche zeelieden is daarentegen boven allen roem verbeven. Dertig kleine koopvaardijschepen ten oorlog uitgerust, die Hecht geëquipeerd zijn, maar met brave matrozen bemand, bieden dagelijks te vergeefs het gevecht aan eene vloot, welke uit twee vier en-zeventigers befhat, benevens uit Zeven fregatten, waaronder twee yah zestig Ruk ken en nog een aantal andere vaartuigen, van welke het geringde nog fterker is dan het grootfte Grieksche schip. Op Samos hebben de inwoners alle de wapenen opgevat en de vrouwengrijsaards en kinderen naar de bergen gezonden. Van Madrid schrijft men, dat Koning Ferdi nand sederr een geruimen tijd ongeileld is en eene soort van flaapziekte heeftdie hem dikwerf en zelfs (laatide in flaap doet valled, j NEDERLANDEN. Bij een officieel berigt is bekend gemaakt dat de algemeene rekenkamerte beginnen met den 31 de zer ,geene kwitamien Voor sommen boven de vijf gul- den zal aannemen, tenzij dezelve op zegel geschreven zijn Volgens een onzer dagbladen zou her twijfelach tig ziin of het ontwerp van wet op de regterlijke or ganisatie in de tegenwoordige zitting der kamers zal, kunnen worden aangeboden; het schijnt dat vele zwa righeden het aanbieden van hetzelve hebben doen ver schuiven. Ook meent men dat het ontwerp van wet op de schut'eriienten gevolge van in de, sectiea Het vervolg oti de kant van desa blads. ■m O, e ïffjj dén 3 November C Sr w C U j" c tt k. -O 3 n "TJ C .ff 2 *0 O C C O U W) -c - si c _2? o cr w iÜ oj .2 B Si r- (O O O tl o-r crfcje.— C2 <u o X> «- '&'S *2 c*n 1) *2 t-. O oi w. - C O -rj •7 k c c: m c -c s rtc* v c S 0 i-- e i» c s "f i- qj :=T- fc c OJ JT F T, s txr «o» •- "H s-s6 is O) S,o T- *7* O O ?,T- c' -S ,L- o 3 C r r .^^2 1» r ""O aj - 5 -o 5 o JS C c c 4! -o o c cu N c o c ,oi bcc «J N c v rz S -- ^1 -o 5 Ni V U Eu "O "O cl.: uu vo fc5 "O u. ar •- o 5= S'Ji c-S'-S H n a 3 «|'óo«S>Sc - - B a S S _-s - «itj BÏ5„ - "O "VI 2 vN J= 0\ U O - C <0 CN J" a -O o c n tl U 1 «- «- .3 o C* U .c 5 eu cn C 'p öc B a i u fee e i aj u Mr 2 vo SS. u c1 -E 'c C 5 u O T3 O ra C T3 m - "SS 00 O "O E "CU S s s c a z 'S .5 o U c ^0 3 Ï>C u fc- C a g "H 111 r W r? •B T3 m z 5* 1-3 CVD •r w Sï 3 bÜ u "O aj J3 - s> I 50 - 2 U i 3 - 08 ra C a'? - - s-§ ■S a "a U 2 5 5 "C 3 3 B o -o w S3 I O E x; ^-2 "o «Wu en CV B|ë tsc - u *•1 o J3 v rjj o o J rSfi^'O'O'oZ-c w ca ejjXi a xi ■g. el is 2 21 C <u O 3 9 j 4» o u e it> I s er -- -73 m QJ O. S- c e v r» -r h -o jrr 1- aj o T. 2 -o t -SN|»a U CO» Hi C. B S M - 1 3 1> u .3~ CÜ u -P OJ U <L> Z- u «O - ra Cl u* U N u raX:£*J <J C c »- T3 e o- 0 g S s O S a o 1 V? ra cn r*a t e I ~o is T3 O i - B 3 S= =oSS? Cd- 3 N ti óc cd _<u ra ■i' S 5 3 <sZ Q. v3 CU TT 'cs O Ofc S3 S -D x -r ►Ü- .8.5' S - U ,-7 -S a' s 5 OJ U cn r. u E -v 01 o n r p m a i? u Ö-"? - W, 0 ra 3 Ai U js» cr or O <u cr S u c oc •o tu r - p 1 S ÏB s n S- S 1 s? s g S 1 a> or 5? fz in- Öfl c U. u .2T S Jïjfï g-t L E3 -» A S' C TT e» U ra w ai e 1 -a aj C cu u a •tra ra aj Jr o a o» -C O U O f Wï N cï C\ ü- co a c 3 5 v, e U SS s 2 T? -T- U» B cu «ra cu ■5.» 2 OC TT i-3 Ss'a .5. 00 -» u C c N r: 5,1 n "ój r* 8 ra Ci cc. CC cc "O tv a 5 Jj -X3 O aj D' i - 5 ca O 5 h 3 x o e? o» ca cu en 3 O 3 o e - ra 35 53 -ca CO (U cr ni cï 21, <14 Jj CU "un PJ

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1826 | | pagina 1